Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr17- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 17)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

87     Tản Viên… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

2. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

88     Tàng Công (Tàng Đại Độ Quảng Chế Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)

89     Tạo Công (Đại Đô… Đạo Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

90     Tạo Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

91     Tạp Bộ               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Bổng Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/59)

92     Tấu Chàng (Áp Quốc Đại Vương)                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

93     Tấu Công (Hoàng Tấu Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

94     Tấu Nương (Nhà Tấu Cửa Sông Đại Vương)                

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)

95     Tây Ân Tây Ngạn Tiên Thánh Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)

96     Tây Chinh Địa Phủ Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

97     Tây Chinh Hiển Tướng… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Trung trinh xã thần sắc (AD.a7/21)

98     Tây Công (Tây Khê Linh ứng Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

99     Tây Cung Công Chúa                  

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Trang Vũ xã tục lệ (AF.a3/13)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng Lại Trạch xã tục lệ (AF.a3/17)

100   Tây Giang Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Tây Hải Á Hầu Đại Tướng                   

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

102   Tây Hải Cao Sơn Đại Tướng               

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

103   Tây Hải Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)

2. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

3. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)

4. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

5. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần tích (AE.a5/37)

6. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

7. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

8. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

10. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

1

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

104   Tây Hải Quảng Tế Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

105   Tây Nhạc Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

106   Tây Phi Hoàng Hậu Công Chúa                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

107   Tây Phương Vị Hiếu Mộc Đệ Nhị Đại Tướng Quân… Th                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

108   Tây Phương Y Sơn Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

109   Tây Thị Công Chúa            

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

110   Tây Thị Tiên Cung Thánh Mẫu Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

111   Tế Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Quảng Tế… Đại Vư             

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

112   Tế Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Thiện Tế… Đại Vư               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

113   Tế Công (Hiển ứng Mậu Đức Đại Vương)            

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

114   Tế Công (Hộ Quốc Anh Uy Đại Vưng)                  

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

115   Tế Công (Linh Tế Hiển ứng… Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

116   Tế Công (Thiên Sát Đại Đồng Đại Vương)           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

117   Tế Công (Thiện Tế Cư Sĩ Đại Vương)                   

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng các xã thần tích (AE.a19/3)

118   Tế Công (Trấn Ba Hộ Quốc Đông Hải Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

119   Tế Công (Trung Quốc Dân Phù Ngự Minh Linh Đại Vươn            

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

120   Tế Công (Uyên Tế Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

121   Tế Dương… Hoàng Đế                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

122   Tế Quân Hoằng Tướng Lý Nương Phương Phi… Phu Nhâ            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)

123   Tế Thế An Dân Quý Chân Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a2/54)

124   Tế Thế Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng Đặng giang xã thần sắc (AD.a2/34)

125   Tế Thế Hộ Quốc Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần tích (AE.a9/5)

126   Tề Thiên Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

127   Thạc Công (Thạc Thần Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Yên Trụ tổng các xã thần sắc (AD.a7/14)

3. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

4. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)

128   Thạch Công                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

129   Thạch Công (Thạch Thần Hộ Quốc Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

130   Thạch Công (Thiên Thạch Hiển Linh… Đại Vương)               

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

131   Thạch Hải Linh ứng Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/61)

132   Thạch Khanh             

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô tổng các xã thần tích (AE.a14/10)

2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

3. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)

4. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

133   Thạch Linh Hùng Chấn… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

134   Thạch Linh Quảng Đức… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

135   Thạch Linh Thần Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a3/15)

136   Thạch Long                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)

137   Thạch Lục Tôn Thần                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

138   Thạch Quang Vương Phật Thiên Thần                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

139   Thạch Thần Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

140   Thạch Thần Linh ứng Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

141   Thạch Tinh… Đại Vương             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

142   Thạch Trụ Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)

143   Thạch Việt Nguyễn Tôn Thần              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

144   Thái A Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

145   Thái Bảo Hiển ứng… Đại Vương                  

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Lâm Thịnh tổng thần sắc (AD.b1/2)

146   Thái Bảo Huân Quận Công                  

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/18)

147   Thái Bảo Nghĩa Trinh Quốc Công                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

148   Thái Bảo Phúc Quận Công… Đại Vương              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

149   Thái Định Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

150   Thái Dương Minh Quang Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

151   Thái Giám Chính Thần Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá tổng các xã thần sắc (AD.b1/1)

152   Thái Giám Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)

153   Thái Giám Tôn Thần          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

3. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

154   Thái Hậu Đoan Ý Phu Nhân                

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát tổng các xã thần tích (AE.a14/20)

155   Thái Hậu Phu Nhân            

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng Văn Lang xã thần sắc (AD.a5/18)

156   Thái Hậu Phương Dung              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng Lộc Điền xã thần sắc (AD.a5/19)

157   Thái Hòa… Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

158   Thái Lai Công Chúa Tôn Thần            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

159   Thái Ngọc Quỳnh Dung Công Chúa             

1. Hoàn Long Hồ Khẩu phường thần tích (AE.a2/21)

160   Thái Nhĩ             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

161   Thái Phủ Triệu Chỉ Thân Hưu Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

162   Thái Sơn Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

163   Thái Sơn Phủ Quân… Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đông Lỗ tổng các xã thần sắc (AD.a14/2)

2. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/14)

164   Thái Sư Cương Quốc Công Đại Vương                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/18)

165   Thái Tể (Thái Tể… Đại Vương)            

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

166   Thái Thái Thủ Ngọc Nữ Linh ứng… Thái Phi                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

167   Thái Thích                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

168   Thái Thuận Tiên Cung Nga My Mỹ Ngọc (Đô Thiên Công             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

169   Thái Thượng Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

2. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Cập Nhất tổng các xã thần sắc (AD.a6/14)

170   Thái Thượng Lão Quân Đương Cảnh Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

171   Thái Thượng Thượng Sĩ Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

172   Thái Tố              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

173   Thái Tổ              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

174   Thái Tổ Nguyên Phi            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

175   Thái Tông                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

176   Thái Tông … Hoàng Đế               

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

177   Thái Tổng Đô Giám Sát… Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ninh Cường tổng Ninh Cường xã thần tích (AE.a15/20)

178   Thái Trưởng Công Chúa             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

179   Thái Trưởng Hưng Nương Công Chúa                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

180   Thái Trưởng Từ Huệ Công Chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

181   Thái Trưởng… Hoa Dung Công Chúa                   

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

182   Thái Tử              

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

183   Thái Tử Công Hầu Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

184   Thái Uý An Quốc Công               

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/18)

185   Thái Uý Gia Quốc Công              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

186   Thái Uý Khang Quốc Công                  

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)

187   Thái Uý Nghĩa Quốc Công                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

188   Thái Uý Sơn Quốc Công             

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

189   Thái Uý Sùng Quốc Công Lê Thọ Vực                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

190   Thái Uý Tịnh Quốc Công Trịnh Đăng Chuẩn                 

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

191   Thái Uý Vị Quốc Công… Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

192   Thái Uý Vinh Quốc Công Lê Sao                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

193   Thái Viết Thuận                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a3/10)

194   Tham Công (Lậu Khê Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

195   Thâm Lược… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

196   Tham Muộn Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

197   Thần Ba Linh… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Trực Nội tổng Gia Lễ xã thần sắc (AD.a5/13)

198   Thần Bốn Linh… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Trực Nội tổng Gia Lễ xã thần sắc (AD.a5/13)

199   Thần Khả Hiển ứng Linh Thông Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

200   Thần Lang (Đệ Nhị Lang Linh Khê Đại Vương)           

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần tích (AE.a10/23)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Thần Năm Linh… Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Trực Nội tổng Gia Lễ xã thần sắc (AD.a5/13)

202   Thần Quan Đống Đào… Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)

203   Thán Sơn Công                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

204   Thần Thông Quang Minh Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

205   Thần Thông… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá xã Uy Nghi thôn thần sắc (AD.a3/6)

206   Thần Tiên Công Chúa                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

207   Thần Tiên Từ Thuận Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần sắc (AD.a2/65)

208   Thần Tiên Từ Thuận Trinh Khiết Phương Dung Công Ch             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

209   Thần Từ… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

210   Thần Vũ Anh Linh Hoàng Đế              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Giang Tả tổng các xã thần sắc (AD.a16/15)

211   Thần Vũ… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

212   Thần Vượng (Thần Vượng Cửa Khổ Đại Vương)                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

213   Thăng Công (Tiền Thăng Giếng Gội Đại Vương)                   

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)

214   Thang Giang… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)

215   Thắng Lĩnh Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

216   Thắng Lực Thượng Sĩ Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

217   Thắng Quận Công              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

218   Thắng Quang… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

219   Thánh Ba Hiển Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

220   Thánh Bà Huyền Diệu Diễm Phương… Quế Anh Công Ch            

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

221   Thánh Ba Uy Dũng… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

222   Thánh Cả Hiển Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

223   Thánh Cả Hộ Quốc… Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

224   Thánh Càn… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

225   Thánh Chu Du Vương Nam Đế… Đại Vương                

1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Trà tổng Đại Trà xã thần sắc (AD.a12/4)

226   Thanh Công (Bản Cảnh Chiêu Thảo Đại Vương)                   

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọc Thành tổng Sơn Giao xã thần tích (AE.a14/7)

227   Thành Công (Bảo Tiền Đế Phúc Mộc Hoàn Đại Vương)                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

228   Thanh Công (Đào Thanh Vân Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

229   Thành Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Chàng Út… Đại             

1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

230   Thanh Công (Lục Lang… Thượng Đẳng Phúc Thần)            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

231   Thành Công (Nam Dương Đông Nguyên Soái Tổng Thống           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)

232   Thành Công (Nghi Duệ Triết Tướng Quân)                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

233   Thành Công (Noa Kỳ Bản Lộ Thượng Tướng Quân Đại Vư                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

234   Thành Công (Quả Nghị Duệ Triết Đại Vương)              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

235   Thành Công (Thành Công Đại Vương)                 

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)

236   Thanh Công (Thanh Lãng Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

237   Thanh Công (Thiên Quan Cây Gụ Đại Vương)             

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

238   Thành Công (Thượng Đẳng Phúc Thần)              

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

239   Thanh Công (Trần Triều Phò Mã Đô Uý Thượng Phẩm Đạ          

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

240   Thành Công (Trí Dũng Thành Minh Đại Vương)          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

241   Thành Công (Trì Thành Hiển ứng… Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)

242   Thanh Cung               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)

243   Thánh Đậu Đại Vương                

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

244   Thành Đô Lữ Gia Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/27)

245   Thánh Đức Bản Thổ Ngọ Viện Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

246   Thánh Đức Thần Đạo Báo Thiên Linh ứng Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần sắc (AD.a9/20)

247   Thánh Đức… Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

248   Thánh Hai Hiển Linh Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

249   Thánh Hai Thắng Vị… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

250   Thành Hoàng             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

4. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

5. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

6. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

7. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

8. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)

251   Thành Hoàng Bắc Hải… Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

252   Thành Hoàng Bến Nước Bản Thổ Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

253   Thành Hoàng Của Thôn              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/4)

254   Thành Hoàng Của Xã                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/4)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

4. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/12)

255   Thánh Hoàng Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

256   Thành Hoàng Đằng Liêu… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

257   Thành Hoàng Danh Thần Bảo Quốc Hộ Dân… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

258   Thành Hoàng Danh Tướng Duệ Triết Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

259   Thành Hoàng Diêm La Phật Tử Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

260   Thành Hoàng Đô Thiên… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

261   Thành Hoàng Đôn Ngưng Chi Thần            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

262   Thành Hoàng Đống Vang Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

263   Thành Hoàng Đức Vua Bắc Sơn Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

264   Thành Hoàng Đức Vua Quang Sơn Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

265   Thành Hoàng Hiển Đức Nhân Hòa Đại Vương Trung Đẳng                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

266   Thành Hoàng Hiển Hựu… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

267   Thành Hoàng Hiển ứng… Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)

268   Thành Hoàng Linh Thần Hiển ứng… Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

269   Thành Hoàng Linh Thông Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

270   Thành Hoàng Linh Thông Tôn Thần            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

271   Thành Hoàng Lý Chính Công Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

272   Thành Hoàng Nhạc Sơn… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

273   Thành Hoàng Phổ Hóa Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

274   Thành Hoàng Tam Cô… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/18)

275   Thành Hoàng Thánh Hóa… Minh Đức Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

276   Thành Hoàng Thống Lãnh Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

277   Thành Hoàng Thông Quyết… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

278   Thành Hoàng Tuấn Triết… Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a13/4)

279   Thành Hoàng Viên Dung… Công Chúa                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

280   Thánh Hồi Chính Cư Sĩ Cửa Sau Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần tích (AE.a13/1)

281   Thanh Khiết Hoàng Hậu             

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

282   Thanh Kiền (Thanh Kiền Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

3. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

283   Thanh Linh                 

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

284   Thánh Linh Lang Cửa Trước Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần tích (AE.a13/1)

285   Thánh Mẫu                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

286   Thánh Mẫu (Bà Lâu)                   

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

287   Thánh Mẫu Cửa Nha Công Chúa Phu Nhân                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần tích (AE.a13/1)

288   Thánh Mẫu Cung Phi Tả Hoàng Hậu          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

289   Thánh Mẫu Hoàng Hậu Quế Hoa Phu Nhân Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

290   Thánh Mẫu Khánh Phu Nhân Nhàn Uyển… Tôn Thần          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

291   Thánh Mẫu Nguyên Quân Đại Vương                   

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng Mỹ Lộc xã thần sắc (AD.a12/7)

292   Thánh Mẫu Phương Dung Quận Phu Nhân                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

293   Thánh Mẫu Phương Dung Trinh Thục… Hoàng Thái Hậu             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

294   Thánh Mẫu Quang Thục… Hoàng Thái Hậu                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)

295   Thánh Mẫu Thuần Mỹ Đoan Trang Công Chúa            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

296   Thánh Mẫu Trần Thị Ngọc Chân                  

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

297   Thanh Miếu Xuân Dục… Đại Vương            

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

298   Thành Nghị Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

299   Thánh Ông Cây Gia Ông Doanh… Tôn Thần                 

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

300   Thánh Phụ (Ông Lâu)                 

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

Tổng: 1018

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

301   Thánh Phu Xá Lại Sung Nghiệp An Dân Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

302   Thành Quốc Công… Đại Vương          

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

303   Thánh Thông Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

304   Thánh Thông Linh ứng Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

305   Thánh Tổ Đại Pháp Thiền Sư Trúc Lâm Đại Tôn Giả           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

306   Thánh Tông… Hoàng Đế             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

307   Thánh Trấn Giang Đại Vương             

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

308   Thánh Trị Hồng Tán Thái Sư               

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

309   Thánh Tư Hiển Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

310   Thánh Từ Hoàng Thái Hậu                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

311   Thánh Từ Khâm Thụy… Hoàng Thái Hậu Thượng Đẳng P           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

312   Thánh Từ… Quốc Mẫu Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

313   Thánh Vương Bạch Đế… Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

314   Thành Vương Linh Thông Chi Thần            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

315   Thập Bát Quốc Khổi Lỗi Tôn Thần             

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

316   Thập Lang (Thập Lang Phù Vận Đại Vương)               

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

317   Tháp Nương… Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)

318   Thầy Cả Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

319   Thế Công          

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

320   Thị Giảng Đàm Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

321   Thị Minh (Quý Minh Công Chúa)                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

322   Thị Nội Giám Đốc Báo Quận Công              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)

2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/42)

323   Thị Viện Hành Đạo Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

324   Thích Triệu Chàng… Đại Vương                   

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 4.091
  • 121
  • 6.358
  • 118
  • 6.262.141
  • 850.996