Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr16- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 16)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

22. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Vĩnh Dật Nhân Lý Châu Quyển xã Thám Xuân xã thần tích (AE.a17/3)

23. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

24. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

25. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)

26. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

27. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

28. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

29. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Kì Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a4/3)

30. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

3

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

32. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)

33. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

34. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Dương tổng các xã thần sắc (AD.a9/19)

35. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Chu Hóa tổng các xã thần tích (AE.a9/25)

36. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

37. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Sơn Dương tổng các xã thần tích (AE.a9/29)

38. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

39. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

40. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

4

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

42. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

43. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

44. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

45. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)

46. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

47. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

48. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)

49. Hoàn Long Thổ Quan thôn thần tích (AE.a2/32)

50. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

145   Quý Minh Đông Hải Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

146   Quý Minh Đông Hải… Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần tích (AE.a15/10)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

147   Quý Minh Giữa Làng Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

148   Quý Minh Hầu (Thiên Quan Quý Minh… Đại Vương)            

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

149   Quý Minh Hiển Linh Đại Vương                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

150   Quý Minh Hiển ứng Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

5. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

6. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

7. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

8. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Tiền Thù tổng các xã thần tích (AE.a18/2)

151   Quý Minh Linh ứng Đại Vương           

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tự Lạn tổng Tự Lạn xã thần tích (AE.a14/21)

152   Quý Minh Ngọ Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

153   Quý Minh Phổ Trạch Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng các xã thần tích (AE.a10/14)

154   Quý Minh Phụ Quốc Tá Thánh Đại Vương          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

155   Quý Minh Phúc Thần                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

156   Quý Minh Tá Thánh… Đại Vương                

1. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)

157   Quý Minh Thánh Vương             

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

158   Quý Minh Uy Linh Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)

2. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

159   Quý Minh… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

2. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)

3. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Dĩnh Sơn các xã thần sắc (AD.a14/19)

4. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Quang Biểu các xã thần sắc (AD.a14/18)

5. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng các xã thần sắc (AD.a14/21)

6. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

7. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

8. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

9. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

10. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

1

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

12. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/54)

13. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần sắc (AD.a12/15)

14. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần sắc (AD.a12/12)

15. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

16. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

17. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng Hạ Giáp xã thần sắc (AD.a9/12)

18. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

19. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/12)

20. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

2

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

22. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

160   Quý Nghị (Đệ Nhất Vị Cư Sĩ Quý Nghị Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

161   Quý Nương (Hoàng Bà Quý Nương)           

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/53)

162   Quý Nương Ôn Từ… Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

163   Quý Quan Nam Hương.. Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)

164   Quý Thất… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

165   Quy Thiện Cư Sĩ Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

166   Quý Tôn Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

167   Quý Trâu Thành Chiêu Cảm Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)

168   Quý Tự Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

169   Quỳnh Đoan Trang Công Chúa           

1. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

170   Quỳnh Hoa Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

171   Quỳnh Nương (Linh Tế Từ Khiết Công Chúa)              

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

172   Quỳnh Nương (Quốc Mẫu Quỳnh Dung Ngọc Tinh Công Ch                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

173   Quỳnh Nương Công Chúa          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

174   Quỳnh Nương Đức Hạnh Phu Nhân            

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

175   Quỳnh Phi Công Chúa                 

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

176   Quỳnh Trân Công Chúa Ngọc Nữ Đại Vương               

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

Tổng: 176

Trang: 1 | 2 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Rộng công (thượng sĩ đại vương)           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

Tổng: 1

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Sạ Công             

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

2       Sa Công (Sa Điện Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

3       Sa Lãng Công Chúa           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

4       Sa Môn (Bản Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)          

1. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)

5       Sắc Hải Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

6       Sát Hải Đại Tướng Quân Tôn Thần             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

7       Sát Hải Phù Quốc… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

8       Sát Hải… Đại Vương          

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần sắc (AD.a12/12)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

9       Sát Hải… Tướng Quân                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

10     Sát Lĩnh… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

11     Sát Nhiên Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

12     Sát Quỉ… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

13     Sĩ Công (Đô Thiên Quảng Bác Trung Úy)            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

14     Sĩ Công (Linh Quang… Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

15     Sĩ Công (Trường Tạ Dạ Chủ Trần Sĩ Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

16     Sĩ Công (Vị Sĩ Đại Vương)                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

17     Sĩ Cung (Uy Liệt Đại Vương)               

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

18     Sĩ Năng (Vũ Mãnh Đại Vương)           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

19     Sĩ Nhiếp             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

20     Sĩ Nhiếp (Bảo Trung Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

21     Sĩ Nhiếp (Đương Cảnh Thành Hoàng Thánh Văn Thần Vũ           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

22     Sĩ Nhiếp (Gia ứng Thiện Uy Linh Vũ Sĩ Vương)            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

23     Sĩ Nhiếp (Lỗ Quốc Đại Vương)           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

24     Sĩ Nhiếp (Nam Bang Học Tổ Sĩ Vương Tiên)                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

25     Sĩ Nhiếp Tế Thế Hộ Quốc Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

26     Sĩ Vương (Đương Cảnh Đại Đô Thành Hoàng… Sĩ Vươn               

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)

27     Siêu Nhiên Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

28     Sinh Công (Hàn Sinh Cửa Sĩ Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

29     Sinh Công (Linh ứng Bảo Sinh… Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

30     Sinh Đài             

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)

31     Sinh Đình           

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

32     Sinh Đồ Dương Nhuận                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

33     Sn Tinh Công Chúa            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

34     Số Công (Đài Vương Cây Số Đại Vương)            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

35     Sô Công (Lỗ Sô Tế Thế Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

36     Sở Vương Hành Khiển… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã Trung Đạo Tam Trạch Xuân Tảo thần tích (AE.a3/44)

37     Sở Vương Hùng Kiệt Chi Thần           

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

38     Sở Vương Uy Dũng Chi Thần              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

39     Sóc Giang… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

40     Sóc Nam Dương Liệt Uy… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

41     Sơn Bách          

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

42     Sơn Động          

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

43     Sơn Hồ Công (Sơn Hồ… Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

44     Sơn Lâm Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

45     Sơn Linh Thạch Thần                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)

46     Sơn Nam Tuấn Kiệt… Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

47     Sơn Thần Bảo Đại Định Công Hổ Lang Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

48     Sơn Thần Thủy Hải Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

49     Sơn Thắng                  

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

50     Sơn Thánh (Thịnh Liệt Bảo Cảnh Uy Linh Hùng Dũng T               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

51     Sơn Thánh Tuấn Kiệt… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)

52     Sơn Tinh            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)

53     Sơn Tinh Thủy Tinh            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/4)

54     Sơn Tinh… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

55     Sơn Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

56     Sơng Công (Sơng Vương Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

57     Sơng Công (Thông Sơng Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

58     Song Đồng Ngọc Nữ          

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

3. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

59     Sơng Tuấn Thông Dụê.. Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

60     Sử Minh (Sử Minh Phúc Thần)            

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

61     Sùng Chân Thông Dụê Đoàn Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

62     Sùng Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)

63     Sùng Công (Cao Sơn Đại Vương)                

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Lạn Mẫu tổng Lão Hộ xã thần tích (AE.a14/14)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

3. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

4. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

 

5. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thôn thần tích (AE.a10/28)

6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

7. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)

8. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

9. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

64     Sùng Công (Cao Sơn Hiển Thánh Uy Đức Anh Nghị Thượ            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

65     Sùng Công (Cao Sơn Uy Đức)             

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)

66     Sùng Công (Cao Sùng Đại Vương)              

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

67     Sùng Công (Đông Bắc Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

68     Sung Công (Khước Định Đại Tướng Quân)                   

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

69     Sùng Công (Phạm Tiên Sinh Đông Hải Đại Vương)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

70     Sùng Công (Quý Minh Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

3. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

4. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

5. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

6. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

7. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

71     Sùng Công (Tả Khiên Cao Sơn Đại Vương)                  

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

72     Sùng Hy Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

73     Sùng Lộc… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

74     Sùng Nghiêm Doanh Phó Đô Tướng            

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

75     Sùng Phúc (Hoàng Thái Tử Phối Đại Vương)               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

76     Sùng Phúc (Trợ Dân Hựu Phúc… Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

77     Sùng Sơn Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)

78     Sùng sơn… đại vương           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)

79     Sưu Lượng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

Tổng: 79

 

 

Trang: 1 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Tả Bản Thổ Đạt Quan… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)

2       Tá Bích Uy Linh… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

3       Tá Bộ Thông Minh… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

4       Tá Bộ… Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)

5       Tạ Chân Tấu Hựu Quốc Phù… Đại Vương           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)

6       Tá Công (Tá Lục Cung… Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

7       Tả Cung Trung Hoàng Hậu Phu Nhân                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

8       Tạ Đạo               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

9       Tả Đoan Trinh Hoàng Hậu                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)

10     Tạ Đông            

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

11     Tạ Đức              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

12     Tá Giai Quốc Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

13     Tả Hoàng Hậu           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện (AE.a2/103)

14     Tả Hoàng Hậu Đoan Trang Tôn Linh Công Chúa                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng Nghĩa Đô xã Đinh điền bạ Phụ Thần tích (AG.a1/27)

15     Tả Hoàng Hậu Phương Dung Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

16     Tả Hoàng Hậu Thiện Tiên… Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đại Hạnh xã thần sắc (AD.a3/24)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)

17     Tả Hữu Tích Trượng Đại Phu              

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)

18     Tả Khiên Thần Cao Sơn Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

19     Tả Khiên Thần Đại Đô                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng Bình Lãng xã thần tích (AE.a6/5)

20     Tả Lực Lộ… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

21     Tả Minh Công Chúa           

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

22     Tạ Nghĩa           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

23     Tả Phác Xạ Quan Sát Mật Linh Hầu Đại Vương                   

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

24     Tả Phi Nhân Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

25     Tả Phi Trinh Thuận… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

26     Tá Quốc Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

27     Tá Quốc Minh Thính… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

28     Tá Quốc… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

29     Tá Thánh Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

30     Tá Thánh Thái Sư               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Trà Tu xã thần sắc (AD.a4/28)

31     Tả Thị Lang Nghệ Khê Nam                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)

32     Tá Trị… Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

33     Tá Vị                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

34     Tam Chi Tổng Trấn Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)

35     Tâm Chính Linh ứng Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

36     Tam Công                   

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

37     Tam Giang                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

38     Tam Giang Bạch Hạc                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần tích (AE.a4/8)

39     Tam Giang Bạch Hạc Chiêu Dung… Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

3. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)

4. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

40     Tam Giang Cao Sơn… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

41     Tam Giang Chàng              

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

42     Tam Giang Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)

2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

43     Tam Giang Hiển ứng Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

44     Tam Giang Khước Địch Phụ Chính Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

45     Tam Giang Khước Địch… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

3. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

4. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

5. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

46     Tam Giang Linh Cảm Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

47     Tam Giang Linh ứng Anh Thông Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

48     Tam Giang Linh ứng Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

3. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

49     Tam Giang Quý ất Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

50     Tam Giang Quý Minh Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

51     Tam Giang Thần Tối Linh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)

52     Tam Giang Thiện Huệ… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

53     Tam Giang Thông Đạt Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

54     Tam Giang… Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Dĩnh Sơn các xã thần sắc (AD.a14/19)

2. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)

3. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng các xã thần sắc (AD.a14/21)

4. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)

5. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

6. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

7. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

8. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

9. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

10. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

11. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

55     Tam Giang… Đại Vương Hưng Phúc Hành Thiện Cư Sĩ                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

56     Tam Giới Hộ Quốc             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

57     Tam Lang (Tam Lang Công Hiển ứng Đại Vương)               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)

58     Tam Lang Chàng                

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

59     Tam Ngọ           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

60     Tam Ngọ Hiển ứng… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

61     Tam Nương                

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

62     Tam Nương Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

63     Tam Quán Công                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)

64     Tam Quán Thần Thông Cư Sĩ… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng thần sắc (AD.a6/2)

65     Tam Thân                   

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

66     Tam Thê Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

67     Tam Tinh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/4)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

68     Tam Tinh Tam Tê Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

69     Tam Tòa Đại Vương          

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)

70     Tam Ty Quá Giang Biến Hóa Đại Vương             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)

71     Tam Vị Minh Thú Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

72     Tam Vị Ngọ Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

73     Tam Vị Tản Viên Sơn Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)

2. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)

74     Tám Vị Tiên Linh                

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

75     Tam Vị Trinh Chính… Đại Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

76     Tam Vị Vãng Vị Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

77     Tân Công          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

78     Tân Linh Hiển Khánh… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phúc Châu tổng Thượng Cốc xã thần sắc (AD.a10/5)

79     Tần Nương Cung Phi Công Chúa                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

80     Tán Quốc Công Lê Khôi             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

81     Tán Trị Công Thần… Lê Quang Tịnh           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

82     Tản Viên Sơn Chiêu Dung… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạnh Hà tổng các xã thần sắc (AD.a10/22)

3. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)

4. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng Nam An xã thần sắc (AD.a10/14)

5. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Thanh Vị tổng Yên Vệ Bảo Vệ nhị xã thần sắc (AD.a10/16)

83     Tản Viên Sơn Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)

84     Tản Viên Sơn Quốc Chủ Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần tích (AE.a4/11)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

4. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)

5. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

6. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)

7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

8. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

85     Tản Viên Sơn Thần             

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng Tiên Lục xã thần tích (AE.a14/11)

86     Tản Viên Sơn Thánh          

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

4. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

6. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

7. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)

8. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

9. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

10. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

11. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Kì Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a4/3)

12. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

13. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Sơn Dương tổng các xã thần tích (AE.a9/29)

14. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

15. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

16. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

17. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

18. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

19. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)

20. Hoàn Long Tam Lạc xã thần tích (AE.a2/28)

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 5.962
  • 182
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.850
  • 888.249