Thần tiên Việt Nam

Phong thuỷ – Trần triều thế phả hành trạng – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Phong Thuỷ – Trần Triều Thế Phả Hành Trạng

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

STT

Tên sách

Ký hiệu

1

An Nam chí lược

A.16

2

An Nam chí lược

VHv.1334/1-2

3

An Nam ký lược

A.965

4

An Nam ký lược

A.2655

5

Bắc Kì dân luật quốc âm dịch bản

VNv.18

6

Bắc Kì dân luật quốc âm dịch bản

VNv.18

7

Bắc Kì dân luật quốc âm dịch bản

VNv.18

8

Bắc Kì dân luật quốc âm dịch bản

VNv.18

9

Bắc Kì hộ tịch qui điều

VHv.183

10

Bắc Kì hộ tịch qui điều

VHv.183

11

Bắc Kì môn bài thuế ngạch tân nghị

VNv.14

12

Bắc Kì môn bài thuế ngạch tân nghị

VNv.14

13

Bắc Kì quan chế nghị định

VHv.26

14

Bắc Kì quan chế nghị định

VHv.26

15

Bách ti thứ vụ

VHv.1273

16

Bản triều lệ định

VHv.2032

17

Bản triều lệ tập

A.612

18

Bộ văn sao lục

A.462

19

Các nha môn câu sai

A.331

20

Cảnh Hưng điều luật

21

Chấn chỉnh hương phong

VHv.978

22

Cố lê luật lệ [Huyện quan phó nhiệm tổng quát các sự lệ]

A.613

23

Công án tra nghiệm bí pháp

A.401

24

Công án tra nghiệm bí pháp

A.1760

25

Công án tra nghiệm bí pháp

VHv.2715

26

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.2075

27

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.1553/1-3

28

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.33/1-2

29

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.2074

30

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.774/1-3

31

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.1684/1-5

32

Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên

VHv.2412-2415

33

Đại Nam hội điển sự lệ quốc âm

AB.313/1-3

34

Đại Nam hội điển sự lệ quốc âm

AB.313/1-3

35

Đại Nam luật

VHv.1537

36

Đại Nam nhất thống chí bổ di

Paris

37

Điển lệ lược tập

A.2747

38

Đoán từ thể thức

A.1983

39

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VNv.274

40

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VNv.274

 

41

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.536

42

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.1027

43

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.518

44

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHv.519

45

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VHb.209

46

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VNv.274

47

Dược tính ca [Dược tính ca quát]

VNv.274

48

Gia Long Minh Mệnh tục lệ

A.571/1-2

49

Hà Đông toàn tỉnh tổng xã thôn danh sách

VHv.1365

50

Hình bộ nghị lệ tiểu sách [Hình bộ tiểu sách,Tân san hình bộ nghị lê tiểu sách]

A.61

51

Hình bộ nghị lệ tiểu sách [Hình bộ tiểu sách,Tân san hình bộ nghị lê tiểu sách]

VHv.1/1-5

52

Hình bộ tắc lệ tiểu sách

A.1608

53

Hình bộ tấu bản

VHv.202

54

Hình bộ tiểu sách [Tân san hình bộ tiểu sách toàn tập]

A.1970

55

Hình bộ tiểu sách [Tân san hình bộ tiểu sách toàn tập]

A.1422

56

Hình danh tắc lệ

A.60/1-2

57

Hình dịch

VHv.1163

58

Hộ bộ điển lệ

A.1870

59

Hoàng triều suy ân điều lệ

A.2018

60

Hoàng Việt hình luật

VHv.198

61

Hoàng Việt hội điển toát yếu [Đại Nam hội điển toát yếu]

A.2254

62

Hoàng Việt hội điển toát yếu [Đại Nam hội điển toát yếu]

A.1446

63

Hoàng Việt hội điển toát yếu [Đại Nam hội điển toát yếu]

A.2786

64

Hoàng Việt lịch đại chính yếu

A.1255

65

Hoàng Việt lịch đại hợp biên

A.503

66

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHt.2/1-12

67

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.1767/1-11

68

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.10/1-8

69

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

A.2280/1-4

70

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.201/1,9,10,15,16,19,20

71

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.1856/1-6

72

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

A.55/1-6

73

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.2627/1-5

74

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.2627/1-5

75

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

VHv.1766/1-10

76

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

A.1876

77

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]

A.2331

78

Hoàng Việt luật lệ [Hoàng triều luật lệ]]

VHv.1950

79

Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca

AB.321

80

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.98/1-2-4

 

81

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.123/1-3

82

Hoàng Việt tăng san tân luật

VNv.17

83

Hoàng Việt trung kì hộ luật

VHv.590/1-2

84

Hồng Đức niên lệ thể thức

A.686

85

Hồng Đức thiện chính

VHv.1278

86

Hồng Đức thiện chính

VHt.29

87

Hồng Đức thiện chính thư

A.330

88

Khai định lệ luật

VHv.1991

89

Khâm Định Việt sử trích yếu tập

A.167

90

Kiến văn tiểu lục

VHv.1156

91

Kiến văn tiểu lục

VHv.1322/1-2

92

Kiến văn tiểu lục

A.32

93

Kinh lược nha hướng bổng lược biên

A.1876

94

Lại bộ hình danh tắc lệ tục biên

A.1301

95

Lại trị tân biên

VHv.1388

96

Lễ bộ điều lệ

VHv.914

97

Lê triều cựu điển

A.333

98

Lê triều giáo hóa điều luật

A.2507

99

Lê triều hình luật

A.340

100

Lê triều hình luật

A.2669

 

101

Lê triều hình luật

VHt.31

102

Lê triều hội điển

A.52

103

Lê triều luật lệ

VHv.1325

104

Lê triều quan lại thưởng phạt luật

A.2035

105

Lí âm thông lục

A.2853/1-2

106

Lí âm thông lục

A.2853

107

Lịch đại chính hình thông khảo

A.1670

108

Lịch triều hiến chương loại chí

A.1358/1-10

109

Lịch triều hiến chương loại chí

A.2445

110

Lịch triều hiến chương loại chí

A.1551/1-8

111

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.2666-2671

112

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.181/1-12

113

Lịch triều hiến chương loại chí

A.1883

114

Lịch triều hiến chương loại chí

A.50/1-4

115

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.1502/1-16

116

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.1502/1-6

117

Lịch triều hiến chương loại chí

A.2124/1-8

118

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.982/1-4

119

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.1262/1-9

120

Lịch triều hiến chương loại chí

VHv.1541/1-3

121

Luật cương toàn tập

A.2508

122

Luật hình An Nam thi hành ở Bắc kì

VNv.275

123

Luật lệ toát yếu

A.2742

124

Luật lệ trích lược

VHv.3

125

Luật lệ ước biên

A.1836

126

Lục bộ điều lệ

A.62

127

Lục bộ điều lệ

A.2965

128

Minh Mệnh luật đại lược

A.1795

129

Minh Mệnh thập ngũ niên tu tập luật pháp

A.2465

130

Nghĩa Hưng phủ công văn

VHv.2673

131

Ngự chế hoàng việt luật lệ

VHv.1992

132

Ngũ hình luật lục tàng đồ bát tự lệ lược sao

A.1414

133

Ngũ phục đồ thuyết

AB.388

134

Nhân mạng tra nghiệm pháp

A.2034

135

Phương Đình tùy bút lục

VHv.845/1-5

136

Phương Đình tùy bút lục

VHv.844/1-5

137

Phương Đình tùy bút lục

A.2671/1-2

138

Phương Đình tùy bút lục

VHv.846/2-5

139

Phương Đình tùy bút lục

VHv.847/4-5

140

Phương Đình tùy bút lục

VHv.1598/3

 

141

Phương Đình tùy bút lục

VHv.843/1-5

142

Phương Đình tùy bút lục

VHv.22/1-5

143

Phương Đình tùy bút lục

A.189/1-2

144

Phương Đình tùy bút lục

VHv.848

145

Quan châm tiệp lục

A.217

146

Quốc triều điển lệ quan chế lược biên

VHt.10

147

Quốc triều điển lệ quan chế lược biên

A.1380

148

Quốc triều điển lệ quan chế lược biên

A.1796

149

Quốc triều điển lệ quan chế lược biên

VHv.1764

150

Quốc triều hình luật

A.341

151

Quốc triều hình luật

A.2754

152

Quốc triều hình luật ký

VHv.1990/1-2

153

Quốc triều hình luật mục lục

A.1995

154

Quốc triều Hồng Đức niên gian chư cung thể thức

A.957

155

Quốc triều luật học giản yếu

VHv.1493/1-2

156

Quốc triều luật học giản yếu

VHv.1948

157

Quốc triều luật học giản yếu

VHv.1949

158

Quốc triều luật học giản yếu

A.895

159

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.969

160

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.1655/1-3

 

161

Quốc triều luật lệ toát yếu

A.1951

162

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.1706/1-2

163

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.975

164

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.2088

165

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.2089

166

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.2090

167

Quốc triều luật lệ toát yếu

A.488

168

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.194/1-2

169

Quốc triều luật lệ toát yếu

VHv.1740

170

Quốc triều thể lệ [Lại hình lệ bổ nghị lược biên]

VHv.191/1-3

171

Quốc triều thể lệ [Lại hình lệ bổ nghị lược biên]

VHv.1768/1-2

172

Quốc triều thể lệ [Lại hình lệ bổ nghị lược biên]

VHv.192/1-3

173

Quốc triều thể lệ [Lại hình lệ bổ nghị lược biên]

VHv.190/1-4

174

Quốc triều thể lệ [Lại hình lệ bổ nghị lược biên]

VHv.189/1-4

175

Quốc triều thể lệ trích lược

VHv.62

176

Quốc triều thông chế

A.2111

177

Quốc triều văn vũ quan chế thể lệ yếu điển

VHv.40

178

Quốc triều yếu điển

A.1614

179

Quốc triều yếu điển

A.1614

180

Sách văn tân thức

VHv.375

181

Sách văn tân thức

VHv.965/1

182

Tân án thi hành phương pháp

AB.622

183

Tân luật đại lược

A.2944

184

Tân san hình bộ tắc lệ

VHv.27

185

Tân san hình bộ tắc lệ

A.2991

186

Tân san hình bộ tắc lệ

A.815

187

Tấu án

VHv.1301

188

Tấu chương

VHt.12

189

Thiên Nam dư hạ tập

VHv.1313/a-b

190

Thiên Nam tiện lãm

A.78

191

Thiệu Trị thuế lệ

A.508

192

Thiệu Trị thuế lệ

A.508

193

Thời chính tập biên

A.389

194

Thường hành điển lệ

A.2102

195

Thương tàu thuế lệ

A.3105

196

Thượng thư Tô Khê hầu (Luân Quận công sách quốc công) toản yếu chư điều luật

A.3071

197

Toán học để uẩn

A.156

198

Toán học để uẩn

A.156

199

Toán pháp kì diệu

A.1584

200

Trần triều thế phả hành trạng

A.663

201

Trung kì hình vụ tố tụng pháp

Paris

202

Trung kì pháp viện biên chế

Paris

203

Tự Đức bát niên hình bộ tấu định luật lệ

A.59

204

Từ hàn bị lục

A.896

205

Từ tụng điều lệ

A.1982

206

Từ tụng điều lệ [Quốc triều khám tụng điều lệ]

A.2755

207

Từ tụng điều lệ [Quốc triều khám tụng điều lệ]

A.1982

208

Từ tụng điều lệ [Từ tụng luật lệ,Quốc triều khám tụng điều lệ]

 

A.1839

209

Từ tụng luật lệ

A.2755bis

210

Từ tụng luật lệ

A.1982

211

Từ tụng luật lệ [Quốc triều khám tụng điều lệ]

A.259

212

Tuần ti thuế lệ

A.978

213

Việt Nam lao công chế độ

Paris

214

Việt Nam thuế lệ

A.687

215

Việt sử trích yếu

http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=16&Page=11


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 536
  • 88
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.809
  • 898.362