Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr14 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 14)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

301   Nhã Lang (Quốc Vương Thiên Tử Lữ Nam Đế Nhã Lang Đ                   

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

302   Nhã Lang Hiển ứng Đại Vương          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

303   Nhà Nhự Vàng Lê Đỗ… Đại Vương             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Mỹ Trọng tổng các xã thần sắc (AD.a16/17)

304   Nhà Nuôi Đại Vương                   

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)

305   Nhà Nương (Cao Thiên Hoàng Bà… Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện An Bồi tổng thần tích (AE.a5/1)

306   Nhà Số Tôn Thần                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

307   Nha Tam Nương Công Chúa               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

308   Nhạc Bộ Đại Thần              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

309   Nhạc Công (Đông Nhạc Đại Vương)           

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

310   Nhạc Quý (Nhạc Quý Công Hiển ứng Đại Vương)                 

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Quang Biểu tổng Phúc Lâm xã thần tích (AE.a14/19)

311   Nhạc Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

312   Nhậm Trung Hầu… Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

313   Nhân Công (Viên Nhân Cư Sĩ Chi Thần)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

314   Nhân Cường Dũng Mãnh Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

315   Nhân Lộc Công Chúa                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

316   Nhân Nương Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

317   Nhân Thánh Dực Vận… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

318   Nhân Tông                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

319   Nhân Tông… Hoàng Đế               

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

320   Nhân Từ… Hoàng Thái Hậu                 

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

321   Nhập Hải Thần Quy Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

322   Nhập Nội Cảm ứng Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

323   Nhập Nội Lã Thôi Quí Công… Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)

324   Nhập Nội Quốc Kảo… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

325   Nhập Nội Trung Thư Lệnh Hành Khiển Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

326   Nhập Nội Trung Thư Lệnh Hành Khiển Gia Du Đại Vươn            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/26)

327   Nhập Nội… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần sắc (AD.a2/58)

328   Nhật Chiêu Hoàng Tử                 

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)

329   Nhật Hoa Công Chúa                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

330   Nhất Lang Nhị Lang Tam Giang Đô Thống… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương các xã thần sắc (AD.a14/13)

331   Nhất Nĩu Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

332   Nhật Quang                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

333   Nhật Quang Thiên Tử                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

334   Nhật Trực Hiển ứng Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

335   Nhật Trực… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

336   Nhất Trung Á Hiển… Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)

337   Nhị Bảo Công Chúa           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

338   Nhĩ Bảo Hoa Nương          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

339   Nhị Bảo Phu Nhân Trung Đẳng Thần                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

340   Nhị Công (Linh Anh Nghị Phù… Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

341   Nhị Lang (Hoàng Giang Nhị Lang… Đại Vương)                   

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)

342   Nhị Mô Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

343   Nhị Trung Á Phu Hựu Chính.. Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)

344   Nhị Vị Thủy Tế Long Vương                

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng Văn Lâm xã thần tích (AE.a13/33)

345   Nhị Vị Thủy Thần Linh Tích                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

346   Nhiên Dũng Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

347   Nhiêu Phu Đỗ Doãn Thăng                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện các xã Thượng Mỗ Hạ Mỗ thần sắc (AD.a2/49)

348   Nho           

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

349   Nho Công (Phù Lưu… Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

350   Nhu Hòa Bạch Mã Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

351   Nhự Nôi Chàng Hiển ứng Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

352   Nhự Nôi Đình Ngang… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

353   Nhự Nôi Phán Thú Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

354   Nhự Nôi Thiên Văn… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

355   Nhự Nôi Thủy Điện… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

356   Như Tấu Hậu Thổ Hoàng Phi Nhân… Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

357   Nhu Thánh Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

358   Nhu Thuần Trinh Liệt… Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

359   Nhu Ý Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

360   Nhụê Công (Dụê Nhụê Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

361   Nhược Nhiên Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

362   Ninh Hải Vương (Họ Lý Tên Lang Công)            

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

363   Noa Kỳ (Noa Kỳ Bản Lộ Đông Hải Đại Tướng Quân Đại              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

364   Nỗi Cả (Nỗi Cả.. Đô Hộ Đại Vương)            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng Yên Bình xã thần tích (AE.a9/35)

365   Nôi Cả Đương Hương… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Lâm Nghĩa xã thần sắc (AD.a9/14)

366   Nôi Cả Nôi Hai Nôi Ba Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

367   Nôi Cả Thông Đức… Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

368   Nội Đạo Tam Quan            

1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

369   Nôi Kỳ Cả Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

370   Nỗi Ông (Thượng Quốc Nỗi Ông… Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

371   Nỗi Tô Công Chúa              

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

372   Nội Trạch Phi Nhân… Thượng Đẳng Thần           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

373   Nội Trạch Tây Cung Tiên Nữ               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Bình Phú xã thần tích (AE.a3/32)

4. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/34)

5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Khóa Nhu tổng Khóa Nhu xã thần tích (AE.a3/33)

6. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

7. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

8. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

9. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

374   Non Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

375   Nữ Hoa Nương Công Chúa                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

376   Nương Bà Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

377   Nương Tử (Nương Tử Công Chúa)              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

378   Nương Tử (Nương Tử Phu Nhân Đại Vương)               

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

379   Nương Tử Gia Phương… Phu Nhân             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

380   Nữu Công Tự Nguyên Hoàn                

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)

Tổng: 380

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Oanh Công (Dực Vận… Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

2       Oanh Công (Oanh Công Uy Linh Quốc Thắng Đại Vương)           

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/26)

3       Ôn Cung… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

4       Ông ất Ngọ Cao Sơn Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)

5       Ông Ba Chiêu Nhân… Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

6       Ông Ba Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

7       Ông Cả Anh Minh Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

8       Ông Cả Cây Đa Cửa Chùa… Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

9       Ông Cả Chiêu Cảm… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

10     Ông Cả Ngọ Cao Sơn Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)

11     Ông Cả Thượng Tê Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

12     Ông Cả… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

13     Ông Điền Quí Công Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

14     Ông Hai Linh ứng… Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

15     Ông Hai Phù Vận Tán Trị Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

16     Ông Hai… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

17     Ông Hống (Đệ Lục Vị Ông Hống Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

18     Ông Khổng Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

19     Ông Lại Đương Đỗ Cảm Hóa… Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

20     Ông Lễ Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

21     Ông Lực Lộ Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

22     Ông Ông Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

2. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)

23     Ông Tướng Công Lang Nhị Bộ… Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

24     Ông Út… Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

Tổng: 24

Trang: 1 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Pha Công (Đông Pha Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

2       Phác Ác Thiện Thần… Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

3       Phái Công (Phụng Thiên Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

4       Phạm A Lự                

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

5       Phạm An           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Thái Lạc xã thần tích (AE.a3/18)

6       Phạm Bạch Hổ          

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)

7       Phạm Bàn                  

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

8       Phạm Chánh Sứ Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)

9       Phẩm Công                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)

10     Phạm Công Huy                 

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/2)

11     Phạm Công Tử          

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)

12     Phạm Cự Lượng                 

1. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng các xã thần tích (AE.a18/1)

13     Phạm Cư Sĩ                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

14     Phạm Đá           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

15     Phạm Đại Liêu Cư Sĩ                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

16     Phạm Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

17     Phạm Đăng Triều               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

18     Phạm Định                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)

19     Phạm Đông Nga                 

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/9)

20     Phạm Dũng                

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

21     Phạm Hiển                 

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

22     Phạm Hổ Tự Phòng Át               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

23     Phạm Hòa                  

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)

24     Phạm Hợp                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

25     Phạm Kha                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

26     Phạm Khang (Câu Mang Đại Vương)                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần tích (AE.a15/10)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

3. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

27     Phạm Lân                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

28     Phạm Lang Công               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

29     Phạm Lự Nương                 

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

30     Phạm Minh                 

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

31     Phạm Nghi (Linh ứng Đại Vương)               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

32     Phạm Nghiêm            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Xá Văn Xá Vũ Xá nhị thôn xã thần tích (AE.a3/37)

33     Phạm Ngộ                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

34     Phạm Ngọc Trân Công Chúa              

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

35     Phạm Nguyên            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

36     Phạm Nhu                  

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)

37     Phạm Phúc                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

38     Phạm Quang              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

39     Phạm Quý Nha Phụ Quốc Thượng Tể Đại Tướng Quân Đại                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)

2. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

3. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện (AE.a12/7)

4. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)

6. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/2)

7. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Bồng Hải tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/23)

8. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)

9. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

10. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)

1

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Hà Nam tổng Hải Yến xã thần tích (AE.a19/2)

40     Phạm Thị Minh                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

41     Phạm Thị Tiên           

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

42     Phạm Thích                

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Kim Quang tổng các xã thần tích (AE.a6/2)

43     Phạm Thiện                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

44     Phạm Thọ Khảo                 

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

45     Phạm Thông              

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)

46     Phạm Tiên Sinh Đường Cái Đông Hải Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

47     Phạm Tiên Sinh Sùng Nhân Cư Sĩ… Đại Vương            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

48     Phạm Túc                   

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)

49     Phạm Tùng                 

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)

50     Phạm Viện                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

51     Phạm Xuân Vi           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)

52     Phạn Công Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)

53     Phạn Đại Vương                 

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

54     Phấn Hùng Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

55     Phấn Hùng Thần Kỳ Linh Động Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

56     Phan Kính                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)

57     Phấn Lực Tướng Quân Đặng Dược             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

58     Phán Quan                 

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

59     Phấn Quận Công                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)

60     Phan Quí Công Tự Phúc Thắng Anh Linh Đại Vương          

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Hoàng Vân tổng Thanh Vân xã thần tích (AE.a14/4)

61     Phan Quốc Hoa                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/10)

62     Phan Thế Truyền                

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá tổng các xã thần sắc (AD.b1/1)

63     Phan Thị Dung Phu Nhân           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

64     Phán Thủ… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

65     Phấn Vũ Cương Đoán… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

66     Pháp Bảo Hiển ứng Đại Vương          

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

67     Pháp Điện                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

68     Pháp Điện Đại Bồ Tát                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

69     Pháp Điện Thạch Quang Vương Phật                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

70     Pháp Hải Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

71     Pháp Loa Phổ Huệ Đại Thành Thiền Sư               

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)

72     Pháp Lôi           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

73     Pháp Lôi Thạch Quang Vương Phật           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

74     Pháp Vân          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hạ Dương tổng các xã thần tích (AE.a7/2)

75     Pháp Vân – Pháp Vũ – Pháp Lôi – Pháp Điện                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)

76     Pháp Vân Đại Bồ Tát                  

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)

77     Pháp Vân Phật Bồ Tát                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

78     Pháp Vân Phật Thánh                 

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)

79     Pháp Vân Phật Thượng Đẳng Thần            

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

80     Pháp Vân Thạch Quang Vương Phật                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

81     Pháp Vân Vương Mẫu Thiên Thần              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

82     Pháp Vũ            

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

83     Pháp Vũ Đại Thánh            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

84     Pháp Vũ Phật Tôn Thần             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Thái Lạc xã thần tích (AE.a3/18)

85     Pháp Vũ Thạch Quang Vương Phật            

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

86     Phật Đường Cương Khấu Linh ứng Hách Trạc Tôn Thần            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Thông Lãng tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/10)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng Ước Lễ xã thần tích (AE.b1/11)

87     Phật Lý Từ Nhân… Phu Nhân             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

88     Phật Mục Hộ Quốc… Công Chúa                 

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

89     Phát Tâm… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

90     Phật Thị Ly Quí Công Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/7)

91     Phỉ Nương Tiên Dung Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)

92     Phổ Bác Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

93     Phổ Bác Quảng Tế… Đại Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

94     Phổ Cảm… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

95     Phổ Chiếu Đại Vương                 

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

96     Phổ Chúng Uy Đức            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

97     Phổ Công (Phổ Hóa Cư Sĩ Đại Vương)                

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

98     Phổ Cứu Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

99     Phổ Cứu Đàm Hóa Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

100   Phổ Hiến… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

Tổng: 211

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Phổ Hộ Đô Thống Đại Thần                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

102   Phổ Hộ Thượng Sĩ Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

103   Phổ Hộ Tuấn Liệt Chiêu Huân Đại Vương           

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

104   Phổ Hộ… Đại Vương                    

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

3. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện các xã Thượng Mỗ Hạ Mỗ thần sắc (AD.a2/49)

4. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

105   Phổ Hóa Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)

106   Phổ Huệ Công           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

107   Phổ Huệ Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

108   Phò Ký Uy Dũng… Đại Vương            

1. Vĩnh Yên Tỉnh Bạch Hạc huyện các xã thần sắc (AD.a8/1)

109   Phổ Lại Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

110   Phò Mã Đại Quốc Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

111   Phò Mã Đại Tướng Quân Hiển Quang Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

112   Phó Mã Tướng Quân                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

113   Phổ Minh Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

114   Phổ Phúc Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

115   Phổ Quảng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

116   Phổ Quảng Thông Đức Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

117   Phổ Tế Cương Nghị… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

118   Phổ Tế Dực Vận Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

119   Phổ Tế Hoằng Nghị Đại Vương          

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

2. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

120   Phổ Tế Linh ứng… Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phí Gia tổng Cẩm La xã thần sắc (AD.a6/11)

121   Phó Thái Bảo Lãng Quận Công… Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

122   Phổ Thiên Đông Hải… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

123   Phó Tướng Quân Nguyễn Quý Công Đại Thần             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

124   Phổ ứng… Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)

125   Phong Bá Vũ Sư… Đại Vương             

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)

126   Phù An… Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

127   Phu Cảm Phổ Hóa Ngọ Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

128   Phụ Chính Nguyên Soái Hựu Công Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

129   Phù Đổng Thiên Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Phù Đổng tổng các xã PHù Đổng Phù Dực thần tích (AE.a7/27)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)

3. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện (AE.a2/103)

4. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Xuân Đình hương ước (AF.a2/77)

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 5.981
  • 182
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.869
  • 888.249