Thần tiên Việt Nam

Gia phả – Ất Mùi Tiến sĩ Nguyễn Tiên Sinh soạn (Tr2) – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Gia phả – Ất Mùi Tiến sĩ Nguyễn Tiên Sinh soạn (Trang 2)

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

271

Hoàng tử công chúa tấn phong khai phục truy phục sách

VHv.227

272

Hoàng Việt long hưng chí

A.23

273

Hoàng Việt sách tuyển

VHv.404

274

Hoàng Việt thái phó lưu quân mộ chí

A.1027

275

Hoàng Việt văn tuyển

A.1582

276

Hoàng Việt văn tuyển

A.203

277

Hoàng Việt văn tuyển

VHv.93

278

Hoàng Việt văn tuyển

VHv.1452

279

Hoàng Việt văn tuyển

A.3163

280

Hoàng Việt văn tuyển

A.2683

 

281

Hoàng Việt xuân thu

A.3215/1-2

282

Hoàng Việt xuân thu

VHv.1683

283

Hoàng Việt xuân thu

VHv.2085

284

Hoàng Việt xuân thu

A.13

285

Hoành Sơn Thám hoa quan trường chế nghĩa

VHb.51

286

Hội đình văn tuyển

VHv.447/1-3

287

Hội đình văn tuyển

VHv.2106

288

Hội đình văn tuyển

VHv.875

289

Hội đình văn tuyển

VHv.663

290

Hội đình văn tuyển

VHv.449/3

291

Hội đình văn tuyển

VHv.1631

292

Hội đình văn tuyển

A.1743

293

Hội đình văn tuyển

A.2249

294

Hội đình văn tuyển

VHv.1252

295

Hội đình văn tuyển

VHv.471/1-2

296

Hội đình văn tuyển

VHv.2284

297

Hội đình văn tuyển

A.2737

298

Hội đình văn tuyển

VHv.2105

299

Hội đình văn tuyển

A.2306

300

Hội đình văn tuyển

A.936/1-4

 

301

Hội đình văn tuyển

A.2252

302

Hội đình văn tuyển

A.2473

303

Hội đình văn tuyển

VHv.1619

304

Hội đình văn tuyển

VHv.2264

305

Hội đình văn tuyển

A.2658

306

Hội đình văn tuyển

A.1512

307

Hội đình văn tuyển

A.2321

308

Hội đình văn tuyển

VHv.61

309

Hội đình văn tuyển

A.2322

310

Hội đình văn tuyển

VHv.449/2-4

311

Hội đình văn tuyển

VHv.2264

312

Hội đình văn tuyển

A.901/1

313

Hội đình văn tuyển

A.937/1-3

314

Hội đình văn tuyển

VHv.1621

315

Hội đình văn tuyển

A.1717

316

Hội đình văn tuyển

VHv.2263

317

Hội đình văn tuyển

A.1298

318

Hội đình văn tuyển

A.1630

319

Hội đình văn tuyển

VHv.1615

320

Hội đình văn tuyển

A.2658/1-3

 

321

Hội đình văn tuyển

VHv.1624

322

Hội đình văn tuyển

VHv.658

323

Hội đình văn tuyển

VHv.1620

324

Hội đình văn tuyển

VHv.1622

325

Hội đình văn tuyển [Hương thí văn tuyển]

A.2120

326

Hội đình văn tuyển [Hương thí văn tuyển]

A.116b/1-2

327

Hội thí văn tuyển

VHv.2609

328

Hội thí văn tuyển

VHv.571/1-4

329

Hồng chung kí văn tịnh minh văn [Hồng chung minh văn

A.1817

330

Hồng chung kí văn tịnh minh văn [Hồng chung minh văn

A.1761

331

Hưng Đạo chính kinh bảo lục

A.2659

332

Hưng Hóa tỉnh phú

A.471

333

Hưng Hóa tỉnh phú

A.1055

334

Hương hội ngũ kinh tinh nghĩa

VHv.307

335

Hương hội thí văn

VHv.450/1-2

336

Hương hội thí văn

VHv.454

337

Hương hội văn tuyển

A.205e

338

Hương Khê Luỹ đại gia phả

A.2598

339

Hương Sơn bảo quyển

A.1439

340

Hương thí văn

VHv.605/1

 

341

Hương thí văn tuyển

A.473

342

Hương thí văn tuyển

A.2737

343

Hương thí văn tuyển

A.2473/1-3

344

Hương thí văn tuyển

VHv.659

345

Hương thí văn tuyển

A.205/a3

346

Hương thí văn tuyển

VHv.1622

347

Hương thí văn tuyển

VHv.1252

348

Hương thí văn tuyển

VHv.447/1-3

349

Hương thí văn tuyển

VHV.1624

350

Hương thí văn tuyển

VHv.447/3

351

Hương thí văn tuyển

A.1713

352

Hương thí văn tuyển

VHv.470/3-5

353

Hương thí văn tuyển

VHv.61

354

Hương thí văn tuyển

VHv.1615

355

Hương thí văn tuyển

A.2252

356

Hương thí văn tuyển

A.116b/1

357

Hương thí văn tuyển

VHv.449/6

358

Hương thí văn tuyển

A.1630

359

Hương thí văn tuyển

VHv.662

360

Hương thí văn tuyển

A.1894

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

361

Hương thí văn tuyển

VHv.1631

362

Hương thí văn tuyển

VHv.2263

363

Hương thí văn tuyển

VHv.663

364

Hương thí văn tuyển

A.205/a1,2

365

Hương thí văn tuyển

A.3173

366

Hương thí văn tuyển

VHv.1620

367

Hương thí văn tuyển

A.2264

368

Hương thí văn tuyển

VHv.875

369

Hương thí văn tuyển

VHv.2106

370

Hương thí văn tuyển

VHv.1298

371

Hương thí văn tuyển

A.1717

372

Hương thí văn tuyển

VHv.1633

373

Hương thí văn tuyển

VHv.1619

374

Hương thí văn tuyển

VHv.2608

375

Hương thí văn tuyển

A.904/1-2

376

Hương thí văn tuyển

A.2658/1-3

377

Hương thí văn tuyển

VHv.660

378

Hương thí văn tuyển

A.2827

379

Hương thí văn tuyển

VHv.658

380

Hương thí văn tuyển

VHv.448

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

381

Hương thí văn tuyển

VHv.471

382

Hương thí văn tuyển

VHv.661

383

Hương thí văn tuyển

A.2322

384

Hương thí văn tuyển

A.116b/2

385

Hương thí văn tuyển

VHv.877

386

Hương thí văn tuyển

VHv.2284

387

Hương thí văn tuyển

VHv.448

388

Hương thí văn tuyển

VHv.449/1-9

389

Hương thí văn tuyển

A.2120

390

Hương thí văn tuyển

A.1713

391

Hương thí văn tuyển

VHv.2105

392

Hương thí văn tuyển

VHv.1623

393

Hương thí văn tuyển

VHv.446

394

Hương thí văn tuyển [Hội đình văn tuyển]

A.116a/1-2

395

Hương trì học thảo văn sao [Hương trì văn tảo]

VHv.2274

396

Hương trì học thảo văn sao [Hương trì văn tảo]

VHv.1395/1-2

397

Khải tự trướng tế văn sao tập

A.2738

398

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

A.126

399

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

VHv.1250

400

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

VHv.1249

 

401

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

VHv.408/1

402

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

VHv.596/1-2

403

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

VHv.957/2

404

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

A.2307

405

Khâm Định đối sách chuẩn thằng

A.1386

406

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.1799

407

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.805

408

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.57/1-27

409

Khâm Định vịnh sử phú

A.1007/1-13

410

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.8-3/1-27

411

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.801/1-27

412

Khâm Định vịnh sử phú

A.2725/1-13

413

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.715

414

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.715/1

415

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.804/1-27

416

Khâm Định vịnh sử phú

VHv.802/1-27

417

Khánh điếu văn tập

A.2358

418

Khánh Hòa Vĩnh Xương Phương Sài thôn tế thần văn tập

A.3212

419

Khoán văn bi văn tế văn tạp biên

VHv.256

420

Khởi phượng phú sao

VHv.1175

 

421

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

AN.225

422

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

AB.13

423

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.157

424

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.130

425

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.193

426

Khuyến hiếu thư [Nhị thập tứ hiếu diễn âm]

VNv.61

427

Kỉ sửu niên như tây nhật kí [Kỉ sửu tây hành nhật kí]

A.101

428

Kỉ tị niên chính nguyệt phúc tư công văn nhật kí

A.1083

429

Kì Xuyên công độc văn sao

VHv.2073

430

Kim Âu tự bi chí

A.2620

431

Kim Giang Nguyễn tướng công văn tập

VHv.568

432

Kim Giang văn tập

A.1042/1-3

433

Kim ngao thoái thực bút kí

VHv.1440

434

Kim văn hợp tuyển

VHv.1642/1-3

435

Kim Vân Kiều chú

Paris

436

Kim Vân kiều lục

AC.561

437

Kim Vân kiều lục

VNv.1898

438

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.71

439

Kim Vân Kiều quảng tập truyện

VNv.147

440

Kim Vân Kiều truyện

A.953

 

441

Kim Vân Kiều truyện

VHv.1396

442

Kim Vân Kiều truyện

VHv.281/1-2

443

Kim Vân Kiều truyện

AB.233

444

Kim văn loại tụ

VHv.1302

445

Kim văn loại tụ

A.1059/1-2

446

Kinh để liên tập

VHv.393

447

Kinh nghĩa hợp tuyển

VHv.606

448

Kinh nghĩa hợp tuyển

VHv.1069/1-2

449

Kinh nghĩa tinh sao

VHv.2610

450

Kinh nghĩa văn tập

VHv.619/1-12

451

Kinh truyện chế nghệ

VHv.2254

452

Kinh truyện chế nghệ

VHv.604/1-2

453

Kinh truyện chế nghệ

VHv.2253

454

Kinh truyện chế nghĩa hợp thái

VHv.422

455

Kinh truyện sử thập đạo sách vấn tiêu đề tập

VHv.2256

456

Kinh truyện sử tử phú tập

VHv.602/1-7

457

La Khê Nguyễn thị gia phả

A.1039

458

La Ngạn Đỗ đại gia phú tập

VHv.1147

459

Lã Quần Tiến sĩ quan trường văn sách

VHv.405

460

Lại bộ

A.917

 

461

Lai Xá xã tế văn tập

A.2801

462

Lâm lang ứng chế tập

A.2858

463

Lâm lang ứng chế tập

A.495

464

Lam Sơn Vĩnh Lăng dụ lăng bi sao

A.2622

465

Lân kinh sách lược

VHv.899

466

Lân kinh sách lược

VHv.898

467

Lân kinh sách lược

VHv.376

468

Lan Trì kiến văn lục

VHv.1401

469

Lăng vân khí phú tập

A.1440

470

Lập Trai sách văn

VHv.156

471

Lập Trai sách văn

VHv.880

472

Lập Trai tiên sinh di văn chính bút tập

VHv.1463

473

Lập Trai tiên sinh di văn chính bút tập

A.200

474

Lập Trai văn tập

A.2038

475

Lê giám văn sách [Lê triều giám khóa]

VHv.1775/1-2

476

Lê giám văn sách [Lê triều giám khóa]

VHv.306/1-2

477

Lê hội văn [Hoàng lê hội sách;Lê triều hội thí văn tập]

VHv.878

478

Lê hội văn [Hoàng lê hội sách;Lê triều hội thí văn tập]

VHv.426/1-2

479

Lê hội văn [Hoàng lê hội sách;Lê triều hội thí văn tập]

VHv.480

480

Lê hương trích yếu

A.3016

 

481

Lễ kinh lược văn mục thứ

A.2255

482

Lễ kinh sách lược

VHv.894

483

Lễ kinh sách lược

VHv.453

484

Lễ kinh sách lược

VHv.896

485

Lễ kinh sách lược

A.2311

486

Lễ kinh sách lược

VHv.390

487

Lễ kinh sách lược

VHv.895

488

Lệ ngữ văn tập

AB.166

489

Lê tộc gia phả

VHv.499

490

Lê tộc gia phả

A.649

491

Lễ Trai văn tập

VHv.1244/1-2

492

Lễ Trai văn tập

A.1020

493

Lễ Trai văn tập

VHv.2265

494

Lễ Trai văn tập

VHv.632/1-4

495

Lễ Trai văn tập

VHv.315/1-4

496

Lê triều Cảnh Hưng giám văn

A.2816/1-2

497

Lê triều hội thí đình đối sách văn

A.3026/1-3

498

Lê triều hội tuyển [Lê đình hội văn;Lê triều hội văn;Lê triều hội văn tuyển]

VHv.336/1-3

499

Lê triều hội tuyển [Lê đình hội văn;Lê triều hội văn;Lê triều hội văn tuyển]

VHv.464/1,2

500

Lê triều hội văn

VHv.464/2

 

501

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng sa

HHv.4/1-3

502

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.653/1-6

503

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

A.1724/1-4

504

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.654/1-2

505

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.7/1-6

506

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.655/1-6

507

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

A.114/1-4

508

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.1894

509

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.2262

510

Lê triều hương tuyển [Lê triều hương văn trùng san]

VHv.1426/1-2

511

Lê triều hương văn trùng san

VHv.313/1-4

512

Lê triều hương văn trùng san

VHv.139/1-3

513

Lê triều khoa trường văn tuyển

A.2602

514

Lê triều khoa trường văn tuyển [Lê triều đăng long văn tuyển]

A.529

515

Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi kí

A.109/1-2

516

Lê triều phú tuyển

VHv.1856

517

Lê triều vinh phong huân thần chế văn

A.2860

518

Lễ văn [Tế văn các điều]

VHv.769

519

Lí Văn Phức di văn

A.2502

520

Lịch đại biểu chương khánh lục

A.1722

 

521

Lịch đại chính yếu

A.2308

522

Lịch đại chính yếu luận

A.2955

523

Lịch đại danh thần sự trạng

A.264

524

Lịch đại phong tặng mỹ tự

VHv.1306

525

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

VHv.2278

526

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

VHv.881

527

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

VHv.879/1-6

528

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

VHv.314/1-6

529

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

A.632/3

530

Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược]

VHv.1300

531

Lịch đại tứ lục tập

A.2539

532

Lịch khoa hội tuyển

A.2819/1-4

533

Lịch khoa hội văn tuyển

VHv.1605/1.3

534

Lịch khoa hội văn tuyển

VHv.1288

535

Lịch khoa hương thí văn tuyển

A.1580/1-2

536

Lịch khoa hương thí văn tuyển

VHv.698

537

Lịch khoa sách lược

VHv.1857

538

Lịch khoa sách lược

VHv.1858

539

Lịch khoa tứ lục

A.1236

540

Lịch khoa tứ lục

A.205/c

 

541

Lịch khoa tứ lục

A.365

542

Lịch khoa tứ lục

A.1748

543

Lịch khoa tứ lục

A.2906/1-2

544

Lịch khoa tứ lục

A.2906/bis

545

Lịch khoa tứ lục

VHv.1251

546

Lịch khoa tứ lục

VHv.2277

547

Lịch triều danh phú

A.366

548

Lịch triều đình đối văn

VHv.335/1-5

549

Lịch triều sử kí văn tuyển

A.121

550

Liên Phương hội văn tuyển

A.1727

551

Liễu Đường biểu thảo

A.348

552

Lĩnh Nam chích quái liệt truyện khảo chính

A.750

553

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.33

554

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

VHv.1473

555

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.1516

556

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.2107

557

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.1300

558

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.1752

559

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

VHv.1266

560

Lĩnh Nam chính quái [Mã lân dật sử]

A.2914

 

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=9&Page=62


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 570
  • 91
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.843
  • 898.365