Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr21 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 21)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1       U Sơn                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

2       Uất Uất Hiển Quận Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Quang Hiển xã thần tích (AE.a4/35)

3       Ứng Công (Đương Cảnh Thành Hoàng ứng Diên… Đại V              

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

4       Ứng Công (Linh ứng Cư Sĩ… Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

5       Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

6       Ứng Thiên Hóa Dục.. Nguyên Quân             

1. Hà Đông Tỉnh Thường Tín Phủ Thượng Phúc Huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

7       Ứng Thiên Quảng Tế… Quý Đông Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

8       Út Công Thủy Quan Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

9       Út Ngọ Lôi Mao Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)

10     Út Sơn               

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

11     Út Tý                  

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

12     Uy Công            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

3. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

5. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

6. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)

13     Uy Công (Bản Cảnh Thành Hoàng Uy Linh Đại Vương)                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)

2. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

14     Uy Công (Danh Tổng Đại Vương)                

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng Cấn Xá xã Việt Yên thôn thần tích (AE.a10/25)

15     Uy Công (Đô Hộ Uy Hùng Đại Vương)                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

16     Uy Công (Đô Thiên Khuông Quốc Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

17     Uy Công (Đông Chinh Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

18     Uy Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Già Lam Thượng Đẳn                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

19     Uy Công (Gia Hiến Dực Tán Thượng Đỉnh Uy Minh Đại                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

20     Uy Công (Thiên Tích Diệu Hoằng Cơ Cán Hộ Quốc Đại                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

21     Uy Công (Uy Công Đại Vương)           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

22     Uy Công (Uy Linh Hiển ứng Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

23     Uy Công (Uy Mãnh Anh Đoán Hùng Liệt Đại Vương)          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

24     Uy Công Hiển ứng Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

25     Uy Cường Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

26     Uy Đô (Dâm Trạch Đại Vương)          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

27     Uy Đức (Uy Đức Linh Thánh Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

28     Uy Đức Anh Linh Quý Minh… Đại Vương            

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

29     Uy Đức Hiển Linh Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

30     Uy Đức Linh Thông Đại Vương          

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

31     Uy Đức… Đại Vương                   

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần sắc (AD.a12/15)

32     Uy Dũng            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

33     Uy Dũng Đại Tướng Quân… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a13/10)

34     Uy Dũng Hộ Quốc Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

35     Uy Dũng Thổ Địa Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

36     Uy Dũng… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

3. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

6. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

37     Uy Lễ Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

38     Uy Liệt Hiển Trung… Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

39     Uy Liệt… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

40     Uy Linh (Uy Linh Hiển ứng… Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng Nghĩa Chỉ xã thần tích (AE.a7/23)

41     Uy Linh Chính Trực Đạo Lộ Đại Tướng Quân              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

42     Uy Linh Đại Tướng… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

43     Uy Linh Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)

4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

5. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

6. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

7. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

8. Hoàn Long Kim Mã thôn thần tích (AE.a2/22)

44     Uy Linh Giang Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

45     Uy Linh Hiển Tướng… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

46     Uy Linh Lang             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

47     Uy Linh Lang Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/42)

3. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

48     Uy Linh Phúc Khổng… Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)

49     Uy Linh Sơn Thần (Uy Linh Thông Cảm Đại Vương)            

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

50     Uy Linh Tây Vực Đô Thống… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

51     Uy Linh Uyên Mục… Đại Vương                   

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

52     Uy Linh… Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

3. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)

6. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần sắc (AD.a4/17)

8. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

9. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

10. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

1

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

53     Uy Long Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

54     Uy Mãnh Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/20)

3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)

4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)

5. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thôn khoán lệ (AF.a6/17)

6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Đại Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a10/18)

7. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

55     Uy Mãnh Tướng Quân Giác Hải Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

56     Uy Minh             

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

57     Uy Minh Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/54)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

5. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

6. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

8. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

9. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

10. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

58     Uy Minh Dụê Long… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần sắc (AD.a5/28)

59     Uy Minh Thần Lực Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

60     Uy Minh Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

61     Uy Nghĩa Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

62     Uy Quang Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

63     Uy Sơn Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)

64     Uy Trấn… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

65     Uy Trí Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

66     Uy Trung Minh Quốc                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

67     Uy Trung… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

68     Uy Vũ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

3. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

69     Uy Vũ Thiện Tế… Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

70     Uy Vũ Trợ Đức Hồi Thiên… Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

71     Uyên Công (Bạch Hạc Tam Giang Thượng Đẳng Thần)                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

72     Uyên Công (Tam Ty Nguyên Soái Đại Vương)              

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)

73     Uyên Công (Tam Ty Quá Giang Biến Hóa Đại Vương)                  

1. Thái Nguyên Phú Bình phủ Tư Nông huyện Nhã Lộng tổng các xã thần tích (AE.a18/4)

74     Uyên Khang Hiển ứng… Đại Vương            

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

75     Uyên Mục Xung Tĩnh Hùng Liệt Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

Tổng: 75

Trang: 1 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Vận Công                   

1. Thái Bình Tỉnh Quỳnh Côi Huyện Sơn Đồng Tổng Các Xã Thần tích (AE.a5/34)

2       Văn Công (Chương Tấu Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

3       Văn Giang Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

4       Văn Lang Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

5       Vạn Lộc Công Chúa          

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

6       Văn Lương (Chu Lương Tế Thế… Đại Vương)             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

2. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

7       Vân Mộng Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

8       Văn Nguyên Bá Vũ Tử Khô                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Bảo Ngũ tổng các xã tục lệ (AF.a11/33)

9       Vạn Phúc Công Chúa                  

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

10     Văn Quốc Hầu… Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

11     Vạn Thánh… Thủy Tinh Công Chúa             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

12     Vạn Thọ Chân Tiên Công Chúa          

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

13     Vân Thông… Bồ Tát           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần sắc (AD.a2/65)

14     Vãng Vị… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

15     Ve Trị Uy Linh… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)

16     Vĩ Công             

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

17     Vi Đình Kế                  

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

18     Vi Đình Lệ                  

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

19     Vi Đình Lục                

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

20     Vi Đình Ngô                

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

21     Vi Đình Phúc              

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

22     Vĩ Mộc Hiển ứng Đại Vương Tôn Thần                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

23     Vi Quận Công            

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

24     Vĩ Tích Hồng Hy Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

25     Viêm Long                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

26     Viễn Chân Thượng Sĩ                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

27     Viện Công (Pháp Viện Đại Vương)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

28     Viên Dung Minh Trợ… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã Bách Tính Thuận Vi thần sắc (AD.a5/20)

29     Viên Dung… Công Chúa              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Phương Quan tổng các xã thần sắc (AD.a11/6)

30     Viên Dung… Đại Vương              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Bách Tính tổng các xã thần sắc (AD.a16/9)

31     Viên Ngoại Lang Chính Thần Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

32     Viễn Sơn            

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)

33     Viễn Sơn Thánh Vương               

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

34     Viện Tấu… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

35     Viên Thẩn Hầu          

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

36     Viên Thần… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

37     Viên Thông… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

38     Viên Trinh… Đại Vương              

1. Bắc Ninh Tỉnh Tiên Du Huyện Nội Duệ Tổng Các Xã Thôn Thần Sắc (AD.a7/29)

39     Việt Độ Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

40     Vĩnh Chu           

1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

41     Vinh Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

42     Vĩnh Công (Đổng Vĩnh Trung Liệt Linh Quang Đại Vươ               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

43     Vĩnh Công (Nhạc Phủ Ngư Thượng Đẳng Thần)                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

44     Vĩnh Dụ             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng Kim Giao xã thần tích (AE.a7/16)

45     Vĩnh Dụ Hoằng Diệu… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)

46     Vĩnh Gia Công Chúa          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

47     Vĩnh Hựu Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

48     Vĩnh Phúc Quảng Phân… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

49     Vô Công Thượng Sĩ Hùng Dũng Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

50     Võ Tướng Quân… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

51     Vô Tướng Thượng Sĩ Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

52     Vũ Chiếu           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

53     Vũ Công            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

54     Vũ Công (Hiển Quốc… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

55     Vũ Công (Ngũ Đạo Đại Vương)          

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

56     Vũ Công (Vũ Công Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

57     Vũ Đại Đồng Linh ứng… Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

58     Vũ Đăng Tiến             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

59     Vũ Định             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

60     Vũ Đống Thần Vương                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

61     Vũ Đức              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

62     Vũ Duệ              

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

63     Vũ Dương Hầu          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

64     Vũ Huân Tướng Quân                 

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

4. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

65     Vũ Huệ (Văn Huệ Công Chúa)            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

66     Vũ Hương                   

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

67     Vũ Lâm Lang Thượng Tướng Quân Hiển Hựu Linh Thần            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)

68     Vũ Liệt (Thiên Quan Minh Chính Phù Tộ Đại Vương)          

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

69     Vũ Liệt Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/20)

3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)

4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)

5. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thôn khoán lệ (AF.a6/17)

6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Đại Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a10/18)

70     Vu Liêu              

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

71     Vũ Nghị             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

72     Vũ Nguyên                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

73     Vũ Nhật Thái             

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)

74     Vũ Phục            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

2. Hoàn Long Yên Thái phường thần tích (AE.a2/14)

75     Vũ Phục (Chiêu ứng Phù Vận Vũ Đại Vương)              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)

76     Vũ Phục (Thuận Thế Chiêu ứng Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

77     Vũ Phục… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

78     Vũ Quân Công           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)

79     Vũ Quốc Công… Hoàng Đại Đế           

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

80     Vũ Sinh Công Chúa            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

81     Vũ Thái (Sinh Thần Đại Vương)                   

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)

82     Vũ Thắng          

1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Đông Khê tổng các xã thần tích (AE.a20/1)

83     Vũ Thành Trấn Quốc Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

84     Vũ Thị Bàng               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

85     Vũ Thị Đức                 

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

86     Vũ Thị Hương            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

87     Vũ Thị Quế Hoa                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)

2. Hoàn Long Yên Thái phường thần tích (AE.a2/14)

88     Vũ Thiên… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

89     Vũ Tuấn Công           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

90     Vũ Xương (Chàng Vàng)            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

91     Vua ả Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

92     Vua Bà A Hoàng Vĩ Nữ              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

93     Vua Bà Bạch Diện… Công Chúa                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

94     Vua Ba Cao Sơn Quý Minh… Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

95     Vua Bà Đồ Đà Bố Cái Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

96     Vua Ba Đông Hán Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

97     Vua Bà Lương Hậu… Phi Nhân          

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

98     Vua Bà Nguyệt Hoa Công Chúa                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

99     Vua Bà Sơn Tinh Công Chúa              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

100   Vua Cả Cao Sơn Quý Minh Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

Tổng: 130

Trang: 1 | 2 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Vua Cả Cây Roi Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

102   Vua Cả Đông Hán Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

103   Vua Cả Đương Giang Hoàng Phi… Công Chúa            

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

104   Vua Cả Na Ngạn… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

105   Vua Cả Nguyệt Quang Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)

106   Vua Cữu… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng Nha Môn xã thần sắc (AD.a9/13)

107   Vua Hai Cao Sơn Quý Minh… Đại Vương            

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

108   Vua Hải Cống Đàm Đại Vương           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

109   Vua Hai Đông Hán Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

110   Vua Hai Đương Giang Hoàng Phi Công Chúa              

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

111   Vua Mạ Công Chúa           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

112   Vua Nương Tam Nương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

113   Vua Nương Trình Từ… Phu Nhân                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a3/15)

114   Vua Ông Quan Hiệp… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

115   Vua Ông Thần Thông… Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần sắc (AD.a9/20)

116   Vua Ông Triệu Thần Tinh… Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Giang Tả tổng các xã thần sắc (AD.a16/15)

117   Vua Thặng… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng Nha Môn xã thần sắc (AD.a9/13)

118   Vua Út Cửa Rộc Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/2)

119   Vực Công (Bạch Tào Lỗ Vực Đại Vương)           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

120   Vực Công (Quản Giới Lý Vực Chân Quân… Đại Vương)              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

121   Vương Bột… Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/2)

122   Vương Đình Vĩ           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

123   Vương Phi Hậu Nương Phù Dung Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

124   Vương Phi Hoàng Hậu Liễu Hạnh Thuần Mỹ Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

125   Vượng Tế                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

126   Vượng Thần (Vương Vị Hiển ứng Đại Vương)             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

127   Vương Tĩnh (Tĩnh Quốc Công Đại Vương)          

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

128   Vượng Trên                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

129   Vương Trọng Tự                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

130   Vương Trung Thành (Trung Thành Đại Vương)           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

Tổng: 130

Trang: 1 | 2 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Xạ Cái               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

2       Xà công (đô hồ sơn xà… đại vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

3       Xá Lục… Đại Vương          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

4       Xá lỵ đế vương (lý phật mã)           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

5       Xà Thần Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

6       Xã Thần Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

7       Xã Thần Dực Vận… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

8       Xạ Thần… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

9       Xích Công                   

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

10     Xích Công (Đào Xích Vân Đại Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

11     Xích Công (Đức Uy… Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

12     Xích Công (Minh Hậu Linh Thông Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)

13     Xích Công (Thánh Chu Chu Vương Thượng Đẳng Phúc Th                   

1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Trà tổng Lãng Côn xã thần tích (AE.a12/9)

14     Xích Công (Thiên Câu Chính Trực Linh Thần)             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

15     Xích Đê… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

16     Xích Long Vương               

1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

17     Xích Nương (Xuân Hoa Nương Công Chúa)                 

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

18     Xiển Pháp (Nguyễn Xuyên Tự Tế An)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

19     Xuân Công                 

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

2. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

20     Xuân Công (Bản Phủ Thành Hoàng… Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

21     Xuân Công (Bản Thổ Quý Cổ Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)

22     Xuân Công (Đô Thống Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

23     Xuân Công (Dụê Thánh Hoằng Mô Đại Vương)           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

24     Xuân Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Từ Tế Đại Vương)                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

25     Xuân Công (Viên Tự Đại Vương)                 

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

26     Xuân Dung (Cẩn Dụng Phương Phi Xuân Dung Công Chúa                   

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

27     Xuân Dung Công Chúa               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

28     Xuân Hoa Công Chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

29     Xuân Nưng (Xuân Hoa Nương Công Chúa)                  

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

30     Xuân Quận Công                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

31     Xuân Tông Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

32     Xung Thiên Khai Trấn Đống Chiêu… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

33     Xuyên Công               

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

Tổng: 33

Trang: 1 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Y Sơn Linh Tích… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Quế Trạo tổng các xã thần sắc (AD.a14/6)

2       Yên Nương Hòa Thục… Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

3       Yên Thành Hiển Khánh Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

4       Yên Tử Sơn Quỳnh Lâm Tự Thiền Sư                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

5       Yết Kiêu            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

6       Yêu Tinh Hoàng Thái Hậu                    

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

Tổng: 6

Trang: 1 | 

 

 

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

————————o0o—————————   


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.888
  • 118
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.938
  • 850.993