Thần tiên Việt Nam

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã Tr1- Thần Tiên Việt Nam 越南神仙

Danh Sách Các Thần Tại Việt Nam Các Tổng Xã . (Trang 1)

 

Các vị đều là những vị Thần, Thánh, Tiên nhân của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ,  là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa.

 

Trích Nguyên Văn : VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM – VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

STT Tên thần             Tên sách

1       Ả Anh Nàng Đê… Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

2       Ả Chị Lã Nương Công Chúa               

1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

3       Ả Đê Công Chúa                 

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

4       Ả Diễn… Công Chúa           

1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)

5       Ả Doanh (ả Mỵ Nguyệt Doanh Công Chúa)                   

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

6       Ả Giang Đại Nương Công Chúa                   

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)

7       Ả Hằng Nga Diện Sơn Ngọc Công Chúa              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

8       Ả Lã (ả Lã Công Chúa)              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

9       Ả Lã (ả Lã Phương Dung Từ Nhân Công Chúa)          

1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)

10     Ả Lã (Thánh Mẫu ả Lã Phi Nhân Hoàng Hậu)             

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

11     Ả Lã Nàng Đê            

1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)

2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

3. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)

4. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần sắc (AD.a2/41)

5. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

6. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)

7. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)

8. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)

9. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

10. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

11. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)

12. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

13. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)

14. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/23)

15. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)

16. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)

17. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)

12     Ả Lã Nàng Đê Lê Quí Thị Thượng Đẳng Thần             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)

13     Ả Lã Nàng Lê            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Đa Lộc Điệp thôn thần sắc (AD.a11/3)

14     Ả Lã Thiên Thính Quỳnh Trân Phúc Huệ Đại Vương  

1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/3)

2. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)

15     Ả Lan Nương             

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)

16     Ả Lệ Già Lê Cửa Ngòi Công Chúa              

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)

17     Ả Lự Công Chúa                

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

18     Ả Lự Đại Vương                 

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

19     Ả Lự Minh Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

20     Ả Lự Nàng Đê           

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)

21     Ả Lự Nàng Lã           

1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)

22     Ả Lự Nàng Lãnh … Đại Vương           

1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)

23     Ả Lự Trinh Thục Công Chúa               

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)

24     Ả Mô Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)

25     Nam               

1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)

26     Ả Nang Phu Nhân               

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

27     Ả Nanh Nga Mi Công Chúa Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)

28     Ả Nguyệt Nga Công Chúa          

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

29     Ả Nương           

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)

30     Ả Nương (ả Nương Trinh Tĩnh Phu Nhân)           

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

31     Ả Nương (Đức Vua Bà ả Nương Trinh Thục Công Chúa)    

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

32     Ả Nương (Nhập Nội Công Chúa)                  

1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Đông Hồ tổng các xã thần tích (AE.a5/19)

33     Ả Nương Công Chúa                   

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)

3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

34     Ả Nương Phu Nhân            

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)

35     Á Nương Tôn Thần            

1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)

36     Ả Nương Viên            

1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)

37     Ả Nương Yểu Điệu Thanh Nhàn Từ Huệ Công Chúa  

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)

38     Ả Phi Nhân Quốc Mẫu Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)

39     Á Quận Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

40     Á Tây Vương Thất… Châu Quí Thị Ngọc Vương Công C     

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)

41     Á Thánh Tá Quốc… Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)

42     Á Thánh Vân La... Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)

43     Ả Thuần Nương Công Chúa                

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)

44     Ải Cục … Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

45     Âm Phù Tôn Thần … Bản Thổ Đại Vương            

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

46     An Cốc Hải Khẩu … Đại Vương                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

47     Ân Công (Tế Thế Lã Đông Ân Đại Vương)          

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)

48     An Dân Phổ Hóa Đại Vương               

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)

49     An Dưỡng … Đại Vương             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)

3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)

50     An Dương Vương               

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)

2. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)

3. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)

51     An Duy Đại Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)

52     An Hải Thiên Thượng Đại Vương                

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng Đông Nhuế xã thần sắc (AD.a5/29)

53     An Kiểu Anh Hùng Đại Vương            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

54     An Lâm Đại Đức Linh Thần                

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)

55     An Lang … Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)

56     An Lang Thái Tử Lịch Lộ Đại Thần Đại Vương           

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

57     An Nhân Thượng Sĩ Đại Vương          

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)

58     An Nương                   

1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)

59     An Quốc … Đại Vương                

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/3)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)

4. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)

60     An Quốc Giang Khẩu Vũ Uy Đại Vương              

1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)

61     An Quốc Tuy Hưu Thượng Đẳng Hoàng Đế                  

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Đa Giá xã thần tích (AE.a4/2)

62     An Tất … Đại Vương          

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)

63     An Tất An Định … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)

64     An Tĩnh Tế Thế … Đại Vương              

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

65     An Trì Linh Lang                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)

66     An Trì Uy Linh Lang Đại Vương                  

1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)

67     An Viễn … Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)

68     Áng Na Chàng           

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

69     Anh Ca … Đại Vương                  

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)

70     Anh Dung (Linh ứng Tôn Thần)          

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)

71     Anh Dũng Hiền Lương … Đại Vương           

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)

72     Anh Liệt Đại Vương           

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

73     Anh Liệt Đại Vương (Lê Dị Tài)                   

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)

74     Anh Linh … Đại Thần                   

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

75     Anh Linh … Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)

2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)

3. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)

4. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)

76     Anh Linh Thần Kỳ … Đại Vương                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)

77     Anh Nghị Đại Vương                   

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

78     Anh Thanh Linh ứng Đại Vương                  

1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)

79     Anh Tông          

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)

80     Anh Tông … Hoàng Đế                

1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

81     Anh Uy Trợ Thắng Hổ Lang Đại Vương               

1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)

82     Anh Vũ Uy Linh Ngọ Vương                

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)

83     Áp Nha Công Chúa            

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)

84     Áp Quốc … Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)

2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

85     Áp Quốc Bảo Dực … Đại Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

86     Ất Công             

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)

87     Ất Cung Long Vương … Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)

88     Ất Lan Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

89     Ất Lữ Long Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)

2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)

90     Ất Sơn Thánh Vương                  

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

91     Âu Cơ (Đệ Nhất Tiên Thiên Công Chúa)              

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)

Tổng: 91

 

STT Tên thần             Tên sách

1       Ba Công (Thánh Ba … Đại Vương)              

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)

2       Bà Họ Đàm                

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần tích (AE.a4/13)

3       Bà Họ Ma Đại Vương                 

1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)

4       Bà Họ Nguyễn           

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần tích (AE.a4/13)

5       Bà Lỗi Thuận Trinh Đoan Trang Công Chúa                

1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)

6       Ba Mạ Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

7       Ba Ngôi Mây Cảm ứng Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

8       Bà Nguyệt Nga Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)

9       Bà Nương Tử Tứ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)

10     Ba Thiên Giữa Làng … Đại Vương               

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)

11     Bá Tùng            

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)

12     Ba Vị Vua Năm Vị Lang Đức Vua Tam Vị Tản Viên Sơn     

1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)

13     Bà Vương (Tức Ngọc Nương)             

1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)

14     Bắc Hải Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)

2. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)

15     Bắc Hải Tôn Thần              

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

16     Bác Khấu … Đại Vương              

1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)

17     Bắc Nương (Bắc Nương Lý Minh Đại Vương)             

1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)

18     Bắc Phương Trấn Thiên Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đ           

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)

19     Bắc Phương Trung Vũ Đại Vương               

1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)

20     Bạch Công                 

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)

2. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)

21     Bạch Công (Bạch Đế Đại Vương)                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)

22     Bạch Công (Bạch Đế Tướng Quân)             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)

23     Bạch Công (Đào Bạch Vân Đại Vương)               

1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)

24     Bạch Đa            

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)

25     Bạch Đa Xung Hóa … Đại Vương                

1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)

26     Bạch Diện … Công Chúa             

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)

27     Bạch Hạc Đại Vương                  

1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)

2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)

3. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)

4. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)

5. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)

28     Bạch Hạc Linh ứng Đại Vương           

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)

29     Bạch Hạc Phù Linh Đại Vương          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)

30     Bạch Hạc Quan … Đại Vương             

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)

31     Bạch Hạc Tam Kỳ Giang … Thượng Đẳng Đại Vương         

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)

32     Bạch Hạc Vũ Phụ Trung Dực … Đại Vương                  

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã thần sắc (AD.A10/2)

33     Bạch Hổ Đại Vương           

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)

34     Bạch Hoa Nương (Bạch Hoa Công Chúa)           

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)

35     Bạch Hoa Tiên Chúa                   

1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)

36     Bạch Hoa Tôn Linh Công Chúa                   

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)

37     Bạch Lang Nhân Hậu … Đại Vương            

1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)

38     Bạch Lễ Đình Anh Vũ Dũng Lược Đại Vương              

1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Hà Nhuận tổng các xã thần tích (AE.a12/2)

39     Bạch Lợi Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)

40     Bạch Mã … Đại Vương                

1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)

2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)

3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)

4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)

5. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)

6. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)

41     Bạch Mã Linh Lang Đại Vương                   

1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)

42     Bạch Mã Lôi Công Đại Vương            

1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)

43     Bạch Mai Công Chúa                  

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)

44     Bạch Minh Đại Vương                

1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)

45     Bạch Ngọc … Đại Vương            

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần sắc (AD.a4/34)

4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)

46     Bạch Ngọc Hùng Lược Đại Vương              

1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)

2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần tích (AE.a4/36)

3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)

47     Bạch Nha          

1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)

48     Bạch Nương (Bạch Ngọc Thánh Mẫu Công Chúa)               

1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)

49     Bạch Quốc                 

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)

50     Bạch Sam                   

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)

51     Bạch Sam Đại Vương                  

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)

52     Bạch Sam Linh ứng Đại Vương          

1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)

53     Bạch Sam Trang Nương Hoàng Bà             

1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)

2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)

54     Bách Sơn          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)

2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)

55     Bạch Sơn          

1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)

2. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)

56     Bạch Tào Lỗ Vực Đại Vương              

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

57     Bạch Tẩu Đại Vương                   

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)

58     Bạch Thạch Đại Vương              

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/3)

2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)

3. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)

59     Bạch Thiện Cư Sĩ                

1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)

60     Bạch Thiên Tinh Công Chúa                

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

61     Bạch Tịnh Phu Nhân … Công Chúa             

1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)

62     Bạch Trạch Quận Công              

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)

63     Bạch Tượng               

1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)

64     Bạch Vân Am Cư Sĩ (Nguyễn Bỉnh Khiêm)                   

1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)

65     Bạch Xà Nguyên Soái Thần Vương             

1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)

66     Bạch Xà Thần            

1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)

67     Bạch Y Công Chúa            

1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)

68     Bạch Y Thủy Tinh Công Chúa             

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)

69     Bạch Y Tôn Thần               

1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)

70     Bái Khê Phạm Công Khai Lai Đại Vương           

1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)

71     Bản Bộ Uy Linh Đại Vương                 

1. Hưng Yên Tỉnh Yên Mỹ Huyện Thanh Nga Xã Chu (Châu) Xá thôn thần sắc (AD.a3/21)

72     Bản Cảnh Bảo Tuy Chi Thần               

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

73     Bản Cảnh Linh Hựu Chi Thần             

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

74     Bản Cảnh Thành Hoàng … Đại Vương                 

1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)

75     Bản Cảnh Thành Hoàng Chàng Nĩu Nhị Đại Vương             

1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)

76     Bản Cảnh Thành Hoàng Đại Giới Linh Phù Chi Thần

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

77     Bản Cảnh Thành Hoàng Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ … D       

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

78     Bản Cảnh Thành Hoàng Đỗ Tam Lang Đại Tướng Quân Tu                  

1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)

79     Bản Cảnh Thành Hoàng Giám Sát Đại Vương             

1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)

80     Bản Cảnh Thành Hoàng Linh ứng Đại Vương              

1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)

81     Bản Cảnh Thành Hoàng Long Linh … Đại Vương                 

1. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)

82     Bản Cảnh Thành Hoàng Nhân Huệ Từ Kính … Trinh Tĩ       

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

83     Bản Cảnh Thành Hoàng Nhàn Uyển Tư Phong Húy Khánh                   

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)

84     Bản Cảnh Thành Hoàng Tôn Thần              

1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)

85     Bản Cảnh Thông Duệ Chi Thần          

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

86     Bản Châu Thổ Kỳ … Đại Vương                   

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)

87     Ban Công                   

1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)

88     Bản Hạo            

1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)

89     Bàn Hộ (Người Trung Quốc)               

1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)

90     Bàn Quận Công                  

1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)

3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)

91     Bản Quan Nhân Chàng … Đại Vương                   

1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)

92     Bản Quốc Đại Đô … Đại Vương          

1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Đô Kỳ tổng các xã Mậu Lâm Khánh Lai thần sắc (AD.a5/15)

93     Bản Quốc Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Thành Trấn Q                  

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

94     Bản Quốc Đương Cảnh Thành Hoàng Uy Linh Phổ Hoá ..            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

95     Bản Quốc Đương Cảnh Thành Hoàng Yển ứng Tá Hựu …            

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)

96     Bàn Thái Hầu Nội Giám Dương Hữu Sủng          

1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)

97     Bản Thổ … Đại Vương                 

1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)

98     Bản Thổ Đông Hải Đại Vương            

1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)

99     Bản Thổ Đức Ông Đại Vương Tôn Thần              

1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)

100   Bản Thổ Linh Phù Chi Thần                

1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)

Tổng: 209

Trang: 1 | 2 | 3 | 

 Nguồn : http://hannom.vass.gov.vn/noidung/Disan/Pages/bai-viet.aspx?ItemID=4397

(  Còn tiếp)


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.914
  • 119
  • 6.358
  • 118
  • 6.261.964
  • 850.994