Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Thân Thể : 身 體 門 – Thân Thể 336 Mục

Mục Lục Từ Điển Thân Thể : – Thân Thể  336 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

 

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

đầu

2

thủ

3

đầu lô

4

khô lâu

5

đỉnh

6

tín song

7

thiên song

8

đầu giác

9

não

10

tao đầu

11

tốt đầu

12

quang đầu

13

đồng đầu

14

thai phát

15

phát

16

toán phát

17

nhị mao

18

ban

19

thưởng

20

bạch phát

21

hoàng phát

22

phi phát

23

lạc phát

24

tổng quán

25

thúc phát

26

kết

27

nha đầu (âm nha)

28

thuỳ thiều phát

29

hợp phát

30

thượng đầu

31


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.837
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.727
  • 906.563