Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr11 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 11)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

18. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)

19. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

20. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

21. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/23)

22. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng Văn Lang xã thần sắc (AD.a5/18)

23. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

24. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

25. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

26. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

27. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

28. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

29. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

30. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

31. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mang Sơn xã Thượng Hạ nhị thôn thần sắc (AD.a13/3)

32. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

33. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

34. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

35. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng Phú Cốc xã thần tích (AE.a13/26)

36. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

37. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

38. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

39. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

40. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

41. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)

42. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

43. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

44. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

45. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

46. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)

47. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)

48. Hoàn Long Thủ Lệ trại thần tích (AE.a2/33)

49. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

50. Hoàn Long Bạch Mai phường thần tích (AE.a2/15)

51. Hoàn Long Kim Mã thôn thần tích (AE.a2/22)

52. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

176   Linh Lang Đô Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)

177   Linh Lang Đường Cõi Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

178   Linh Lang Hải Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

179   Linh Lang Hiển Huệ Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

180   Linh Lang Hiển ứng… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

2. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)

181   Linh Lang Hộ Quốc Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

182   Linh Lang Hồng Ân… Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

183   Linh Lang Lôi Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

184   Linh Lang Lung Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

185   Linh Lang Uy Linh… Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

186   Linh Lang Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/28)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

3. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)

4. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thần tích (AE.a10/21)

5. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)

7. Hoàn Long Kim Mã thôn thần tích (AE.a2/22)

8. Hoàn Long Thủ Lệ trại thần tích (AE.a2/33)

187   Linh Nghị Minh Triết… Thiên Vương           

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)

188   Linh Pháp Thượng Sĩ                  

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)

189   Linh Phù Hộ Quốc… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

190   Linh Phu… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/56)

191   Linh Quang                

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

192   Linh Quang Hiển ứng Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

193   Linh Quang… Đại Vương            

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

3. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

194   Linh Quảng… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

195   Linh Quốc Hiển ứng Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

196   Linh Sảng Khước Địch Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

197   Linh Tế… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

198   Linh Thạch Trưng Vương Phật           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

199   Linh Thần Bảo Ninh Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

200   Linh Thần Già Lam            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

Tổng: 381

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

201   Linh Thánh… Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

202   Linh Thông Anh Duệ… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

203   Linh Thông Cảm ứng… Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần sắc (AD.a7/30)

204   Linh Thông Hiển ứng Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

2. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

205   Linh Thông Hiển ứng… Đại Vương              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng Lộc Điền xã thần sắc (AD.a5/19)

206   Linh Thông Khai Đạo… Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

207   Linh Thông Thần Kỳ Đại Vương                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

208   Linh Thông Thượng Sĩ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)

209   Linh Thông… Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/31)

2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

4. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

5. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

210   Linh ứng Anh Triết… Trợ Thuận Đại Vương                 

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

2. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng tổng các xã thần tích (AE.a14/22)

211   Linh ứng Đại Vương (Linh ứng Bảo Quốc Cư Sĩ)                  

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)

212   Linh ứng Duệ Triết… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

213   Linh ứng Hộ Quốc… Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng Cận Duyệt xã các thôn tục lệ (AF.a3/69)

2. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

214   Linh ứng Minh Trí Đô Tướng Quân Hiển Huệ… Đại Vư                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)

215   Linh ứng Phù Quốc… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

216   Linh ứng Phúc La Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

217   Linh ứng Thông Minh Chính Trực… Hoàng Hậu          

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

218   Linh ứng… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/7)

4. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a16/10)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

7. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

219   Linh Uyên Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

2. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

220   Lĩnh Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

221   Lỗ Bộ Công Tướng Quân           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)

222   Lỗ Chế Linh Chân Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

223   Lộ Công (Bản Lộ Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

224   Lỗ Công (Cao Lỗ Hùng Tài… Đại Vương)           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

225   Lộ Công (Đô Thiên Đường Lộ Đại Vương)                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

226   Lộ Đài Công Trợ Quốc Tế Thế Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

227   Lộ Đầu Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

228   Lỗ Địa Đài Vương… Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

229   Lộ Điện Công Phù Quốc Dực Vận Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

230   Lộ Phong Công Đại Vương                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

231   Lộ Tần Hùng Tài Vĩ Lược Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

232   Lỗ Vực Quảng Uyên Thượng Đẳng Thần             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

233   Loan Nương               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/64)

234   Lộc Phong Công Đại Vương               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)

235   Lộc Sơn Hiển ứng Đại Thần                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

236   Lôi Công           

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

237   Lôi Công (Bản Thổ Thiên Phủ Lôi Công Chi Thần)               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hán Nam tổng An Tử Hán Nam nhị xã thần tích (AE.a12/18)

238   Lôi Công (Đô Nguyên Quân Đông Hải Đại Vương)               

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Hoàng Pha tổng Bính Động xã thần tích (AE.a12/23)

239   Lôi Công (Linh Lôi Đại Vương)          

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

240   Lôi Công (Lôi Công Đại Vương)                  

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

2. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)

3. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

241   Lợi Công (Lợi Nam Đế Thượng Đẳng Tôn Thần)                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

242   Lợi Công (Thiện Lợi Đại Vương)                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

243   Lôi Công Đại Vương                   

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần sắc (AD.a12/15)

244   Lôi Công Hầu (Thiên Quan Lôi Đa… Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)

245   Lôi Công Tôn Thần (Lâm Lịch Linh ứng… Đại Vương)                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

246   Lôi Công Tự Đề Húc                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

247   Lôi Công… Đại Vương                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Pháp xã thần sắc (AD.b1/4)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

248   Lôi Điện Uy Dũng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

249   Lôi Đồng Thần Tướng… Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tang Giá tổng các xã thần sắc (AD.a5/4)

250   Lợi Nhiên Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)

251   Lôi Uy Linh Thông             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

252   Long Châu Cửa ải Hộ Quốc… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Già Cầu tổng Già Cầu xã Cửa ải thôn thần sắc (AD.a2/22)

253   Long Công (Bạch Long Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

254   Long Công (Cao Sơn Thiện ứng Hoàng Tế Cư Sĩ Đại Vư              

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)

255   Long Công (Long Hầu Thủy Tế Đại Vương)                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

256   Long Công (T Đạo… Đại Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

257   Long Công Long Huân… Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

258   Long Cung Quảng Xung… Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

259   Long Cung… Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

260   Long Đỗ Thần Quân Bạch Mã Hựu Chính Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

261   Long Hà Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

262   Long Hải Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

263   Long Hoa Quế Thái Phi Công Chúa            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

264   Long Môn Nguyệt Tinh… Công Chúa          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

265   Long Nương (Long Nương Bảo Trân Công Chúa)                

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)

266   Long Quân Hiển ứng… Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

267   Long Quật                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

268   Long Tặc Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)

269   Long Thần                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

2. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

3. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)

270   Long Thuận Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

271   Long Thuỷ Hoàng Đế … Đại Vương             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

272   Long Trạch Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

273   Long Tường… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/10)

274   Long Vương               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/27)

275   Long Vương (Thủy Phủ Chí Tôn… Long Vương)                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần tích (AE.a2/66)

276   Long Vương Thủy Tế Chi Thần          

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

277   Lữ Công            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

278   Lữ Gia               

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

279   Lữ Gia (Bảo Công)            

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

280   Lữ Gia (Lữ Đại Vương)              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

281   Lữ Gia (Lữ Gia Linh ứng Đại Vương)                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

282   Lữ Lang Long Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

283   Lữ Lãng Long Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

284   Lữ Long (Lữ Nam Hoàng Đế Hùng Uy… Đại Vương)           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

285   Lũ Lũy (Lũ Lũy Bán Thiên Hiển ứng Đại Vương)                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

286   Lự Nương                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

287   Lự Nương Tôn Thần          

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)

288   Lữ Thị Hòa Thục… Phu Nhân              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a3/15)

289   Lữ Vinh             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

290   Luận Công (Uyên Khang Hiển ứng Đại Vương)           

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

291   Lục Bộ               

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

292   Lục Công (Bảo Lục Anh Triết… Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

293   Lục Cung          

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

294   Lục Cung Hoàng Hậu                 

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

295   Lục Cung… Thái Phi          

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

296   Lục Doanh Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)

297   Lục Lặc Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

298   Lục Lai Chiêu Nghĩa Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

299   Lục Lang Đại Vương                   

1. Thái Bình Tỉnh Thanh Quan Huyện Đồng Hải Tổng Các Xã Thần tích (AE.a5/38)

300   Lục Lang Trung Mẫn Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)

Tổng: 381

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

301   Lực Lộ… Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/26)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

7. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

302   Lục Phi Nương          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)

303   Lục Thạch Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

304   Lục Tục             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

305   Lục Yến Bản Thuộc… Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a3/10)

306   Lục Yến… Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

307   Lương Báo                 

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

308   Lương Công               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)

309   Lượng Công Cương Khấu Đống Đại Vương                 

1. Nghệ An Tỉnh Nghi Lộc Huyện Kim Nguyên Tổng Các Xã Thôn thần sắc (AD.b1/15)

310   Lương Mỹ Tam Lang… Đại Vương              

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)

311   Lương Quốc Hưng Trưởng Công Chúa                

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a16/10)

312   Lương Sử Thái Phu Nhân Thần Tiên Hoàng Hậu                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

313   Lương Sứ Thái Tôn Thần Phu Nhân Tiên Cung Hoàng Hậ           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

314   Lương Tặc Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)

315   Lương Tú Phán Quan Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần tích (AE.a4/36)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần sắc (AD.a4/34)

5. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

316   Lưu ẩn (Nam Hải Đại Vương)             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

317   Lưu Cơ (Tuy Lộc Đại Vương)             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích đệ nhất sách (AE.a3/8)

318   Lưu Đình Tá               

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Trung xã cổ tự chỉ (AH.a1/4)

319   Lưu Gia Hoằng Ân Hộ Quốc… Tôn Thần             

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

320   Lưu Gia Hoằng Phúc Hách Dịch… Đại Tướng Quân             

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

321   Lưu Gia Mãnh Kỳ Huy Diệu… Đại Tướng Quân           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)

322   Lưu Hương Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

323   Lưu Lang Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)

2. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

324   Lưu Thủ Nội Minh… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

325   Lưu Vương                

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

326   Lũy Nam Đế Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

327               

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

328   Lý ả Mỵ Nương                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

329   Lý Bà Công Chúa               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

330   Lý Bát Vị Hoàng Đế           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

331   Lý Bí (Lý Nam Đế)             

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

2. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

3. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

4. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

5. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

6. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a5/55)

7. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Lộc Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/63)

332   Lý Chiêu (Chiêu Pháp Hòa Thượng Đại Vương)                   

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)

333   Lý Công            

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

334   Lý Công (Thủy Giang Đại Vương)               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Kiều Mộc tổng Viên Châu xã thần tích (AE.a10/9)

335   Lý Công Mẫn Linh Thông Hộ Quốc Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

336   Lý Công Uẩn              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)

337   Lý Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá xã Văn Xá Vũ Xá nhị thôn thần sắc (AD.a3/25)

338   Lý Đống Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

339   Lý Đức              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

340   Lý Gia                

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

341   Lý Hải                

1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)

342   Lý Hoàng Hậu Trinh Khiết Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

343   Lý Hoàng Nghị Thái Tử              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

344   Lý Khai Sơn               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

345   Lý Lâm Đại Thần               

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)

346   Lý Lâm Linh ứng Anh Uy Hiển Hựu Đại Thần             

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

347   Lý Lang (Lý Nhã Lang)              

1. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Tường phủ Bạch Hạc huyện các xã thần tích (AE.a8/1)

348   Lý Lang (Phụ Ký Uy Dũng Thượng Đẳng Thần)                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

349   Lý Lang Công (Phò Ký Linh ứng Lang Đại Vương)             

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

350   Lý Lão Nhiễm Thượng Đẳng Thần              

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát tổng các xã thần tích (AE.a14/20)

351   Lý Liễu Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)

352   Lý Nam Đế                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/8)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)

3. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/18)

4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/9)

5. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Kim Thìa tổng các xã thần tích (AE.a2/10)

6. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

7. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

8. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng Chiêm Trạch xã thần sắc (AD.a11/2)

9. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

10. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/54)

11. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/16)

12. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Cự Lâm tổng các xã thần tích (AE.a5/61)

353   Lý Ngọc Nương (Ngọc Bạch Hồ Trung Thủy Tinh Công C            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)

2. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)

354   Lý Nhã Lang (Quốc Vương Thiên Tử Nhã Lang Nam Đế V                   

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

355   Lý Nhân Tôn              

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

356   Lý Nương (Phương Tư Nương)          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hạ Dương tổng các xã thần tích (AE.a7/2)

357   Lý Nương Trinh Hạnh Đức Nhân Công Chúa               

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

358   Lý Ông Trọng (Lý Thiên Vương)                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phú Gia tổng Thụy Phương xã thần tích (AE.a2/68)

359   Lý Ông Trọng Hy Khang Thiên Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần tích (AE.a2/66)

360   Lý Phật Mã                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

361   Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đế)             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)

2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

362   Lý Phục Man             

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/9)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)

4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Canh Nậu xã thần tích (AE.a10/18)

363   Lý Quốc Hoàng Thái Hậu           

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

364   Lý Sĩ (Y Pháp Quốc Sĩ… Đại Vương)           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

365   Lý Tam Công (Đào Lang Tam Công)                   

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)

366   Lý Thái Thượng                  

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)

367   Lý Thị Loan               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

368   Lý Thị Ngọc Nương… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

369   Lý Thiên Bảo             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)

370   Lý Thiên Hộ Quốc… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

371   Lý Thường Kiệt                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

2. Hoàn Long Nam Đồng trại thần tích (AE.a2/24)

372   Lý Thường Minh                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Văn Giáp xã thần tích (AE.a2/99)

373   Lý Tín                

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)

374   Lý Tịnh              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

375   Lý Trần Thân             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)

376   Lý Trâu Thành           

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/26)

377   Lý Triều Hoàng Thái Hậu Thượng Đẳng Tôn Linh                

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)

378   Lý Triều Hụê Tông Hoàng Đế… Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

379   Lý Trọng Tế Thế Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

380   Lý Uy Túc                   

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)

381   Lý Vực Chân Quân Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)

2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)

3. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/18)

Tổng: 381

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 |

Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.009
  • 183
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.897
  • 888.250