Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr7 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 7)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

         

2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)

3. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

520   Đức Thánh An Quốc… Đại Vương               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

521   Dực Thiên Chế Thắng Bảo Tín … Phu Nhân                  

1. Sơn Tây Tỉnh Phúc Thọ Huyện Phù Long Tổng Hát Môn Xã Thần sắc (AD.a10/4)

522   Đức Thiên Quan Bến Đò Đại Vương           

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

523   Dực Thiện Thống Quốc Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

524   Dực Thuận Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

525   Dực Vận … Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)

3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/4)

4. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng Đặng giang xã thần sắc (AD.a2/34)

5. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

526   Dực Vận Cương Nghị Bao La Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a2/54)

527   Đức Võ Năm Lăm Quan Tấu Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a5/3)

528   Đức Vua Áp Quốc              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

529   Đức Vua ất Ngọ Nương Công Chúa            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

530   Đức Vua ất Sơn Thánh Nương            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

531   Đức Vua Bà               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

532   Đức Vua Bà Công Chúa             

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

533   Đức Vua Ba Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

534   Đức Vua Bà Đào Thánh… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a6/9)

535   Đức Vua Ba Đông Hải Quan Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

536   Đức Vua Bà Hoàng Thái Hậu Phương Dung Nhàn Uyển…

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

537   Đức Vua Bà Quốc Mẫu Thánh Phi Đại Vương (Ma Thị Ca           

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

538   Đức Vua Bà Trang Vương Từ Hoàng Thái Hậu Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mang Sơn xã Thượng Hạ nhị thôn thần sắc (AD.a13/3)

539   Đức Vua Cả               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

540   Đức Vua Cả Bản Lộ… Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần sắc (AD.a5/11)

541   Đức Vua Cả Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

542   Đức Vua Cả Diêm La Thiên Tử… Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

543   Đức Vua Cả Đông Hải Quan Đại Vương              

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

544   Đức Vua Cả Dực Thiện               

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

545   Đức Vua Cảm Linh Quan           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

546   Đức Vua Cao Vương Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

547   Đức Vua Chàng Ba Bảo Quốc Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

548   Đức Vua Chàng Cả Đông Hải Đại Vương            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

549   Đức Vua Chàng Hai Thủy Tế Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

550   Đức Vua Đại Quốc Thần Chính Tâm Cư Sĩ Đại Vương        

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

551   Đức Vua Đỗ Công… Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần sắc (AD.a5/11)

552   Đức Vua Độ Quản… Trướng Chàng            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

553   Đức Vua Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương                   

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

554   Đức Vua Đương Niên                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

555   Đức Vua Hai              

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

556   Đức Vua Hai Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)

557   Đức Vua Hai Đông Hải Quan Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)

558   Đức Vua Linh Lang Bảo Quốc… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

559   Đức Vua Linh Lang Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)

560   Đức Vua Lý Cửa Cống… Trung Đẳng Thần                  

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

561   Đức Vua Mãnh Giám Sát Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mang Sơn xã Thượng Hạ nhị thôn thần sắc (AD.a13/3)

562   Đức Vua Minh Quang Hùng Dũng Vi Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)

563   Đức Vua Nương Nguyệt Thiên Công Chúa          

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

564   Đức Vua Ông Cả Non… Đại Vương             

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

565   Đức Vua Ông Hai… Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

566   Đức Vua Phạn Vương Công Sĩ Đại Vương          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mang Sơn xã Thượng Hạ nhị thôn thần sắc (AD.a13/3)

567   Đức Vua Tiên Đăng            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

568   Đức Vua Tứ Vị Càn Nương Bảo Hoa Công Chúa                 

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

569   Đức Vua Út Quí Minh Đại Vương                

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

570   Đức Vua Út Thủy Quan              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)

571   Đức Vua Viễn Sơn Thánh Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Thanh Cù tổng Yên Khê xã thần tích (AE.a9/42)

572   Đức Vua Vũ Chương Quốc Vương Lê Quý Công                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

573   Đức Vương Cả Lang Nga Công Tôn Linh Đại Vương

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)

574   Duệ Công (Linh ứng Đại Vương)                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

575   Duệ Thánh Thượng Công Hoàng Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

576   Duệ Thông Trí Minh Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

577   Duệ Tông Hoàng Đế           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

578   Duệ Vương Trí Thành … Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Bài Trượng tổng An Vọng xã thần tích (AE.a2/2)

579   Dũng Công (Hữu Dũng Công … Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)

580   Dũng Công (Quý Minh Đại Vương)              

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

581   Dũng Công (Tây Chinh Đại Vương)             

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

582   Dũng Công (Trung Thiên Dũng Lược Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

583   Dũng Cung Linh ứng Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)

584   Dũng Dược … Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

585   Dũng Dược Thần Long … Đại Vương          

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Hồi Thuần tổng các trại thần tích (AE.a4/18)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Yên Ninh tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/30)

586   Dũng Hải Tướng Công Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)

587   Dũng Lược Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)

588   Dung Nhân Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

589   Dũng Nhiên Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

590   Dung Nương              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

591   Dũng Sĩ              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

592   Dũng Vũ … Hoàng Đế Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

593   Dược Thánh … Đại Vương                   

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần sắc (AD.a7/7)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần tích (AE.a7/7)

594   Dương Bật Trạc                  

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

595   Dương Bốc                 

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Trương Xá tổng các xã thần tích (AE.a9/5)

596   Đương Cảnh Đại Đô Thành Hoàng… Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng thần sắc (AD.a6/4)

597   Đương Cảnh Đỗ Vãng Vị… Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

598   Đương Cảnh Phổ Đồng An Dân Minh Hiển Đại Vương        

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

599   Đương Cảnh Quốc Vương Đại Thần Hiển ứng Đại Vương

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

600   Đương Cảnh Thành Hoàng                  

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)

Tổng: 692

 

STT            Tên thần            Tên sách

601   Đương Cảnh Thành Hoàng Ba Lộ… Đại Vương           

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)

602   Đương Cảnh Thành Hoàng Chiêu Minh Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Phương Độ Phù Sa Tiền Huân thần sắc (AD.a10/3)

603   Đương Cảnh Thành Hoàng Chiêu ứng Đại Vương                

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Phương Độ Phù Sa Tiền Huân thần sắc (AD.a10/3)

604   Đương Cảnh Thành Hoàng Chử Việt Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

605   Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Lễ… Đại Vương          

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

606   Đương Cảnh Thành Hoàng Đào Hiển Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

607   Đương Cảnh Thành Hoàng Đào Tam Lang Đại Vương        

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

608   Đương Cảnh Thành Hoàng Đầu Tái… Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thượng Côi tổng Doãn Lại xã thần sắc (AD.a12/14)

609   Đương Cảnh Thành Hoàng Diêm La … Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

610   Đương Cảnh Thành Hoàng Độ Dân Thượng Sĩ… Đại Vươ            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

611   Đương Cảnh Thành Hoàng Đô Đốc Linh ứng Đại Vương    

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

612   Đương Cảnh Thành Hoàng Đô Thiên… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Bà Khê xã thần sắc (AD.a7/23)

613   Đương Cảnh Thành Hoàng Đô Thống Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

614   Đương Cảnh Thành Hoàng Dũng Quyết… Đại Vương

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng Ngọc Động Hà Đới nhị xã thần sắc (AD.a12/11)

615   Đương Cảnh Thành Hoàng Đương Hà… Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a6/9)

616   Đương Cảnh Thành Hoàng Khổng Thánh Hoàng Hậu Đại V                 

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

617   Đương Cảnh Thành Hoàng Kỳ Công Hộ Quốc Trung Đẳng                   

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần tích (AE.a4/11)

618   Đương Cảnh Thành Hoàng Linh ứng Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

2. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Chu Quyến Tây Đằng nhị tổng các xã thần sắc (AD.a10/10)

619   Đương Cảnh Thành Hoàng Lôi Công Đống Bạc Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

620   Đương Cảnh Thành Hoàng Long Cung Linh Quang Đại Vư                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

621   Đương Cảnh Thành Hoàng Long Uyên… Đại Vương  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)

622   Đương Cảnh Thành Hoàng Miêu Nha Đại Vực Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)

623   Đương Cảnh Thành Hoàng Minh Lang Bảo Cảnh Đại Vươn                 

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

624   Đương Cảnh Thành Hoàng Nam Nghĩa Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)

2. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

625   Đương Cảnh Thành Hoàng Ngũ Đạo Đại Tướng Quân        

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)

626   Đương Cảnh Thành Hoàng Ngũ Lục Tỵ Hiển ứng Linh Ch           

1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

627   Đương Cảnh Thành Hoàng Nguyên Soái Hùng Lược Đại V                   

1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)

628   Đương Cảnh Thành Hoàng Pháp Hải Thượng Sĩ                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

629   Đương Cảnh Thành Hoàng Phó Tướng… Đại Vương  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

630   Đương Cảnh Thành Hoàng Quán Gia… Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lật Sài tổng các xã thần sắc (AD.a10/28)

631   Đương Cảnh Thành Hoàng Quan Sơn Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã thần sắc (AD.A10/2)

632   Đương Cảnh Thành Hoàng Quán Sơn… Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Phương Độ Phù Sa Tiền Huân thần sắc (AD.a10/3)

633   Đương Cảnh Thành Hoàng Quốc Phụ Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

634   Đương Cảnh Thành Hoàng Sinh Vương Đại Vương             

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)

635   Đương Cảnh Thành Hoàng Tả Cao Sơn… Đại Vương

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

636   Đương Cảnh Thành Hoàng Tam Giang… Đại Vương  

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)

2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)

3. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần sắc (AD.a5/7)

637   Đương Cảnh Thành Hoàng Thạch Việt Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

638   Đương Cảnh Thành Hoàng Thái Giám Cảm ứng… Đại Vư            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)

639   Đương Cảnh Thành Hoàng Thần Phật Chiêu ứng… Đại       

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Phương Độ Phù Sa Tiền Huân thần sắc (AD.a10/3)

640   Đương Cảnh Thành Hoàng Thận Tế… Đại Vương                 

1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)

641   Đương Cảnh Thành Hoàng Thanh Hòa… Đại Vương  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)

642   Đương Cảnh Thành Hoàng Trạc Linh Đại Vương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

643   Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Thành Tuấn Triết… Đ     

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)

644   Đương Cảnh Thành Hoàng Trương Quí Lang… Đại Vươn            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lật Sài tổng các xã thần sắc (AD.a10/28)

645   Đương Cảnh Thành Hoàng Từ Thánh Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)

646   Đương Cảnh Thành Hoàng ứng Tế… Đại Vương                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

647   Đương Cảnh Thành Hoàng Uy Linh Thái Tử Minh Đức Đạ          

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

648   Đương Cảnh Thành Hoàng Uy Linh Thượng Tướng Quân            

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

649   Đương Cảnh Thành Hoàng Viên Thông Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

650   Đương Cảnh Thành Hoàng Vua Thiên Đế            

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)

651   Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)

3. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

4. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Yên Trụ tổng các xã thần sắc (AD.a7/14)

5. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

6. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

7. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a9/21)

8. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng các xã thần sắc (AD.a9/23)

9. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)

10. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

11. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

12. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Cổ Cốc tổng Nguyên Xá xã thần sắc (AD.a5/14)

13. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)

14. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)

15. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng thần sắc (AD.a6/4)

16. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Cập Nhất tổng các xã thần sắc (AD.a6/14)

17. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng thần sắc (AD.a6/7)

18. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a6/10)

652   Đương Cảnh Thành Hoàng… Hưng Phúc Cư Sĩ           

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện các xã thần sắc (AD.a7/25)

653   Đương Cảnh Thành Hoàng… Ngũ Vị Tôn Linh Đại Vươn    

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

654   Đương Cảnh Thành Hoàng… Thánh Bà Thánh Triết Đại     

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)

655   Đương Cảnh Thành Hoàng… Thiên Quan Lỗ Quốc Đại V    

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

656   Đương Cảnh Thành Hoàng… Thiên Quan Minh Đức Đại     

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

657   Đương Cảnh Thành Hoàng… Thông Minh… Đại Vương       

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

658   Dương Công              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

2. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

659   Dương Công (Tây Giang Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)

660   Dương Công (Thiên Quan Cảm ứng … Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)

661   Dương Công (Viên Dương Đại Vương)                

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

662   Dương Công Chú                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

663   Dương Công Hàn               

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

664   Dương Công Tôn                

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

665   Đương Cương (Đương Cương… Đại Vương)                

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)

666   Đương Đài                  

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

667   Đương Đình                

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)

2. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)

668   Dương Đình (Đương Đình Đại Vương)                 

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

669   Đương Đình… Đại Vương           

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

670   Đương Đống Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng Nội Lưu xã thần tích (AE.a2/50)

671   Đương Giang (Đương Giang Hiển ứng Đại Vương)              

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

672   Đương Giang (Đương Giang Tá Phụ Minh Thiên… Đại        

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

673   Đương Giang (Tiểu Đương Giang Tá Phụ Đại Vương)         

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

674   Đương Giang Đô Thống Đại Vương            

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)

675   Đương Giang Uy Linh… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)

676   Dương Nghi Lượng            

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

677   Dương Nước (Bến Nước Đại Vương)                   

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

678   Dương Quang Hiển            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

679   Dương Quý Phi Hoàng Thái Hậu                 

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/23)

680   Dương Quỳnh            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)

681   Dương Thị (Tống Độ Tông Hoàng Hậu)               

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)

682   Dương Thị Liễu                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

683   Dương Trinh Hiển Diệu … Đại Vương                   

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

684   Dương Tự Minh                  

1. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Thượng Dã tổng các xã thần tích (AE.a18/3)

685   Dương Tùng Khê                

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

686   Dương Uy Phấn Vũ Đại Vương           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

687   Dương Vũ An Dân Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

688   Dương Vũ Quý Minh Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

689   Duy Công (Đức Duy Phổ Tế Linh ứng Đại Vương)                

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

690   Duy Tiên Công Chúa                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

691   Duy Vương Tam Vương Đại Vương            

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

692   Duyệt Tịch Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

 

STT            Tên thần            Tên sách

1       Gạo Công (Trần Vương Gạo Đại Tướng Quân)           

1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

2       Gia Công           

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

3       Già Công           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

4       Giá Công (Ông Đồng Giá Môn Da Đại Vương)             

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/53)

5       Gia Hạnh Công Chúa                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)

2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

6       Gia Hạnh Ý Đức… Hoàng Thái Hậu Phi Nhân              

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

7       Già Lam            

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)

2. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

8       Gia Nỗi Đại Vương             

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

9       Gia Nương                  

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

10     Gia Ông Hiển Hựu Đại Vương            

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần sắc (AD.a6/12)

11     Gia Thiện Từ Nhân… Hoàng Thái Hậu                  

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)

12     Gia Thông… Đại Vương              

1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

3. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)

4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Yên Sở xã thần sắc (AD.a2/15)

5. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)

6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)

7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

13     Gia Thục Công Chúa Húy Thanh Diệu                  

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)

14     Gia Thục Thái Trưởng Công Chúa Húy Thanh Bảo              

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)

15     Gia Từ Hoàng Thái Hậu             

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

16     Gia ứng             

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

17     Giác Hải… Thiền Sư           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

3. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

18     Giai Công (Hựu Giai Thái Tử Thượng Đẳng Thần)               

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)

19     Giai Công (Không Hoàng… Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

20     Giám Sát… Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

21     Giám Thệ Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)

22     Giang Công (Tam Giang Hộ Quốc Đại Vương)            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

23     Giang Công (Tam Giang Quảng Tế Linh ứng Đại Vương)

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

24     Giang Đô… Đại Vương                

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

25     Giáng Hương             

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)

26     Giang Khẩu Thiên Sứ Đại Vương                

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

27     Giang lâm tự đại đức chương vũ cảm hóa thượng hầu                 

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)

28     Giang Nương (Hậu Phi Tán Trị Công Chúa)                 

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

29     Giang Quảng… Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

30     Giang Thanh Đại Quốc Vương            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)

31     Giang Thượng Thủy Tế Hoàng Đầu Thái Tử… Đại Vươn     

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng các xã thần sắc (AD.a9/2)

32     Giáo Dung                  

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)

33     Giáp Ngọ Hiển ứng             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

34     Giáp Ngọ Tán Trị                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)

Tổng: 34

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.040
  • 184
  • 4.259
  • 155
  • 7.561.928
  • 888.251