Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Bệnh Tật : 疾 病 門 – Bệnh Tật 24 Mục

Mục Lục Từ Điển Bệnh Tật : – Bệnh Tật 24 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

đậu

2

chẩn

3

phong

4

lại

5

dương mai thương

6

quảng thương

7

ma

8

ti

9

dương

10

thống

11

đông

12

diện trinh

13

miễu

14

hôn

15

mạo

16

cổ

17

manh

18

bả

19

quy thị

20

ngưỡng thị

21

mục thanh

22

túc a

23

đà bối

24

ác trở

http://nomfoundation.org/vn/cong-cu-nom/Tu-dien-Nhat-dung-thuong-dam/Muc-muc-tu-dien/28-Benh_tat


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.691
  • 85
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.581
  • 906.556