Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Âm Nhạc : 音 樂 門 – Âm Nhạc 35 Mục

Mục Lục Từ Điển Âm Nhạc : – Âm Nhạc 35 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

bắc cầm bát thanh

2

thượng

3

hợp

4

công

5

ngũ

6

lục

7

tứ

8

xích

9

0

thướng

10

nam cầm thất thanh

11

tính

12

tịnh

13

tình

14

tinh

15

tung

16

tang

17

tàng

18

xuy thất thanh

19

tín

20

âm

21

22

tịch

23

tử

24

tồ

25

hi

26


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 311
  • 63
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.584
  • 898.337