Thần tiên Việt Nam

Gia phả – Ất Mùi Tiến sĩ Nguyễn Tiên Sinh soạn (Tr1) – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Gia phả – Ất Mùi Tiến sĩ Nguyễn Tiên Sinh soạn (Trang 1)

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

Âm chất văn chú

AC.30

2

Âm chất văn giải âm

AB.117

3

Âm chất văn giải âm

VNv.302

4

Anh miếu dụ lục

A.388

5

Ất Mùi Tiến sĩ Nguyễn tiên sinh soạn

A.459

6

Bà Tâm huyền kính lục

A.2017

7

Bắc Ninh tự miếu bi văn

A.277

8

Bắc sử phú

A.130

9

Bắc triều Càn Long dụ phúng tịnh chư đối liên

A.1564

10

Bạch Mã từ Tam giáp hương lệ

A.1023

11

Bách quan tạ biểu

A.544

12

Bạch viên thi tập

AB.78

13

Bạch viên thi tập

AB.78

14

Bạch Viên thi tập [Lâm tuyền kì ngộ]

VNv.169

15

Bái Dương thư tập

VHv.139

16

Bẩm văn biểu văn tạp lục

VHv.562

17

Bản gia hạ thọ trướng văn

VHv.565

18

Bản quốc di văn lục [Bản quốc di văn]

A.3197

19

Bang giao lục

A.691/1-2

20

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

VHv.1097

 

21

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

A.2838

22

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

VHv.1096

23

Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương

A.2760

24

Bảo hán châu liên

VHv.2450

25

Bảo hán châu liên

VHv.2450

26

Báo văn sao tập

VHv.1988

27

Bát vận phú

VHv.467

28

Bi kí khải tự tạp lục

A.364

29

Bi kí tế văn tập

A.523

30

Biểu tấu tập [Chư thần tạ biểu]

VHv.1875

31

Biểu thể chiếu thể tạp lục

A.1700

32

Bình Cư thường dụng tiết yếu toàn thư

A.1177

33

Bùi Tồn Trai liên văn

VHv.88

34

Bút Khê văn tập

VHv.581

35

Các khoa cúng văn

VHv.755

36

Cẩm Đình văn tập

VHv.262

37

Cẩm Đình văn tập

VHv.683

38

Cẩm hành

VHb.240

39

Cận thể văn thức

A.622

40

Canh tí ân khoa văn tuyển (quyển chi tam)

A.205d

 

41

Cao gia văn tập

VHv.605/4

42

Cao Sơn đại vương từ

A.383

43

Cáo thức

VHv.1823

44

Cáp sa thụ hạ tập

VHv.392

45

Cát sự đối liên

VHv.2660

46

Cát sự trướng văn

A.1132

47

Châu phê bảo hàn

A.509

48

Chế nghệ văn tập

A.453

49

Chế nghệ văn tập [Chế nghĩa tập]

VHv.2390

50

Chế nghệ văn tập [Chế nghĩa tập]

VHv.425/1-2

51

Chế nghĩa tập

A.2493

52

Chế nghĩa tập [Chế nghệ văn tập]

VHb.67

53

Chiêm thiên văn thư

Paris

54

Chiếu biểu đối trướng tạp sao

VHv.1860

55

Chiếu biểu hạ [Chiếu biểu]

VHv.436

56

Chiếu biểu hạ [Chiếu biểu]

VHv.557

57

Chiếu biểu kim văn tập

A.2278

58

Chiếu biểu luận

VHv.337

59

Chiếu biểu luận thức

A.434

60

Chiếu biểu luận thức

A.1762

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

61

Chiếu biểu luận văn thể

A.1762

62

Chiếu biểu luận văn thể

A.869

63

Chiếu biểu luận văn thể

A.434

64

Chiếu biểu luận văn thể [Chiếu biểu luận thức]

A.1333

65

Chiếu biểu nghi thức

VHv.598

66

Chiếu biểu phú nghĩa cựu văn tạp lục

A.1572

67

Chiếu biểu sao lục

A.1715

68

Chiếu biểu sao tập

VHv.573

69

Chiếu biểu tập

A.2419

70

Chiếu biểu tập

A.344

71

Chiếu biểu tập

A.370

72

Chiếu biểu tạp hợp biên

VHv.573

73

Chiếu biểu tạp hợp biên

VHv.330

74

Chiếu biểu thể văn tạp lục

VHv.621/1-4

75

Chiếu biểu văn tập

A.1924

76

Chiếu biểu văn tập

A.2127

77

Chiếu dụ tạp lục

VHv.2255

78

Chiếu văn sao lục

A.2112

79

Chính Hòa chiếu thư

A.256

80

Chính yếu

VHv.1164

 

81

Chính yếu

VHv.1853

82

Chu dịch sách lược

A.1432

83

Chu lễ lược văn [Chu lễ sách lược;Chu lễ tự sách lược]

A.1411

84

Chu lễ lược văn [Chu lễ sách lược;Chu lễ tự sách lược]

VHv.897

85

Chu lễ lược văn [Chu lễ sách lược;Chu lễ tự sách lược]

VHv.389

86

Chu lễ sách học toản yếu sách học đề cương lược sao

VHv.1159

87

Chư tế văn vựng tập

A.435

88

Chư trường sách văn hợp tuyển

VHv.1923

89

Chúc thư văn khế

VHv.1253

90

Cổ kim luận

A.1763

91

Cổ kim luận

A.1763

92

Cổ kim luận thể

A.2792

93

Cổ kim luận thể

A.1304

94

Cổ kim luận thể

A.496

95

Cổ quái bốc sư truyện

A.1130

96

Cổ tứ lục

A.2874

97

Cổ văn hợp tuyển

VHv.937/1-5

98

Cổ văn hợp tuyển

VHv.939/1-2

99

Cổ văn hợp tuyển

AC.214/1-3

100

Cổ văn hợp tuyển

VHv.935/1-7

 

101

Cổ văn hợp tuyển

AC.289/1-4

102

Cổ văn hợp tuyển

VHv.1913-1919

103

Cổ văn hợp tuyển

VHv.938/1-3

104

Cổ văn hợp tuyển

VHv.936/1-6

105

Cổ văn hợp tuyển

VHv.301/1-4

106

Công dư tiệp kí trích lục

A.2010

107

Công dư tiệp ký

VHv.14

108

Công dư tiệp ký

VHv.1324

109

Công dư tiệp ký

A.1893

110

Công trung phan trường sách văn

VHv.383

111

Công trung phan trường sách văn

VHv.383

112

Công văn cựu chỉ

A.2918/1-14

113

Công văn cựu chỉ

A.3032/1-5

114

Công văn tam quyển

A.1971

115

Công văn tập

A.2763

116

Công văn thừa sao bản

VHv.2/8-9

117

Cử nghiệp luận tuyển[Luận thức tân tuyển

A.1141

118

Cử nghiệp sách tuyển

A.1143

119

Cử nghiệp sách tuyển

VHb.44

120

Cúc Hiên biểu tuyển [Cúc trường nhị giáp Lê tiên sinh văn tập]

VHv.351

 

121

Cúc Hiên chiếu tuyển [Cúc trường nhị giáp Lê tiên sinh chiếu tập]

VHv.342

122

Cúc Hiên luận tuyển [Cúc trường nhị giáp Lê tiên sinh văn tập]

VHv.356

123

Cúc Hiên tiên sinh văn loại

A.2005

124

Cúc Hiên tứ lục [Nhân mục Tiến sĩ Lê Cúc Hiên tiên sinh trường văn

A.511

125

Cúc trường văn tập

VHv.322

126

Cúng dàng khoa văn

A.558

127

Cúng thánh hội khoa

VHv.753

128

Cung thỉnh trần thánh khoa văn

Paris

129

Cung từ điện vũ đối liên tập

A.2269

130

Cựu thời khoa cử thi quyển

VHt.8

131

Cựu văn sao lục

A.1813

132

Đại Nam chiếu dụ chế biểu tấu tập

A.1789

133

Đại Nam cổ tích truyện

Paris

134

Đại Nam hạnh nghĩa liệt nữ truyện

A.2663

135

Đại Nam hiển ứng truyện [Đại Nam kì truyện]

A.229

136

Đại Nam hiển ứng truyện [Đại Nam kì truyện]

A.386

137

Đại Nam văn uyển thống biên

VHv.981

138

Đại Nam văn uyển thống biên

VHv.205/1-22

139

Đại Nam văn uyển thống biên

A.2894/1-2

140

Đại Nam văn uyển thống biên

A.1150

 

141

Đại Việt giải nguyên

VHv.1171

142

Đại Việt giải nguyên

VHv.1171

143

Đặng Hoàng Trung thi sao

A.1145/1-2

144

Đặng Hoàng Trung thi sao

VHv.250/1-4

145

Đặng Hoàng Trung văn sao

VHv.834/1-4

146

Danh bút tùng thư

A.1325

147

Danh công biểu tuyển

A.582

148

Danh gia sách văn tập

VHv.1607/1-8

149

Danh liên tập toản

VNv.224

150

Danh phú hợp tuyển

A.2802/1-4

151

Danh phú hợp tuyển [Bát vận phú hợp tuyển]

VHv.312

152

Danh phú hợp tuyển [Lê triều bát vận phú]

VHv.311

153

Danh phú tập

A.1421

154

Danh thần tấu sách

A.345

155

Danh thi hợp thái

A.2463

156

Danh văn tinh tuyển

A.1702

157

Đào hoa mộng kí [Đào hoa mộng;Đào hoa mộng kí tục đoạn trường tân thanh]

A.436

158

Đào hoa mộng kí [Đào hoa mộng;Đào hoa mộng kí tục đoạn trường tân thanh]

VHv.2152

159

Di phong hạ tảo tập

A.2642

160

Dịch kinh đại đoạn sách mục

VHv.407

 

161

Dịch kinh đại đoạn sách mục

VHv.407

162

Dịch kinh sách lược

VHv.892

163

Dịch kinh sách lược

VHv.892

164

Dịch kinh sách lược

VHv.378

165

Dịch kinh sách lược

VHv.891

166

Diên sinh công văn [Tân biên soạn tập diên sinh công văn

A.901

167

Diên sinh công văn [Tân biên soạn tập diên sinh công văn

A.901/bis

168

Điệp sớ hạ văn

A.550

169

Điếu hạ trướng văn đối liên

VHv.1846

170

Điểu thám kì án [Đông như kiến thần mộng kí]

A.2191

171

Điếu văn

VNv.285

172

Điếu văn đối trướng văn

VHv.2473

173

Đình miếu đối liên cổ lục

A.2565

174

Đoạt cẩm tập

A.1728

175

Độc Bộ xã thần từ bi kí tinh biển sao lục

A.3000

176

Độc lạc thư

VHv.547

177

Đối liên đại quan

VHb.318

178

Đối liên đại quan

VHb.317

179

Đối liên hợp tập

VHv.2409

180

Đối liên sao tập

VHv.1187

 

181

Đối liên tập

VHv.1601

182

Đối liên trướng văn tập

A.2229

183

Đối liên trướng văn tập

VHv.2686

184

Đối phú truyện kí tạp lục

VNv.607

185

Đối trướng tập

VHv.1861

186

Đối trướng tạp sao

VHv.558

187

Đối trướng tế văn tạp biên

VHv.2040

188

Đông An nhị huyện từ vũ bi Ký

VHv.297

189

Đông Dã học ngôn liên tập

A.2448

190

Đông Dã học ngôn tập liên cảo

VHv.1874

191

Đông Đồ tổng lập tam bảo thị bi chí phụ tế văn tập

A.1965

192

Đông Khê văn tập

VHv.2375

193

Đồng liêu nghị tự

A.548

194

Đồng niên tế văn

VHv.768

195

Đồng niên tế văn

VHv.766

196

Dụ Am văn tập

A.604/1-3

197

Dụ biểu luận tập

A.225/1-2

198

Dụ biểu luận tập

A.225/1-2

199

Dụ biểu luận tập

A.225/1-2

200

Du Hiên tùng bút

A.801

 

201

Dụ tế huân thần

A.547

202

Dụ văn sao lục

A.1882

203

Dược trị huyền cơ phú

A.1878

204

Dược trị huyền cơ phú

A.1878

205

Dương thị văn tập

VHv.1893

206

Gia Long Minh Mệnh tục lệ

A.571/1-2

207

Gia Long Thiệu Trị Tự Đức công văn

A.1570

208

Gia phả họ Lương

VNv.249

209

Gia phúc thánh điện thực lục bị khảo

A.1068

210

Giá Viên biệt lục [Tây hành nhật kí]

VHv.2232

211

Giá Viên biệt lục [Tây hành nhật kí]

VHv.1170

212

Giải nguyên đinh tôn sư văn sách

VHb.56

213

Giám văn

VHv.1895

214

Giáo ngọ khoa nghệ an trường văn sách

VHv.555

215

Giáp thìn hội khoa thi văn đối liên hạ tập

VHv.400

216

Giáp tuất khoa Nam Định trường văn tuyển

A.452

217

Hạ biểu

A.545

218

Hạ biểu tạp lục

VHv.2257

219

Hà Đình văn sao

VHv.2359

220

Hà Đình văn tập

VHv.267

 

221

Hà Đình văn tập

VHv.853

222

Hà Nội thành bi kí

Paris

223

Hạ thọ liên [Long Cương hạ thọ liên]

VHv.675

224

Hải Dương tứ lục tuyển [ứng chế tứ lục tuyển]

A.1456

225

Hải Hạnh lê công văn tập [Hải hạnh văn phái]

VHv.259

226

Hải Hạnh lê công văn tập [Hải hạnh văn phái]

A.358

227

Hải Nam tế văn

Paris

228

Hàm An trường sách văn

VHv.387

229

Hàn các anh hoa [Ngô gia văn phái hi doãn công tập]

A.2170

230

Hàn các tùng đàm

A.768/1-2

231

Hàn các văn thể trình thức

A.281

232

Hàn các văn thức

VHv.1779

233

Hán Đường Tống biểu tạ

VHv.832

234

Hán Đường Tống chiếu biểu tạp lục

VHv.1922

235

Hán Đường Tống chiếu biểu tạp lục

VHv.1921

236

Hàn lâm viện kí

A.1184

237

Hàn Mặc danh gia kí

A.2544

238

Hán Sở tranh hùng truyện

AB.403

239

Hàn uyển cổ văn

VHv.338

240

Hàn vương tôn phú

AB.40

« Đầu

 

241

Hành Nam diện đối kí

A.1313

242

Hành Nam diện đối kí

A.907

243

Hát đông thư dị

VHv.2382/a,b

244

Hậu Hán kỉ

VHb.43

245

Hậu Trần dật sử

VHv.1524

246

Hậu Trần dật sử

VHv.2716

247

Hiếu hỉ đối liên

VHv.220

248

Hoa Đường văn sách

VHv.460

249

Hóa kê thần chú khoa cúng tế văn tạp lục

A.1347

250

Hoa Viên kì ngộ tập

A.2829

251

Hoan Châu bi kí

VHv.277

252

Hoàng các di văn

A.2137

253

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

VHv.1129/1-8

254

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

A.1910

255

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

A.543

256

Hoàng huấn cửu thiên

VHv.773

257

Hoàng huấn cửu thiên

VHv.103

258

Hoàng kim sách phú [Đoán dã hạc bốc]

VHb.144

259

Hoàng Lê bát vận phú

A.1598

260

Hoàng Lê nhất thống chí [An Nam nhất thống chí]

VHv.1534/1-2

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

261

Hoàng Lê nhất thống chí [An Nam nhất thống chí]

VHv.1534/B

262

Hoàng Lê nhất thống chí [An Nam nhất thống chí]

A.883

263

Hoàng Lê nhất thống chí [An Nam nhất thống chí]

VHv.1296

264

Hoàng Lê nhất thống chí [An Nam nhất thống chí]

VHv.1542/1-2

265

Hoàng Nguyễn danh gia hạ khải

A.3073

266

Hoàng triều ân chiếu

A.621

267

Hoàng triều chiếu biểu

A.2129

268

Hoàng triều dụ tập

A.122

269

Hoàng triều hàn lâm viện thực lục

A.1357

270

Hoàng triều hương sách

VHv.399/1-5

271

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=9&Page=62


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 588
  • 91
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.861
  • 898.365