Thần tiên Việt Nam

Binh Thư – Vũ Khí – Đạo Giáo Nguyên Lưu Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Binh Thư – Vũ Khí – Đạo Giáo Nguyên Lưu  

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1-Bắc thư Nam ấn bản mục lục

VHv.2691

2-Bùi Đản Trai trích cẩm [Bùi Đản Trai đối liên tập]

VHv.859

3-Bùi Đản Trai trích cẩm [Bùi Đản Trai đối liên tập]

VHv.348

4-Chỉ Nam bị loại

A.1239

5-Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Chỉ nam Dã đàm,Trùng huề chỉ nam phẩm vựn dã đàm tịnh bổ di đại toàn]

AB.372

6-Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Trùng huề chỉ Nam phẩm vựng dã đàm tịnh bổ di đại toàn,Chỉ nam Dã đàm]

AB.163

7-Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [Trùng huề chỉ Nam phẩm vựng;Chỉ nam Dã đàm ]

VNv.201

8-Cổ học viện thư tịch thủ sách

A.2601/1-11

9-Cổ kim trùng tính trùng danh khảo

VHb.271

10-Đại Nam quốc ngữ

AB.106

11-Đại Nam quốc ngữ

AB.106

12-Đại Nam quốc sử quán tàng thư mục

Paris

13-Đại Nam thư mục

VHv.2689/1-2

14-Đạo giáo nguyên lưu

A.2675

15-Đạo giáo nguyên lưu

A.1825

16-Đạo giáo nguyên lưu

A.1825

17-Đạo giáo nguyên lưu

A.1825

18-Đạo giáo nguyên lưu

A.1825

19-Điển lâm hiệt tú

VHv.1941

20-Dương tiết diễn nghĩa

 

21-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.819/1-6

22-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.816/1-5

23-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.818/1-6

24-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.815/1-5

25-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.817/1-5

26-Khâm Định tập vân trích yếu

VHv.418/1-5

27-Khâm Định tập vận trích yếu

A.766/1-3

28-Kim văn tự lược

A.2523

29-Nam phương danh vật bị khảo

VHb.288

30-Nam phương danh vật bị khảo

A.155

31-Nam thư mục lục

VHv.2692

32-Nam thư mục lục

A.3098

33-Nan tự giải âm

A.1542

34-Ngũ thiên tự dịch quốc ngữ

AB.229

35-Nhân sự thường đàm ngạn ngữ tập

VNv.70

36-Nhật dụng thường đàm

VNv.66

37-Nhật dụng thường đàm

VNv.69

38-Nhật dụng thường đàm

VNv.134

39-Nhật dụng thường đàm

VNv.135

40-Nhật dụng thường đàm

VNv.128

Tên sách

Ký hiệu

41-Nhật dụng thường đàm

AB.17

42-Nhật dụng thường đàm

A.3149

43-Nhật dụng thường đàm

AB.511

44-Nhật dụng thường đàm

VNv.68

45-Nhật dụng thường đàm

VNv.67

46-Nội các thư mục

A.113/1-2

47-Phương Am Nguyễn tiên sinh truyện

A.2966

48-Phương Am Nguyễn tiên sinh truyện

A.3141

49-Quảng Yên hoành bồ huyện man thư

VHv.2723/1-19

50-Quốc triều thư mục

Paris

51-Số thứ loại biên

VHv.2964

52-Số thứ loại biên

VHv.2965

53-Sử quán thư mục

A.112

54-Sử quán thủ sách

A.1025

55-Tam thiên tự giải âm

AB.19

56-Tam tự cập lịch sử trích cú

VHv.950

57-Tam tự giải âm

AB.474

58-Tam tự kinh

VHv.2033

59-Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.225

60-Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.185

 

STT

Tên sách

Ký hiệu

61-Tam tự kinh giải âm diễn ca

AB.304

62-Tam tự kinh giải âm diễn ca

VNv.64

63-Tam tự kinh thích nghĩa

VNv.257

64-Tam tự kinh toát yếu

A.1044

65-Tam tự thư tân vựng

AB.279

66-Tân thư viện thủ sách

A.2645/1-3

67-Tân thư viện thủ sách

A.1024

68-Tàng thư lâu bạ tịch

A.968

69-Tập yếu chư cú

VHb.202

70-Thái ngọc tiệp lục

A.1080

71-Thánh giáo tam tự kinh

A.2972

72-Thánh mô hiền phạm lục

A.846

73-Thánh mô hiền phạm lục

VHv.275/1-4

74-Thiên Nam dư hạ tập

VHv.1313/a-b

75-Thiên tự văn giải âm

AB.91

76-Thiên tự văn giải âm

AB.226

77-Thiên tự văn giải âm

AB.227

78-Thôn cư tiện lãm

A.2892

79-Thù phụng biền thể

VHv.440

80-Thục học chỉ nam

A.1478

81-Trích cẩm vựng biên

AC.327

82-Trích cẩm vựng biên

VHv.871

83-Trích cẩm vựng biên

VHv.870

84-Trích cẩm vựng biên

VHv.874

85-Trích cẩm vựng biên

VHv.873/1

86-Trích cẩm vựng biên

VHv.872/1

87-Trích cẩm vựng biên

VHv.434/1

88-Trích cẩm vựng biên

AC.587

89-Trích cẩm vựng biên

AC.231

90-Trích cẩm vựng biên

VHv.1258

91-Trích cẩm vựng biên

VHv.872/2

92-Trích cẩm vựng biên

VHv.1912

93-Trích cẩm vựng biên

VHv.1911

94-Trích cẩm vựng biên

VHv.434/2

95-Tự điển tiết lục

A.1505

96-Từ điệu tinh hoa

A.2543

97-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca

VHv.363/1-4

98-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

VHv.627/1-4

99-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

VHv.631/1-4

100-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

 

101-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

VHv.630/1-4

102-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

AB.5/1-2

103-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

VHv.628/1-4

104-Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca [Tự học giải nghĩa ca]

VHv.626/1-4

105-Tự học cầu tinh ca

A.1567

106-Tự học cầu tinh ca

A.2401

107-Tự học cầu tinh ca

A.2456

108-Tự học giải nghĩa ca

VHv.363/1-4

109-Tự học giải nghĩa ca [Tự Đức thánh chế giải nghĩa ca]

AB.311

110-Tu Khuê thư viện tổng mục

A.111

111-Tu Khuê thư viện tổng mục

A.110/1-3

112-Tự loại diễn nghĩa

AB.593

113-Tư thâm tập bổ biên chú thích

VHb.52

114-Tứ tự huấn mông

Paris

115-Vân đài loại ngữ

VHv.2436/1

116-Vân đài loại ngữ

VHv.1483

117-Vân đài loại ngữ

A.1338

118-Vân đài loại ngữ

VHv.1808/1-2

119-Vân đài loại ngữ

VHv.1169/1-4

120-Vân đài loại ngữ

121-Vân đài loại ngữ

VHv.1807/1-2

122-Vân đài loại ngữ

VHv.1809/1-3

123-Việt Nam hiệu tước từ điển

Nguồn:http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?danhmucId=37&Page=7

—————————-o0o——————————–


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.980
  • 182
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.868
  • 888.249