Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr10 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 10)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

         

                  

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

70     Kiền Công                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

71     Kiến Đức Công                   

1. Hà Nam Tỉnh Duy Tiên Huyện Tiên Xá Tổng Các Xã Thần Tích (AE.a13/12)

72     Kiến Đức Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)

73     Kiếp Nam Đế Đê Vũ Linh ứng Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)

74     Kiều Công Thuận               

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)

75     Kiều Diễm Công Chúa                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

76     Kiều Hoa Công Chúa                  

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

77     Kiêu Kỵ Tướng Quân… Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)

78     Kiều Lộ             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)

79     Kiều Nhạc Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

80     Kiều Sứ Quân… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)

81     Kiều Thuận                

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

82     Kim Lư Hiển ứng… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

83     Kim Ngô            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)

84     Kim Nương (Bà Kỳ Đô Công Chúa)            

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọc Thành tổng Sơn Giao xã thần tích (AE.a14/7)

85     Kim Nương (Linh Thông Quốc Mẫu Công Chúa)                  

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

86     Kinh Công (Kinh Thành Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

87     Kinh Đô Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

88     Kinh Hào Chỉ Trụ… Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)

89     Kinh Quản An Đội… Đặng An Công Tôn Thần             

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

90     Kính Quận Công Nguyễn Quý Kính             

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

91     Kinh Quản Xích Thổ… Nghiêm Thắng Công Tôn Thần                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)

92     Kỳ Công            

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

93     Kỳ Công (Bản Cảnh Chiêm Báo Đại Vương)                

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọc Thành tổng Sơn Giao xã thần tích (AE.a14/7)

94     Kỳ Công (Đào Tướng Quân… Đại Vương)           

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)

95     Kỳ Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Cửa ải Đại Vương)   

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

96     Kỳ Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Phúc Thiện Đại Vươ          

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

97     Kỳ Đà Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

98     Kỳ Thuỵ Công Chúa          

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

Tổng: 98

Trang: 1 | 

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Lã (Lữ) Nam Đế                 

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

2. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

3. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Ngọc Trì tổng các xã thần sắc (AD.a7/17)

4. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Quảng Bố tổng các xã thần sắc (AD.a7/22)

5. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

6. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

7. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)

8. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

9. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

10. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

11. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

12. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện Thượng Hộ tổng Thâm Động xã Xuân Lôi thôn thần tích (AE.a5/15)

13. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)

14. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

2       Lã Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

3       Lã Đàm Cửa ải Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

4       Lã Đông An… Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)

5       Lã Đông Nga… Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Điệp Sơn xã thần sắc (AD.a13/2)

6       Lã Nam Để Đế           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

2. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Quảng Bố tổng Tuyên Bố xã thần tích (AE.a7/19)

3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a2/77)

4. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)

7       Lã Nam Đề Mây Quán Sứ… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

8       La Nha              

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

9       Lã Nương                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

10     Lã Nương Công Chúa                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

11     Lã Nương Long Vương… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

12     Lã Phủ Quân Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

13     Lã Thị Phu Nhân                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

14     Lã Thị Thái Nương Hoàng Hậu          

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

15     Lã Thị Thái Phi Hoàng Hậu                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)

16     Lã Thị… Hoàng Thái Hậu           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)

17     Lã Trục Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

18     Lã Vạn Phúc Phu Nhân              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)

19     La Việt Văn                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần tích (AE.a4/38)

20     Lâm Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

21     Lâm Tinh Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

22     Lân Công          

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

23     Lân Công (Anh Linh Chính Tâm… Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

24     Lân Công (Thái Tể… Đại Vương)                 

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

25     Lân Công (Thông Hà Đại Vương )               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Kiều Mộc tổng Viên Châu xã thần tích (AE.a10/9)

26     Lân Hổ Đô Thống Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Sơn Dương tổng các xã thần tích (AE.a9/29)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

3. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần tích (AE.a9/31)

4. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần tích (AE.a10/13)

5. Hạc Trì huyện (Phú Thọ) các xã thần tích (AE.a9/16)

27     Lân Lang          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)

28     Lân Linh Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

29     Lân Long Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

30     Lan Nương                 

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

31     Lan Nương (Lượng Quốc Thiên Trường Công Chúa)

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)

32     Lang Bút Công                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

33     Lang Chàng… Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

34     Lang Công (Cầm Đào Lang Trương Đại Vương)                  

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/17)

35     Lang Công (Linh Lang Cư Sĩ Hiển ứng Đại Vương)             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

36     Lang Công (Linh Lang Đại Tướng Quân)            

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)

37     Lang Công (Linh Lang Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)

38     Lang Công (Linh Lang Hiển ứng Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)

39     Lang Công (Linh Long Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)

40     Lang Công (Lữ Lang… Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

41     Lang Công (Lục Lang Đại Vương)              

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)

42     Lãng Công (Phổ Huệ Thượng Sĩ Đại Vương)               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

43     Lãng Công (Phổ Hụê Thượng Sĩ Đại Vương)               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

44     Lang Công (Tam Lang Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

45     Lang Công (Thiên Quan Linh Lang Chủ Sớ Đại Vương)      

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

46     Lang Công (Trung Lang Linh ứng… Đại Vương)                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)

47     Lang Công (Vũ Lôi Hiển ứng Đại Vương)           

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)

48     Lãng Công Cương Khẩu Đồng Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)

49     Lang Độ Đài Vượng Quốc Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

50     Lang Đường… Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

2. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

51     Lang Hà (Anh Linh Tôn Thần)            

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

52     Lang Hoàng Hương Công (Đệ Nhất Hoàng Triệu… Đại                 

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

53     Lang Hoàng Lai Công                 

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

54     Lang Hoàng Xương Công          

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)

55     Lang Hoằng… Đại Vương           

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

56     Lang Lỗi Công          

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

57     Lang Mao Công                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

58     Lãng Nương (Đương Bến Đại Vương)                  

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

59     Lang Nữu Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)

3. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

60     Lãng Quận Công                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

61     Lãng Trung Hầu Đôn Mẫu Thượng Trụ Quốc Thượng Trật                   

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

62     Lão Mẫu.. Thái Hậu Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)

63     Lão Tử              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)

64     Lập Quận Công Lê Châu            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

6. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

7. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

65     Lập Quốc Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)

66     Lâu Bảo Hoa Nương                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

67     Lậu Khê Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

68     Lâu Nương Công Chúa               

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

69                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

70     Lê Anh Tuấn              

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

71     Lệ Bá                 

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

72     Lê Bí                  

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

73     Lê Cá Lễ           

1. Hoàn Long Hồ Khẩu phường thần tích (AE.a2/21)

74     Lễ Cấp… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thượng Phúc huyện Văn Tự xã Đinh Xá thôn thần sắc (AD.a2/76)

75     Lê Chân            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

76     Lê Chiêu            

1. Ninh Bình Tỉnh Gia Viễn Huyện Vân Trình Tổng Các Xã Thần Tích (AE.a4/16)

77     Lê Công Hành           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

78     Lê Cống Lễ                

1. Hoàn Long Hồ Khẩu phường thần tích (AE.a2/21)

79     Lê Công Nương                  

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

80     Lê Công Quản… Quản Ngự Đại Vương                

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

81     Lê Đại Hành Hoàng Đế               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần sắc (AD.a4/33)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

6. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

82     Lê Đạm Phu Nhân Chinh Thục Công Chúa                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

83     Lê Định Phu               

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

84     Lệ Đông            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

85     Lê Du                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)

86     Lê Dũng            

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

87     Lê Hiến Giản              

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

88     Lê Hiến Tích              

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

89     Lê Hỏa              

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

90     Lê Hoằng          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

91     Lê Hồng            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

92     Lê Huệ               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

93     Lê Hương                   

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

94     Lê Kh Lãng                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)

95     Lê Khả              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

96     Lê Khắc Nghệ Hài              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

97     Lê Khắc Phục            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

98     Lê Khai             

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

99     Lê Kiêm Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

100   Lê Lai (Hoa Quốc Công Lê Nhập Nội Thị Tôn Thần)            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)

Tổng: 381

 

STT            Tên thần            Tên sách

101   Lê Lai Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a16/10)

102   Lê Lai Tế Thế Thượng Đẳng Thần               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)

103   Lê Lợi (Thái Tổ Cao Hoàng Đế)                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

104   Lê Minh Thự              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

105   Lê Nghĩa (Lê Đại Điên Giác Hoàng Thiền Sư Đại Vươn       

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

106   Lê Ngọc Tảo              

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

107   Lê Nguyên Long                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

108   Lê Niệm             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

109   Lê Phụng Hiểu           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Văn Giáp xã thần tích (AE.a2/99)

110   Lê Sảo               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

111   Lê Sĩ                   

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

112   Lê Thạch           

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

113   Lê Thái Sư… Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

114   Lê Thận Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

115   Lê Thành Hành Đại Vương                  

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

116   Lê Thế Vinh               

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

117   Lê Tiến Sở… Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

118   Lê Trấn             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

119   Lê Triệu             

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

120   Lê Trọng Thứ, Hiệu Văn Trinh            

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

121   Lệ Trung Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

122   Lê Tư Thành              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

123   Lê Tuấn             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

124   Lê Tướng Công                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/10)

125   Lê Uy                 

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

126   Lê Văn Hưu               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Ôn Xá xã thần tích (AE.a3/16)

127   Lê văn thịnh                 

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

128   Lê Vũ                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)

129   Lệnh Bá            

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

130   Lệnh Đức Trinh Thục… Công Chúa             

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

131   Lịch Lộ Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

132   Lịch Lộ Linh ứng Phúc Trạch Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

133   Liêm Bồ Viện Bãi Vi… Đại Vương               

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Duyên Lão tổng các xã thần sắc (AD.a12/8)

134   Liêm Công                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thượng Cốc tổng các xã thần tích (AE.b2/13)

135   Liêm Quận Công Nguyễn Quý Đức              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

136   Liêm Thục Chiêu Dung Công Chúa             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

137   Liêm Tịnh Nẫm Trứ… Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)

138   Liên Nương                

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

139   Liên Nương (Hoàng Chàng Công Chúa)              

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)

140   Liệt Công (Vũ Liệt Đại Vương)           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)

2. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng các xã thần tích (AE.a10/15)

141   Liệt Hầu Minh Tự Trương Quý Công          

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

142   Liệt Hoàn… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/27)

143   Liễu An              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

144   Liễu Chính                  

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

145   Liễu Công (Hà Liễu Linh ứng Đại Vương)           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

146   Liễu Giáp Công Chúa                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

147   Liễu Hạnh Công Chúa                 

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

3. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)

4. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần sắc (AD.a2/28)

5. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

6. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

7. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)

8. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

9. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần tích (AE.a15/9)

10. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)

11. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

12. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

13. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

14. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

15. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng Hoành Lộ ấp thần tích (AE.a15/3)

16. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng Ước Lễ xã thần tích (AE.b1/11)

17. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

18. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

19. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)

20. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

21. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

22. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

23. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

24. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/32)

25. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Cát Đàm tổng các xã thần tích (AE.a5/36)

26. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)

27. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Cự Lâm tổng các xã thần tích (AE.a5/61)

28. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

29. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)

30. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

31. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)

32. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

33. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

34. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

35. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

36. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

37. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)

38. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)

39. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

148   Liễu Hạnh Tiên Băng Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

149   Liễu Huệ           

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

150   Liễu Nghị Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các thôn thần tích (AE.b1/8)

151   Liễu Nương… Công Chúa           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

152   Liễu Sĩ               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

153   Linh Am            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

154   Linh An… Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

155   Linh Bảo Sơn Thần Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)

156   Linh Cảm Đại Đạo… Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)

157   Linh Cảm Hiển ứng Thần Vũ Thánh Văn… Đại Vương         

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần sắc (AD.a12/12)

158   Linh Cảm Hoàng Đầu Thái Tử… Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/5)

159   Linh Cảm Phổ Hóa… Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

160   Linh Cảm… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Đông Cứu tổng các xã thần sắc (AD.a2/67)

161   Linh Công                   

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

162   Linh Công (Linh Lại… Thành Hoàng)                   

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

163   Linh Công (Tiền Tướng Quân Linh Hồ Đại Vương)              

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

164   Linh Đại            

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

165   Linh Động Đại Vương                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

166   Linh Hồ             

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

167   Linh Hương… Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)

168   Linh Hựu… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mang Sơn xã Thượng Hạ nhị thôn thần sắc (AD.a13/3)

3. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

4. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

169   Linh Lân           

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

170   Linh Lang (Uy Linh Lang Hiển ứng Đại Vương)          

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)

171   Linh Lang Bạch Mã Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

172   Linh Lang Chủ Sớ Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)

173   Linh Lang Cù Lộ Đại Vương               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Bảo Ngũ tổng các xã thần tích (AE.a15/27)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

174   Linh Lang Cửa Đầm Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

175   Linh Lang Đại Vương                 

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ Ninh Tập tổng Kiến Châu xã thần tích (AE.a3/3)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

3. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

5. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)

6. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)

7. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

8. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)

9. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

10. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

11. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Khai Thái tổng Lật Phương xã thần sắc (AD.a2/23)

12. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

13. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần sắc (AD.a2/28)

14. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

15. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần sắc (AD.a2/58)

16. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thâm Thị tổng các xã thần tích đệ cửu sách (AE.a2/83)

17. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 6.017
  • 184
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.905
  • 888.251