Thần tiên Việt Nam

Xem Ngày Giờ Tốt Xuất Hành, Khai Trương, 6 Ngày Đầu Năm, Ất Mùi Niên 2015 农历乙未年黄道吉日 – Thần Tiên Việt Nam 越南 神仙

XEM NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH, KHAI TRƯƠNG 6 NGÀY ĐẦU NĂM ẤT MÙI NIÊN 2015

(Lục Nhật Hoàng Đạo Ất Mùi)

农历乙未年六日黄道吉时

cát_nhật.jpg

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 19.

Âm lịch: MÙNG 1 TẾT ẤT MÙI cát thời.

农历2015乙未年正月初一吉时

Thai thần chiêm phương: Trù táo lô ngoại chính nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, bính dần nhật.

Bách kị: Bính bất tu táo tất kiến tai ương dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Ngũ hành: Lô trung hỏa kiến chấp vị.

Cát thần nghi xu: Nguyệt đức thiên ân nguyệt ân tứ tương vương nhật thiên thương bất tương ngũ hợp yếu an minh khuyển đối.

Xung sát: Xung hầu (canh thân) sát bắc.

Hung thần nghi kị: Thổ phù tiểu thời nguyệt kiến vãng vong thiên hình.

Nghi: Khai quang giải trừ phạt mộc thụ trụ thượng lương giao dịch lập khoán nạp súc nhập liễm di cữu an táng.

Kị: Nhập trạch xuất hành di tỉ tế tự giá thú động thổ phá thổ tác táo.

Năm 2015 tháng 2 ngày 19 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Mậu tý thời: Xung mã sát nam thời xung nhâm ngọ lục mậu thiên quan phúc tinh thanh long.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý tế tự cầu thần.

Kị: Kì phúc cầu tự.

1:00:00-2:00:59. Kỷ sửu thời xung dương sát đông thời xung quý mùi cẩu thực minh đường quốc ấn.

Nghi: Tu tạo cái ốc di tỉ tác táo an giường nhập trạch khai trương phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý giá thú tiến nhân khẩu.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

3:00:00-4:00:59. Canh dần thời xung hầu sát bắc thời xung giáp thân thiên hình địa binh trường sinh thủy tinh.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch an táng kì phúc.

Kị: Phó nhậm từ tụng tu tạo động thổ.

5:00:00-6:00:59. Tân mão thời xung kê sát tây thời xung ất dậu chu tước tham lang.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài giá thú tu tạo di tỉ khai trương an táng.

Kị: Chu tước tu dụng phượng hoàng phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

7:00:00-8:00:59. Nhâm thìn thời xung cẩu sát nam thời xung bính tuất bất ngộ lộ không kim quỹ phúc đức.

Nghi: Đính hôn giá thú khai trương an táng.

Kị: Phó nhậm xuất hành tế tự kì phúc trai tiếu khai quang.

9:00:00-10:00:59. Quý tị thời xung trư sát đông thời xung đinh hợi nhật hình lộ không nhật lộc bảo quang.

Nghi: Cầu tài kiến quý đính hôn giá thú nhập trạch khai trương an táng.

Kị: Phó nhậm xuất hành tế tự kì phúc trai tiếu khai quang.

11:00:00-12:00:59. Giáp ngọ thời xung thử sát bắc thời xung mậu tý bạch hổ tam hợp trường sinh đại tiến.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Bạch hổ tu dụng kì lân phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

13:00:00-14:00:59. ất mùi thời xung ngưu sát tây thời xung kỷ sửu ngọc đường võ khúc thiểu vi.

Nghi: Tu tạo cái ốc di tỉ an giường nhập trạch khai trương khai thương tế tự kì phúc cầu tự trai tiếu đính hôn giá thú xuất hành.

Kị:

15:00:00-16:00:59. Bính thân thời xung hổ sát nam thời xung canh dần nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

17:00:00-18:00:59. Đinh dậu thời xung thỏ sát đông thời xung tân mão nguyên vũ hỉ thần thiên xá quý nhân.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường nhập trạch an táng tế tự.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

19:00:00-20:00:59. Mậu tuất thời xung long sát bắc thời xung nhâm thìn lục mậu lôi binh tam hợp tư mệnh.

Nghi: Đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường tác táo tế tự.

Kị: Kì phúc cầu tự thừa thuyền.

21:00:00-22:00:59. Kỷ hợi thời xung xà sát tây thời xung quý tị câu trần đại thối lục hợp quý nhân.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường tế tự.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo khai quang.

23:00:00-23:00:59. Canh tý thời xung mã sát nam thời xung giáp ngọ nhật hình địa binh tư mệnh.

Nghi: Tác táo tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

——————–o0o——————–

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 20.

Âm lịch: MÙNG 2 TẾT ẤT MÙI cát thời.

农历2015乙未年正月初二吉时

Thai thần chiêm phương: Thương khố môn ngoại chính nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, đinh mão nhật.

Bách kị: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Ngũ hành: Lô trung hỏa trừ chấp vị.

Cát thần nghi xu: Thiên đức thiên ân tứ tương quan nhật cát kì bất tương ngọc đường ngũ hợp minh khuyển đối.

Xung sát: Xung kê (tân dậu) sát tây.

Hung thần nghi kị: Đại thời đại bại hàm trì chu tước.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu tự khai quang giá thú xuất hành giải trừ phạt mộc sách tá tiến nhân khẩu an giường động thổ khởi cơ thượng lương tài chủng nạp súc phá thổ tạ thổ khải toản an táng.

Kị: Di tỉ nhập trạch xuất hỏa tác táo quật tỉnh.

Năm 2015 tháng 2 ngày 20 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Canh tý thời: Xung mã sát nam thời xung giáp ngọ nhật hình địa binh tư mệnh.

Nghi: Tác táo tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

1:00:00-2:00:59. Tân sửu thời xung dương sát đông thời xung ất mùi câu trần đường phù võ khúc thủy tinh.

Nghi: Kiến quý cầu tài giá thú tiến nhân khẩu di tỉ an táng tế tự kì phúc cầu tự trai tiếu đính hôn.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo.

3:00:00-4:00:59. Nhâm dần thời xung hầu sát bắc thời xung bính thân lộ không đại thối thanh long quốc ấn.

Nghi: Đính hôn giá thú an giường di tỉ nhập trạch tu tạo an táng cầu tài kiến quý.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

5:00:00-6:00:59. Quý mão thời xung kê sát tây thời xung đinh dậu lộ không minh đường tiến quý mộc tinh.

Nghi: Tu tạo cái ốc di tỉ tác táo an giường nhập trạch khai trương cầu tự đính hôn giá thú.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

7:00:00-8:00:59. Giáp thìn thời xung cẩu sát nam thời xung mậu tuất bất ngộ thiên hình nhật hại võ khúc.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu tự trai tiếu đính hôn giá thú an táng.

Kị: Phó nhậm xuất hành.

9:00:00-10:00:59. ất tị thời xung trư sát đông thời xung kỷ hợi chu tước đế vượng tiến lộc dịch mã.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch tu tạo an táng kì phúc đính hôn phó nhậm xuất hành kiến quý cầu tài.

Kị: Chu tước tu dụng phượng hoàng phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

11:00:00-12:00:59. Bính ngọ thời xung thử sát bắc thời xung canh tý địa binh hỉ thần nhật lộc kim quỹ.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường phó nhậm.

Kị: Tu tạo động thổ.

13:00:00-14:00:59. Đinh mùi thời xung ngưu sát tây thời xung tân sửu tam hợp thiên xá thiên đức bảo quang.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường tu tạo nhập trạch an táng tế tự.

Kị:

15:00:00-16:00:59. Mậu thân thời xung hổ sát nam thời xung nhâm dần lục mậu bạch hổ thái dương công tào.

Nghi: Nhập trạch tu tạo an táng tế tự trai tiếu cầu thần.

Kị: Kì phúc cầu tự bạch hổ tu dụng kì lân phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

17:00:00-18:00:59. Kỷ dậu thời xung thỏ sát đông thời xung quý mão nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

19:00:00-20:00:59. Canh tuất thời xung long sát bắc thời xung giáp thìn thiên lao địa binh lục hợp hữu bật.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường kiến quý.

Kị: Phó nhậm tu tạo di tỉ xuất hành từ tụng.

21:00:00-22:00:59. Tân hợi thời xung xà sát tây thời xung ất tị nguyên vũ tam hợp quý nhân tả phụ.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường tế tự kiến quý.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

23:00:00-23:00:59. Nhâm tý thời xung mã sát nam thời xung bính ngọ thiên lao lộ không tam hợp đại tiến.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Phó nhậm tu tạo di tỉ xuất hành từ tụng tế tự kì phúc trai tiếu khai quang.

——————–o0o——————–

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 21.

Âm lịch: MÙNG 3 TẾT ẤT MÙI cát thời.

农历2015乙未年正月初三吉时

Thai thần chiêm phương: Phòng sàng tê ngoại chính nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, mậu thìn nhật.

Bách kị: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường thần bất khốc khấp tất chủ trọng tang.

Ngũ hành: Đại lâm mộc mãn chấp vị.

Cát thần nghi xu: Thiên ân phúc đức lục nghi thủ nhật kim quỹ kim đường thiên vu.

Xung sát: Xung cẩu (nhâm tuất) sát nam.

Hung thần nghi kị: Cửu khảm chiêu diêu yếm đối cửu không cửu tiêu.

Nghi: Hội thân hữu quan kê an giường hội thân hữu an cơ giới tế tự kì phúc cầu tự kinh lạc.

Kị: Giá thú khai trương động thổ tác táo an táng.

Năm 2015 tháng 2 ngày 21 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Nhâm tý thời: Xung mã sát nam thời xung bính ngọ thiên lao lộ không tam hợp đại tiến.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Phó nhậm tu tạo di tỉ xuất hành từ tụng tế tự kì phúc trai tiếu khai quang.

1:00:00-2:00:59. Quý sửu thời xung dương sát đông thời xung đinh mùi nguyên vũ lộ không quý nhân quốc ấn.

Nghi: Cầu thần cầu tài kiến quý đính hôn giá thú an táng thanh long.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ tế tự kì phúc trai tiếu khai quang.

3:00:00-4:00:59. Giáp dần thời xung hầu sát bắc thời xung mậu thân bất ngộ trường sinh tư mệnh dịch mã.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch tu tạo an táng tác táo tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần kiến quý.

Kị: Phó nhậm xuất hành.

5:00:00-6:00:59. ất mão thời xung kê sát tây thời xung kỷ dậu nhật hại câu trần cẩu thực thiên quan.

Nghi: Cầu tài kiến quý.

Kị: Phó nhậm xuất hành tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

7:00:00-8:00:59. Bính thìn thời xung cẩu sát nam thời xung canh tuất thiên binh nhật hình hỉ thần thanh long.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Thượng lương cái ốc nhập liễm phó nhậm xuất hành.

9:00:00-10:00:59. Đinh tị thời xung trư sát đông thời xung tân hợi đại thối nhật lộc ngũ phù minh đường.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý đính hôn giá thú nhập trạch khai trương cái ốc di tỉ tác táo an giường.

Kị: Khai quang tu tạo an táng.

11:00:00-12:00:59. Mậu ngọ thời xung thử sát bắc thời xung nhâm thiên hình lục mậu thái âm tham lang.

Nghi: Tu tạo an táng xuất hành cầu tài giá thú.

Kị: Phó nhậm từ tụng kì phúc cầu tự.

13:00:00-14:00:59. Kỷ mùi thời xung ngưu sát tây thời xung quý sửu chu tước thiên ất hữu bật.

Nghi: Kì phúc cầu tự xuất hành nhập trạch giá thú tu tạo an táng phó nhậm kiến quý cầu tài.

Kị: Chu tước tu dụng phượng hoàng phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

15:00:00-16:00:59. Canh thân thời xung hổ sát nam thời xung giáp dần địa binh tam hợp kim quỹ tả phụ.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường phó nhậm kiến quý.

Kị: Tu tạo động thổ.

17:00:00-18:00:59. Tân dậu thời xung thỏ sát đông thời xung ất mão thiên tặc lục hợp thiên đức bảo quang.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

19:00:00-20:00:59. Nhâm tuất thời xung long sát bắc thời xung bính thìn nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

21:00:00-22:00:59. Quý hợi thời xung xà sát tây thời xung đinh tị lộ không ngọc đường thiểu vi.

Nghi: Tu tạo cái ốc di tỉ an giường nhập trạch khai trương khai thương kiến quý cầu tài đính hôn giá thú tiến nhân khẩu.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

23:00:00-23:00:59. Giáp tý thời xung mã sát nam thời xung mậu ngọ bạch hổ quý nhân đại tiến tham lang.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu thần xuất hành cầu tài kiến quý đính hôn giá thú tu tạo an táng thanh long phó nhậm.

Kị: Bạch hổ tu dụng kì lân phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

——————–o0o——————–

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 22.

Âm lịch: 2015 niên, tháng giêng, ngày mùng 4, cát thời.

农历2015乙未年正月初四吉时

Thai thần chiêm phương: Chiêm môn sàng ngoại chính nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, kỷ tị nhật.

Bách kị: Kỷ bất phá khoán nhị bỉ tịnh vong tị bất viễn hành tài vật phục tàng.

Ngũ hành: Đại lâm mộc bình chấp vị.

Cát thần nghi xu: Tương nhật bảo quang.

Xung sát: Xung trư (quý hợi) sát đông.

Hung thần nghi kị: Du họa nguyệt hình tử thần ngũ hư trọng nhật nguyệt hại.

Nghi: Tác táo giải trừ bình trị đạo đồ dư sự vật thủ.

Kị: Tế tự kì phúc an táng an môn.

Năm 2015 tháng 2 ngày 22 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Giáp tý thời: Xung mã sát nam thời xung mậu ngọ bạch hổ quý nhân đại tiến tham lang.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu thần xuất hành cầu tài kiến quý đính hôn giá thú tu tạo an táng thanh long phó nhậm.

Kị: Bạch hổ tu dụng kì lân phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

1:00:00-2:00:59. ất sửu thời xung dương sát đông thời xung kỷ mùi bất ngộ tam hợp ngọc đường đường phù.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường tu tạo cái ốc di tỉ.

Kị: Phó nhậm xuất hành.

3:00:00-4:00:59. Bính dần thời xung hầu sát bắc thời xung canh thân thiên binh thiên quan hỉ thần quốc ấn.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý tế tự kì phúc cầu thần.

Kị: Thượng lương cái ốc nhập liễm.

5:00:00-6:00:59. Đinh mão thời xung kê sát tây thời xung tân dậu nguyên vũ thiên xá tham lang.

Nghi: Nhập trạch an táng cầu tài giá thú.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

7:00:00-8:00:59. Mậu thìn thời xung cẩu sát nam thời xung nhâm tuất cẩu thực lục mậu tư mệnh hữu bật.

Nghi: Tác táo tu tạo phó nhậm kiến quý cầu tài xuất hành giá thú tiến nhân khẩu di tỉ an táng.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

9:00:00-10:00:59. Kỷ tị thời xung trư sát đông thời xung quý hợi câu trần đại thối đế vượng tả phụ.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch an táng kiến quý cầu tài.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo khai quang.

11:00:00-12:00:59. Canh ngọ thời xung thử sát bắc thời xung giáp tý địa binh nhật lộc thanh long thiên quý.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý đính hôn giá thú nhập trạch khai trương an táng kì phúc.

Kị: Tu tạo động thổ.

13:00:00-14:00:59. Tân mùi thời xung ngưu sát tây thời xung ất sửu phúc tinh võ khúc minh đường thái dương.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu thần đính hôn giá thú xuất hành cầu tài nhập trạch an táng tu tạo cái ốc di tỉ tác táo an giường.

Kị:

15:00:00-16:00:59. Nhâm thân thời xung hổ sát nam thời xung bính dần lộ không la văn lục hợp.

Nghi: Cầu tự cầu tài giá thú an táng.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

17:00:00-18:00:59. Quý dậu thời xung thỏ sát đông thời xung đinh mão chu tước lộ không tam hợp trường sinh.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Chu tước tu dụng phượng hoàng phù chế phủ tắc sự sự bất nghi tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

19:00:00-20:00:59. Giáp tuất thời xung long sát bắc thời xung mậu thìn tuần không kim quỹ phúc đức.

Nghi: Kì phúc đính hôn giá thú khai trương an táng.

Kị: Phó nhậm xuất hành cầu tài.

21:00:00-22:00:59. ất hợi thời xung xà sát tây thời xung kỷ tị nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

23:00:00-23:00:59. Bính tý thời xung mã sát nam thời xung canh ngọ nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

——————–o0o——————–

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 23.

Âm lịch: 2015 niên, tháng giêng, ngày mùng 5, cát thời.

农历2015乙未年正月初五吉时

Thai thần chiêm phương: Chiêm đối ma ngoại chính nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, canh ngọ nhật.

Bách kị: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương ngọ bất thiêm cái ốc chủ canh trương.

Ngũ hành: Lộ bàng thổ định chấp vị.

Cát thần nghi xu: Lâm nhật tam hợp dân nhật thời đức thiên mã thời âm minh khuyển.

Xung sát: Xung thử (giáp tý) sát bắc.

Hung thần nghi kị: Địa nẵng bạch hổ.

Nghi: Giá thú tế tự quan kê tu sức viên tường trí sản.

Kị: Kinh lạc tham bệnh cái ốc tác táo động thổ.

Năm 2015 tháng 2 ngày 23 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Bính tý thời: Xung mã sát nam thời xung canh ngọ nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

1:00:00-2:00:59. Đinh sửu thời xung dương sát đông thời xung tân mùi la văn thiên đức võ khúc.

Nghi: Kì phúc cầu tự xuất hành cầu tài giá thú an táng tế tự.

Kị:

3:00:00-4:00:59. Mậu dần thời xung hầu sát bắc thời xung nhâm thân lục mậu tam hợp sinh vượng tả phụ.

Nghi: Đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường phó nhậm kiến quý.

Kị: Kì phúc cầu tự.

5:00:00-6:00:59. Kỷ mão thời xung kê sát tây thời xung quý dậu thiên tặc đại tiến ngọc đường đường phù.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú tu tạo nhập trạch cầu tài khai trương giao dịch an táng phó nhậm xuất hành kiến quý.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

7:00:00-8:00:59. Canh thìn thời xung cẩu sát nam thời xung giáp thú thiên lao địa binh bỉ kiên võ khúc.

Nghi: Tế tự kì phúc cầu tự trai tiếu đính hôn giá thú an táng.

Kị: Phó nhậm tu tạo di tỉ xuất hành từ tụng.

9:00:00-10:00:59. Tân tị thời xung trư sát đông thời xung ất hợi nguyên vũ trường sinh tiến quý thái âm.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch an táng kì phúc.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

11:00:00-12:00:59. Nhâm ngọ thời xung thử sát bắc thời xung bính tý lộ không nhật hình phúc tinh tư mệnh.

Nghi: Cầu thần đính hôn giá thú cầu tài nhập trạch an táng tác táo.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

13:00:00-14:00:59. Quý mùi thời xung ngưu sát tây thời xung đinh sửu lộ không câu trần lục hợp quý nhân.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

15:00:00-16:00:59. Giáp thân thời xung hổ sát nam thời xung mậu dần đại thối nhật lộc thanh long dịch mã.

Nghi: Phó nhậm xuất hành cầu tài kiến quý đính hôn giá thú nhập trạch khai trương kì phúc.

Kị: Khai quang tu tạo an táng.

17:00:00-18:00:59. ất dậu thời xung thỏ sát đông thời xung kỷ mão đế vượng tham lang minh đường.

Nghi: Cầu tự giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch tu tạo an táng phó nhậm xuất hành cầu tài.

Kị:

19:00:00-20:00:59. Bính tuất thời xung long sát bắc thời xung canh thìn thiên binh bất ngộ tam hợp hỉ thần.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Thượng lương cái ốc nhập liễm phó nhậm xuất hành.

21:00:00-22:00:59. Đinh hợi thời xung xà sát tây thời xung tân tị tuần không chu tước thiên xá tả phụ.

Nghi: Tu tạo nhập trạch an táng kiến quý giá thú tiến nhân khẩu di tỉ.

Kị: Phó nhậm xuất hành cầu tài chu tước tu dụng phượng hoàng phù chế phủ tắc sự sự bất nghi.

23:00:00-23:00:59. Mậu tý thời xung mã sát nam thời xung nhâm ngọ thiên hình lục mậu trường sinh tiến quý.

Nghi: Giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch tu tạo an táng.

Kị: Phó nhậm từ tụng kì phúc cầu tự.

——————–o0o——————–

 

Dương lịch: Năm 2015 tháng 2 ngày 24.

Âm lịch: 2015 niên, tháng giêng, ngày mùng 6, cát thời.

农历2015乙未年正月初六吉时

Thai thần chiêm phương: Trù táo xí ngoại tây nam.

Tuế thứ: Ất mùi niên, mậu dần nguyệt, tân mùi nhật.

Bách kị: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Ngũ hành: Lộ bàng thổ chấp chấp vị.

Cát thần nghi xu: Kính an ngọc đường nguyệt đức hợp.

Xung sát: Xung ngưu (ất sửu) sát tây.

Hung thần nghi kị: Tiểu háo.

Nghi: Nạp thải giá thú tế tự kì phúc xuất hành tu tạo động thổ di tỉ nhập trạch an táng phá thổ.

Kị: Khai trương nhập trạch trai tiếu.

Năm 2015 tháng 2 ngày 24 cát thời.

0:00:00-0:00:59. Mậu tý thời: Xung mã sát nam thời xung nhâm ngọ thiên hình lục mậu trường sinh tiến quý.

Nghi: Giá thú di tỉ nhập trạch khai trương giao dịch tu tạo an táng.

Kị: Phó nhậm từ tụng kì phúc cầu tự.

1:00:00-2:00:59. Kỷ sửu thời xung dương sát đông thời xung quý mùi nhật phá.

Nghi:

Kị: Nhật thời tương xung sự sự bất nghi.

3:00:00-4:00:59. Canh dần thời xung hầu sát bắc thời xung giáp thân địa binh la văn kim quỹ.

Nghi: Kì phúc cầu tự xuất hành cầu tài giá thú an táng.

Kị: Tu tạo động thổ.

5:00:00-6:00:59. Tân mão thời xung kê sát tây thời xung ất dậu thiên tặc tam hợp thiên đức bảo quang.

Nghi: Cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu cầu thần.

7:00:00-8:00:59. Nhâm thìn thời xung cẩu sát nam thời xung bính tuất bạch hổ lộ không thái dương đường phù.

Nghi: Nhập trạch tu tạo an táng kiến quý cầu tài giá thú tiến nhân khẩu di tỉ.

Kị: Bạch hổ tu dụng kì lân phù chế phủ tắc sự sự bất nghi tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

9:00:00-10:00:59. Quý tị thời xung trư sát đông thời xung đinh hợi lộ không ngọc đường phúc tinh quốc ấn.

Nghi: Tu tạo cái ốc di tỉ an giường nhập trạch khai trương khai thương cầu thần đính hôn giá thú cầu tài.

Kị: Tế tự kì phúc trai tiếu khai quang phó nhậm xuất hành.

11:00:00-12:00:59. Giáp ngọ thời xung thử sát bắc thời xung mậu tý thiên lao lục hợp đại tiến quý nhân.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú cầu tài khai trương giao dịch an giường tế tự.

Kị: Phó nhậm tu tạo di tỉ xuất hành từ tụng.

13:00:00-14:00:59. ất mùi thời xung ngưu sát tây thời xung kỷ sửu nhật kiến nguyên vũ hữu bật.

Nghi: Kiến quý cầu tài giá thú tiến nhân khẩu di tỉ an táng.

Kị: Tạo thuyền thừa thuyền phó nhậm xuất hành tu tạo động thổ.

15:00:00-16:00:59. Bính thân thời xung hổ sát nam thời xung canh dần thiên binh hỉ thần tư mệnh tả phụ.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường tác táo tế tự phó nhậm kiến quý.

Kị: Thượng lương cái ốc nhập liễm.

17:00:00-18:00:59. Đinh dậu thời xung thỏ sát đông thời xung tân mão câu trần bất ngộ thiên xá nhật lộc.

Nghi: Nhập trạch an táng cầu tài kiến quý đính hôn giá thú.

Kị: Phó nhậm xuất hành tu tạo.

19:00:00-20:00:59. Mậu tuất thời xung long sát bắc thời xung nhâm thìn lục mậu lôi binh thanh long võ khúc.

Nghi: Đính hôn giá thú an giường di tỉ nhập trạch tu tạo an táng tế tự.

Kị: Kì phúc cầu tự thừa thuyền.

21:00:00-22:00:59. Kỷ hợi thời xung xà sát tây thời xung quý tị tuần không đại thối tam hợp minh đường.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú khai trương giao dịch an giường cái ốc di tỉ tác táo.

Kị: Phó nhậm xuất hành cầu tài khai quang tu tạo an táng.

23:00:00-23:00:59. Canh tý thời xung mã sát nam thời xung giáp ngọ địa binh tam hợp đế vượng thanh long.

Nghi: Kì phúc cầu tự đính hôn giá thú xuất hành cầu tài khai trương giao dịch an giường.

Kị: Tu tạo động thổ.

 

29331943_8.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 531
  • 86
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.804
  • 898.360