Thần tiên Việt Nam

Chân Kinh Và Sách Đạo Giáo Thần Tiên (Tr4) Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Chân Kinh Và Sách Đạo Giáo Thần Tiên (Tr4)

Trích nguồn: VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  http://www.hannom.org.vn/default.asp?CatID=247

STT     Tên sách                     Kí hiệu

965      A.2610                        HOÀNG TRẦN MIẾU HOÀNG ĐẠO KINH BIÊN [TRẦN GIA NGỌC PHẢ]

966      A.621              HOÀNG TRIỀU ÂN CHIẾU

967      A.563              HOÀNG TRIỀU BẢO ĐIỆP

968      A.1326                        HOÀNG TRIỀU BẢO ĐIỆP

969      A.1808                        HOÀNG TRIỀU BIỂU VĂN SAO LỤC

970      A.2129                        HOÀNG TRIỀU CHIẾU BIỂU

971      A.2110                        HOÀNG TRIỀU CHIẾU DỤ NGỰ CHẾ VĂN

972      A.1988                        HOÀNG TRIỀU CHÍNH YẾU MỤC

973      A.2032                        HOÀNG TRIỀU CHÍNH YẾU MỤC LỤC [HOÀNG TRIỀU MINH MỆNH CHÍNH YẾU MỤC LỤC

974      A.2515                        HOÀNG TRIỀU CHÍNH YẾU MỤC LỤC [HOÀNG TRIỀU MINH MỆNH CHÍNH YẾU MỤC LỤC

975      A.1265                        HOÀNG TRIỀU ĐẠI KHÁNH TẬP

976      A.2109                        HOÀNG TRIỀU ĐẠI KHÁNH TIẾT VĂN[HOÀNG THƯỢNG NGŨ TUẦN CHI KHÁNH TIẾT VĂN TẬP

977      A.122              HOÀNG TRIỀU DỤ TẬP

978      A.1357                        HOÀNG TRIỀU HÀN LÂM VIỆN THỰC LỤC

979      A.64                HOÀNG TRIỀU HƯƠNG HỘI VĂN VŨ THÍ TẮC LỆ

980      A.1086                        HOÀNG TRIỀU SỰ TÍCH

981      A.2018                        HOÀNG TRIỀU SUY ÂN ĐIỀU LỆ

982      A.1491                        HOÀNG TRIỀU VINH HỒI KHÁNH HẠ VĂN TẬP

983      A.2617                        HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHÍ

984      A.71                HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHÍ

985      A.1074                        HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHÍ

986      A.1475                        HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHÍ

987      A.2786                        HOÀNG VIỆT HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU [ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU]

988      A.1446                        HOÀNG VIỆT HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU [ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU]

989      A.2254                        HOÀNG VIỆT HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU [ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN TOÁT YẾU]

990      A.1255                        HOÀNG VIỆT LỊCH ĐẠI CHÍNH YẾU

991      A.503              HOÀNG VIỆT LỊCH ĐẠI HỢP BIÊN

992      A.2319                        HOÀNG VIỆT LỊCH ĐẠI THI PHÚ

993      A.23                HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

994      A.2331                        HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ [HOÀNG TRIỀU LUẬT LỆ]

995      A.2280/1-4                  HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ [HOÀNG TRIỀU LUẬT LỆ]

996      A.1876                        HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ [HOÀNG TRIỀU LUẬT LỆ]

997      A.55/1-6                      HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ [HOÀNG TRIỀU LUẬT LỆ]

998      A.1798/1-2                  HOÀNG VIỆT PHONG NHÃ THỐNG BIÊN

999      A.1027                        HOÀNG VIỆT THÁI PHÓ LƯU QUÂN MỘ CHÍ

1000    A.833              HOÀNG VIỆT THẦN KÌ TỔNG SÁCH

Tổng: 2921

1001    A.2857                        HOÀNG VIỆT THI TUYỂN

1002    A.608              HOÀNG VIỆT THI TUYỂN

1003    A.3162/1-12                HOÀNG VIỆT THI TUYỂN

1004    A.2852                        HOÀNG VIỆT THÔNG CHÍ THIÊN TIÊN PHẬT THÁNH LỤC

1005    A.1133                        HOÀNG VIỆT THỰC LỤC

1006    A.349              HOÀNG VIỆT TÙNG VỊNH

1007    A.2683                        HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

1008    A.1582                        HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

1009    A.203              HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

1010    A.3163                        HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

1011    A.13                HOÀNG VIỆT XUÂN THU

1012    A.3215/1-2                  HOÀNG VIỆT XUÂN THU

1013    A.2971                        HOÀNG Y GIÁO TÔNG

1014    A.2798                        HOẠT NHÂN BỊ YẾU

1015    A.2535                        HOẠT NHÂN TOÁT YẾU TĂNG BỔ

1016    A.1244                        HOẠT THẾ SINH CƠ

1017    A.1497                        HOẠT THẾ SINH CƠ ƯỚC BIÊN

1018    A.2047                        HỌC NGÂM TỒN THẢO

1019    A.2740                        HỌC NGÂM TỒN THẢO

1020    A.302              HỌC NGÂM TỒN THẢO

1021    A.1159                        HỌC NGUYÊN TRÍCH ĐỐI

1022    A.526              HÒE HIÊN TIÊN SINH DI VĂN [HÒE HIÊN TIÊN SINH TẬP]

1023    A.1113                        HÒE THỊ THÔN ĐIỀU LỆ

1024    A.2306                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1025    A.2321                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1026    A.901/1                       HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1027    A.2658/1-3                  HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1028    A.2473                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1029    A.2737                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1030    A.1512                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1031    A.937/1-3                    HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1032    A.2322                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1033    A.2252                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1034    A.1717                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1035    A.1298                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1036    A.2658                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1037    A.1743                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1038    A.2249                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1039    A.1630                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1040    A.936/1-4                    HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1041    A.2120                        HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN [HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN]

1042    A.116b/1-2                  HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN [HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN]

1043    A.3104/d                     HỘI ĐỒ TÙNG TẬP

1044    A.271              HỒI KINH NHẬT KÍ

1045    A.308              HỒI KINH NHẬT TRÌNH THI

1046    A.2488                        HỒI THỌ CHỨNG TRỊ THI QUÁT PHƯƠNG THƯ

1047    A.1817                        HỒNG CHUNG KÍ VĂN TỊNH MINH VĂN [HỒNG CHUNG MINH VĂN

1048    A.1761                        HỒNG CHUNG KÍ VĂN TỊNH MINH VĂN [HỒNG CHUNG MINH VĂN

1049    A.2499                        HỒNG ĐỨC BẢN ĐỒ

1050    A.1603                        HỒNG ĐỨC BẢN ĐỒ [NAM VIỆT BẢN ĐỒ][ĐẠI NAM BẢN ĐỒ

1051    A.686              HỒNG ĐỨC NIÊN LỆ THỂ THỨC

1052    A.330              HỒNG ĐỨC THIỆN CHÍNH THƯ

1053    A.162              HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ [TUỆ TĨNH Y THƯ]

1054    A.2836                        HỒNG QUẾ HIÊN THI TẬP

1055    A.455              HỒNG VŨ CẤM THƯ [ĐỊA LÍ DIỆU ĐỒ]

1056    A.535              HỒNG VŨ CHÂN KINH [HỒNG VŨ CẤM THƯ (ĐỊA LÍ DIỆU ĐỒ)]

1057    A.1784                        HỒNG VŨ ĐẠI ĐỊNH BINH THƯ LƯỢC BIÊN

1058    A.278              HUẤN MÔNG TẬP

1059    A.2519                        HUÂN THẦN THỰC LỤC

1060    A.2295                        HUÂN TRẦM THÔN THẦN TÍCH

1061    A.1163                        HUỆ PHỐ THI TẬP

1062    A.2659                        HƯNG ĐẠO CHÍNH KINH BẢO LỤC

1063    A.2839                        HƯNG ĐẠO VƯƠNG SỰ TÍCH LƯỢC BIÊN

1064    A.1429                        HƯNG HÓA KÝ LƯỢC

1065    A.610              HƯNG HÓA TÍCH

1066    A.2293/1-2                  HƯNG HÓA TỈNH CÔNG VĂN

1067    A.1055                        HƯNG HÓA TỈNH PHÚ

1068    A.471              HƯNG HÓA TỈNH PHÚ

1069    A.90/a-b                      HƯNG HÓA XỨ PHONG THỔ LỤC [HƯNG HÓA PHONG THỔ CHÍ]

1070    A.974              HƯNG HÓA XỨ PHONG THỔ LỤC [HƯNG HÓA PHONG THỔ CHÍ]

1071    A.2851                        HÙNG TRIỀU BÁT VỊ THỦY THẦN NGỌC PHẢ

1072    A.227              HÙNG VƯƠNG SỰ TÍCH NGỌC PHẢ CỔ TRUYỆN

1073    A.2396                        HƯNG YÊN TỈNH CANH PHÒNG THỂ LỆ

1074    A.1018                        HƯNG YÊN TỈNH DANH TÍCH LƯỢC BIÊN

1075    A.963              HƯNG YÊN TỈNH NHẤT THỐNG CHÍ

1076    A.1527                        HƯNG YÊN TỈNH YÊN MĨ HUYỆN LIÊU XÁ TỔNG LIÊU XÁ XÃ

1077    A.1936                        HƯƠNG HỘI THÍ ĐIỀU LỆ

1078    A.205e                        HƯƠNG HỘI VĂN TUYỂN

1079    A.1578                        HƯƠNG HUỀ THI VĂN TẬP

1080    A.1718                        HƯƠNG HUỀ ỨC THẢO

1081    A.2598                        HƯƠNG KHÊ LUỸ ĐẠI GIA PHẢ

1082    A.810              HƯƠNG KHÊ NGUYỄN THỊ BÍNH (BIỆT) CHI GIA PHẢ

1083    A.754/1-3                    HƯƠNG KHÊ NGUYỄN THỊ GIA PHẢ

1084    A.675              HƯƠNG MẠC XÃ NGÔ TỘC GIA PHẢ

1085    A.525              HƯƠNG PHÁI TIÊN SINH TẬP

1086    A.1439                        HƯƠNG SƠN BẢO QUYỂN

1087    A.1894                        HƯƠNG THÍ VĂN THỨC

1088    A.2640                        HƯƠNG THÍ VĂN THỨC

1089    A.3173                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1090    A.205/a3                     HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1091    A.2120                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1092    A.473              HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1093    A.116b/1                     HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1094    A.116b/2                     HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1095    A.2264                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1096    A.2827                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1097    A.2737                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1098    A.2473/1-3                  HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1099    A.1894                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1100    A.904/1-2                    HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1101    A.1717                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1102    A.2658/1-3                  HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1103    A.1713                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1104    A.1713                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1105    A.1630                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1106    A.2322                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1107    A.2252                        HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1108    A.205/a1,2                  HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1109    A.116a/1-2                  HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN [HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN]

1110    A.834              HUỐNG THƯỢNG XÃ TỰ PHẢ

1111    A.3013                        HƯƠNG TÍCH CA

1112    A.2175                        HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ [HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ TỊNH TẠP VĂN SAO TẬP;HƯƠNG TÍCH ĐỘNG THI KÍ PHỤ TẠP KÍ]

1113    A.2174                        HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ [HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ TỊNH TẠP VĂN SAO TẬP;HƯƠNG TÍCH ĐỘNG THI KÍ PHỤ TẠP KÍ]

1114    A.2533                        HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ [HƯƠNG TÍCH ĐỘNG KÍ TỊNH TẠP VĂN SAO TẬP;HƯƠNG TÍCH ĐỘNG THI KÍ PHỤ TẠP KÍ]

1115    A.789              HỮU BIỆT XÃ MIẾU KIỀU SỰ TÍCH

1116    A.2019                        HỮU QUANG HẠNG LỆ

1117    A.306              HỮU TRÚC TIÊN SINH THI TẬP

1118    A.3183                        HUYỀN LINH NGỌC HOÀNG KINH

1119    A.2388                        ÍCH QUỐC LỢI DÂN SÁCH

1120    A.2630                        KÊ BÚT VĂN SAO TẬP

1121    A.889              KHẢI ĐỒNG THUYẾT ƯỚC

1122    A.1226                        KHẢI TIẾN THI BIÊN

1123    A.1198                        KHAI TRẦN PHẬT TÍCH ĐỐI SÁCH

1124    A.2738                        KHẢI TỰ TRƯỚNG TẾ VĂN SAO TẬP

1125    A.561              KHÂM CHÂU CHÍ

1126    A.1647                        KHÂM CHÂU CHÍ

1127    A.1975                        KHÂM ĐỊNH CHỨC CHẾ

1128    A.54/1-3                      KHÂM ĐỊNH ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ

1129    A.2307                        KHÂM ĐỊNH ĐỐI SÁCH CHUẨN THẰNG

1130    A.126              KHÂM ĐỊNH ĐỐI SÁCH CHUẨN THẰNG

1131    A.1386                        KHÂM ĐỊNH ĐỐI SÁCH CHUẨN THẰNG

1132    A.766/1-3                    KHÂM ĐỊNH TẬP VẬN TRÍCH YẾU

1133    A.30/6-7                      KHÂM ĐỊNH TIỄU BÌNH THUẬN TỈNH MAN PHỈ PHƯỢNG LƯỢC PHỤ BIÊN

1134    A.30/1-5                      KHÂM ĐỊNH TIỄU BÌNH TIÊM KHẤU PHƯƠNG LƯỢC CHÍNH BIÊN

1135    A.1711                        KHÂM ĐỊNH VIỆT NAM SỬ LỤC

1136    A.2890/1-8                  KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ CƯƠNG MỤC TẬP YẾU

1137    A.1908                        KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ LƯỢC BIÊN

1138    A.1/1-9                        KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC

1139    A.2674/1-7,9               KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC

1140    A.2700/1-6                  KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC

1141    A.167              KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ TRÍCH YẾU TẬP

1142    A.2725/1-13                KHÂM ĐỊNH VỊNH SỬ PHÚ

1143    A.1007/1-13                KHÂM ĐỊNH VỊNH SỬ PHÚ

1144    A.2208                        KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH KINH

1145    A.2062                        KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH NGHI DIỆU CHÂN KINH

1146    A.1665                        KHÁN KÊ TÚC PHÁP

1147    A.2358                        KHÁNH ĐIẾU VĂN TẬP

1148    A.3211                        KHÁNH HÒA VĨNH XƯƠNG PHƯƠNG SÀI THÔN

1149    A.3209                        KHÁNH HÒA VĨNH XƯƠNG PHƯƠNG SÀI THÔN CHU BẠ SAO KÝ

1150    A.3212                        KHÁNH HÒA VĨNH XƯƠNG PHƯƠNG SÀI THÔN TẾ THẦN VĂN TẬP

1151    A.1556                        KHÁNH TIẾT VĂN THẢO

1152    A.1520                        KHÁNH VẤN TẬP

1153    A.2960                        KHẢO CỔ TIỆN LÃM

1154    A.756              KHÊ TANG HOÀNG TỘC PHẢ

1155    A.2930                        KHIÊM TRAI THI THẢO

1156    A.1453/1-2                  KHOA ẤU THI TẬP

1157    A.539              KHOA BẢNG TIÊU KÌ

1158    A.2631                        KHOA CÚNG VĂN SAO TẬP

1159    A.2407                        KHOA VĂN TẠP BIÊN

1160    A.1619                        KHOÁI THƯ ĐỆ NHẤT CHỦNG TRÍCH LỤC

1161    A.3093                        KHỞI ĐẦU SỰ LỤC

1162    A.2961                        KHỔNG LỘ GIÁC HẢI NHỊ THÁNH TỔ SỰ TÍCH

1163    A.842              KHÚC GIANG HƯƠNG PHẢ

1164    A.803              KHÚC GIANG NGÔ DƯƠNG ĐÌNH VĂN TẬP

1165    A.2912                        KHƯƠNG CÔNG PHỤ SỰ TRẠNG KHẢO

1166    A.3104/a                     KHUYẾT LÍ HỢP TOẢN

1167    A.2946                        KÌ AN PHẦN SÀI NGHI

1168    A.2343                        KỈ MÃO NIÊN HƯƠNG THÍ KHOA

1169    A.684              KỈ SỰ TÂN BIÊN

1170    A.101              KỈ SỬU NIÊN NHƯ TÂY NHẬT KÍ [KỈ SỬU TÂY HÀNH NHẬT KÍ]

1171    A.1083                        KỈ TỊ NIÊN CHÍNH NGUYỆT PHÚC TƯ CÔNG VĂN NHẬT KÍ

1172    A.309              KIẾM HỒ THẬP VỊNH

1173    A.2452                        KIỂM TỰ

1174    A.929              KIẾN PHÚC NGUYÊN NIÊN NHƯ THANH NHẬT TRÌNH

1175    A.2136                        KIẾN TÍNH THÀNH PHẬT

1176    A.2570                        KIẾN TÍNH THÀNH PHẬT

1177    A.1562                        KIẾN VĂN LỤC

1178    A.31                KIẾN VĂN LỤC

1179    A.1100                        KIẾN VĂN TẠP LỤC

1180    A.32                KIẾN VĂN TIỂU LỤC

1181    A.321              KIẾP BẠC VẠN LINH TỪ DẪN TÍCH

1182    A.2625                        KIỂU ĐẠI VƯƠNG THƯỢNG ĐẲNG THẦN KÍ LỤC

1183    A.1896                        KIÊU KỊ XÃ BẢN ĐỒ

1184    A.1964                        KIÊU KỊ XÃ ĐIỀU ƯỚC

1185    A.422              KIỀU TRÌ HƯƠNG LỆ

1186    A.734              KIỀU TRÌ TAM PHIÊN KHOÁN

1187    A.841              KIM ANH HUYỆN ĐỊA DƯ CHÍ

1188    A.2620                        KIM ÂU TỰ BI CHÍ

1189    A.1719                        KIM GIANG DI THẢO

1190    A.1654                        KIM GIANG GIA TRUYỀN BÍ THƯ

1191    A.1071                        KIM GIANG NGUYỄN TƯỚNG CÔNG ĐĂNG TIẾN SĨ HẠ TẬP

1192    A.862              KIM GIANG NGUYỄN TƯỚNG CÔNG NHẬT LỊCH

1193    A.1075                        KIM GIANG THI TẬP

1194    A.549              KIM GIANG TRƯỜNG VẠN ĐƯỜNG ĐIẾU KHÁNH TẠP LỤC

1195    A.1125                        KIM GIANG TƯỚNG QUỐC ĐẠI NHÂN NHẬT LỊCH TÙY KÍ

1196    A.1042/1-3                  KIM GIANG VĂN TẬP

1197    A.727              KIM HOÀNG THÔN HƯƠNG LỆ

1198    A.1693                        KIM PHONG VÃN HÁN THIÊN

1199    A.3127                        KIM QUAN XÃ ĐỖ GIÁP CHI GIA PHẢ

1200    A.943              KIM SƠN GIA PHẢ

1201    A.787             KIM TIÊN PHÚC THẦN BẢO VĂN

1202    A.399              KIM TRIỀU CHIẾU CHỈ

1203    A.3213                        KIM VÂN KIỀU HÁN TỰ DIỄN ÂM CA

1204    A.953              KIM VÂN KIỀU TRUYỆN

1205    A.953              KIM VÂN KIỀU TRUYỆN

1206    A.1059/1-2                  KIM VĂN LOẠI TỤ

1207    A.1037                        KIM VĂN TÂN SOẠN YẾU TẬP

1208    A.2523                        KIM VĂN TỰ LƯỢC

1209    A.959              KINH BẮC NHƯ QUỲNH TRƯƠNG THỊ QUÝ THÍCH THẾ PHẢ

1210    A.303              KÍNH HẢI TỤC NGÂM

1211    A.1876                        KINH LƯỢC NHA HƯỚNG BỔNG LƯỢC BIÊN

1212    A.133/1-2                    KINH SỬ THI TẬP

1213    A.2484                        KÍNH TÍN NIỆM PHẬT VÃNG SINH

1214    A.1676                        KINH TRÌNH NGUYÊN CẢO

1215    A.2373                        KINH TRUYỆN TINH NGHĨA

1216    A.297              LÃ ĐƯỜNG DI CẢO THI TẬP

1217    A.3199                        LÃ ĐƯỜNG DI CẢO THI TẬP

1218    A.2437                        LÃ ĐƯỜNG DI CẢO THI TẬP

1219    A.2116                        LÃ ĐƯỜNG DI CẢO THI TẬP

1220    A.2184                        LÃ ĐƯỜNG DI CẢO THI TẬP

1221    A.1039                        LA KHÊ NGUYỄN THỊ GIA PHẢ

1222    A.776              LA KHÊ VĂN HỘI BẠ

1223    A.824              LA KHÊ XÃ BẮC ĐÌNH GIÁP KHOÁN

1224    A.790              LA KHÊ XÃ TÂY THÔN KHOÁN ƯỚC

1225    A.1028                        LA MAI XÃ KHOA MỤC CHƯ TIÊN SINH KÍ

1226    A.729              LA NỘI Ỷ LA HƯƠNG LỆ

1227    A.1097                        LA PHÙ PHÚC TRAI NGUYỄN TỘC PHẢ

1228    A.1941                        LA THÀNH CỔ TÍCH VỊNH

1229    A.1832                        LÃ TIÊN ÔNG BỐC PHÁP

1230    A.2560                        LA TỔ TRUYỆN

1231    A.917              LẠI BỘ

1232    A.1301                        LẠI BỘ HÌNH DANH TẮC LỆ TỤC BIÊN

1233    A.655              LAI TẢO XÃ NGUYỄN PHẢ

1234    A.2801                        LAI XÁ XÃ TẾ VĂN TẬP

1235    A.2151                        LÃM CỔ KÍ

1236    A.2858                        LÂM LANG ỨNG CHẾ TẬP

1237    A.495              LÂM LANG ỨNG CHẾ TẬP

1238    A.26                LAM SƠN THỰC LỤC

1239    A.2795                        LAM SƠN THỰC LỤC

1240    A.2369                        LAM SƠN THỰC LỤC

1241    A.2622                        LAM SƠN VĨNH LĂNG DỤ LĂNG BI SAO

1242    A.272              LÃM TÂY KỈ LƯỢC

1243    A.3044                        LÃN CANH XUÂN NHÀN THỜI SẦU (MAN THƯ)

1244    A.63                LÂN HIẾU LỆ

1245    A.2646                        LAN HƯƠNG LỤC

1246    A.933              LAN KHÊ HƯƠNG LỆ

1247    A.1437                        LÃNG ĐÃNG THẬP HOA CHÂM

1248    A.1220                        LẠNG SƠN ĐOÀN THÀNH ĐỒ

1249    AE.a.17/1                    LẠNG SƠN TỈNH CAO LỘC CHÂU TRINH NỮ TỔNG CÁC XÃ THẦN TÍCH

1250    A.1440                        LĂNG VÂN KHÍ PHÚ TẬP

1251    A.1356                        LÃO NHÂN PHỤ NHÂN TIỂU NHI KHOA Y TẬP [Y TẬP LƯU TRUYỀN]

1252    A.2818                        LÃO SONG THÔ LỤC

1253    A.1482                        LẬP ĐOAN PHÁP

1254    A.1345                        LẬP KHOÁN HƯƠNG LỆ

1255    A.3148                        LẠP PHONG VĂN CẢO

1256    A.400              LẬP TRAI PHẠM TIÊN SINH THI TẬP

1257    A.2881                        LẬP TRAI THI TẬP

1258    A.1558/1-2                  LẬP TRAI THI TẬP

1259    A.194/1-2                    LẬP TRAI THI TẬP

1260    A.3036/1-2                  LẬP TRAI THI TẬP

1261    A.1455                        LẬP TRAI THI TUYỂN

1262    A.2140                        LẬP TRAI TIÊN SINH DI THI TỤC TẬP

1263    A.200              LẬP TRAI TIÊN SINH DI VĂN CHÍNH BÚT TẬP

1264    A.775              LẬP TRAI TIÊN SINH HÀNH TRẠNG

1265    A.2038                        LẬP TRAI VĂN TẬP

1266    A.43                LÊ CÔNG HÀNH TRẠNG

1267    A.540              LÊ CÔNG VĂN DUYỆT SỰ TRẠNG

1268    A.2821                        LÊ DUY ĐẢN THI TẬP

1269    A.3153                        LÊ DUY TỘC PHẢ

1270    A.1284                        LÊ GIA THI TẬP

1271    A.678              LÊ HOÀNG NGỌC PHẢ

1272    A.14                LÊ HOÀNG TRIỀU KỈ

1273    A.325              LÊ HOÀNG TRIỀU LOẠI BIÊN

1274    A.3016                        LÊ HƯƠNG TRÍCH YẾU

1275    A.1235                        LÊ KỈ TỤC BIÊN

1276    A.2606                        LỄ KINH

1277    A.2255                        LỄ KINH LƯỢC VĂN MỤC THỨ

1278    A.2311                        LỄ KINH SÁCH LƯỢC

1279    A.1767                        LÊ MẠT TIẾT NGHĨA LỤC

1280    A.2981                        LÊ MẠT TUẪN TIẾT CHƯ THẦN TÍNH DANH SỰ TRẠNG

1281    A.2619                        LÊ QUÂN CÔNG BIỆT TRUYỆN

1282    A.1452/1-3                  LÊ SỬ TOẢN YẾU

1283    A.2706                        LÊ SỬ TỤC BIÊN [ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỈ TỤC BIÊN]

1284    A.3128                        LÊ THÁI TỔ TẠP CHÍ

1285    A.2162                        LÊ THÀNH CHU THI TẬP

1286    A.2812                        LÊ THI TRƯỚNG TẬP

1287    A.637              LÊ TỘC GIA MIẾU TÂN PHẢ

1288    A.638              LÊ TỘC GIA MIẾU TÂN PHẢ [LÊ TỘC GIA PHẢ]

1289    A.649              LÊ TỘC GIA PHẢ

1290    A.1855                        LÊ TỘC GIA PHẢ (HÀ TÂY)

1291    A.2807                        LÊ TỘC PHẢ KÝ

1292    A.1020                        LỄ TRAI VĂN TẬP

1293    A.2000                        LỄ TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH KHOA

1294    A.2816/1-2                  LÊ TRIỀU CẢNH HƯNG GIÁM VĂN

1295    A.2775                        LÊ TRIỀU CÔNG VĂN SAO TẬP

1296    A.333              LÊ TRIỀU CỰU ĐIỂN

1297    A.2703                        LÊ TRIỀU DÃ SỬ

1298    A.17/1-2                      LÊ TRIỀU DÃ SỬ

1299    A.1973                        LÊ TRIỀU DỮ MINH NHÂN VÃNG PHỤC THƯ TẬP [HOÀNG TRIỀU DỮ MINH NHÂN VÃNG PHỤC THƯ TẬP]

1300    A.2507                        LÊ TRIỀU GIÁO HÓA ĐIỀU LUẬT

STT     Ký hiệu                       Tên sách

1301    A.2669                        LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT

1302    A.340              LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT

1303    A.52                LÊ TRIỀU HỘI ĐIỂN

1304    A.3026/1-3                  LÊ TRIỀU HỘI THÍ ĐÌNH ĐỐI SÁCH VĂN

1305    A.114/1-4                    LÊ TRIỀU HƯƠNG TUYỂN [LÊ TRIỀU HƯƠNG VĂN TRÙNG SAN]

1306    A.1724/1-4                  LÊ TRIỀU HƯƠNG TUYỂN [LÊ TRIỀU HƯƠNG VĂN TRÙNG SAN]

1307    A.315              LÊ TRIỀU KHIẾU VỊNH THI TẬP [THIÊN NAM THI TẬP]

1308    A.2602                        LÊ TRIỀU KHOA TRƯỜNG VĂN TUYỂN

1309    A.529              LÊ TRIỀU KHOA TRƯỜNG VĂN TUYỂN [LÊ TRIỀU ĐĂNG LONG VĂN TUYỂN]

1310    A.109/1-2                    LÊ TRIỀU LỊCH KHOA TIẾN SĨ ĐỀ DANH BI KÍ

1311    A.2029                        LÊ TRIỀU NAM BẮC PHÂN TRỊ LỤC

1312    A.51                LÊ TRIỀU QUAN CHẾ

1313    A.382              LÊ TRIỀU QUAN CHẾ ĐIỂN LỆ

1314    A.56/1-2                      LÊ TRIỀU QUAN CHẾ ĐIỂN LỆ

1315    A.2035                        LÊ TRIỀU QUAN LẠI THƯỞNG PHẠT LUẬT

1316    A.332              LÊ TRIỀU SỰ LỆ

1317    A.1176                        LÊ TRIỀU TẠO SĨ ĐĂNG KHOA LỤC

1318    A.627              LÊ TRIỀU TẠO SĨ ĐĂNG KHOA LỤC

1319    A.19                LÊ TRIỀU TRUNG HƯNG CÔNG NGHIỆP THỰC LỤC

1320    A.2860                        LÊ TRIỀU VINH PHONG HUÂN THẦN CHẾ VĂN

1321    A.2853/1-2                  LÍ ÂM THÔNG LỤC

1322    A.2853                        LÍ ÂM THÔNG LỤC

1323    A.1057                        LÍ THỊ GIA PHẢ

1324    A.2502                        LÍ VĂN PHỨC DI VĂN

1325    A.1722                        LỊCH ĐẠI BIỂU CHƯƠNG KHÁNH LỤC

1326    A.1670                        LỊCH ĐẠI CHÍNH HÌNH THÔNG KHẢO

1327    A.2308                        LỊCH ĐẠI CHÍNH YẾU

1328    A.2955                        LỊCH ĐẠI CHÍNH YẾU LUẬN

1329    A.2119                        LỊCH ĐẠI ĐẠI KHOA LỤC

1330    A.2245                        LỊCH ĐẠI DANH HIỀN PHẢ

1331    A.1374                        LỊCH ĐẠI DANH NHÂN TỔNG LỤC [LỊCH ĐẠI DANH THẦN THỰC LỤC]

1332    A.2186                        LỊCH ĐẠI DANH NHÂN TỔNG LỤC [LỊCH ĐẠI DANH THẦN THỰC LỤC]

1333    A.264              LỊCH ĐẠI DANH THẦN SỰ TRẠNG

1334    A.2211/1-2                  LỊCH ĐẠI ĐIỂN YẾU THÔNG LUẬN

1335    A.829/1-2                    LỊCH ĐẠI ĐIỂN YẾU THÔNG LUẬN

1336    A.2328                        LỊCH ĐẠI ĐIỂN YẾU THÔNG LUẬN

1337    A.2398                        LỊCH ĐẠI ĐIỂN YẾU THÔNG LUẬN

1338    A.1583                        LỊCH ĐẠI ĐIỂN YẾU THÔNG LUẬN

1339    A.2980                        LỊCH ĐẠI KHOA CỬ KHẢO [LỊCH ĐẠI KHOA CỬ PHÁP BỊ KHẢO]

1340    A.265              LỊCH ĐẠI KHOA CỬ KHẢO [LỊCH ĐẠI KHOA CỬ PHÁP BỊ KHẢO]

1341    A.873              LỊCH ĐẠI KHOA CỬ KHẢO [LỊCH ĐẠI KHOA CỬ PHÁP BỊ KHẢO]

1342    A.267              LỊCH ĐẠI NIÊN BIỂU

1343    A.1237                        LỊCH ĐẠI NIÊN KỈ BÁCH TRÚNG KINH

1344    A.1591                        LỊCH ĐẠI QUÂN ANH THI VĂN TẬP

1345    A.632/1-2                    LỊCH ĐẠI SÁCH LƯỢC [LỊCH TRIỀU SÁCH LƯỢC]

1346    A.1454/1-3                  LỊCH ĐẠI SÁCH LƯỢC [LỊCH TRIỀU SÁCH LƯỢC]

1347    A.632/3                       LỊCH ĐẠI SÁCH LƯỢC [LỊCH TRIỀU SÁCH LƯỢC]

1348    A.2539                        LỊCH ĐẠI TỨ LỤC TẬP

1349    A.2648/1-6                  LỊCH KHOA ĐĂNG LONG VĂN TUYỂN [LÊ TRIỀU LỊCH KHOA ĐĂNG LONG VĂN TUYỂN]

1350    A.1397                        LỊCH KHOA ĐĂNG LONG VĂN TUYỂN [LÊ TRIỀU LỊCH KHOA ĐĂNG LONG VĂN TUYỂN]

1351    A.1681/1                     LỊCH KHOA HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1352    A.2392                        LỊCH KHOA HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1353    A.1397/2                     LỊCH KHOA HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1354    A.204              LỊCH KHOA HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1355    A.1759/1-2                  LỊCH KHOA HỘI ĐÌNH VĂN TUYỂN

1356    A.2819/1-4                  LỊCH KHOA HỘI TUYỂN

1357    A.1681/1-2                  LỊCH KHOA HƯƠNG HỘI VĂN TUYỂN

1358    A.1580/1-2                  LỊCH KHOA HƯƠNG THÍ VĂN TUYỂN

1359    A.360              LỊCH KHOA TAM TRƯỜNG VĂN THỂ

1360    A.1236                        LỊCH KHOA TỨ LỤC

1361    A.365              LỊCH KHOA TỨ LỤC

1362    A.2906/1-2                  LỊCH KHOA TỨ LỤC

1363    A.205/c                        LỊCH KHOA TỨ LỤC

1364    A.1748                        LỊCH KHOA TỨ LỤC

1365    A.2906/bis                   LỊCH KHOA TỨ LỤC

1366    A.1678                        LỊCH TRIỀU CHIẾU LỤC

1367    A.266              LỊCH TRIỀU CHÍNH YẾU

1368    A.485/1-5                    LỊCH TRIỀU ĐĂNG KHOA BỊ KHẢO [THIÊN NAM LỊCH TRIỀU

1369    A.366              LỊCH TRIỀU DANH PHÚ

1370    A.2061/1-3                  LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1371    A.2445                        LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1372    A.1883                        LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1373    A.50/1-4                      LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1374    A.1358/1-10                LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1375    A.2124/1-8                  LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1376    A.1551/1-8                  LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1377    A.1551                        LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

1378    A.121              LỊCH TRIỀU SỬ KÍ VĂN TUYỂN

1379    A.15/4-6                      LỊCH TRIỀU TẠP KỈ

1380    A.213              LỊCH TRIỀU TẾ VĂN

1381    A.1140                        LỊCH TRIỀU TỪ TUYỂN

1382    A.2731                        LIÊN ĐÌNH THI TẬP

1383    A.1830                        LIÊN HOA BÁT THẬP VỊNH

1384    A.1727                        LIÊN PHƯƠNG HỘI VĂN TUYỂN

1385    A.2052                        LIÊN XÃ NIỆM PHẬT HỘI

1386    A.1698                        LIỆT HUYỆN PHONG THỔ

1387    A.479              LIỆT MIẾU HUY HIỆU

1388    A.2403                        LIỆT THÁNH BẢO CÁO

1389    A.2522                        LIỆT THÁNH CHÂM BIẾM CHÂN KINH

1390    A.1173                        LIỆT TỈNH PHONG VẬT PHÚ

1391    A.1604                        LIỄU AM DI CẢO [LIỄU AM TẢN ÔNG THI TẬP, LIỄU AM TẢN ÔNG DI CẢO]

1392    A.1797                        LIỄU AM DI CẢO [LIỄU AM TẢN ÔNG THI TẬP, LIỄU AM TẢN ÔNG DI CẢO]

1393    A.1649                        LIỄU AM DI CẢO [LIỄU AM TẢN ÔNG THI TẬP,LIỄU AM TẢN ÔNG DI CẢO]

1394    A.448              LIỄU AM TẢN ÔNG THI TẬP [LIỄU AM TẢN ÔNG DI CẢO]

1395    A.1296                        LIỄU AM THI TẬP [LIỄU TRAI AM THI TẬP]

1396    A.3203                        LIỆU DỊCH PHƯƠNG PHÁP TOÀN TẬP

1397    A.1306                        LIỆU DỊCH PHƯƠNG PHÁP TOÀN TẬP

1398    A.1317                        LIỄU ĐƯỜNG BIỂU THẢO

1399    A.348              LIỄU ĐƯỜNG BIỂU THẢO

1400    A.412              LIÊU XUYÊN ẤP ĐÌNH LỆ

1401    A.1009                        LINH ĐƯỜNG NGUYỄN TỘC GIA PHẢ

1402    A.1010                        LINH ĐƯỜNG NGUYỄN TỘC GIA PHẢ BIỆT LỤC

1403    A.514              LINH GIANG DOANH VỆ LỤC

1404    A.750              LĨNH NAM CHÍCH QUÁI LIỆT TRUYỆN KHẢO CHÍNH

1405    A.2107                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1406    A.1752                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1407    A.33                LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1408    A.2914                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1409    A.1516                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1410    A.1200                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1411    A.1300                        LĨNH NAM CHÍNH QUÁI [MÃ LÂN DẬT SỬ]

1412    A.856/1-3                    LĨNH NAM DẬT SỬ

1413    A.2932                        LĨNH NAM NGUYỄN THỊ KHÓA ẤU CHÂN BIÊN

1414    A.1650                        LINH TỪ CỔ LỤC

1415    A.1181                        LINH VĂN THẮNG LÃM KINH TỔNG LUẬN

1416    A.1966                        LỖ TRAI NHÀN VỊNH

1417    A.1450                        LOA HỒ BÁCH VỊNH

1418    A.1986                        LÔI PHONG THÁP

1419    A.1310                        LONG BIÊN BÁCH NHỊ VỊNH

1420    A.718              LONG ĐẰNG PHƯỜNG LỆ

1421    A.3140                        LONG KIỀU LINH THÁNH CHIÊU ỨNG KIỂU ĐẠI VƯƠNG THƯỢNG ĐẲNG THẦN KÍ LỤC

1422    A.1736                        LONG NGÂM THI TẬP

1423    A.3196                        LONG THẦN XUẤT THẾ [NAM VIỆT HÙNG TRIỀU DUỆ VƯƠNG LONG THẦN … TỰ ĐIỂN]

1424    A.2163                        LONG THỤ TỔ SƯ BÍ TRUYỀN NHÃN KHOA

1425    A.726              LONG TRUNG HẠNG LỆ

1426    A.2843                        LONG VƯƠNG CHÂN KINH

1427    A.716              LƯ SỬ VỰNG BIÊN

1428    A.142              LỮ TRUNG NGÂM

1429    A.151              LỮ TRUNG TẠP THUYẾT

1430    A.1264                        LUẬN BIỆN TÁN TỤNG CA CHÂM VĂN TẬP

1431    A.888              LUẬN NGỮ CHÍNH VĂN TIỂU ĐỐI

1432    A.905              LUẬN NGỮ TANH HOA ẤU HỌC

1433    A.2596/1-2                  LUẬN NGỮ TIẾT YẾU

1434    A.1741                        LUẬN THỂ TÂN TUYỂN

1435    A.1740                        LUẬN THỂ TÂN TUYỂN

1436    A.2856                        LUẬN THUYẾT TẬP

1437    A.2508                        LUẬT CƯƠNG TOÀN TẬP

1438    A.2742                        LUẬT LỆ TOÁT YẾU

1439    A.1836                        LUẬT LỆ ƯỚC BIÊN

1440    A.2748                        LỤC BÁT SỬ VỊNH

1441    A.2965                        LỤC BỘ ĐIỀU LỆ

1442    A.62                LỤC BỘ ĐIỀU LỆ

1443    A.2037                        LỤC NAM ĐỊA CHÍ

1444    A.2399                        LỤC NHÂM

1445    A.237              LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN

1446    A.2405                        LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN PHÁP

1447    A.2340                        LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN TẤT PHÁP CHÍNH VĂN

1448    A.1191                        LỤC NHÂM KINH VĨ LƯỢC

1449    A.855              LỤC NHÂM QUỐC NGỮ

1450    A.2487                        LỤC NHÂM TIỆN LÃM

1451    A.2417                        LỤC TUYỂN KIM CỔ TỨ LỤC KIM SÁCH

1452    A.1557                        LƯƠNG ĐƯỜNG TIẾN SĨ VŨ TIÊN SINH TRƯỜNG BIỂU VĂN

1453    A.2125                        LƯƠNG KHÊ THI THẢO

1454    A.255              LƯƠNG KHÊ THI THẢO

1455    A.292              LƯƠNG KHÊ VĂN THẢO

1456    A.2125                        LƯƠNG KHÊ VĂN THẢO

1457    A.2130                        LƯƠNG NHUỆ VĂN NGUYÊN

1458    A.2696                        LƯU HIỆU PHỦ VINH QUI HẠ TẬP

1459    A.2147                        LƯU THỊ PHẢ KÝ

1460    A.1405                        LƯU XÁ HOÀ CHÍNH BÍ TRUYỀN ĐỊA PHÁP

1461    A.868              MA Y BÍ TRUYỀN

1462    A.2823                        MẶC ÔNG SỨ TẬP

1463    A.1409                        MẶC ÔNG SỨ TẬP

1464    A.1321                        MẠC THỊ GIA PHẢ

1465    A.39                MẠC THỊ GIA PHẢ

1466    A.1430                        MẠC XÁ XÃ NAM PHÚ GIÁP LỆ NGẠCH

1467    A.1631                        MẠCH CHẨN TOÁT YẾU

1468    A.1280                        MAI DỊCH TRÂU DƯ VĂN TẬP

1469    A.2904                        MẠI ĐIỀN THỔ KHẾ VĂN

1470    A.1831                        MAI HỒ THI TẬP

1471    A.2180                        MAI HOA DỊCH SỐ

1472    A.1136                        MAI PHONG DU TÂY HÀNH DÃ LỤC

1473    A.3046/1-2                  MÃI TÁNG XA

1474    A.1990                        MÂN HÀNH TẠP VỊNH THẢO [MÂN HÀNH THI THOẠI]

1475    A.2953                        MÂN HÀNH TẠP VỊNH THẢO [MÂN HÀNH THI THOẠI]

1476    A.1291                        MÂN HÀNH TẠP VỊNH THẢO [MÂN HÀNH THI THOẠI]

1477    A.1250                        MÂN HÀNH TẠP VỊNH THẢO [MÂN HÀNH THI THOẠI]

1478    A.409              MẪN HIÊN THI LOẠI [MẪN HIÊN THI VĂN TẬP; MẪN HIÊN THI TẬP]

1479    A.1996                        MẪN HIÊN THI LOẠI [MẪN HIÊN THI VĂN TẬP; MẪN HIÊN THI TẬP]

1480    A.2313                        MẪN HIÊN THI LOẠI [MẪN HIÊN THI VĂN TẬP; MẪN HIÊN THI TẬP]

1481    A.1072                        MẪN HIÊN THUYẾT LOẠI

1482    A.680              MÃO CẦU TRẦN TỘC PHẢ

1483    A.913              MÃO HIÊN CHUYẾT BÚT

1484    A.912              MÃO HIÊN HÀNH TRẠNG

1485    A.835              MÃO HIÊN VĂN TẬP

1486    A.1801                        MAO KINH SÁCH LƯỢC [THI KINH SÁCH LƯỢC]

1487    A.1472                        MAO THI TẬP THUYẾT VỰNG TUYỂN

1488    A.753              MẬU LƯƠNG NGUYỄN THỊ GIA PHẢ

1489    A.741              MẬU LƯƠNG THÔN LỆ

1490    A.1596                        MỄ SƠN LÊ TIÊN SINH VĂN TẬP

1491    A.251              MI XUYÊN SỨ TRÌNH THI TẬP


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.774
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.664
  • 906.562