Thần tiên Việt Nam

Mục Lục Từ Điển Địa Lí : 地 理 門 – Địa Lí 78 Mục

Mục Lục Từ Điển Địa Lí : – Địa Lí 78 Mục

 

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (VNPF)

 

Lê Văn Cường – Phiên âm – khảo dị

Tiếng Anh – Giáp Thị Hải Chi

1

địa

2

thổ

3

nhưỡng

4

thạch

5

sa

6

sa

7

8

thuỷ

9

Hậu thổ hoàng địa kì

10

Địa kì

11

ba

12

đào

13

lan

14

âu

15

sơn

16

嵿

lĩnh

17

phong

18

lĩnh

19

nham

20

cốc

21

?

đặng

22

khê

23

24

giang

25

xuyên

26

tuyền

27

khê

28

giản

29

phi bộc

30

tỉnh

 

31

chử

32

châu

33

đảo

34

hải

35

0

?

36

lăng

37

phụ

38

mộc tinh

39

kim tinh

40

thổ tinh

41

thuỷ tinh

42

hoả tinh

43

điền

44

45

sơn tích

46

lương

47

lộ

48

đạo

49

0

hồ đồng

50

kiều

51

bản kiều

52

trúc kiều

53

thạch hạp

54

đê

55

câu

56

âm câu

57

cừ

58

hồ

59

bi

60

trì

 

61

đường

62

thị

63

ấp

64

65

phường

66

thôn

67

tự

68

miếu

69

đình

70

thành

71

hào

72

đàm

73

nhai

74

lâm

75

địa chấn

76

sơn nham

77

xuyên kiệt

78

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.838
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.728
  • 906.563