Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr5 – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 5)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

          STT Tên thần             Tên sách   

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)

66     Đại Tổng Đốc Trục Đông Nga Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

67     Đại Từ Quốc Mẫu Mỹ Ngọc Nga My Thiên Tiên Công Chú           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)

68     Đại Tướng Hòa Quận Công                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)

69     Đài Vàng           

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)

70     Đài Vương Cây Số … Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

71     Đài Vương Hoàng Hà                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

72     Đàm Công                  

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

73     Dầm Dề             

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)

74     Dầm Dề Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)

75     Đàm Gia Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)

76     Đàm Thận Huy          

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)

77     Đàm Trạch Đại Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)

78     Đặng Chiêu Trung              

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)

79     Đặng Công Đại Vương                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)

80     Đăng Giang                

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

81     Đặng Minh Đức                   

1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)

82     Đặng Oánh                 

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)

83     Đặng Phu Nhân Hoàng Thái Hậu                 

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

84     Đặng Quảng Xuyên            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

85     Đằng Thiên… Hoàng Hậu           

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)

86     Đặng Thổ Giai           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

87     Đặng Từ Tường                  

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

88     Danh Sơn Anh Tú Minh Công              

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)

89     Dao Công                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)

90     Đạo Công (Trần Vương Đạo Đô Đài Đại Tướng Quân)        

1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)

91     Đào Công Cán           

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

92     Đào Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)

93     Đào Đô (Đô Thống Đại Vương)           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

94     Đào Hiển (Chiêu Hiển Đại Vương)               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

95     Đào Hộ              

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)

96     Đào Hoàng Thái Hậu                   

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)

97     Đào Hồng                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

98     Đào Hùng                   

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

99     Đào Hưởng                

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

100   Đào Kỳ              

1. Hoàn Long Cơ Xá xã thần tích (AE.a2/16)

101  Đào Lang                    

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)

3. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

102   Đào Linh Lang Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

103   Đào Lỗ              

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)

104   Đào Nương                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

2. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

3. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

4. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

105   Đạo Quang                 

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

106   Đào Quang Xuân                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần tích (AE.a4/38)

107   Đào Quý Nhân … An Hoàng Quan Tối Linh Công Chúa       

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

108   Đào Quý Nương … Phu Nhân              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

109   Đào Sư Tích               

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

2. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

110   Đạo Thành Cư Sĩ Linh ứng… Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Thượng xã phật tích (AE.a3/39)

111   Đạo Thành Đại Vương Thượng Đẳng Thần                   

1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)

112   Đào Thị Phú               

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)

113   Đào Toàn Bân           

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

114   Đào Toàn Phú            

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)

115   Đào Trân (Huệ Trân Công Chúa)                 

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)

116   Đào Tướng Quân Cao Sơn Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)

117   Đào Tướng Quân… Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)

118   Đào Vân (Phụ Quốc Thượng Tể Bổng Thánh Đại Vương T          

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)

119   Đạt Công           

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)

120   Đạt Công (An Quận Công Đại Vương)                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)

121   Đạt Công (Đương Cảnh Thành Hoàng… Đại Vương)  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)

122   Đậu Công (Lê Hành Thành Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/26)

123   Đầu Lễ Công Chúa             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/6)

124   Đầu Lũng… Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

125   Đâu Nương (Sát Hạng Thủy Đâu Công Chúa)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

126   Đề Chưởng Nhạc Phủ… Uy Công Đại Vương                

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

127   Đề Công (Đề Lại Công Thành Hoàng)                  

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

128   Đê Công (Lý Lâm Đê… Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

129   Đễ Công (Phúc Thần Liêu Đại Vương)                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

130   Đệ Nhất Cao Gia… Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Dũng Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/27)

131   Đệ Nhất Động Linh Thông Hiện Nguyên Soái Đại Vương    

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

132   Đệ Nhất Hoàng Cả Anh Minh… Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

133   Đệ Nhất Hoàng Phi Diêu Hanh Công Chúa                   

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

134   Đệ Nhất Linh Tố Đại Vương                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

135   Đệ Nhất Minh Quang Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)

136   Đệ Nhất Ngọ Vị Viện Tấu Đại Vương                   

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

137   Đệ Nhất Ông Cả… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần sắc (AD.a7/30)

138   Đệ Nhất Thánh Nữ Chính Cung Hoàng Hậu                 

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

139   Đệ Nhất Trâu Quốc Phù Vận… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

140   Đệ Nhất Triệu Đại Hiển Hựu Hoàng Đế                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)

141   Đệ Nhất Trung Á (Chiêu Cảm Minh Đạt… Đại Vương)         

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/26)

142   Đệ Nhất Trung Thiên… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)

143   Đệ Nhất Vị Thiên Chu… Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

144   Đệ Nhị Bến Quốc Phu Nhân                

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)

145   Đệ Nhị Cao Gia… Đại Vương               

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Dũng Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/27)

146   Đệ Nhị Cao Gia… Hoàng Thái Hậu              

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Dũng Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/27)

147   Đệ Nhị Cung Phi Nguyễn Thị Thục Tư Đoan Từ Công Ch

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

148   Đệ Nhị Cung Phi Nhĩ Nương                

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

149   Đệ Nhị Cung Tần Nguyệt Hoa Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)

150   Đệ Nhị Hoàng Hai Khoan Minh… Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

151   Đệ Nhị Hoàng Phi Đặng Thị Từ Niệm Công Chúa                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)

152   Đệ Nhị Linh Tố… Đại Vương               

1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

153   Đệ Nhị Ngọ Vị Viện Tấu Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

154   Đệ Nhị Ngọc Nữ… Chiêu Dung Công Chúa          

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

155   Đệ Nhị Ông Hai… Đại Vương              

1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)

156   Đệ Nhị Thông Hiện Nguyên Soái Đại Vương                 

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

157   Đệ Nhị Trần Đại Tướng Quân Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)

158   Đệ Nhị Trâu Quốc Phổ Hóa… Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

159   Đệ Nhị Trung Á (Chính Trực Anh Nghị Đại Vương)              

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/26)

160   Đệ Nhị Vị Công Chúa Áo Đỏ Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

161   Đệ Nhị Vị Thiên Quan… Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

162   Đề Sinh Chàng           

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

163   Đệ Tam Cao Gia… Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Dũng Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/27)

164   Đệ Tam Hoàng Ba Cương Minh… Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)

165   Đệ Tam Linh Tố… Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

166   Đệ Tam Ngọ Vị Viện Tấu Đại Vương          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

167   Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Công Chúa                   

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)

3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

168   Đệ Tam Ngọc Nữ… Tiên Dung Công Chúa           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

169   Đệ Tam Quí Tử Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)

170   Đệ Tam Thông Hiện Nguyên Soái Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

171   Đệ Tam Trâu Quốc Hựu Dân… Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a3/4)

172   Đệ Tam Vị Đức Vương Hai… Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)

173   Đệ Thập Thất Hoàng Nữ Từ Hoa… Công Chúa            

1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)

174   Đệ Thất Thanh Uy Anh Nga Công Chúa               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

175   Đế Thích            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/38)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Hạ xã Đình Sơn thôn thần tích (AE.a3/36)

4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

5. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

176   Đệ Tứ Thuần Nhã Hoàng Hậu Phi Nhân Đại Vương             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)

177   Đệ Tứ Vị Hồng Nương Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)

178   Đền Lý Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)

179   Dị Nhân Phúc Thần            

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)

180   Địa Dã Cây Đa Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)

181   Địa Thần Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

182   Địch Lộ Đại Thần               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

183   Địch Lộ Tổ Sư… Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

184   Dịch Lỗi Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)

185   Địch Triết Đại Vương                  

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Ngọc Giả Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/22)

2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)

3. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

186   Diệc Nương                

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)

187   Diêm La Bộ Soái                 

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)

188   Diêm La Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)

2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)

3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)

4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

5. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

6. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)

189   Diêm La Thiên Tử Phổ Tế … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

190   Diêm La Thiên Tử Tế Thế Thượng Sĩ … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)

191   Điểm Tước… Đại Vương             

1. Kiến An tỉnh Đồ Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a12/5)

192   Diên Bình Công Chúa                  

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)

2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

3. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Tiền Thù tổng các xã thần tích (AE.a18/2)

193   Diên Công                   

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)

194   Diên Công (Bản Thổ Sát Hải Đại Vương)            

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)

195   Điển Công (Điển Công Đô Thiên Nhập Nội Hoàng Tông      

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

196   Điển Công (Điển Nguyên Soái Đại Vương)           

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

197   Diên Công (Vũ Linh … Đại Vương)              

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

198   Diễn Phúc Đại Vương                  

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

199   Diễn Quận Công                 

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

200   Diễn Quận Công Nguyễn Quý Ân                 

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

201  Điện Soái Thượng Tướng Quân… Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Chi Cát xã thần sắc (AD.a9/11)

202   Diện Sơn Thánh Nương Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

203   Diên Thành                 

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)

204   Diên Thọ Dương Vũ … Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)

205   Diệu Cảm … Đại Vương              

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

206   Diệu Cảm Công                   

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)

207   Diệu Công (Diệu Uy Hiển Linh … Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)

208   Diệu Hải … Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)

209   Diệu Hạnh Công Chúa                

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)

210   Diệu Hòa Chế Thắng Đại Vương                  

1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

211   Diệu Hương Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)

212   Diệu Linh … Đại Vương               

1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)

213   Diệu Nương                

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)

214   Diệu Thái Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)

215   Diệu Thuận Trinh Thục Phu Nhân                

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

216   Diệu Tiên Thần Nữ             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)

217   Diệu ứng            

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)

218   Diệu Vận … Đại Vương               

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đại Hạnh xã thần sắc (AD.a3/24)

3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)

219   Diệu Vũ Dương Uy Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)

220   Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng)                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)

2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

221   Đinh Ca             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)

222   Dĩnh Công                  

1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)

223   Định Công                  

1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

224   Đính Công (Đính Thượng Thiên Đại Vương)                 

1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)

225   Định Công (Đương Cảnh Thành Hoàng Vũ Định Tối Linh             

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Kim Quang tổng các xã thần tích (AE.a6/2)

226   Đình Công (Đương Đình Linh ứng Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Cao Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a5/46)

227   Đinh Công (Hắc Đế Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

228   Đinh Công Tài            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

229   Đinh Công Trứ           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần tích (AE.a4/13)

230   Đinh Điền          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)

231   Đinh Điền Tế Thế… Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

232   Đinh Dự             

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

233   Đinh Dung Công Chúa                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

234   Đinh Giang Công (An Giang Đại Vương)             

1. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Tường phủ Bạch Hạc huyện các xã thần tích (AE.a8/1)

235   Định Giang Công (An Giang Đại Vương)             

1. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Tường phủ Bạch Hạc huyện các xã thần tích (AE.a8/1)

236   Đinh Khác Nguyên Đại Vương            

1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)

237   Đinh Minh                   

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

238   Đinh Nga           

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)

239   Đình Ngang Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

240   Đinh Thành Hoàng Bảng Công Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

241   Đinh Thị Tố                

1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/69)

242   Đinh Thống (Đô Thống Đại Vương)             

1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)

243   Đinh Tiên Đại Hoàng… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/15)

244   Đinh Tiên Hoàng Phù Liên Lang Quân                 

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

245   Đinh Tiên Thái Tổ Cao Hoàng Đế                

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Đề Cốc tổng các xã thần sắc (AD.a4/10)

246   Đinh Tiên Thái Tổ Cao Hoàng Hậu              

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Đề Cốc tổng các xã thần sắc (AD.a4/10)

247   Đinh Tướng Công Phả Lục                  

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)

248   Đinh Tuy Phúc           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

249   Đinh Văn Trắc (Đinh Tiên Hoàng)                

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Vĩnh Dật Nhân Lý Châu Quyển xã Thám Xuân xã thần tích (AE.a17/3)

250   Đinh Vương… Đại Vương           

1. Hà Nam Tỉnh Kim Bảng Huyện Nhật Tựu Tổng Các Xã Thần Sắc (AD.a13/10)

251   Đỗ Binh Mã Đại Đế Thần Tuy Lộc… Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

252   Đô Chỉ Huy Sứ Trịnh Đăng Lân          

1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)

253   Đỗ Côn Lang Linh ứng Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

254   Đô Công            

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

255   Đỗ Công            

1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)

256   Độ Công (Đại Đô Nhà Độ Đại Vương)                  

1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)

257   Đô Công (Đạt Ma Thiền Sư… Đô Đại Vương)               

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)

258   Đô Công (Đô Lâm Nội Thị… Đại Vương)              

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

259   Đô Công (Đô Thống Chế Tướng Quân)                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

260   Đô Công (Đô Thống Đại Vương)                  

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)

261   Đô Công (Đô Triết Hành Khiển Đại Vương)                 

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lương Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/17)

262   Đô Công (Đốc Lãnh Hầu Nguyên Soái Đại Tướng Quân)    

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)

263   Độ Công (Hùng Hào Chiếu Giám Đại Vương)              

1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Trúc Động tổng các xã thần tích (AE.a19/3)

264   Đô Công (Thái Bảo Đại Vương)                   

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)

265   Độ Công (Thanh Độ Đại Vương)                  

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)

266   Độ Công (Tộ Quốc Anh Triết Đại Vương)            

1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)

267   Đỗ Công Khánh                  

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

268   Đỗ Công Tấu              

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)

269   Độ Cư Sĩ… Đại Vương                 

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Ngọ Dương tổng Ngọ dương xã thần sắc (AD.a12/1)

270   Đô Đại               

1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/15)

271   Đô Đại Côn… Đại Vương            

1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần sắc (AD.a5/12)

272   Đô Đại Linh ứng… Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài xã thần sắc (AD.a3/8)

273   Đô Đài Minh Tự Công Đại Vương                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)

274   Đô Đại Thành Hoàng Tôn Thần          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

275   Đô Đại Thành Hoàng… Chàng Nam Xương                  

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)

276   Đô Đài Uông Bến Đại Vương              

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)

277   Đỗ Đài Vàng Hiển ứng Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

278   Đô Đài Vượng            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

279   Đỗ Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)

280   Đô Đại… Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)

281   Đỗ Đào Bảo Tuyên Uy Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)

282   Đô Đốc Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)

283   Đô Đốc Linh ứng Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

284   Đô Đốc Thái Bảo Lãng Trung Hầu              

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

285   Đô Dụ (Đô Dụ Hiển Hộ Đại Vương)             

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

286   Đô Đức Đông Hải… Đại Vương           

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)

287   Đô Duệ… Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)

288   Đô Dũng Đại Vương           

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)

289   Do Dược Quốc Tá Đại Vương             

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)

290   Đô Gia               

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

291   Đô Giang Linh ứng Đại Vương           

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

292   Đô Hải Nhuận Trạch Đại Vương                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)

293   Đỗ Hành            

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)

294   Đô Hộ                

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

295   Đô Hồ (Đô Hồ Phổ Tế Đại Vương)              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)

296   Đô Hồ Như Tấu Linh ứng Đại Vương                   

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)

297   Đô Hồ… Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

4. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)

298   Đô Hộ… Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)

2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)

4. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Mỹ Trọng tổng các xã thần sắc (AD.a16/17)

299   Đỗ Huy     

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.908
  • 119
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.958
  • 850.994