Thần tiên Việt Nam

Chân Kinh Và Sách Đạo Giáo Thần Tiên (Tr1) Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Chân Kinh Và Sách Đạo Giáo Thần Tiên (Tr1)

Trích nguồn: VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  http://www.hannom.org.vn/default.asp?CatID=247

STT     Tên sách                     Kí hiệu

1          BÁCH TƯỜNG HOA CHÂN KINH

            AB.242

2          BÁO ÂN QUỐC ÂN CHÂN KINH

            AB.519

3          BẢO TÀNG TRÍCH CÚ QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.453

4          BẢO THAI CHỦNG TỬ QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.551

5          BẢO XÍCH TỤC BIÊN CHÂN KINH

            AB.503

6          CÀN KHÔN ĐỊNH VỊ CHÂN KINH

            AB.252

7          CAO VƯƠNG QUAN THẾ ÂM CHÂN KINH

            VHv.1067

8          CHẤP TRUNG QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.504

9          CHÍ ĐẠO QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.260

10        CHÍ THIỆN QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.542

11        CƯƠNG MỤC YẾU ƯỚC CHÂN KINH DIỆU LUẬN

            A.2784

12        CỨU KIẾP CHÂN KINH

            AC.491

13        ĐẠI ĐẠO CHÂN KINH NGHĨA HẠ TẬP

            A.2386

14        ĐẠI HỮU CHÂN KINH

            A.2520

15        ĐẠI THÀNH CHÂN KINH

            VHv.1073

16        DANH SƠN THÁI NGỌC NAM ÂM CHÂN KINH

            AB.248

17        DI LẶC CHÂN KINH DIỄN ÂM

            VNv.145

18        DI LẶC ĐỘ THẾ CHÂN KINH

            VHv.1068

19        DIỆU VŨ CHÂN KINH

            A.2483

20        GIÁC MỘNG CHÂN KINH

            A.1725

21        HOÀNG ĐÌNH CHÂN KINH

            AC.683

22        HOÀNG ĐÌNH CHÂN KINH

            AC.41

23        HỒNG VŨ CHÂN KINH [HỒNG VŨ CẤM THƯ (ĐỊA LÍ DIỆU ĐỒ)]

            A.535

24        HƯƠNG SƠN QUAN THẾ ÂM CHÂN KINH TÂN DỊCH

            AB.271

25        KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH NGHI DIỆU CHÂN KINH

            A.2062

26        KHÔN NGHI CHÂN KINH

            AB.502

27        KIM CƯƠNG GIẢI ÁCH CHÂN KINH

            AC.582

28        KIM ĐAN LUYỆN CỐT NAM ÂM CHÂN KINH

            AB.454

29        KIM GIÁM CHÂN KINH

            AB.249

30        KÍNH TÍCH TỰ CHỈ CHÂN KINH

            AC.576

31        LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH [TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.410

32        LIỆT THÁNH CHÂM BIẾM CHÂN KINH

            A.2522

33        LINH GIÁNG MẠT KIẾP CHÂN KINH

            AB.425

34        LINH TÂM QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.246

35        LONG VƯƠNG CHÂN KINH

            A.2843

36        LƯƠNG TÂM QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.560/a-b

37        MAI HOA ĐIỂM TUYẾT CHÂN KINH

            AB.244

38        MINH ĐỨC CHÂN KINH

            AB.498

39        MINH TÂM ĐỘ KIẾP CHÂN KINH

            AB.525

40        MINH THIỆN QUỐC ÂM CHÂN KINH

            Paris

41        NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH

            AC.533

42        NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH

            VHv.1082

43        NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH

            AC.245

44        NGỌC LUẬT HỒI XUÂN CHÂN KINH

            AB.243

45        NGỌC THÀNH NAM ÂM CHÂN KINH

            AB.245

46        NGŨ PHÚC CHÂN KINH

            AC.96/1-2

47        NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.459

48        NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.253

49        NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.436

50        NGUYỆT PHÁCH CHÂN KINH ÂM DƯƠNG TOÀN TẬP

            AB.258

51        NHÂM ĐỘN TẠP SAO [LỤC NHÂM CHÂN KINH BÍ TRUYỀN THƯ]

            A.2967/1-3

52        NHẬT TỤNG LUYỆN THẦN CHÂN KINH

            A.1348

53        NHẬT TỤNG LUYỆN THẦN CHÂN KINH

            A.2888

54        PHÁ ĐẢM TIÊU KIẾP CHÂN KINH

            AC.595

55        PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHÂN KINH

            AB.241

56        PHẬT THUYẾT ĐẠI THÁNH MẠT KIẾP CHÂN KINH

            AB.548

57        PHU HỰU ĐẾ QUÂN TỈNH TÂM CHÂN KINH

            AC.62

58        PHÚC ĐỊA TÀI HOA CHÂN KINH

            AB.261

59        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA

            VHv.726

60        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            VNv.122

61        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            VHv.727

62        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            AB.224

63        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            AB.631

64        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            AB.176/2

65        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            AC.174

66        QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]

            VHv.725

67        QUAN ÂM GIẢI KIẾP CỨU KHỔ CẢM ỨNG BÁT NHÃ CHÂN KINH [=QUAN ÂM GIẢI KIẾP CỨU KHỔ CAO VƯƠNG BÁT NHÃ CHÂN KINH]

            AC.585

68        QUAN ÂM GIẢI KIẾP CỨU KHỔ CẢM ỨNG BÁT NHÃ CHÂN KINH [=QUAN ÂM GIẢI KIẾP CỨU KHỔ CAO VƯƠNG BÁT NHÃ CHÂN KINH]

            AC.594

69        QUAN ÂM GIẢI KIẾP GIÁC THẾ CHÂN KINH

            AC.43

70        QUAN ÂM TẾ ĐỘ BẢN NGUYỆN CHÂN KINH

            AC.154

71        QUAN ĐẾ VĨNH MỆNH CHÂN KINH

            Paris

72        QUAN THẾ ÂM THÁNH TƯỢNG CHÂN KINH

            VNv.286

73        SÀI SƠN ĐẠI THIỀN THƯỢNG THỪA CHÂN KINH XIỂN BÍ TẬP

            A.1249

74        SIÊU THẦN CHÂN KINH

            A.2962

75        TAM ĐA CHÂN KINH

            AB.251

76        TÂM HƯƠNG BẮC LÍ TRUYỆN CHÂN KINH

            AB.240

77        TÂM HƯƠNG CHÂN KINH

            AB.435

78        TAM NGUYÊN BẢO SÁM CHÂN KINH

            AC.237

79        TÂM PHÁP THIẾT YẾU CHÂN KINH

            Vhv.1076

80        TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH

            A.2585

81        TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH

            A.2475

82        TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH

            A.2412

83        TĂNG QUẢNG MINH THIỆN QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.143

84        TÁO VƯƠNG KINH [TÁO VƯƠNG CHÂN KINH,TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]

            AC.63

85        TÁO VƯƠNG KINH [TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN,TÁO VƯƠNG CHÂN KINH,KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]

            VHb.132

86        THIÊN HOA PHÓNG NHỊ NAM ÂM CHÂN KINH

            AB.262

87        THIÊN NAM LINH GIÁNG CHÂN KINH

            Paris

88        THIÊN THU KIM GIÁM CHÂN KINH

            AB.250

89        THƯƠNG HẢI ĐỘ MÊ CHÂN KINH

            AB.520

90        TIÊU TAI THỰC PHÚC CHÂN KINH

            AB.239

91        TỈNH MỘNG CHÂN KINH (HẠ TẬP)

            AB.561

92        TỈNH THÂN BẢO HUẤN CHÂN KINH

            AC.236

93        TỈNH THÂN CHÂN KINH

            VHv.1051/1-5

94        TRẠCH THIỆN CHÂN KINH

            AB.529

95        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÂN KINH

            Paris

96        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÂN KINH

            Paris

97        TRÍ TRUNG CHÂN KINH

            AB.515

98        VẠN BẢO QUỐC ÂM CHÂN KINH

            AB.505

99        VĂN ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN ÂM

            AB.141

100      VẠN HÓA QUY NGUYÊN CHÂN KINH

            AB.263

STT     Tên sách                     Kí hiệu

                                   

101      VẠN HÓA QUY NGUYÊN CHÂN KINH

            AB.257

102      VÂN HƯƠNG LIỄU HẠNH CÔNG CHÚA TÂM CĂN CHÂN KINH

            A.1249b/1-3

103      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH

            AC.101

104      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DỊCH CA

            AB.93

105      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DỊCH CA

            AB.363

106      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA

            AB.142

107      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA

            AB.92

108      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA [CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA]

            AB.92

109      VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA [CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA]

            AB.92

110      VIỆT NAM NỘI ĐẠO TAM THÁNH THƯỜNG TỤNG CHÂN KINH

            A.2974/1-2

111      VƯƠNG GIẢ HƯƠNG [VƯƠNG GIẢ HƯƠNG NAM ÂM CHÂN KINH]

            AB.255/1-2

112      VƯƠNG MẪU TIÊU KIẾP CỨU THẾ CHÂN KINH[DAO TRÌ VƯƠNG MẪU TIÊU KIẾP CỨU THẾ BẢO SÁM TOÀN BỘ

            VHv.1080

 

Tổng: 112

Trang: 1 | 2 | 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1          CHÂN VŨ DIỆU KINH PHU CỨU KIẾP BẢO CHƯƠNG                      AC.579

2          CỨU KIẾP CHÂN KINH                 AC.491

3          HIẾU SINH CỨU KIẾP BIÊN                     AC.88

4          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH                         AC.78

5          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.77

6          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.586

7          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.282

8          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1077

9          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1079

10        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1078

11        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP KHUYẾN THẾ BẢO HUẤN DIỄN ÂM                       AB.526

12        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP VĨNH MỆNH KINH                  AC.100

13        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP VĨNH MỆNH KINH                  AC.685

14        VĂN ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN ÂM                  AB.141

15        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH                      AC.101

16        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DỊCH CA                AB.93

17        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DỊCH CA                AB.363

18        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA              AB.142

19        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA              AB.92

20        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA [CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA]               AB.92

21        VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA [CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA]               AB.92

22        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.107/1-2

23        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.685

24        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.548

25        VŨ ĐẾ CỨU KIẾP VĨNH MỆNH KINH[VĂN ĐẾ CỨU KIẾP BẢO SINH KINH VŨ ĐẾ … HỢP BIÊN                         AC.667

Tổng: 25

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1          PHU HỰU ĐẾ QUÂN TỈNH TÂM CHÂN KINH                          AC.62

2          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CẢM ỨNG MINH THÁNH KINH CHÚ GIẢI,                  AC.106

3          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CẢNH THẾ VĂN                   AB.119

4          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP KHUYẾN THẾ BẢO HUẤN DIỄN ÂM                       AB.526

5          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP VĨNH MỆNH KINH                  AC.100

6          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP VĨNH MỆNH KINH                  AC.685

7          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1084

8          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1086

9          QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   AC.547a

10        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1088

11        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1085

12        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1087

13        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN DIỆU LƯỢC LINH VĂN                   VHv.1089

14        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN GIÁC THẾ CHÂN NGÔN                 AC.86

15        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN HUẤN THẾ VĂN                   AC.104

16        QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KHOA NGHI              A.2359

17        VĂN ĐẾ THỰC LỤC [VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN THỰC LỤC TRUYỆN DIỄN ÂM]               AB.124

18        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN                 AC.107/2

19        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN                       AC.99

20        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN DIỄN ÂM CA                      AB.286

21        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.107/1-2

22        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.685

23        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.548

24        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN DƯỠNG TÍNH VĂN                AC.430

25        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN GIẢI ÁCH BẢO SÁM              AC.44

26        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH                  AC.21

27        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH CHÍNH VĂN                   AC.13

28        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH CHÍNH VĂN                   AC.273

29        VĂN XƯƠNG HIẾU KINH [VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH]                AC.546

Tổng: 29

Trang: 1 | 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1          HẬU TRẦN TRIỀU THI TẬP                      Paris

2          HƯƠNG ĐÌNH THI VĂN TẬP [TRẦN TRIỀU LĂNG TẨM ĐỒ MẠN KÍ;VĂN THI TẬP NA SƠN THI TẬP]                   VHv.1789

3          HƯƠNG ĐÌNH THI VĂN TẬP [TRẦN TRIỀU LĂNG TẨM ĐỒ MẠN KÍ;VĂN THI TẬP NA SƠN THI TẬP]                   VHv.1786

4          LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH [TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU LẬP MỆNH QUỐC ÂM CHÂN KINH               AB.410

5          LỄ TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH KHOA               A.2000

6          PHẠM SƯ MẠNH GIA PHẢ [TRẦN TRIỀU TRẠNG NGUYÊN PHẠ              A.2420

7          PHẠM SƯ MẠNH GIA PHẢ [TRẦN TRIỀU TRẠNG NGUYÊN PHẠ              VHv.1348

8          PHẠM SƯ MẠNH GIA PHẢ [TRẦN TRIỀU TRẠNG NGUYÊN PHẠ              A.1646

9          SÙNG NGHIÊM TỰ TRẦN TRIỀU THÁI BẢO KHOA GIÁO LƯU TRUYỀN                        A.3143

10        THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC [TRẦN TRIỀU THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC]                    A.1932

11        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÂN KINH                     Paris

12        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÂN KINH                     Paris

13        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÍNH KINH SƠ BIÊN               A.1799

14        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÍNH KINH TẬP BIÊN                        A.2382

15        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH TÍCH                        VHv.2653

16        TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH TÁN VĂN               A.900

17        TRẦN TRIỀU LĂNG TẨM ĐỒ MẠN KÍ              VHv.1755

18        TRẦN TRIỀU PHẠM ĐIỆN SOÁI CHÍNH KINH                       A.2844

19        TRẦN TRIỀU THÁNH TỔ CÁC SỨ ĐỊA ĐỒ                   A.3108

20        TRẦN TRIỀU THẾ PHẢ HÀNH TRẠNG              A.663

21        TRẦN TRIỀU THƯỢNG THÁNH CHÚC TỪ                   A.2257/1-2

22        TRẦN TRIỀU THƯỢNG TƯỚNG SỰ KÍ                         Paris

23        TRẦN TRIỀU TỰ ĐIỂN TẬP BIÊN                       A.2574

24        TRẦN TRIỀU VĂN LỤC                 A.361

25        VIÊM BANG NIÊN BIỂU [TRẦN TRIỀU NIÊN BIỂU]              A.2436

Tổng: 25

Trang: 1 | 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1          TẢN LĨNH SƠN NGỌC PHẢ [TẢN VIÊN SƠN THÁNH VƯƠNG THỰC LỤC SỰ TÍCH]                 A.2632

2          TẢN LĨNH SƠN NGỌC PHẢ [TẢN VIÊN SƠN THÁNH VƯƠNG THỰC LỤC SỰ TÍCH]                A.2135

3          TẢN LĨNH SƠN NGỌC PHẢ [TẢN VIÊN SƠN THÁNH VƯƠNG THỰC LỤC SỰ TÍCH]                A.1547

4          TẢN LĨNH SƠN NGỌC PHẢ [TẢN VIÊN SƠN THÁNH VƯƠNG THỰC LỤC SỰ TÍCH]                A.2365

Tổng: 4

Trang: 1 | 

            Kí hiệu

1          THIÊN BẢN VÂN HƯƠNG LÊ TRIỀU THÁNH MẪU NGỌC PHẢ                  A.2978

2          VÂN HƯƠNG LIỄU HẠNH CÔNG CHÚA TÂM CĂN CHÂN KINH                A.1249b/1-3

Tổng: 2

Trang: 1 | 

1          PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG SỰ TÍCH DIỄN ÂM                      VNv.300

Tổng: 1

Trang: 1 | 

STT     Tên sách                     Kí hiệu

1          ĐỘNG CHÂN THÁI THƯỢNG TỐ LINH ĐỘNG NGUYÊN ĐẠI HỮU DIỆU KINH                         AC.161

2          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG KIM THIÊN                        AB.533

3          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG KIM THIÊN [THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢI ÂM]                        AB.115

4          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN                     AC.333

5          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN ĐỒ THUYẾT                      AC.82/1-3

6          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN NHUẾ NGÔN                    AC.81

7          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN TẬP CHÚ               AC.615

8          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN TẬP CHÚ               AC.444

9          THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN THUYẾT ĐỊNH                 AC.534/1-8

10        THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN TỤNG THỨC                     AC.80

11        THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN TỤNG THỨC                     AB.238

12        THÁI THƯỢNG DIỆU THỦY KINH                      Paris

13        THÁI THƯỢNG ĐỘNG THẦN TAM HOÀNG NGHI [THÁI THƯỢNG ĐỒNG THẦN TAM HOÀNG TRUYỀN THỤ NGHI                       AC.58

14        THÁI THƯỢNG ĐỘNG THẦN TAM HOÀNG TRUYỀN THỤ NGHI [THÁI THƯỢNG ĐỒNG THẦN TAM HOÀNG NGHI                        AC.59

15        THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THANH TĨNH KINH                    VHv.1090

16        THÁI THƯỢNG THANH TĨNH KINH                  AC.443

17        THÁI THƯỢNG THIÊN ÂM CHÍNH PHÁP TRUYỆN                A.2192

Tổng: 17

Trang: 1 | 

1          CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG PHỔ ĐỘ TÔN KINH              AC.696

2          CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG PHỔ ĐỘ TÔN KINH KHẢI THỈNH              VHv.772

3          HUYỀN LINH NGỌC HOÀNG KINH                   A.3183

4          NGỌC HOÀNG BẢN HẠNH KINH                       AC.440

5          NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH               AC.533

6          NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH               VHv.1082

7          NGỌC HOÀNG CỐT TỦY CHÂN KINH               AC.245

8          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH                         AC.78

9          NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.77

10        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.586

11        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       AC.282

12        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1077

13        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1079

14        NGỌC HOÀNG CỨU KIẾP KINH [CỨU KIẾP HOÀNG KINH]                       VHv.1078

15        NGỌC HOÀNG GIÁNG PHONG TÂM HƯƠNG KINH                         AC.239

16        NGỌC HOÀNG KINH                     AC.490

17        NGỌC HOÀNG SÁM KHOA NGHI                      AC.609

Tổng: 17

Trang: 1 | 

1          HOÀN KIẾM HỒ NGỌC SƠN TỪ VĂN XƯƠNG MIẾU BI                  A.2043

2          VĂN ĐẾ THỰC LỤC [VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN THỰC LỤC TRUYỆN DIỄN ÂM]               AB.124

3          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN                 AC.107/2

4          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN                       AC.99

5          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN DIỄN ÂM CA                      AB.286

6          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.107/1-2

7          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.685

8          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN CỨU KIẾP BẢO SINH KINH                         AC.548

9          VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN DƯỠNG TÍNH VĂN                AC.430

10        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN GIẢI ÁCH BẢO SÁM              AC.44

11        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH                  AC.21

12        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH CHÍNH VĂN                   AC.13

13        VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH CHÍNH VĂN                   AC.273

14        VĂN XƯƠNG HIẾU KINH [VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN HIẾU KINH]                AC.546

Tổng: 14

Trang: 1 | 

1          VƯƠNG MẪU TIÊU KIẾP CỨU THẾ CHÂN KINH[DAO TRÌ VƯƠNG MẪU TIÊU KIẾP CỨU THẾ BẢO SÁM TOÀN BỘ                       VHv.1080

Tổng: 1

Trang: 1 | 

1          NAM BẮC ĐẨU KINH                    AC.686

2          NAM BẮC ĐẨU KINH                    AC.68

3          NAM BẮC ĐẨU KINH                    AC.568

Tổng: 3

Trang: 1 | 

1          NGHỆ AN ĐẠO NGHI XUÂN HUYỆN TẢ AO XÃ TIÊN SINH ĐỊA LÍ QUYẾT PHÁP                       A.1861

2          TẢ AO CHÂN TRUYỀN DI THƯ               VHv.782

3          TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ [TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP                        A.1207

4          TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP [TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ]                      VHv.483

5          TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP [TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ]                      VHv.1661

6          TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP [TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ]                      Vhv.483

7          TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP [TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ]                      VHv.783

8          TẢ AO CHÂN TRUYỀN TẬP [TẢ AO CHÂN TRUYỀN ĐỊA LÝ]                      VHv.1660

9          TẢ AO TIÊN SINH BÍ TRUYỀN GIA BẢO TRÂN TÀNG                      A.2221

10        TẢ AO TIÊN SINH ĐỊA LÝ                         A.863

11        TẢ AO XÃ TIÊN SƯ THƯ TRUYỀN BÍ MẬT CÁC LỤC                        VHb.91

12        THIÊN NAM ĐỊA GIÁM BẢO THƯ ĐỊA LÍ CHÍNH TÔNG TẢ AO ĐÍNH TẬP                    A.461

Tổng: 12

Trang: 1 | 

1          CHÚ BỆNH CHỨNG [HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH;Y PHƯƠNG]                  VHv.569

2          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.2321

3          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1663/1-10

4          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.528

5          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1019/1-8

6          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1018

7          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.2173

8          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.2111

9          HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1952

10        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1803/1-39

11        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.507/1-33

12        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1980

13        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1662/1-22

14        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.123

15        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1119/1-7

16        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1116/1-24

17        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.2013

18        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHv.1123

19        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.195/1-2

20        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.196

21        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.124

22        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.200

23        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              A.2536

24        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              VHb.201

25        HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Y TÔNG TÂM LĨNH TOÀN TRẬT              A.902

Tổng: 25

Trang: 1 | 

1          TẠP CHỨNG THẦN Y                     VNv.137

Tổng: 1

Trang: 1 | 

1          TÁO VƯƠNG KINH [TÁO VƯƠNG CHÂN KINH,TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]              AC.63

2          TÁO VƯƠNG KINH [TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN,TÁO VƯƠNG CHÂN KINH,KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]                     VHb.132

3          TÁO VƯƠNG KINH [TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]                     AC.556

4          TÁO VƯƠNG KINH PHỤ KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN [KÊ CHÍNH TÁO THẦN KINH VĂN]                         VHv.2833

5          THÔT ĐỊA TÁO VƯƠNG KINH                VHv.1083

Tổng: 5

Trang: 1 | 

1          TRẤN VŨ QUÁN LỤC                     A.3180

2          TRẤN VŨ QUÁN LỤC                     A.2979

3          TRẤN VŨ QUÁN LỤC                     A.1040

4          TRẤN VŨ THẦN MỘNG KÍ [TRẤN VŨ QUÁN THẦN MỘNG HIỂN ỨNG KÍ]                    A.1204

Tổng: 4

Trang: 1 | 

1          PHỤNG TƯƠNG VŨ LƯỢC ẨN DẬT THẦN TIÊN LIỆT NỮ THƯỞNG LÃM CÁC SÁCH SOẠN THÀNH THI TẬP                 A.1093

2          THẦN TIÊN THÔNG GIÁM                       A.692

3          TRUNG HIẾU THẦN TIÊN                        AB.460

4          VÃNG SINH THẦN TIÊN ÂN LỆ              AC.513

Tổng: 4

Trang: 1 | 

1          LỘ ĐỨC THÁNH MẪU                   VNb.33

2          PHAN THẦN NƯƠNG NGỌC PHẢ ĐINH THÁNH MẪU NGỌC PHẢ TẢN VIÊN THÁNH SỰ TÍCH                         A.41


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 364
  • 68
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.637
  • 898.342