Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Nhân Phẩm: 人 品 門 – Nhân Phẩm 108 Mục

Mục Lục Từ Điển Nhân Phẩm: – Nhân Phẩm 108 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

quý giới

2

0

quý du

3

nha nội

4

mộ tân

5

thông gia

6

nhân gia

7

cữu

8

bá bá

9

thúc thúc

10

tiểu thúc

11

ông tế

12

liêu tế

13

liên khâm

14

lang cữu

15

trung biểu

16

gia chủ

17

chủ nhân ông

18

tiểu chủ nhân

19


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.825
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.715
  • 906.563