Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr12 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 12)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

 

          1       Ma Vĩ… Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2       Mã Viện             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thạch Đà tổng Văn Quán xã thần sắc (AD.a11/8)

3       Mặc Công (Uyên Mặc Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện Thượng Hộ tổng Thâm Động xã Xuân Lôi thôn thần tích (AE.a5/15)

4       Mặc Lực Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

5       Mạc Sơn            

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

6       Mạch Sơn… Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

7       Mai Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

8       Mai Nương (Mai Nương Công Chúa)          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

9       Mai Trinh Nương                

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

10     Man Hoàng Hậu Uy Linh… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng các xã thần tích (AE.a10/14)

2. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng Nam An xã thần sắc (AD.a10/14)

11     Mãn Nguyệt               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

12     Man Nương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

13     Mang Công (Câu Mang Đại Vương)            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

14     Mang Công (Thiên Quan Hiển ứng Tôn Thần)              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Cát Đàm tổng các xã thần tích (AE.a5/36)

15     Mang Công (Trung Thành Đại Vương)                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

16     Mãnh Công (Dũng Mãnh… Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

17     Mãnh Công (Mãnh Tướng Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)

2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

3. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

4. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

18     Mãnh Duyên Trinh Thục… Công Chúa                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)

19     Mãnh Lang                 

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

20     Mãnh Mang Công Chúa              

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

21     Mãnh Tấu Cửa Lỗ Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

22     Mãnh Tướng Đại Vương Tôn Thần              

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)

23     Mãnh Tướng Dũng Liệt.. Đại Vương           

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)

24     Mãnh Tướng Tôn Thần               

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)

25     Mãnh Tướng… Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

26     Mẫu Hậu (Mậu Hậu… Công Chúa)              

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)

27     Mậu Hòa Phu Nhân           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

28     Mậu Non Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

29     Mậu Thìn Khoa Đệ Nhất Giáp Tiến Sĩ Nguyễn Quý Công              

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

30     Mễ Minh Phúc           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

31     Mệnh Công                 

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

32     Miêu Dụê Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

33     Miêu Nha Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

34     Miếu Nương               

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

35     Minh Châu Tự Lôi Chấn Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)

36     Minh Châu… Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

37     Minh Chủ Linh Vũ Đại Vương (Đồng Cổ Đại Vương)           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)

38     Minh Chưng Quốc Chức Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

39     Minh Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

2. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

3. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

4. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/16)

5. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

40     Minh Công (Bản Cảnh Thành Hoàng Cao Sơn Quý Minh..            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)

41     Minh Công (Cao Minh Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

2. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

42     Minh Công (Đài Đô… Đại Vương)                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

43     Minh Công (Đô Thiên Phụ Quốc Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

44     Minh Công (Đô Thống Đại Tướng Quân)             

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương tổng các xã thần tích (AE.a14/12)

45     Minh Công (Đức Vua Anh Triết… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

46     Minh Công (Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

47     Minh Công (Hoằng Tế Đại Vương)              

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)

48     Minh Công (Hùng Địch Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

49     Minh Công (Minh Tự Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

50     Minh Công (Minh Uy Đại Vương)                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

51     Minh Công (Phò Mã Tả Quan Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

52     Minh Công (Quảng Tế Minh Dực Thượng Đẳng Phúc Thần                   

1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Lộc tổng các xã thần tích (AE.a12/10)

53     Minh Công (Tả Tướng Quân Chiêu Minh Đại Vương)          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

54     Minh Công (Uy Minh Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

55     Minh Cục Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

56     Minh Điền Đại Vương                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)

57     Minh Đức Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

3. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)

58     Minh Đức Linh ứng Tôn Thần             

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

59     Minh Dũng… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

60     Minh Giai Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

61     Minh Giang Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

62     Minh Giang Đô Thống Quý Minh Đế Quân          

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)

63     Minh Giang Đô Thống… Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)

64     Minh Hải           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

65     Minh Hán          

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

66     Minh Hiến Bảo Đại Định Công Đại Vương           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

67     Minh Hiển Thái Tử             

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Tràng Kênh xã thần sắc (AD.a19/1)

68     Minh Hiến… Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

69     Minh Hòa Hùng Tuấn… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

70     Minh Hựu Hộ Quốc… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Yên Trụ tổng các xã thần sắc (AD.a7/14)

71     Minh Khê Đại Vương                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

4. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

72     Minh Khiết Dực Thánh Thần               

1. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

73     Minh Khiết Dực Thánh Tôn Thần                

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

74     Minh Khiết Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương                  

1. Hoàn Long Nội Châu xã thần tích (AE.a2/25)

75     Minh Khiết… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng Nghĩa Chỉ xã thần tích (AE.a7/23)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

4. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/12)

5. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

76     Minh Lang Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)

2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

4. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

5. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/71)

77     Minh Lang Trợ Quốc… Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

78     Minh Lang Uy Linh Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

79     Minh Linh Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

80     Minh Lộc… Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/27)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/38)

81     Minh Lượng Đại Vương              

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

82     Minh Mặc Đống Lỗ Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

83     Minh Nghị Công                  

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

84     Minh Nghị Tướng Quân… Lê Côn                

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

85     Minh Nhụê Quân Tấu… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

86     Minh Nhụê Quý Minh                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

87     Minh Nương (Cao Minh Công Chúa)           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

88     Minh Phúc                  

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

89     Minh Quan Thông Đạt… Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)

90     Minh Quảng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

91     Minh Quang… Đại Vương           

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Quang Biểu các xã thần sắc (AD.a14/18)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

92     Minh Tâm Chính Quốc… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

93     Minh Tâm… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

94     Minh Thắng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)

95     Minh Thánh… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)

96     Minh Thành…Cư Sĩ            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

97     Minh Thiên Thần Kỳ… Đại Vương               

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)

98     Minh Thông Đại Thánh               

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng Đặng giang xã thần sắc (AD.a2/34)

99     Minh Thú Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)

100   Minh Tông… Hoàng Đế               

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

Tổng: 149

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Minh Triết Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

102   Minh Triết… Phục Thần              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

103   Minh Trực… Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

104   Minh Tự Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

105   Minh Tự Linh Phù Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)

106   Minh Tụê Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

107   Minh Tương… Đại Vương           

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần sắc (AD.a12/12)

108   Minh Uy Vương                  

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

109   Minh Vũ            

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

110   Minh Vũ Phù Tộ… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

111   Minh Vương (Phù Vận Đại Vương)             

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

112   Minh Vương Hộ Quốc Tôn Thần                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

113   Mộ Chủ Phu Nhân              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhất sách (AE.a3/8)

114   Mỗ Công           

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/24)

115   Mộc Đức Tinh Quân Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

116   Mộc Hoàn Cư Sĩ Tôn Thần                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

117   Mộc Hương Linh Thánh Đại Vương            

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

118   Mộc Lan            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

119   Mộc Phàm Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

120   Mộc Phàm Thiên Tướng… Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng các xã thần sắc (AD.a9/2)

121   Mộc Sanh Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

122   Mộc Trang Hộ Quốc Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

123   Môi Nương Huệ Hòa… Phu Nhân                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

124   Mục Cá Lễ                 

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

125   Mục Cống Lễ             

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

126   Mục Đạc            

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

127   Mục Thận                   

1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)

128   Mục Tục            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần tích (AE.a9/5)

129   Mùi Nương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

130   Muôn Sơn Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

131   Mỵ Châu           

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện An Bồi tổng thần tích (AE.a5/1)

132   Mỵ Châu Thụy Hoa Công Chúa          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Kiều Mộc tổng Viên Châu xã thần tích (AE.a10/9)

133   Mỹ Công           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

3. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)

134   Mỹ Công (Câu Mỹ Đại Vương)           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

135   Mỹ Công (Diệu Vũ… Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

136   Mỹ Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Minh Khiết Đại Vươ                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

137   Mỹ Công (Hoài Vương Thiên Để Linh Thần)                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

138   Mỹ Da Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

139   Mỵ Hi Công Chúa               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

140   Mỹ Liễu Công Chúa           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

141   Mỹ Lý Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

142   Mỹ Mạo Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

143   Mỵ Nương                  

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

144   Mỵ Nương (Cung Phi Hoàng Hậu Vạn Thánh Sơn Tinh…              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

145   Mỵ Nương (Đệ Tam Mỵ Nương… Công Chúa)             

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

146   Mỵ Nương (Hoàng Môi Công Chúa)            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

147   Mỵ Nương (Nga Hằng Uyển My Phu Nhân)                  

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

148   Mỹ Nương Công Chúa                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

3. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần tích (AE.a2/93)

149   Mỹ Quận Công Kiều Đình Mỹ Đại Vương            

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

Tổng: 149

Trang: 1 | 2 | 

 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Ná Triệu Chàng… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)

2       Nại Công (Nại Tân Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/49)

3       Nại Nương (Đức Vua Bà Đại Vương)                   

1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)

4       Nam Bính Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

5       Nam Bình Giang Đô Thống Lãnh Đại Tướng Quân… Đại              

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương các xã thần sắc (AD.a14/13)

6       Nam Chàng Lãnh Hương Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

7       Nam Công (Nam Đô Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

8       Nam Đê             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

9       Nam Đê Chú Lũ… Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)

10     Nam Diễn          

1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

11     Nam Định                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)

12     Nam Giang Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

13     Nam Hải Đại Vương          

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

2. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần tích (AE.a15/7)

5. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)

6. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

7. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)

8. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

9. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)

10. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

1

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

12. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)

13. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Yên Bồi tổng thần sắc các xã thần sắc (AD.a5/21)

14. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

14     Nam Hải Hộ Quốc… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)

15     Nam Hải Thái Trưởng Công Chúa               

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

16     Nam Hải Thượng Đẳng Thánh Vương Tối Linh Hoàng Đế            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

17     Nam Hải Tôn Thần             

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)

2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/9)

18     Nam Hải… Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

4. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

5. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)

19     Nam Mô Đại Thánh Pháp Vân Thạch Quang Vương Phật            

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

20     Năm Mươi Đô Long Hưng Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

21     Nam Nghĩa Linh ứng Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

22     Nam Nhạc Cao Sơn… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

23     Nam Nhữ          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

24     Nam Phổ           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)

25     Nam Phương Cao Sơn Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

26     Nam Sơn Tam Trinh Đại Vương                   

1. Hoàn Long Mai Động xã thần tích (AE.a2/23)

27     Nam Uyên Thủy Tộc… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)

28     Nam Việt Dũng Thú Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)

29     Nàng ả Chị Đô Nàng Dì Chị Xá           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

30     Nàng A Công Công Chúa           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

31     Nàng ả Quế Hoa… Phu Nhân               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

32     Nàng Ba            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)

33     Nàng Ba Đốc Thực… Công Chúa                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

34     Nàng Ba Mai Hoa… Phu Nhân            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

35     Nàng Cả            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)

36     Nàng Cả Đoan Từ… Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

37     Nàng Hai           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)

38     Nàng Hai Quỳnh Hoa Phu Nhân                   

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

39     Nàng Mây Công Chúa                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

40     Nàng Năm (Tuệ Tĩnh Công Chúa)                

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

41     Nàng Nang… Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

42     Nàng Ngu (ả Lự Nàng Ngu Đế Phi Đế Nhị Vị)              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

43     Nàng Tư            

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)

44     Ngã Ba Cây Nhội Chi Thần                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

45     Nga Công (Nga Sơn Hiển Linh Đại Vương)                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

46     Nga Hoàng Nương             

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

47     Nga Nương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

48     Nga Nương (Nguyệt Nga Phu Nhân)           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

49     Nga Nương (Thanh Tĩnh Trinh Thục Nguyệt Nga Công C             

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

50     Ngại Công                  

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

51     Ngang Công (Đặc Hiển Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

52     Nghệ Tông Hoàng Đế                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

53     Nghị Chiêu Hoàng Đế Thượng Đẳng Phúc Thần          

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

54     Nghị Công (Công Hoàng Uy Nghị Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)

55     Nghị Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Vũ Nghị Đại Vươn          

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

56     Nghị Công (Hộ Quốc Cương Nghị Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)

57     Nghị Công (Thông Nghị… Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

58     Nghi Tiết Trang Thục… Phương Dung Thủy Tinh Công                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)

59     Nghĩa Cô           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)

60     Nghiêm Ba Triều Đông Hải Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

61     Nghiêm Công             

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

62     Nghiêm Công (Bản Thổ Thận Triết Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)

63     Nghiêm Công (Đông Phương Trần Nghiêm Cư Sĩ Đại Vươ           

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

64     Nghiêm Công (Hiển Linh Thượng Đẳng Phúc Thần)             

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

65     Nghiêm Công (Linh Nghị… Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

66     Nghiêm Công (Quảng Độ Hiển Đức Đại Vương)          

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

67     Nghiêm Công (Uông Công Dương Đức Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

68     Nghiêm Gia Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

69     Nghiêm Gia… Đông Tây Nam Bắc Quản Đô Đại Thành                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

70     Nghiêm Trị… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

71     Nghiêm Vũ Hầu Nguyễn Công Hàn             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)

72     Nghiêu Công (Nghiêu Xá Hiển ứng Phúc Thần)           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

73     Nghiêu Sơn Hiển Trợ                   

1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

74     Nghiêu Xá Hiển ứng… Thượng Đẳng Phúc Thần                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)

75     Ngọ Bến Ngọ Dịch Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)

76     Ngọ Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

77     Ngọ Công Đại Tướng Quân                 

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

78     Ngô Điền (Ngô Tướng Công Trung Cần Đại Vương)            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

79     Ngô Đồng Tôn Thần           

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)

80     Ngộ Duyên Công Chúa Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

81     Ngô Gia Hộ Quốc… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

82     Ngô Hạo (Hộ Quốc Tướng Quân)                

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

83     Ngọ Lang          

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

84     Ngọ Lang Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

85     Ngọ Lãng Đại Vương                  

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

86     Ngộ Lão… Đại Vương   

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)

              


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 367
  • 45
  • 7.720
  • 189
  • 7.283.234
  • 881.696