Thần tiên Việt Nam

Đạo Giáo (Trang 1) – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Đạo Giáo

. (Trang 1)

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

Bách bệnh kiêm trị

VNb.47

2

Bách bệnh kiêm trị

VNb.47

3

Bách bệnh kiêm trị

VNb.47

4

Bảo thai chủng tử quốc âm toản yếu

VNv.230

5

Bảo thai thần hiệu toàn thư giải âm

AB.429

6

Bảo thai thần hiệu toàn thư giải âm

AB.429

7

Bảo thai thần hiệu toàn thư giải âm

AB.429

8

Các vị dược tính

VHv.2322

9

Cẩm Đức hiệu thuận gia đường giản phương thông dụng

VHv.2366

10

Châm cứu pháp tượng đồ

VHv.2943

11

Châm cứu thủ huyệt đồ

VHv.2015

12

Chẩn đậu bí truyền

VNv.211

13

Chẩn đậu chư thư sao lục

A.2239

14

Chẩn đậu diễn ca

VNv.85

15

Chẩn đậu gia truyền quốc âm

VNv.194

16

Chẩn đậu khoa

VNv.273

17

Chẩn đậu khoa gia truyền

VNv.88

18

Châu ngọc cách ngôn

A.2536

19

Chiêm bốc tạp chiêm

VHb.100

20

Chú bệnh chứng [Hải thượng y tông tâm lĩnh;Y phương]

VHv.569

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

21

Chư mạch kiến chứng

VHv.2422

22

Chưởng bộ mạch pháp toàn đồ

VHb.24

23

Cổ truyền trị đậu sang bí pháp

VHv.2401

24

Cương mục yếu ước chân kinh diệu luận

A.2784

25

Cứu pháp tinh vi trích yếu tiện lãm

VHv.2946

26

Đặng tiên sinh trị chẩn đậu gia truyền lục

VHv.2168

27

Đạo lưu dư vận quyển

A.3174

28

Đậu chẩn tâm pháp bí quyết

A.2545

29

Đậu chứng bí lục

VHv.2327

30

Đậu khoa

VHv.1667

31

Đậu khoa

A.2949/1-2

32

Đậu khoa vựng biên

VHv.532

33

Dịch bệnh luật trị

VHv.794

34

Điều sinh ngũ tạng yếu quyết

VHb.316

35

Dự phòng đậu

VHv.2169

36

Dự phòng đậu

VHv.2169

37

Dụng dược khu cơ

A.2635

38

Dược phương dược tính tạp biên

VHv.1023

39

Dược phương dược tính tạp biên

VHv.1023

40

Dược phương dược tính tạp biên

VHv.1023

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

41

Dược phương sao lục

A.2302

42

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.536

43

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.1027

44

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.518

45

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.519

46

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHb.209

47

Dược tính phú

VHv.2365

48

Dược tính phú

VHv.2365

49

Dược tính phú

VHv.2365

50

Dược tính sách lược

VHv.2167

51

Dược tính sách lược

VHv.2167

52

Dược tính sách lược

VHv.2167

53

Dương công khuê giám lục

VNv.235

54

Dương công khuê giám lục

VNv.235

55

Gia truyền bí thư

A.2582

56

Gia truyền đậu chẩn tập

A.1618

57

Gia truyền mạch pháp quốc ngữ ca

VHv.515

58

Gia truyền tạp bệnh

VHb.20

59

Gia truyền tập nghiệm chẩn đậu bí thư

VHv.2016

60

Gia truyền tập nghiệm liệt phương

VNv.236

 

61

Gia truyền thiên kim quốc ngữ [Nhân thân phú]

VHv.2093

62

Gia truyền thiên kim quốc ngữ [Nhân thân phú]

VHv.523

63

Gia truyền thư kinh nghiêm

VNv.245

64

Gia truyền thư kinh nghiêm

VNv.245

65

Gia truyền thư kinh nghiêm

VNv.245

66

Gia truyền trị bệnh dũng dược ca

VNb.56

67

Gia truyền trị đậu cập ma đậu

VHv.1904

68

Gia truyền y phương tập nghiệm

VHb.210

69

Gia truyền y thư kinh nghiệm [Y khoa diệu dụng]

VNv.245

70

Hải ngoại kì thư bí truyền

A.2908

71

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1662/1-22

72

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.2111

73

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1803/1-39

74

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.2013

75

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1663/1-10

76

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.2173

77

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1116/1-24

78

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.123

79

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1119/1-7

80

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.200

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

81

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

A.902

82

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.528

83

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1019/1-8

84

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1952

85

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.195/1-2

86

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.201

87

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1980

88

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.124

89

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

A.2536

90

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHb.196

91

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1123

92

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.507/1-33

93

Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật

VHv.1018

94

Hiệu phỏng tập

VHv.1905

95

Hiệu phương

VHv.1022

96

Hiệu phương tạp bệnh [Hiệu phương tạp lục]

VHb.30

97

Hiệu phương tạp bệnh [Hiệu phương tạp lục]

VHv.527

98

Hộ nhi phương pháp tổng lục

A.1989/1-2

99

Hộ nhi phương pháp tổng lục

VHv.1630

100

Hoắc loạn [Hoắc loạn thổ tả tạp chứng]

VHb.23

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

101

Hoàng đế tạo châm pháp

VNb.17

102

Hoàng thị chế tác châm cứu tân soạn quốc ngữ

VNv.84

103

Hoạt nhân bị yếu

A.2798

104

Hoạt nhân toát yếu tăng bổ

A.2535

105

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

AB.306

106

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

AB.288

107

Hồng Nghĩa giác tư y thư [Tuệ Tĩnh y thư]

A.162

108

Huyền cơ nhất quán tập thành lục

VHb.204

109

Kì văn biện chứng

VHv.787

110

Kiên tín dương đậu thuyết

VHv.534

111

Kim Giang gia truyền bí thư

A.1654

112

Kinh giản môn

VNv.272

113

Kinh huyệt bộ vị chư đậu sở chủ

VHv.2108

114

Kinh nghiệm dược phương

VHv.545

115

Kinh nghiệm dược phương

VHv.538

116

Kinh nghiệm dược phương

VHv.2094

117

Kinh nghiệm dược phương

VHv.2110

118

Kinh nghiệm lương phương

VHv.2091

119

Kinh nghiệm lương phương

VHv.541

120

Kinh nghiệm lương phương

VHv.2170

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

121

Kinh nghiệm tạp chí

VHv.529

122

Kinh trị bí soạn tạp chứng truyền thư

VNv.237

123

Lạc sinh tâm đắc

VHb.199

124

Lãn Ông dược phương

VHv.586

125

Lão nhân phụ nhân tiểu nhi khoa y tập [Y tập lưu truyền]

A.1356

126

Liệu dịch phương pháp toàn tập

A.1306

127

Long thụ tổ sư bí truyền nhãn khoa

A.2163

128

Luận mạch pháp

VHb.19

129

Lương y tiệp hiệu

VNv.89

130

Lương y tiệp hiệu

VNv.178

131

Lương y tiệp hiệu quốc ngữ bí truyền

VHb.239

132

Mạch chẩn toát yếu

A.1631

133

Mạch dược tinh giải ca

VNv.239

134

Mạch học đại yếu

VHv.578

135

Mạch kinh tuyển yếu quốc ngữ ca

VNv.279

136

Mạch pháp chính tông

VHv.508

137

Mạch quyết tập yếu

VHv.511

138

Mạch quyết thập lục bộ tường giải

VHv.504

139

Mạch quyết toản yếu

VHv.506

140

Mạch yếu chỉ phán [Nhị thập thất chủng trạng mạch quyết]

VNv.509

 

141

Nam dược chỉ danh truyện

VNv.231

142

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.97

143

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.293

144

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNb.54

145

Nam dược quốc âm ca [Nam dược quốc âm lục;Nam dược quốc âm tập nghiệm]

VNv.196

146

Nam dược tập yếu

VHv.793

147

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

VHv.22b/1-2

148

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

A.2727

149

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

A.163

150

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

VNv.136

151

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

A.1270/1-3

152

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

A.2728

153

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

VHv.1017/1

154

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

A.3024

155

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

VHv.1165/1-4

156

Nam dược thần hiệu [Nam dược tiệp hiệu]

VHv.520

157

Nam dược thần kinh

A.2845

158

Nam dược tính phú

VHv.589

159

Nam thiên đức bảo toàn thư

A.1283/1-3

160

Nam thiên đức bảo toàn thư

VNv.205/1-2

 

161

Nam thiên đức bảo toàn thư

A.1969/1-5

162

Nghiệm phương

VHv.1029

163

Nghiệm thiệt chứng pháp

A.1689

164

Ngoại khoa kinh nghiệm bí phương

VHv.542

165

Ngoại khoa thư

VHb.254

166

Ngũ vận lục khí quốc ngữ ca

VNv.233

167

Nhâm thần dược cấm tịnh chư phương sao lược

A.2350

168

Nhãn khoa gia truyền kinh nghiệm

VHv.540

169

Nhãn khoa yếu lục

A.2160

170

Nhân thân chứng bộ

VHb.206

171

Nhân thân phú [Gia truyền thiên kim quốc ngữ]

VHv.1025

172

Nhật dụng tất nhu

A.2464

173

Nhật dụng tất nhu lược

A.1017

174

Nội đạo tràng

A.2975

175

Ôn dịch

VHv.2087

176

Phạm Đãi dụng gia truyền phương dược

A.2577

177

Phổ tế chẩn đậu pháp

VHb.33

178

Phụ khoa phụ tứ thời tạp chứng ca

VHv.1902

179

Phụ nhân khoa

VNb.51/2

180

Phụ nhân khoa

A.2480

 

181

Phụ nhân khoa

A.2780

182

Phụ nhân khoa

VNb.20

183

Quốc âm dụng dược gia truyền

VNv.209

184

Quốc ngữ ca (y dược)

VNv.95

185

Quốc ngữ mạch

VNv.228

186

Sát nhân sự thuyết

VNv.229

187

Soạn đính bảo sản quốc ngữ

VNv.244

188

Sử đồng tê thọ toàn thư

A.2273

189

Tam bộ truy phong hoạt lạc tửu

VNv.50

190

Tâm giám toàn thư

VHv.502

191

Tân chế kì nghiệm

VHv.531

192

Tân khắc san bổ bảo sản toàn thư

VHv.2017

193

Tân phương bát trận quốc ngữ [Tân phương quốc ngữ ca khúc]

VNv.138

194

Tân phương quốc ngữ ca khúc [Tân phương bát trận quốc ngữ]

AB.153

195

Tân san bí thụ tinh tập

Vnb.51

196

Tân san đậu khoa minh kính thư

VNv.87

197

Tân san nam dược tiệp hiệu thập khoa ứng trị

A.3220

198

Tân san phổ tế lương phương

VHv.487

199

Tân san phổ tế lương phương

VHv.1548

200

Tân san phổ tế lương phương

AC.54

 

201

Tân san vân lâm thần cốc quyển

VHb.127

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=23&Page=20


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 462
  • 82
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.735
  • 898.356