Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr18 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 18)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Cẩm Bào tổng các xã thần sắc (AD.a14/1)

325   Thiên Bá            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

326   Thiên Bảo Linh ứng Đại Vương Thượng Đẳng Thần            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

327   Thiên Bồng (Linh ứng… Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

328   Thiên Bồng Chủ Tể Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

329   Thiên Bồng Đại Thần Trương Nguyên Soái Hiển Linh Đ                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

330   Thiên Bồng Đại Tướng Quân               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

331   Thiên Bồng Nguyên Soái Đại Tướng Quân          

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)

332   Thiên Bồng Quang Chiếu Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

333   Thiên Bồng Thiên Tướng Đô Nguyên Soái… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Đề Cốc tổng các xã thần sắc (AD.a4/10)

334   Thiên Bồng Thượng Tướng Quân                

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

335   Thiên Bồng Thượng Tướng Quân… Đại Vương            

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)

336   Thiên Bồng… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

2. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

3. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

4. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

5. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

7. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

8. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

337   Thiên Cang                 

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

338   Thiên Cang (Âm Phù Thiên Cang Linh ứng Đại Vương)                

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

339   Thiên Cang Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

340   Thiên Cang Thánh Đế Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

341   Thiên Cang Thượng Đế Anh Linh Thượng Đẳng Thần                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện các xã thần tích (AE.a2/91)

342   Thiện Công                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

343   Thiện Công (Bạch Thiện Cư Sĩ Đại Vương)                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

344   Thiện Công (Điển Quốc Khuông Phó Thiện Hộ Cư Sĩ Đạ              

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

345   Thiện Công (Đức Đại Đô Thiện Hạnh Cư Sĩ Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

346   Thiện Công (Hồi Thiện Tế Thế… Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

347   Thiện Công (Hồng Vũ Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Nội Lãng tổng các xã thần tích (AE.a5/65)

348   Thiện Công (Ngũ Đô Trung Đẳng Phúc Thần)              

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

349   Thiện Công (Phá Ác Thiện Thần Đại Vương)                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

350   Thiện Công (Quảng Tế Hụê Trạch Thiên ứng Đại Vương              

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

351   Thiện Công (Thiện Tá Cư Sĩ Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/15)

352   Thiện Công (Thiện Tâm Cư Sĩ Đại Vương)          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

353   Thiên Cư Sĩ Hiển Linh Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện các xã thần tích (AE.a2/91)

354   Thiên Cực Đoan Lượng… Công Chúa                   

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

355   Thiên Cực Thái Trưởng Công Chúa            

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

356   Thiên Cung Thánh Mẫu Sùng Đức Bác Thí Công Chúa                 

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

357   Thiên Đá Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)

358   Thiên Đài Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

359   Thiên Đạo Anh Linh… Đại Vương                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

360   Thiên Đạo Uy Linh… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

361   Thiên Đế (Đế Thích)           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/21)

362   Thiện Đức Cư Sĩ                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hoàng Đôi xã Ngọc Tỉnh thôn thần sắc (AD.a3/20)

363   Thiện Dục Phi Nhân… Hoàng Thái Hậu                

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện Cựu Tự xã thần sắc (AD.a7/24)

364   Thiên Gia Đại Hoàng Đế             

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

365   Thiện Hộ Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/75)

2. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)

366   Thiện Hộ Quốc Linh ứng… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

367   Thiện Hộ Thánh Đức Anh Linh Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

368   Thiện Hộ Thượng Sĩ           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

369   Thiện Hộ… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Sài Trang tổng các xã thần sắc (AD.a3/28)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Đề Cốc tổng các xã thần sắc (AD.a4/10)

370   Thiên Hoả Lôi Công Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

371   Thiện Hóa… Hoàng Thái Hậu              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

372   Thiên Hùng Tuấn Kiệt… Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Phương Quan tổng các xã thần sắc (AD.a11/6)

373   Thiên Khai Hộ Quốc Đại Vương                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

374   Thiện Khánh… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

375   Thiên La Gia Linh Tấu ứng Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

376   Thiên La Hùng Tài… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

377   Thiên La Hùng Trấn… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

378   Thiên La Tuấn Triết… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

379   Thiên La... Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng Hạ Giáp xã thần sắc (AD.a9/12)

380   Thiên Lôi Công Tiền Linh ứng… Đại Vương                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

381   Thiên Lôi Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)

382   Thiên Long Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

383   Thiên Long Diễn Phái Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

384   Thiên Minh                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng Kim Giao xã thần tích (AE.a7/16)

385   Thiên Nam Hoàng Đế Đống Vinh Đại Vương                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/3)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

386   Thiện Nghệ… Thái Phi                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

387   Thiện Nghiệp Linh Hiển… Đại Vương          

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

388   Thiện Nhân                 

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)

389   Thiên Nương Công Chúa            

1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

390   Thiên Phụ Truyền Thánh Thiên Quan Lỗ Vương Tối Lin               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

391   Thiên Quan                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)

392   Thiên Quan Bản Hương… Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)

393   Thiên Quan Cây Bà Đa Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

394   Thiên Quan Cây Gạo Tôn Thần          

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

395   Thiên Quan Cống Gia Đại Vương                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

396   Thiên Quan Cửa Chùa Áng Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

397   Thiên Quan Cửa Chùa Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a5/3)

2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

4. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

398   Thiên Quan Cửa Chùa Tế Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

399   Thiên Quan Cửa Đình                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

400   Thiên Quan Cửa Nha Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

401   Thiên Quan Cửa Quán Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

402   Thiên Quan Đại Tướng Trời Nhị Vị Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đồng Sâm tổng các xã thần sắc (AD.a5/24)

403   Thiên Quan Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/61)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Bách Tính tổng các xã thần sắc (AD.a16/9)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thượng Cốc tổng các xã thần tích (AE.b2/13)

5. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

6. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

7. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

8. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

404   Thiên Quan Đầu Cầu Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

405   Thiên Quan Đông Vinh Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần sắc (AD.a7/30)

406   Thiên Quan Đường Cõi Tôn Thần                

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

407   Thiên Quan Đương Đình Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

408   Thiên Quan Hành Khẩu Chu Vương Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

409   Thiên Quan Hiển ứng… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

410   Thiên quan linh ứng đại vương            

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

411   Thiên quan mả cõi đại vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

412   Thiên quan nhập nội hành khiển đại vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

413   Thiên quan thắng đức… đại vương               

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

414   Thiên quan trinh chính… đại vương              

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

415   Thiên quan viên quán đại vương                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)

416   Thiện sĩ (thiện sĩ… đại vương)              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

417   Thiện sĩ hiển ứng đại vương                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

418   Thiện sĩ hoàng đệ… đại vương             

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)

419   Thiện sĩ tế thế đại vương             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

420   Thiên sớ             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

421   Thiền sư vạn kiếp đại bảo cao sơn… đại vương             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

422   Thiên tế đại vương             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

423   Thiên thạch hùng hiển… đại thần                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

424   Thiên thạch linh quang đại vương                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

425   Thiên thần chàng cả hiển ứng đại vương              

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/24)

426   Thiên thần đại vương                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

427   Thiên thần hắc diện đại vương            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

428   Thiên thần nam tào thượng thánh… đại vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

429   Thiện thành                

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Xích Bích tổng các xã thần tích (AE.a5/56)

430   Thiên thánh xung tịnh… công chúa               

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

431   Thiện thế cư sĩ            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/12)

432   Thiên thiện phủ quân                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

433   Thiện thuộc đại vương                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

434   Thiên thượng khâm lệnh… đại vương          

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

435   Thiên thượng một ngôi bảo hựu đại vương          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

436   Thiên thượng tam danh quốc triều đại vương               

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

437   Thiên thủy đại vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần tích (AE.a4/36)

438   Thiên tiên (thái hậu quốc chính thiên tiên công ch                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

439   Thiên tiên bảo hoa công chúa              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

440   Thiên tiên thánh mẫu công chúa                   

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện Cựu Tự xã thần sắc (AD.a7/24)

441   Thiên tiên… công chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)

442   Thiên tinh công chúa          

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

443   Thiên tôn đại vương           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

444   Thiên tôn thượng đẳng thần                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

445   Thiên trí             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

446   Thiên trụ thạch thần đại vương           

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)

447   Thiên trung đại tướng chủ thuyên linh thần đại vươ              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

448   Thiên tứ (hiển đức đại vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

449   Thiên tướng bát bộ kim cương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

450   Thiên tuyên trạch mỹ… đại vương                

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng Văn Lang xã thần sắc (AD.a9/8)

451   Thiên uy đại vương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

452   Thiên uy hiển ứng đại vương               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a5/3)

453   Thiên uy linh ứng                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

454   Thiên uy thái trưởng công chúa           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

455   Thiên uy thông minh… đại vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/2)

456   Thiên xung đại vương                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

457   Thiên xung vương thiên xung hoàng đế                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

458   Thiệu công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

459   Thiều công (đô thiên trung đẳng thần)                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

460   Thiều hoa (phụ vương công chúa)                

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

461   Thiệu nghĩa đại vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

462   Thiệu nghĩa hoằng ân đại vương                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

463   Thiệu ninh chiêu ý… công chúa            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)

464   Thiệu ninh công chúa                   

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần tích (AE.a5/43)

465   Thiều nương               

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

466   Thiệu quân… đại vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

467   Thịnh công (thịnh công thành hoàng đại vương)          

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

468   Thịnh đức phong công… đại vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

469   Thn công (uy mẫn công)              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

470   Thn công (xích đương đình lộ tướng công đại vương)           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

471   Thổ địa              

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)

472   Thổ địa linh ứng thần vương                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

2. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

473   Thổ địa… đại vương           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

474   Thổ giai (thổ giai hiển hựu đại vương)                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

475   Thổ lâm             

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

476   Thổ lệnh            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)

477   Thổ lệnh – thạch khanh                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

478   Thổ lệnh (bạch hạc tam giang thổ lệnh thượng đẳng             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

479   Thổ lệnh (trung dực vũ liệt… đại vương)               

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)

480   Thổ lệnh công (trung thành đại vương)                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)

481   Thổ lệnh công (trung thành phổ tế hoằng nghị đại v              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

482   Thổ lệnh trưởng                  

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô tổng các xã thần tích (AE.a14/10)

483   Thổ lệnh trưởng (trung thành phổ tế đại vương)          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

2. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

484   Thổ lệnh trưởng (uy linh bạch hạc thần)               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

485   Thọ lộc tử đại vương                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

486   Thổ mộc đại vương            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

487   Thổ thần đại vương            

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

488   Thổ thành hoàng binh lý… thần           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

489   Thỏa cả             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

2. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

490   Thôi lang (hiển ứng thôi vương đại vương)          

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

491   Thôi tốc… đại vương          

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

492   Thông cảm ý hạnh thiên thành… công chúa                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)

493   Thông cao                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Trâm Nhĩ tổng Vân Mộng xã thần tích (AE.a9/22)

494   Thông chân đại độ… đại vương           

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)

495   Thông chân… đại vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

496   Thống chính cư sĩ đại vương                

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

497   Thông chính đại vương               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

498   Thông công                

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

3. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

4. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

499   Thống công                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

500   Thống công (đức thánh đại vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

501   Thống công (minh thống dóng bãi linh ứng đại vương          

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

502   Thông công (thái bảo thống chưởng… đại vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

503   Thông công thông minh quảng đức… đại vương           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

504   Thông công uy dũng… đại vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

505   Thông duệ dũng mãnh… đại vương              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

506   Thông duệ… đại pháp sư đại vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần sắc (AD.a7/30)

507   Thống lãnh hộ quốc đại vương            

1. Nghệ An Tỉnh Hưng Nguyên Phủ Đông Thành Huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)

508   Thông Linh Hiển ứng… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)

509   Thống Lĩnh Nhạc Phủ… Hiển Công Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

510   Thông Linh… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

511   Thông Minh Chính Trực Hổ Lang Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

512   Thông Minh Chính Trực… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Cập Nhất tổng các xã thần sắc (AD.a6/14)

513   Thông Minh Cương Trực … Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Nhân Hào Thượng xã Thượng Bùi Thiên Lộc nhị thôn thần sắc (AD.a3/29)

514   Thông Minh Hiển ứng… Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

515   Thông Minh Linh ứng Áp Quốc Đại Vương                   

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

516   Thông Minh Nhân Thánh… Phúc Thần                 

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

517   Thông Minh Quốc Đô Linh ứng… Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

518   Thông Minh Thần Vũ Bảo Quốc Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

519   Thông Minh… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Nhân Hào Thượng xã Thượng Bùi Thiên Lộc nhị thôn thần sắc (AD.a3/29)

520   Thông Quang Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

521   Thông Sát Hùng Lược… Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

522   Thông Thân Thượng Sĩ Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

523   Thứ Công (Bản Thổ Thiên Quan Quỷ Vương Chi Thần)                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hán Nam tổng An Tử Hán Nam nhị xã thần tích (AE.a12/18)

524   Thụ La Công Chúa Trinh Phục Phu Nhân            

1. Hoàn Long Nhược Công phường thần tích (AE.a2/27)

525   Thu La Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

526   Thủ Lệnh Thủy Tinh Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

527   Thứ Minh Ngọ Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

528   Thứ Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

529   Thuận Chính Phương Dung Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)

530   Thuận Công (Hồng Lô Tự Khanh Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

531   Thuần Hạnh Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

532   Thuấn Hoa Công Chúa               

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

533   Thuần Hy Công                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

534   Thuần Mỹ… Hữu Hoàng Hậu              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

535   Thuận Nương (Tuyên Hòa Trinh Thuận Công Chúa)            

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

536   Thuần Nương Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

537   Thuận Thánh Bảo Từ Thái Thượng Hoàng Hậu           

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

538   Thuận Thế Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

539   Thuận Thiên ứng Vũ… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

540   Thuận Tông… Hoàng Đế             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

541   Thuận Trinh Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

542   Thuần Ý Công Chúa          

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/14)

543   Thục Công (Bình Thục Thành Hoàng Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

544   Thục Hoa Tiên Linh… Công Chúa                

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

545   Thục Nương (Bát Nan Thiên Trinh Thục Công Chúa)           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần tích (AE.a5/37)

2. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/47)

546   Thục Nương (Đệ Nhị Thục Nương Công Chúa)            

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

547   Thục Nương (Hoàng Bà Công Chúa)          

1. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Tường phủ Bạch Hạc huyện các xã thần tích (AE.a8/1)

548   Thục Nương Cung Phi Công Chúa               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

549   Thục Phán (Nam Hải Đại Vương)                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

4. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)

5. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

6. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

7. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần tích (AE.a5/37)

8. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

9. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần tích (AE.a5/43)

10. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)

1

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

12. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện An Bồi tổng thần tích (AE.a5/1)

13. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/9)

14. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

550   Thục Trang Công Chúa               

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng Thạch Đê xã thần tích (AE.a9/2)

551   Thục Tư Công Chúa           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

552   Thuộc Công (Bạch Thuộc Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

553   Thượng Bông Linh Quang Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

554   Thượng Càn Phu Hóa Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)

555   Thượng Công (Quản Đốc Trấn Đô Thống Đại Vương)                   

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

556   Thượng Công Chúa ả Nàng Vi Đại Vương           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Duyên Lão tổng các xã thần sắc (AD.a12/8)

557   Thượng Đẳng Hiển ứng… Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần sắc (AD.a5/11)

558   Thượng Đẳng Kiểu Mang Thiên Thần                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

559   Thượng Đẳng Quốc Vương… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)

560   Thượng Đẳng Thần            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

561   Thượng Đẳng Thiên Thần           

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

562   Thượng Đẳng Tối Linh Đệ Nhị Trâu Quốc Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhất sách (AE.a3/8)

563   Thượng Đẳng Tối Linh… Vãng Vị Uy Dũng… Đại Vươ                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng các xã thần tích (AE.a4/34)

564   Thượng Lang A Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

565   Thượng Liệu Trí Dũng… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

566   Thượng Ngàn Công Chúa           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

2. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

567   Thượng Ngạn Lê Mại Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

568   Thượng Quốc Tướng An Cảnh… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)

569   Thượng Sĩ Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

2. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a13/10)

570   Thượng Thánh Cao Sơn Thống Thiên… Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

571   Thượng Thánh Đại Uy… Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)

572   Thượng Thánh Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

573   Thượng Thánh Phù Vận… Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

574   Thượng Thanh… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

575   Thượng Trân Trưởng Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

576   Thượng Tượng Quân Lê Trân             

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

577   Thượng Tướng Quân Nhậm Trung Hầu… Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

578   Thượng Tướng Quân Trịnh Tướng Công Tiên Sinh               

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)

579   Thượng Tướng Quân… Lê Như Duệ            

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

580   Thượng Vị Cao Quí Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

581   Thượng Vị Triệu Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

582   Thụy Công                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/19)

3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/2)

4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

583   Thụy Công (Hồng Phúc Linh ứng Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

584   Thủy Điện Tiên Cung Công Chúa                 

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần sắc (AD.a5/25)

585   Thủy Hải Dực Thánh… Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

586   Thủy Hải Long Vương Thượng Đẳng Thần                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

587   Thủy Hải Ô Long… Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a16/10)

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.942
  • 182
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.830
  • 888.249