Thần tiên Việt Nam

Sách Nôm – Hùng thời thượng triều nhất vị tôn thần phả lục – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Sách Nôm – Hùng Thời Thượng Triều Nhất Vị Tôn Thần Phả Lục

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

An (Yên) Lãng hậu thổ sự tích

A.2897

2

An (Yên) Lãng hậu thổ sự tích

A.2897

3

An Lãng chiếu thiện từ Từ Đạo Hạnh

AB.589

4

An Nam chí lược

A.16

5

An Nam chí lược

VHv.1334/1-2

6

An Nam phong thổ thoại

AB.483

7

An Nam phong thổ thoại

AB.483

8

An Nam quốc cổ tích liệt truyện

Paris

9

An Nam quốc cổ tích liệt truyện

Paris

10

Anh linh chính khí tập

A.2423

11

Anh linh chính khí tập

A.2423

12

Anh miếu dụ lục

A.1315

13

Anh miếu dụ lục

A.1315

14

Anh miếu dụ lục

A.388

15

Âu học hành trình kí

VHv.1437

16

Âu học hành trình kí

VHv.1437

17

Bá Đa Lộc sắc văn tinh tạp văn thi sao lục

A.2189

18

Bá Đa Lộc sắc văn tinh tạp văn thi sao lục

A.2189

19

Ba Lăng xã thần sắc chúc văn

A.1062

20

Ba Lăng xã thần sắc chúc văn

21

Bắc hành tùng kí

A.403

22

Bắc hành tùng kí

A.403

23

Bắc Ninh tỉnh địa dư chí – (Nhân Vật)

A.1939

24

Bắc Ninh tỉnh khảo dị

Paris

25

Bắc Ninh tỉnh khảo dị

Paris

26

Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Phù Đổng tổng các xã

Paris

27

Bắc Ninh tỉnh Yên Phong huyện Ân Phú tổng Tam Tảo xã

VHv.1236

28

Bắc Ninh tỉnh Yên Phong huyện Phong Quang tổng

VHv.1235

29

Bắc Ninh tự miếu bi văn

A.277

30

Bắc quốc phong khải

A.2183

31

Bắc quốc phong khải

A.2183

32

Bắc thư tải Nam sự [Thù vực chu từ lục]

A.177

33

Bài Ngoại mậu kiến liệt truyện

VHv.1315

34

Bài Ngoại mậu kiến liệt truyện

VHv.1315

35

Bài Ngoại mậu kiến liệt truyện

VHv.1280

36

Bản quốc di văn [Bản quốc di văn lục]

A.3178

37

Bản quốc di văn [Bản quốc di văn lục]

A.3178

38

Bản quốc di văn lục [Bản quốc di văn]

A.3197

39

Bản thổ thần sắc phong mĩ tự [Thần sắc phong mĩ tự]

VHb.148

40

Bản thổ thần sắc phong mĩ tự [Thần sắc phong mĩ tự]

VHb.148

41

Bản triều thứ chính tạp biên

A.870

42

Bảo căn thi tập

VHv.232

43

Bảo căn thi tập

VHv.232

44

Bảo đỉnh hành trì

A.2760

45

Bảo đỉnh hành trì

A.2760

46

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

A.2838

47

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

VHv.1096

48

Bảo đỉnh hành trì [Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương]

VHv.1097

49

Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương

A.2760

50

Bảo lục tổng biên

A.405

51

Bảo lục tổng biên

A.405

52

Báo văn sao tập

VHv.1988

53

Bi nhu quận công hành trạng di lục

A.969

54

Bi nhu quận công phương tích lục

A.1178

55

Binh chế biểu sớ

A.1543

56

Binh chế biểu sớ

A.1543

57

Bình Định tỉnh tạp biên

A.3125

58

Bình Hoàng khoán diệp

A.3106

59

Bình Nam thực lục

VHv.1323

60

Bình Nam thực lục

VHv.185

 

61

Bình Nam thực lục

A.1369

62

Bộ lục văn cập Bùi Văn Quế thư trình

A.2457

63

Bối Khê xã thần tích

A.2751

64

Bối Khê xã thần tích

A.2751

65

Ca truyện tùy bút

VNv.519

66

Các hạt trình bẩm từ

A.2627

67

Cải định thí pháp tấu tập

A.1807

68

Cải lương hương hội nghị định

AB.475

69

Cẩm ngữ [Đối liên thi văn tạp biên]

VHv.1867

70

Cảnh Thịnh triều công văn [Hai tờ chiếu thời Cảnh Hưng]

VHt.40

71

Cảnh Thịnh triều công văn [Hai tờ chiếu thời Cảnh Hưng]

VHt.45

72

Cao Bằng kí lược

A.999

73

Cao Bằng thực lục

A.1129

74

Cao Miên thế thứ

A.1290

75

Cao Sơn đại vương thần từ Đồng Cổ

Vht.42

76

Cao Sơn đại vương thần từ Đồng Cổ

Vht.42

77

Cao Sơn đại vương từ

A.383

78

Cao tăng thiền sư ngọc phả cổ truyện

VHv.2941

79

Cầu Không từ tích

VHv.2942

80

Chế giản loại biên

A.1402

 

81

Chế sắc biểu khải văn tập [Chế sắc văn tập phụ biểu khảI]

A.2106

82

Chế sắc biểu khải văn tập [Chế sắc văn tập phụ biểu khảI]

A.2106

83

Chế sắc văn tập phụ biểu khải

A.2832

84

Chế sắc văn tập phụ biểu khải

A.2832

85

Chí Linh huyện sự tích

A.1384

86

Chiếu biểu đối trướng tạp sao

VHv.1860

87

Chiếu biểu luận thức

A.434

88

Chiếu biểu luận thức

A.1762

89

Chiếu biểu luận văn thể

A.1762

90

Chiếu biểu luận văn thể

A.869

91

Chiếu biểu luận văn thể

A.434

92

Chiếu biểu luận văn thể [Chiếu biểu luận thức]

A.1333

93

Chiếu biểu nghi thức

VHv.598

94

Chiếu biểu sắc dụ tạp lục

A.2158

95

Chiếu biểu văn tập

A.1924

96

Chiếu biểu văn tập

A.2127

97

Chinh Chiêm nhật trình

A.611

98

Chính Hòa chiếu thư

A.256

99

Chính Hòa chiếu thư mục lục

VHt.44

100

Chính khí ca

AB.3

 

101

Chính yếu

VHv.1853

102

Chính yếu

VHv.1164

103

Chu doãn trí hành trạng [Bắc Ninh Chu Xử Sĩ Hành Trạng]

VHv.1298

104

Chư gia phát tích địa

A.235

105

Chu Nuyến xã thần tích [Việt thường thị Lí Noàng tử Nhã Lang vương ngọc phả lục]

A.3096

106

Chu Văn An hành trạng

VHv.1293

107

Cố lê danh thần phả

A.160

108

Cổ Loa thành sự tích điền thổ sắc phong hợp biên

A.92

109

Cối lâm tiểu dẫn

A.1122

110

Cối lâm tiểu dẫn

A.1122

111

Công thần lục phụ võ cử qui trình

A.275

112

Công thần nguyễn án phủ sứ truyện

A.941

113

Công thần nguyễn án phủ sứ truyện

A.941

114

Công văn cổ chỉ

A.3086/1-5

115

Công văn cổ chỉ

A.3086/1-5

116

Công văn cựu chỉ

A.2918/1-14

117

Công văn cựu chỉ

A.3032/1-5

118

Công văn tam quyển

A.1971

119

Công văn tập

A.2763

120

Công văn thừa sao bản

VHv.2/8-9

 

121

Dã sử

A.1303

122

Dã sử [Liệt truyện]

VHb.263

123

Dã sử tạp biên

VHv.1310

124

Đại điên thánh sự tích

A.2721

125

Đại gia bảo văn tạp biên

A.318

126

Đại gia bảo văn tạp biên

A.318

127

Đại hóa thần kinh

A.2305

128

Đại Mỗ Nguyễn tộc tam đại vương phả ký

VHv.1338

129

Đại Nam chính biên chích kí

Paris

130

Đại Nam chính biên chích kí

Paris

131

Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập

VHt.11/1-4

132

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập

VHv.1678/1-8

133

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập

VHv.1677/1-7

134

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập

VHt.1/1-11

135

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập

A.2687/1-4

136

Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập

VHv.1676/1-9

137

Đại Nam liệt truyện

A.2771/1-10

138

Đại Nam liệt truyện

VHv.1569/1-10

139

Đại Nam Liệt truyện

A.35/1-10

140

Đại Nam liệt truyện tiền biên

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

141

Đại Nam long thủ liệt truyện chính biên

A.1192

142

Đại Nam sự loại tiệp lục

Paris

143

Đại Nam thần lục

A.1213

144

Đại Nam Thành Thái thập lục niên tuế thứ Giáp thìn hiệp kỉ lịch

VHv.2813

145

Đại Nam Thành Thái thập tam niên tuế thứ Tân sửu hiệp kỉ lịch

VHv.2812

146

Đại Nam văn uyển thống biên

A.2894/1-2

147

Đại Nam văn uyển thống biên

VHv.981

148

Đại Nam văn uyển thống biên

VHv.205/1-22

149

Đại Nam văn uyển thống biên

A.1519

150

Đại Nam văn uyển thống biên

A.1519

151

Đại Nam văn uyển thống biên

A.1150

152

Đại Nam văn uyển tục biên

VHv.256/1-2-4

153

Đại Nam văn uyển tục biên

VHv.256/1-2-4

154

Đại Phùng tổng khoán ước

A.2875

155

Đại Phùng tổng khoán ước

A.2875

156

Đại Việt địa chí

A.973/1-2

157

Đại Việt địa chí

A.2335

158

Đại Việt địa chí

A.2335

159

Đại Việt đỉnh nguyên phật lục

A.1205

160

Đan Phượng huyện Hạ Hiệp xã đinh bạ

A.2863

 

161

Đan Phượng huyện văn phả

A.696

162

Đan Phượng huyện văn phả

A.696

163

Danh thần danh nho truyện kí

A.1309

164

Danh thần truyện [Hồng Lạc lưu anh lục]

A.1671

165

Danh thần truyện kí

A.506

166

Danh tích thi tập

A.2547

167

Đê chính tân luận

A.2513

168

Đê chính tập

A.615

169

Dị nhân lược chí

A.1710

170

Dị nhân lược chí

A.1710

171

Điềm Ngõ thôn thần sắc

A.704

172

Diên Hà phả kí

A.42

173

Điều trần đê chính sự nghi tập [Điều trần đê chín

VHv.169/1-2

174

Điều trần đê chính sự nghi tập [Điều trần đê chính sự nghi thỉnh hưu vựng tập]

VHt.9

175

Định Công trang thần tích

A.711

176

Đinh tiên hoàng miếu lịch triều lệnh chỉ

A.385

177

Đinh triều sơn thần sự tích

A.763

178

Đoàn đại vương sự tích

A.2489

179

Độc Bộ xã linh từ thần tượng kí

A.2623

180

Đơn bẩm

A.916

 

181

Đồng Giang Phan tiên sinh tập

A.826

182

Đồng Giang Phan tiên sinh tập

A.826

183

Đồng Khánh Khải Định chính yếu

Paris

184

Đông Ngạc xã Phạm Quang Nguyên bằng cấp chỉ

A.1779

185

Dụ chuẩn tấn phong thân vương tân công

VHv.2348

186

Dụ chuẩn tấn phong thân vương tân công

VHv.2348

187

Du già tập yếu

AC.483

188

Du già tập yếu

AC.483

189

Dũng Quốc công Trần Minh công sự tích

A.2626

190

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.709

191

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.709

192

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.2957

193

Dược sơn kỉ tích toàn biên

A.2957

194

Đường Cao đô hộ Bột Hải quận vương thi truyện [Đông hồ tổng công đình thần tích]

A.817

195

Dương Lliễu tổng An Sở xã đinh bạ

A.2764

196

Gia Định báo

Paris

197

Gia Định báo

Paris

198

Gia Định thành thông chí

A.1107

199

Gia Định thành thông chí

A.1107

200

Gia Định thành thông chí

 

201

Gia Định thành thông chí

VHv.1490

202

Gia Định thành thông chí

A.1561/1-2

203

Gia Định thành thông chí

VHv.1335/1-3

204

Gia Định thành thông chí

A.708/1-2

205

Gia Long quân cấp quan điền pháp

A.1185

206

Gia Long Thiệu Trị Tự Đức công văn

A.1570

207

Giai văn tập kí

A.2397

208

Giáo Dục xã thần tích [Giáo dục xã phụng sự]

VHv.1231

209

Giao lưu bản xã công hàm

VHv.2545

210

Giới hiên thi cảo

VHv.1402

211

Giới hiên thi cảo

VHv.1402

212

Giới hiên thi cảo

A.601

213

Hà đê bộ văn tập

A.617

214

Hà đê tấu tập

A.616

215

Hà đê tấu tư tập

A.619

216

Hà Đông Hòe Thị các tích công văn

A.1114

217

Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Kỉ Cầu tổng

VHv.1232

218

Hà Phương xã ngọc phả

A.1545

219

Hà thành thần sắc

A.840/1-8

220

Hà Tĩnh tập biên

A.3118

 

221

Hải Đông chí lược

A.103

222

Hải Dương tỉnh địa dư chí

A.1940

223

Hàm Châu tự thánh tích

A.2624

224

Hàm Giang Đinh tộc sinh phong đại vương hành trạng thực lục

A.2982

225

Hán Sở tranh hùng truyện

AB.403

226

Hành trạng bảo giám

A.2887

227

Hộ dịch [Hộ phòng công vụ]

VHv.1268

228

Hóa bạ

VHv.2672

229

Hoa Ngạc xã cổ chỉ

A.1734

230

Hoa Ngạc xã cổ thuế chỉ

A.1639

231

HOA TRÌNH NGẪU BÚT LỤC

A.679

232

HOA TRÌNH NGẪU BÚT LỤC

A.679

233

HOA TRÌNH NGẪU BÚT LỤC

A.679

234

Hòa ước thư

Paris

235

Hòa ước thương ước [Thương ước hòa ước]

A.542

236

Hòa ước thương ước [Thương ước hòa ước]

A.1503

237

Hòa ước thương ước [Thương ước hòa ước]

A.2782

238

Hoài Đức phủ thần hiệu

A.747

239

Hoài nam kí

Paris

240

Hoàn Kiếm hồ Ngọc Sơn từ Văn Xương miếu bi

 

241

Hoàn Kiếm hồ Ngọc Sơn từ Văn Xương miếu bi

A.2043

242

Hoàng các di văn

A.2137

243

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

VHv.1129/1-8

244

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

A.1910

245

Hoàng các di văn [Hoàng Lê hoàng các di văn]

A.543

246

Hoàng thân công chúa công tử công nữ sách

A.40

247

Hoàng triều chiếu biểu

A.2129

248

Hoàng triều chiếu dụ ngự chế văn

A.2110

249

Hoàng triều sự tích

A.1086

250

Hoàng Việt lịch đại hợp biên

A.503

251

Hoàng Việt thần kì tổng sách

A.833

252

Hoàng Việt thi tuyển

A.3162/1-12

253

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.1451

254

Hoàng Việt thi tuyển

A.2857

255

Hoàng Việt thi tuyển

A.608

256

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.2150

257

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.1477

258

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.49/1-2

259

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.704

260

Hoàng Việt thi tuyển

VHv.1780

 

261

Hoàng Việt thông chí thiên tiên phật thánh lục

A.2852

262

Hợp quần doanh sinh

VHb.224

263

Hợp quần doanh sinh

VHb.224

264

Huân Trầm thôn thần tích

A.2295

265

Hưng Đạo vương sự tích lược biên

A.2839

266

Hưng Hóa ký lược

A.1429

267

Hưng Hóa tỉnh công văn

A.2293/1-2

268

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=7234


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 566
  • 91
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.839
  • 898.365