Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Trật Tự Luân Lí : 倫 序 門 – Trật Tự Luân Lí 189 Mục

Mục Lục Từ Điển Trật Tự Luân Lí : – Trật Tự Luân Lí 189 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

 

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

cửu thế chi thân

2

đương thế chi bản thân

3

thân

4

thê

5

thiếp

6

huynh

7

đệ

8

tẩu

9

đệ phụ

10

tỉ

11

tỉ phu

12

muội

13

muội phu

14

tòng huynh

15

tòng tẩu

16

tòng đệ

17

tòng đệ phụ

18

tòng tỉ

19

tòng muội

20

đường huynh đệ tỉ muội

21

tộc huynh đệ tỉ muội

22

thượng đệ nhất thế vi phụ

23

phụ

24

nghiêm quân

25

nghiêm đường

26

cố phụ

27

hiển khảo

28

mẫu

29

từ vi

30

huyên đường

31

cố mẫu

32

hiển tỉ

33

thứ mẫu

34

bản sinh mẫu

35

bá phụ

36

thế phụ

37

bá mẫu

38

thế mẫu

39

thúc phụ

40

thúc mẫu

41

42

cô trượng

43

tòng bá phụ

44

tòng bá mẫu

45

tòng thúc phụ

 

46

tòng thúc mẫu

47

tòng cô

48

đường bá thúc phụ mẫu cô

49

thượng đệ nhị thế vi tổ

50

tổ

51

đại phụ

52

cố tổ phụ

53

hiển tổ khảo

54

tổ mẫu

55

đại mẫu

56

cố tổ mẫu

57

hiển tổ tỉ

58

tổ bá phụ

59

tổ bá mẫu

60

thúc phụ

61

tổ thúc mẫu

62

tổ cô

63

tòng tổ bá thúc phụ mẫu cô

64

thượng đệ tam thế vi tằng tổ

65

tằng tổ phụ

66

tằng đại phụ

67

cố tẳng tổ phụ

68

tằng tổ khảo

69

tằng tổ mẫu

70

tằng đại mẫu

71

cố tẳng tổ mẫu

72

tằng tổ tỉ

73

tằng bá phụ

74

tằng bá mẫu

75

tằng thúc phụ

 

76

tằng thúc mẫu

77

tằng cô

78

thượng đệ tứ thế vi cao tổ

79

cao tổ phụ

80

cố cao tổ phụ

81

cao tổ khảo

82

cao tổ mẫu

83

cố cao tổ mẫu

84

cao tổ tỉ

85

hạ đệ nhất thế vi tử

86

nam

87

phụ

88

nữ

89

tế

90

điệt

91

điệt phụ

92

điệt nữ

93

điệt tế

94

tòng điệt

95

tòng điệt phụ

96

tòng điệt nữ

97

đường điệt phụ nữ

98

hạ đệ nhị thế vi tôn

99

tôn

100

tôn phụ

101

tôn tế

102

tôn nữ

103

điệt tôn

104

điệt tôn phụ

105

điệt tôn nữ

 

106

điệt tôn phụ nữ

107

hạ đệ tam thế vi tằng tôn

108

tằng tôn

109

tằng nữ

110

tằng phụ

111

tằng điệt

112

tằng điệt phụ

113

tằng điệt nữ

114

hạ đệ tứ thế vi huyền tôn

115

huyền tôn

116

huyền nữ

117

huyền phụ

118

mẫu đảng chi thích

119

ngoại tổ phụ

120

ngoại tổ khảo

121

ngoại tổ mẫu

122

ngoại tổ tỉ

123

mẫu cữu

124

mẫu cấm

125

tỉ mẫu

126

tỉ trượng

127

biểu huynh

128

biểu đệ

129

biểu tỉ

130

biểu muội

131

biểu điệt

132

cô gia chi thích

133

biểu huynh

134

biểu đệ

135

biểu tỉ

 

136

biểu muội

137

biểu điệt

138

thê gia chi thích

139

ngoại thái cữu

140

ngoại thái cô

141

ngoại cữu

142

thái sơn

143

nhạc phụ

144

ngoại cô

145

thái thuỷ

146

nhạc mẫu

147

nội huynh

148

đại cữu

149

nội đệ

150

a cữu

151

nội tỉ

152

đại di

153

nội muội

154

a di

155


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.833
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.723
  • 906.563