Thần tiên Việt Nam

Phả Truyền Họ Tên Có Tác Dụng Tốt, Họ (Cung, Lại, Thường, Duẫn, Vu, Đường, Tạ, Tống, La, Quách) – Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

PHẢ TRUYỀN ĐẶT TÊN CÓ TÁC DỤNG TỐT THEO HỌ

 anh_a003.jpeg

Đây là pho sách chữ hán, gồm trên dưới 400 Họ và Tên do các bậc thần tiên, tiên nhân lưu truyền lại, chủ yếu là những tên có ý nghĩa tốt và số nét tốt. Sách này rất là quý hiếm và linh nghiệm. Nhiều vị vua chúa cổ xưa các dòng tộc cao quý, các nhà lãnh đạo, thương gia nhiều tầng lớp con người trên nhân gian biết được đã dùng tên trong sách này thấy vô cùng ứng nghiệm. Đã trở thành những bậc kì tài hữu ích trong Xã Hội cổ xưa và hiện tại. Pho sách thần tiên họ tên này. Nếu ai có duyên trùng họ tên trong bảng số mệnh suốt đời gặp may mắn quý nhân phù chì một kiếp người giàu sang và thịnh vượng.

Nếu có họ mà không trùng tên trong này cảm thấy trong đời chưa được may mắn toại nguyện, có thể cầu xin thần tiên đổi tên gọi là: Thủ danh cải danh trắc danh – danh chính ngôn thuận. Lễ tấu thiên tào và giấy chứng danh (đóng dấu đạo kinh sư bảo) Sự sự thông.

Ý NGHĨA

姓名是个人独特的语言代号和文学标志.  它除了表示个人家族 ,  血缘承传及长幼关系之外.  与名主的命运关系极为密切.

Tính danh thị cá nhân độc đặc đích ngữ ngôn đại hiệu Hòa văn học tiêu chí. Tha trừ liễu biểu thị cá nhân gia tộc, huyết duyên thừa truyền cập trưởng ấu quan hệ chi ngoại. Dữ danh thiển đích mệnh vận quan hệ cực vi mật thiết.

姓名与人生 ,  职业 ,  健康 ,  婚姻 ,  人际关系 ,  事业均有关系.

Tính danh dữ nhân sinh, chức nghiệp, kiện khang, hôn nhân, nhân tế quan hệ, sự nghiệp quân hữu quan hệ.

姓名是一组汉字符号.  汉字又是信息容量极大的符号.  这个符号对名主自身 ,  他人及环境有刺激 ,  间示 ,  导引 ,  衍化 ,  沟通 ,  融合的特殊功能.

Tính danh thị nhất tổ Hán Tự phù hiệu. Hán Tự hựu thị tín tức dung lượng cực đại đích phù hiệu. Giá cá phù hiệu đối danh thiển tự thân, tha nhân cập hoàn cảnh hữu thích kích, gian thị, đạo dẫn, diễn hóa, câu thông, dung hợp đích đặc thù công năng.

姓名作为一种重要的意识现象.  它伴随着名主走完他的人生道路.  一个好名字.  将合名主终生受益 ,  一个不好的名字.  将使人遗憾终生.  甚至带来灾祸.

Tính danh tác vi nhất chủng trọng yếu đích ý thức hiện tượng. Tha bạn tùy trước danh thiển tẩu hoàn tha đích nhân sinh đạo lộ. Nhất cá hảo danh tự. Tương hợp danh thiển chung sinh thụ ích, nhất cá bất hảo đích danh tự. Tương sử nhân di hám chung sinh. Thậm chí đội lai tai họa.

有其名.  必有其实.  名为实之宾也.

Hữu kì danh. Tất hữu kỳ thực. Danh vi thật chi tân dã.

命运是先天之命与后天之命的终合驼用.  好的姓名.  是对先天之命的顺承认知.  对后天之命的启迪开拓.  承命启运.

Mệnh vận thị tiên thiên chi mệnh dữ hậu thiên chi mệnh đích chung hợp đà dụng. Hảo đích tính danh. Thị đối tiên thiên chi mệnh đích thuận thừa nhận tri. Đối hậu thiên chi mệnh đích khải địch khai thác. Tức “thừa mệnh khải vận” .

命运在于.  要善于驾驭通融.  在命运的过程中.  姓名的作用要引起足够的重视.  姓氏承于先祖.  不可随意改动.  而名字则由自己掌握.

Mệnh vận tại vu “vận” . Yếu thiện ư giá ngự thông dung. Tại mệnh vận đích quá trình trung. Tính danh đích tác dụng yếu dẫn khởi túc cú đích trọng thị. Tính thị thừa ư tiên tổ. Bất khả tùy ý cải động. Nhi danh tự tắc do tự kỷ chưởng ác.

先天不足.  何以更改补救 取好名字是其中一法.

Tiên thiên bất túc. Hà dĩ canh cải bổ cứuThủ hảo danh tự thị kỳ trung nhất pháp.

先天吉命.  何以锦上添花 名字上下功夫是其中一法.

Tiên thiên cát mệnh. Hà dĩ cẩm thượng thiêm hoaDanh tự thượng hạ công phu thị kỳ trung nhất pháp.

雄心壮志.  难以持恒.  以好名字作座佑铭是其中一法.

Hùng tâm tráng chí. Nan dĩ trì hằng. Dĩ hảo danh tự tác tọa hữu minh thị kỳ trung nhất pháp.

事业受挫.  如何扭转乾坤 改个好名字调整气场是其中一法.

Sự nghiệp thụ tỏa. Như hà nữu chuyển càn khônCải cá hảo danh tự điều chỉnh khí trường thị kỳ trung nhất pháp.

家庭不和.  如何调和阴阳.  使之幸福 换个好名字是其中一法.

Gia đình bất hòa. Như hà điều hòa âm dương. Sử chi hạnh phúcHoán cá hảo danh tự thị kỳ trung nhất pháp.

小孩学业不佳.  不思进取.  何以改变心性.  开启智慧 重新取名是其中一法.

Tiểu hài học nghiệp bất giai. Bất tư tiến thủ. Hà dĩ cải biến tâm tính. Khai khải trí tuệTrùng tân thủ danh thị kỳ trung nhất pháp.

公司走下坡路.  如何摆脱经营困境 改换公司名称或商标是其中一法.

Công ti tẩu hạ pha lộ. Như hà bãi thoát kinh doanh khốn cảnhCải hoán công ti danh xưng hoặc thương tiêu thị kỳ trung nhất pháp.

化名为咒.  把姓名作为座佑铭 ,  化名为符.  把姓名作为护身宝物.  姓名会成为人生航程的指南针.

Hóa danh vi chú. Bả tính danh tác vi tọa hữu minh, hóa danh vi phù. Bả tính danh tác vi hộ thân bảo vật. Tính danh hội thành vi nhân sinh hàng trình đích chỉ nam châm.

. ,  姓名与命运相应:

Nhị, tính danh dữ mệnh vận tương ưng:

所谓人的命运.  其实是一种宇宙规律.  命为先天定数.  运为后天时空.  人的命运.  在一个人的身上无处不体现.  既然姓名与相 人体) 是密不可分的统一体.  那么.  名主的姓名与命运是相对应的.

Sở vị nhân đích mệnh vận. Kỳ thực thị nhất chủng vũ trụ quy luật. Mệnh vi tiên thiên định số. Vận vi hậu thiên thời không. Nhân đích mệnh vận. Tại nhất cá nhân đích thân thượng vô xứ bất thể hiện. Ký nhiên tính danh dữ tương nhân thể thị mật bất khả phân đích thống nhất thể. Na yêu. Danh thiển đích tính danh dữ mệnh vận thị tương đối ứng đích.

一般来说.  姓氏是承传的.  代表祖辈 ,  父母 ,  基业 ,  基础 ,  先天禀赋 ,  辈份字代表兄弟 ,  姐妹 ,  朋友 ,  交际关系 ,  名字代表自己 ,  名主相貌 ,  婚姻 ,  子女等.  三者必须综合分析才能得出结论.  姓不同.  辈份字和名字   相同.  则完全不同.

Nhất bàn lai thuyết. Tính thị thị thừa truyền đích. Đại biểu tổ bối, phụ mẫu, cơ nghiệp, cơ sở, tiên thiên bẩm phú, bối phân tự đại biểu huynh đệ, thư muội, bằng hữu, giao tế quan hệ, danh tự đại biểu tự kỷ, danh thiển tướng mạo, hôn nhân, tử nữ đẳng. Tam giả tất tu tổng hợp phân tích tài năng đắc xuất kết luận. Tính bất đồng. Bối phân tự hòa danh tự tương đồng. Tắc hoàn toàn bất đồng.

命运好.  在姓名上有所体现.

Mệnh vận hảo. Tại tính danh thượng hữu sở thể hiện.

命运差.  必然有一个不好的名字与之相应.

Mệnh vận sai. Tất nhiên hữu nhất cá bất hảo đích danh tự dữ chi tương ưng.

比如.  李世民 ,  毛泽东的姓名不错.  第二个取名李世民 ,  毛泽东的.  必定不可能性有相同的命运.  用物理学能量守衡定律来解释.  这些好名字的能量已经完全释放.  第二个使用者的风水 ,  禀赋 ,  四柱不同.  不仅不可能带来好运.  甚至会带来不好的结果.

Tỉ như. Lý Thế Dân, Mao Trạch Đông đích tính danh bất thác. Đệ nhị cá thủ danh Lý Thế Dân, Mao Trạch Đông đích. Tất định bất khả năng tính hữu tương đồng đích mệnh vận. Dụng vật lý học “năng lượng thủ hành định luật” lai giải thích. Giá ta hảo danh tự đích năng lượng dĩ kinh hoàn toàn thích phóng. Đệ nhị cá sử dụng giả đích phong thủy, bẩm phú, tứ trụ bất đồng. Bất cận bất khả năng đội lai hảo vận. Thậm chí hội đội lai bất hảo đích kết quả

 

HỌ Cung

龚若珊龚瑞珊龚瑞敏龚瑞珍龚智华龚宸宇龚艺蕾龚智鹏

Cung nhược san – Cung thụy san – Cung thụy mẫn – Cung thụy trân – Cung trí hoa – Cung thần vũ – Cung nghệ lôi – Cung trí bằng

龚铭城龚清敏龚煦然龚恒   – 龚靖雯龚寒. –  龚涵  .. – 龚菡

Cung minh thành – Cung thanh mẫn – Cung hú nhiên – Cung hằng – Cung tĩnh văn – Cung hàn –  Cung hàm.. – Cung hạm

龚钰寒龚夕晶龚函   –  龚夕窈龚禧. –  龚夕晗龚霏霖龚一淼

Cung ngọc hàn – Cung tịch tinh – Cung hàm.. – Cung tịch yểu – Cung hi –  Cung tịch ? – Cung phi lâm – Cung nhất miểu

龚抒璇龚飞霖龚抒谛龚抒妮龚抒昕龚抒旻龚心旻龚清中

Cung trữ tuyền – Cung phi lâm – Cung trữ đế – Cung trữ ny – Cung trữ hân – Cung trữ mân – Cung tâm mân – Cung thanh trung

龚立宏龚一清龚发仙龚发佳龚发盼龚盼盼龚发财龚西窈

Cung lập hoành – Cung nhất thanh – Cung phát tiên – Cung phát giai – Cung phát phán – Cung phán phán – Cung phát tài – Cung tây yểu

龚汐窈龚昔窈龚兮窈龚希窈龚熙窈龚奇泉龚玺窈龚羲窈

Cung tịch yểu – Cung tích yểu – Cung hề yểu – Cung hy yểu – Cung hi yểu – Cung kì tuyền – Cung tỉ yểu – Cung hy yểu

龚习窈龚建平龚悉窈龚茜窈龚析窈龚晰窈龚绍清龚建友

Cung tập yểu – Cung kiến bình – Cung tất yểu – Cung thiến yểu – Cung tích yểu – Cung tích yểu – Cung thiệu thanh – Cung kiến hữu

龚艳君龚黎明龚波   –  龚万详龚万合龚万祥龚熹. –  龚熙

Cung diễm quân – Cung lê minh – Cung ba.. – Cung vạn tường – Cung vạn hợp – Cung vạn tường – Cung hy –  Cung hi

龚玺. –  龚曦. –  龚祉匀龚纯辉龚一岷龚西珽龚昔晨龚钇珮

Cung tỉ –  Cung hi –  Cung chỉ quân – Cung thuần huy – Cung nhất dân – Cung tây ? – Cung tích thần – Cung ? Bội

龚一曦龚一茜龚逸茜龚亦茜龚忆茜龚奕茜龚翌茜龚旖茜

Cung nhất hi – Cung nhất thiến – Cung dật thiến – Cung diệc thiến – Cung ức thiến – Cung dịch thiến – Cung dực thiến – Cung y thiến

龚翊茜龚以茜龚宜茜龚绎茜龚仪茜龚艺茜龚谊茜龚茜翊

Cung dực thiến – Cung dĩ thiến – Cung nghi thiến – Cung dịch thiến – Cung nghi thiến – Cung nghệ thiến – Cung nghị thiến – Cung thiến dực

龚茜逸龚绍平龚绎羲龚绍珍龚绎曦龚绎西龚绎燨龚绎昔

Cung thiến dật – Cung thiệu bình – Cung dịch hy – Cung thiệu trân – Cung dịch hi – Cung dịch tây – Cung dịch ? – Cung dịch tích

龚绎希龚绎玺龚凯伦龚绎皙龚焕然龚绎汐龚轩民龚绎析

Cung dịch hy – Cung dịch tỉ – Cung khải luân – Cung dịch tích – Cung hoán nhiên – Cung dịch tịch – Cung hiên dân – Cung dịch tích

龚林. –  龚国. –  龚国华龚亦皙龚亦曦龚奕曦龚逸曦龚屹曦

Cung lâm –  Cung quốc –  Cung quốc hoa – Cung diệc tích – Cung diệc hi – Cung dịch hi – Cung dật hi – Cung ngật hi

龚颐曦龚翌曦龚轶曦龚轶希龚轶晰龚轶昔龚轶茜龚轶兮

Cung di hi – Cung dực hi – Cung dật hi – Cung dật hy – Cung dật tích – Cung dật tích – Cung dật thiến – Cung dật hề

龚轶玺龚轶惜龚轶犀龚绎习龚弋晰龚弋曦龚弋燨弋熙

Cung dật tỉ – Cung dật tích – Cung dật tê – Cung dịch tập – Cung dặc tích – Cung dặc hi – Cung dặc ? – Dặc hi

龚弋玺龚弋惜龚弋希龚广才龚弋稀龚米多龚弋兮龚弋析

Cung dặc tỉ – Cung dặc tích – Cung dặc hy – Cung quảng tài – Cung dặc hi – Cung mễ đa – Cung dặc hề – Cung dặc tích

龚弋皙龚弋汐龚弋浠龚弋茜龚一楷龚义锋龚春阳龚叶飞

Cung dặc tích – Cung dặc tịch – Cung dặc ? – Cung dặc thiến – Cung nhất giai – Cung nghị phong – Cung xuân dương – Cung diệp phi

龚辉. –  龚治中龚志秀龚志嫦龚明明龚志莲龚志连龚漓滠

Cung huy –  Cung trị trung – Cung chí tú – Cung chí thường – Cung minh minh – Cung chí liên – Cung chí liên – Cung li ?

龚洳潇龚宏睿龚万东龚世惠龚叙匀龚继伟龚海波龚健平

Cung như tiêu – Cung hoành duệ – Cung vạn đông – Cung thế huệ – Cung tự quân – Cung kế vĩ – Cung hải ba – Cung kiện bình

龚政   –  龚子昱龚子邑龚子逸龚子颐龚继业龚志亮龚玮霖

Cung chánh.. – Cung tử dục – Cung tử ấp – Cung tử dật – Cung tử di – Cung kế nghiệp – Cung chí lượng – Cung vĩ lâm

龚珂霖龚勋琦龚琦鲲龚于琦龚栩翔龚玉宏龚凯珉龚银珍

Cung kha lâm – Cung huân kỳ – Cung kỳ côn – Cung ư kỳ – Cung hủ tường – Cung ngọc hoành – Cung khải mân – Cung ngân trân

龚嘉峻龚炳柏龚抶娖龚翀剧龚哧舱龚哧迨龚娣抶龚嘉骏

Cung gia tuấn – Cung bỉnh bách – Cung sất ? – Cung ? Kịch – Cung xích thương – Cung xích đãi – Cung ? Sất – Cung gia tuấn

龚哧餲龚哧痴龚哧薆龚嘉淼龚哧宝龚欸哧龚欸欸龚欸掰

Cung xích ế – Cung xích si – Cung xích ? – Cung gia miểu – Cung xích bảo – Cung ai xích – Cung ai ai – Cung ai bài

龚翊博龚益聪龚世荣龚斐. –  龚芊凝龚晓蕾龚雷. –  龚然

Cung dực bác – Cung ích thông – Cung thế vinh – Cung phỉ –  Cung thiên ngưng – Cung hiểu lôi – Cung lôi –  Cung nhiên

龚燃. –  龚喜 – .. – 龚浩. –  龚敏臣龚嘉源龚嘉恒龚嘉衡龚嘉俊

Cung nhiên –  Cung hỉ.. – .. – Cung hạo –  Cung mẫn thần – Cung gia nguyên – Cung gia hằng – Cung gia hành – Cung gia tuấn

龚嘉浚龚嘉钧龚嘉均龚嘉驹龚一. –  龚庆. –  龚纱佳龚勇

Cung gia tuấn – Cung gia quân – Cung gia quân – Cung gia câu – Cung nhất –  Cung khánh –  Cung sa giai – Cung dũng

龚晓伟龚艳柔龚语瞳龚莎   – 龚诘瞳龚筠梦龚惠云龚阅坤

Cung hiểu vĩ – Cung diễm nhu – Cung ngữ đồng – Cung toa – Cung cật đồng – Cung quân mộng – Cung huệ vân – Cung duyệt khôn

龚嘉浩龚承. –  龚嘉泽龚嘉军龚嘉竣龚琦 – .. – 龚嘉霖龚嘉麟

Cung gia hạo – Cung thừa –  Cung gia trạch – Cung gia quân – Cung gia thuân – Cung kỳ.. – .. – Cung gia lâm – Cung gia lân

龚嘉临龚蕾. –  龚仲泽龚鹏程龚健. –  龚细生龚星. –  龚兵

Cung gia lâm – Cung lôi –  Cung trọng trạch – Cung bằng trình – Cung kiện –  Cung tế sanh – Cung tinh –  Cung binh

龚汉武龚孝碧龚苗. –  龚麟懿龚秋铃龚锦辉龚绎晰龚卿

Cung hán vũ – Cung hiếu bích – Cung miêu –  Cung lân ý – Cung thu linh – Cung cẩm huy – Cung dịch tích – Cung khanh

龚喜儿龚璞. –  龚朴. –  龚黎. –  龚玉心龚碧辉龚春潮龚萱

Cung hỉ nhân – Cung phác –  Cung phác –  Cung lê –  Cung ngọc tâm – Cung bích huy – Cung xuân triều – Cung huyên

龚鹏允龚致远龚子钰龚家锡龚安陆龚胜 – .. – 龚胜宇龚家习

Cung bằng duẫn – Cung trí viễn – Cung tử ngọc – Cung gia tích – Cung an lục – Cung thắng.. – .. – Cung thắng vũ – Cung gia tập

龚瑞. –  龚秋源龚翊萱龚鹏诚龚付华龚昱 – .. – 龚成 – .. – 龚小生

Cung thụy –  Cung thu nguyên – Cung dực huyên – Cung bằng thành – Cung phó hoa – Cung dục.. – .. – Cung thành.. – .. – Cung tiểu sinh

龚沥. –  龚晖 – .. – 龚袭 – .. – 龚舸 – .. – 龚朕吾龚政武龚林波龚林涛

Cung lịch –  Cung huy.. – .. – Cung tập.. – .. – Cung khả.. – .. – Cung trẫm ngô – Cung chánh vũ – Cung lâm ba – Cung lâm đào

龚克. –  龚煜芮龚涛. –  龚亚南龚翠华龚宗良龚智贤龚帮治

Cung khắc –  Cung dục nhuế – Cung đào –  Cung á nam – Cung thúy hoa – Cung tông lương – Cung trí hiền – Cung bang trị

龚利华龚磊. –  龚逸潇龚思静龚凯 – .. – 龚爱华龚晓栋龚键

Cung lợi hoa – Cung lỗi –  Cung dật tiêu – Cung tư tĩnh – Cung khải.. – .. – Cung ái hoa – Cung hiểu đống – Cung kiện

龚兴生龚占. –  龚克城龚秀程龚坚. –  龚勋 – .. – 龚战. –  龚晓

Cung hưng sanh – Cung chiếm –  Cung khắc thành – Cung tú trình – Cung kiên –  Cung huân.. – .. – Cung chiến –  Cung hiểu

龚龙. –  龚克艰龚昌迅龚子铭龚秋香龚圣杰龚子恒龚子城

Cung long –  Cung khắc gian – Cung xương tấn – Cung tử minh – Cung thu hương – Cung thánh kiệt – Cung tử hằng – Cung tử thành

龚子轶龚国锋龚子意龚畅 – .. – 龚晓晨龚子胄龚子宸龚志恒

Cung tử dật – Cung quốc phong – Cung tử ý – Cung sướng.. – .. – Cung hiểu thần – Cung tử ? – Cung tử thần – Cung chí hằng

龚民 – .. – 龚平. –  龚明 – .. – 龚子平龚子奕龚慕雷龚嘉哲龚小华

Cung dân.. – .. – Cung bình –  Cung minh.. – .. – Cung tử bình – Cung tử dịch – Cung mộ lôi – Cung gia triết – Cung tiểu hoa

龚文俊龚文哲龚晶 – .. – 龚子琛龚子建龚子健龚薪 – .. – 龚金桂

Cung văn tuấn – Cung văn triết – Cung tinh.. – .. – Cung tử sâm – Cung tử kiến – Cung tử kiện – Cung tân.. – .. – Cung kim quế

龚世豪龚悟学龚世学龚悟豪龚雷升龚必焱龚思楠龚铁鹰

Cung thế hào – Cung ngộ học – Cung thế học – Cung ngộ hào – Cung lôi thăng – Cung tất diễm – Cung tư nam – Cung thiết ưng

龚成全龚人玮龚子涵龚子焱龚致桦龚志华龚文杰龚建强

Cung thành toàn – Cung nhân vĩ – Cung tử hàm – Cung tử diễm – Cung trí hoa – Cung chí hoa – Cung văn kiệt – Cung kiến cường

龚凌宇龚风楠龚嘉禹龚嘉宇龚春伟龚一鸣龚斌. –  龚帅

Cung lăng vũ – Cung phong nam – Cung gia vũ – Cung gia vũ – Cung xuân vĩ – Cung nhất minh – Cung bân –  Cung soái

龚卫东龚小明龚子轩龚保东龚雷项龚晨. –  龚相. –  龚相卜

Cung vệ đông – Cung tiểu minh – Cung tử hiên – Cung bảo đông – Cung lôi hạng – Cung thần –  Cung tương –  Cung tương bốc

龚恋. –  龚效 – .. – 龚晓柔龚惠中龚三川龚沁鑫龚承运龚承韵

Cung luyến –  Cung hiệu.. – .. – Cung hiểu nhu – Cung huệ trung – Cung tam xuyên – Cung thấm hâm – Cung thừa vận – Cung thừa vận

龚玮   –  龚承蕴龚承中龚承书龚承航龚承天龚锡超龚承阳

Cung vĩ.. – Cung thừa uẩn – Cung thừa trung – Cung thừa thư – Cung thừa hàng – Cung thừa thiên – Cung tích siêu – Cung thừa dương

龚承吉龚承昕龚承骞龚承乾龚承程龚承辰龚承泉龚承如

Cung thừa cát – Cung thừa hân – Cung thừa khiên – Cung thừa can – Cung thừa trình – Cung thừa thần – Cung thừa tuyền – Cung thừa như

龚承润龚一惟龚世京龚承锦龚承涛龚承理龚晨曦龚承奕

Cung thừa nhuận – Cung nhất duy – Cung thế kinh – Cung thừa cẩm – Cung thừa đào – Cung thừa lý – Cung thần hi – Cung thừa dịch

龚承成龚承新龚承希龚承奇龚承承龚承汉龚承翰龚承涵

Cung thừa thành – Cung thừa tân – Cung thừa hy – Cung thừa kì – Cung thừa thừa – Cung thừa hán – Cung thừa hàn – Cung thừa hàm

龚承菡龚承典龚承舟龚承北龚承恩龚承初龚承非龚承灿

Cung thừa hạm – Cung thừa điển – Cung thừa chu – Cung thừa bắc – Cung thừa ân – Cung thừa sơ – Cung thừa phi – Cung thừa xán

龚承冠龚洳珉龚承豪龚承瑞龚嘉姚龚承睿龚承一龚承弘

Cung thừa quan – Cung như mân – Cung thừa hào – Cung thừa thụy – Cung gia diêu – Cung thừa duệ – Cung thừa nhất – Cung thừa hoằng

龚承厚龚承泽龚承赫龚毅明龚承启龚承琛龚承其龚承贤

Cung thừa hậu – Cung thừa trạch – Cung thừa hách – Cung nghị minh – Cung thừa khải – Cung thừa sâm – Cung thừa kì – Cung thừa hiền

龚承尧龚承舜龚承禹龚毅敏龚芸. –  龚云  .. – 龚心

Cung thừa nghiêu – Cung thừa thuấn – Cung thừa vũ – Cung nghị mẫn – Cung vân –  Cung vân.. – Cung tâm

***

 

HỌ Lại

赖宁建赖相燃赖思宇赖立   – 赖涵绵赖彦汐赖佳萱赖平

Lại trữ kiến – Lại tương nhiên – Lại tư vũ – Lại lập – Lại hàm miên – Lại ngạn tịch – Lại giai huyên – Lại bình

赖锐修赖冬灵赖晓萱赖帧彤赖君亮赖秀清赖鑫钡赖君宝

Lại nhuệ tu – Lại đông linh – Lại hiểu huyên – Lại tránh đồng – Lại quân lượng – Lại tú thanh – Lại hâm ? – Lại quân bảo

赖志远赖睿   – 赖丽焱赖小涵赖海冰赖琢琢赖禾寸赖浣力

Lại chí viễn – Lại duệ – Lại lệ diễm – Lại tiểu hàm – Lại hải băng – Lại trác trác – Lại hòa thốn – Lại cán lực

赖聪明赖邾湄赖竹荣赖世星赖杰辉赖哲   – 赖晶芸赖红敏

Lại thông minh – Lại chu mi – Lại trúc vinh – Lại thế tinh – Lại kiệt huy – Lại triết – Lại tinh vân – Lại hồng mẫn

赖郗航赖嘉霓赖宏睿赖闻   – 赖道宁赖漠陈赖志洋赖露菲

Lại ? Hàng – Lại gia nghê – Lại hoành duệ – Lại văn – Lại đạo trữ – Lại mạc trần – Lại chí dương – Lại lộ phi

赖桃   – 赖佻钇赖渌升赖甲钲赖晓嘉赖隆宸赖快乐赖思羽

Lại đào – Lại điêu ? – Lại lục thăng – Lại giáp chinh – Lại hiểu gia – Lại long thần – Lại khoái lạc – Lại tư vũ

赖榆童赖林   – 赖博围赖飞淡赖逸杰赖磊根赖钦松赖子碹

Lại du đồng – Lại lâm – Lại bác vi – Lại phi đạm – Lại dật kiệt – Lại lỗi căn – Lại khâm tùng – Lại tử ?

赖志中赖芸   – 赖洪滨赖钰泰赖迁帆赖素静赖彦军赖彦舟

Lại chí trung – Lại vân – Lại hồng tân – Lại ngọc thái – Lại thiên phàm – Lại tố tĩnh – Lại ngạn quân – Lại ngạn chu

赖彦杉赖尚雯赖梁宸赖紫琦赖彦凌赖宝棋赖姝凌赖惠

Lại ngạn sam – Lại thượng văn – Lại lương thần – Lại tử kỳ – Lại ngạn lăng – Lại bảo kỳ – Lại xu lăng – Lại huệ

赖思余赖柳清赖亦筠赖张明赖思哲赖嘉璜赖玉忠赖北大

Lại tư dư – Lại liễu thanh – Lại diệc quân – Lại trương minh – Lại tư triết – Lại gia hoàng – Lại ngọc trung – Lại Bắc Đại

赖锐   – 赖一博赖奕诗赖祥庆赖君灏赖海昶赖钢灵赖旌仲

Lại nhuệ – Lại nhất bác – Lại dịch thi – Lại tường khánh – Lại quân hạo – Lại hải sưởng – Lại cương linh – Lại tinh trọng

赖阳光赖巧香赖佳彤赖博懿赖恒伟赖艺馨赖濡鹰赖可然

Lại dương quang – Lại xảo hương – Lại giai đồng – Lại bác ý – Lại hằng vĩ – Lại nghệ hinh – Lại nhu ưng – Lại khả nhiên

赖玉彤赖梓峻赖卓著赖承鑫赖彩平赖晓彬赖介石赖萧贤

Lại ngọc đồng – Lại tử tuấn – Lại trác trước – Lại thừa hâm – Lại thải bình – Lại hiểu bân – Lại giới thạch – Lại tiêu hiền

赖垲雨赖尤仙赖平爱赖单岚赖一洪赖雨森赖佳俊赖子易

Lại khải vũ – Lại vưu tiên – Lại bình ái – Lại đơn lam – Lại nhất hồng – Lại vũ sâm – Lại giai tuấn – Lại tử dịch

赖崇国赖进明赖松   – 赖鸿尾赖璧麟赖赫双赖雯   – 赖娴贞

Lại sùng quốc – Lại tiến minh – Lại tùng – Lại hồng vĩ – Lại bích lân – Lại hách song – Lại văn – Lại ? Trinh

赖彦哲赖禹翌赖汉年赖海妮赖星荣赖逸谦赖尚霖赖友东

Lại ngạn triết – Lại vũ dực – Lại hán niên – Lại hải ny – Lại tinh vinh – Lại dật khiêm – Lại thượng lâm – Lại hữu đông

赖述先赖海东赖崇戟赖僮珀赖岳   – 赖洛言赖建辰赖华业

Lại thuật tiên – Lại hải đông – Lại sùng kích – Lại đồng phách – Lại nhạc – Lại lạc ngôn – Lại kiến thần – Lại hoa nghiệp

赖心如赖心瑜赖昶华赖志杰赖沛泽赖土   – 赖华一赖欣意

Lại tâm như – Lại tâm du – Lại sưởng hoa – Lại chí kiệt – Lại phái trạch – Lại thổ – Lại hoa nhất – Lại hân ý

赖培晨赖靖霖赖家辰赖淑 – .. – 赖文翔赖身   – 赖樾舟赖炳喧

Lại bồi thần – Lại tĩnh lâm – Lại gia thần – Lại thục.. – .. – Lại văn tường – Lại thân – Lại việt chu – Lại bỉnh huyên

赖人斋赖广润赖勉晨赖云龙赖香芯赖昊鑫赖重智赖爱华

Lại nhân trai – Lại quảng nhuận – Lại miễn thần – Lại vân long – Lại hương tâm – Lại hạo hâm – Lại trọng trí – Lại ái hoa

赖昀   – 赖亭圳赖文通赖金伟赖梦利赖栗平赖运群赖宇宸

Lại ? – Lại đình quyến – Lại văn thông – Lại kim vĩ – Lại mộng lợi – Lại lật bình – Lại vận quần – Lại vũ thần

赖瑜钰赖瑜浠赖楠润赖绮佩赖浩博赖宛芸赖瑜泽赖高慧

Lại du ngọc – Lại du ? – Lại nam nhuận – Lại khỉ bội – Lại hạo bác – Lại uyển vân – Lại du trạch – Lại cao tuệ

赖赫岩赖佳奇赖祯珉赖智远赖煜琪赖奕琪赖新印赖靖洪

Lại hách nham – Lại giai kì – Lại trinh mân – Lại trí viễn – Lại dục kỳ – Lại dịch kỳ – Lại tân ấn – Lại tĩnh hồng

赖文伟赖谨宁赖凌音赖蕊暇赖蔓龄赖童均赖橄   – 赖浩帛

Lại văn vĩ – Lại cẩn trữ – Lại lăng âm – Lại nhị hạ – Lại man linh – Lại đồng quân – Lại cảm – Lại hạo bạch

赖志操赖建军赖勤锋赖艺潇赖品喜赖材腾赖绮桐赖称源

Lại chí thao – Lại kiến quân – Lại cần phong – Lại nghệ tiêu – Lại phẩm hỉ – Lại tài đằng – Lại khỉ đồng – Lại xưng nguyên

赖匡   – 赖笑庄赖培君赖祥辉赖博   – 赖凌   – 赖灰狗赖妙忸

Lại khuông – Lại tiếu trang – Lại bồi quân – Lại tường huy – Lại bác – Lại lăng – Lại hôi cẩu – Lại diệu (N)u

赖俏言赖伟梁赖诗俪赖知源赖亮谦赖慧敏赖粟煜赖安淇

Lại tiếu ngôn – Lại vĩ lương – Lại thi lệ – Lại tri nguyên – Lại lượng khiêm – Lại tuệ mẫn – Lại túc dục – Lại an kì

赖艳敏赖临珊赖沁芑赖昂然赖晓杰赖樱   – 赖謦   – 赖乃祥

Lại diễm mẫn – Lại lâm san – Lại thấm khỉ – Lại ngang nhiên – Lại hiểu kiệt – Lại anh – Lại khánh – Lại nãi tường

赖嘉妃赖若烨赖宏宇赖钢 – .. – 赖涵驰赖小漫赖庆跃赖清

Lại gia phi – Lại nhược diệp – Lại hoành vũ – Lại cương.. – .. – Lại hàm trì – Lại tiểu mạn – Lại khánh dược – Lại thanh

赖子煜赖乐毅赖超一赖天来赖值 – .. – 赖啸璇赖仲蔡赖宸居

Lại tử dục – Lại lạc nghị – Lại siêu nhất – Lại thiên lai – Lại trị.. – .. – Lại khiếu tuyền – Lại trọng thái – Lại thần cư

赖桠泳赖焙涵赖佳   – 赖思懿赖功贵赖新  . –  赖梓旭赖轩

Lại nha vịnh – Lại bồi hàm – Lại giai – Lại tư ý – Lại công quý – Lại tân –  Lại tử húc – Lại hiên

赖成柱赖菁. –  赖芸帆赖泽锟赖金金赖芳绮赖陈淼赖雨芯

Lại thành trụ – Lại tinh –  Lại vân phàm – Lại trạch ? – Lại kim kim – Lại phương khỉ – Lại trần miểu – Lại vũ tâm

赖勇   – 赖承然赖文德赖承霖赖堂甜赖虹   – 赖永卓赖可欣

Lại dũng – Lại thừa nhiên – Lại văn đức – Lại thừa lâm – Lại đường điềm – Lại hồng – Lại vĩnh trác – Lại khả hân

赖子衡赖雪凤赖嘉佳赖文军赖丁介赖阌舆赖雨辰赖如书

Lại tử hành – Lại tuyết phượng – Lại gia giai – Lại văn quân – Lại đinh giới – Lại văn dư – Lại vũ thần – Lại như thư

赖成徽赖思思赖和泉赖哲壹赖建雷赖问鼎赖立超赖粲

Lại thành huy – Lại tư tư – Lại hòa tuyền – Lại triết nhất – Lại kiến lôi – Lại vấn đỉnh – Lại lập siêu – Lại sán

赖托球赖小淋赖泽韶赖小筱赖修泠赖仲凯赖仁济赖祝秋

Lại thác cầu – Lại tiểu lâm – Lại trạch thiều – Lại tiểu tiểu – Lại tu linh – Lại trọng khải – Lại nhân tể – Lại chú thu

赖紫海赖鑫邦赖驰洋赖宛曼赖语蕙赖展鹏赖鑫强赖青歆

Lại tử hải – Lại hâm bang – Lại trì dương – Lại uyển mạn – Lại ngữ huệ – Lại triển bằng – Lại hâm cường – Lại thanh hâm

赖荣俊赖映璇赖泉   – 赖捺   – 赖洲. –  赖俊翔赖子庠赖鸣轩

Lại vinh tuấn – Lại ánh tuyền – Lại tuyền – Lại nại – Lại châu –  Lại tuấn tường – Lại tử tường – Lại minh hiên

赖风轩赖社媚赖源斌赖熙 – .. – 赖名扬赖小立赖思麦赖礼鸿

Lại phong hiên – Lại xã mị – Lại nguyên bân – Lại hi.. – .. – Lại danh dương – Lại tiểu lập – Lại tư mạch – Lại lễ hồng

赖特   – 赖乃容赖士格赖保馨赖珏惠赖文晖赖飞屹赖锦亦

Lại đặc – Lại nãi dung – Lại sĩ cách – Lại bảo hinh – Lại giác huệ – Lại văn huy – Lại phi ngật – Lại cẩm diệc

赖海   – 赖玛 – .. – 赖林楦赖效茜赖宇 – .. – 赖婉昕赖德成赖金鑫

Lại hải – Lại mã.. – .. – Lại lâm tuyên – Lại hiệu thiến – Lại vũ.. – .. – Lại uyển hân – Lại đức thành – Lại kim hâm

赖芊宇赖佳鑫赖星宇赖秉政赖一晶赖新星赖雍超赖霏

Lại thiên vũ – Lại giai hâm – Lại tinh vũ – Lại bỉnh chánh – Lại nhất tinh – Lại tân tinh – Lại ung siêu – Lại phi

赖世聪赖合昊赖迪   – 赖灯龙赖思海赖增芸赖嘉辰赖鑫夏

Lại thế thông – Lại hợp hạo – Lại địch – Lại đăng long – Lại tư hải – Lại tăng vân – Lại gia thần – Lại hâm hạ

赖鑫璇赖鱼晴赖平辉赖月亮赖寒润赖孟山赖国其赖瑞滨

Lại hâm tuyền – Lại ngư tình – Lại bình huy – Lại nguyệt lượng – Lại hàn nhuận – Lại mạnh san – Lại quốc kì – Lại thụy tân

赖禹清赖姗珊赖闯晓赖皓然赖诚翰赖元军赖锦林赖永刚

Lại vũ thanh – Lại san san – Lại sấm hiểu – Lại hạo nhiên – Lại thành hàn – Lại nguyên quân – Lại cẩm lâm – Lại vĩnh cương

赖宝中赖瀚海赖溢海赖烙乐赖永康赖文茜赖骏   – 赖吣估

Lại bảo trung – Lại hãn hải – Lại dật hải – Lại lạc lạc – Lại vĩnh khang – Lại văn thiến – Lại tuấn – Lại ? Cô

赖隽铧赖起昌赖子荣赖升 – .. – 赖玉茜赖箩   – 赖梓涵赖艺佳

Lại tuyển ? – Lại khởi xương – Lại tử vinh – Lại thăng.. – .. – Lại ngọc thiến – Lại la – Lại tử hàm – Lại nghệ giai

赖明军赖金岭赖珏   – 赖野   – 赖岳江赖蕾 – .. – 赖培基赖嘉竹

Lại minh quân – Lại kim lĩnh – Lại giác – Lại dã – Lại nhạc giang – Lại lôi.. – .. – Lại bồi cơ – Lại gia trúc

赖嘉诚赖娈 – .. – 赖子淇赖茂彩赖懿雯赖礼敬赖怀东赖昊一

Lại gia thành – Lại luyến.. – .. – Lại tử kì – Lại mậu thải – Lại ý văn – Lại lễ kính – Lại hoài đông – Lại hạo nhất

赖建伟赖璐藉赖纨菁赖丁婕赖少游赖常荣赖岳诚

Lại kiến vĩ – Lại lộ tạ – Lại hoàn tinh – Lại đinh tiệp – Lại thiểu du – Lại thường vinh – Lại nhạc thành

***

 

HỌ Thường

常秉兼常思思常东轩常佳松常锦柏常曙烁常侦   – 常宏月

Thường bỉnh kiêm – Thường tư tư – Thường đông hiên – Thường giai tùng – Thường cẩm bách – Thường thự thước – Thường trinh – Thường hoành nguyệt

常子锡常天抒常玉香常丕雄常键海常京伦常晓华常东明

Thường tử tích – Thường thiên trữ – Thường ngọc hương – Thường phi hùng – Thường kiện hải – Thường kinh luân – Thường hiểu hoa – Thường đông minh

常东哲常秀明常焯旦常奕鸣常温泉常柳 – .. – 常海昊常谨二

Thường đông triết – Thường tú minh – Thường ? Đán – Thường dịch minh – Thường ôn tuyền – Thường liễu.. – .. – Thường hải hạo – Thường cẩn nhị

常洪杰常曼曼常正凡常文鼎常金华常垂祥常语宁常垒

Thường hồng kiệt – Thường mạn mạn – Thường chính phàm – Thường văn đỉnh – Thường kim hoa – Thường thùy tường – Thường ngữ trữ – Thường lũy

常麒翔常晶   – 常鑫鹏常欣欣常冬雨常思蓓常永人常馨菲

Thường kì tường – Thường tinh – Thường hâm bằng – Thường hân hân – Thường đông vũ – Thường tư bội – Thường vĩnh nhân – Thường hinh phi

常柳. –  常哲阳常晶雅常长春常安昕常恒源常雯 – .. – 常姨

Thường liễu –  Thường triết dương – Thường tinh nhã – Thường trường xuân – Thường an hân – Thường hằng nguyên – Thường văn.. – .. – Thường di

常旭旭常泓月常日升常嘟嘟常果汁常唯一常仕秋常利俊

Thường húc húc – Thường hoằng nguyệt – Thường nhật thăng – Thường đô đô – Thường quả trấp – Thường duy nhất – Thường sĩ thu – Thường lợi tuấn

常子骞常柱   – 常爱官常咏财常子平常欣春常丰荣常垂梁

Thường tử khiên – Thường trụ – Thường ái quan – Thường vịnh tài – Thường tử bình – Thường hân xuân – Thường phong vinh – Thường thùy lương

常芮宁常小钰常佳歆常彦 – .. – 常吉生常庚辛常婉骐常继濠

Thường nhuế trữ – Thường tiểu ngọc – Thường giai hâm – Thường ngạn.. – .. – Thường cát sanh – Thường canh tân – Thường uyển kỳ – Thường kế hào

常丛穹常君蔚常弘海常逸夫常木. –  常童钊常骏   – 常铷

Thường tùng khung – Thường quân úy – Thường hoằng hải – Thường dật phu – Thường mộc –  Thường đồng chiêu – Thường tuấn – Thường ?

常柱. –  常瑞桐常耕熙常忠意常懿萱常毅. –  常浩乐常劲图

Thường trụ –  Thường thụy đồng – Thường canh hi – Thường trung ý – Thường ý huyên – Thường nghị –  Thường hạo lạc – Thường kính đồ

常凯歌常带尘常光辉常兰惠常文雁常宇雷常玮玮常铎湘

Thường khải ca – Thường đái trần – Thường quang huy – Thường lan huệ – Thường văn nhạn – Thường vũ lôi – Thường vĩ vĩ – Thường đạc tương

常焯蓓常琪丰常泽天常令轩常政洋常宝书常郁海常静伟

Thường ? Bội – Thường kỳ phong – Thường trạch thiên – Thường lệnh hiên – Thường chánh dương – Thường bảo thư – Thường úc hải – Thường tĩnh vĩ

常亚娇常伟伟常奕斐常港乜常森鑫常海鑫常识曲常欣恩

Thường á kiều – Thường vĩ vĩ – Thường dịch phỉ – Thường cảng ? – Thường sâm hâm – Thường hải hâm – Thường thức khúc – Thường hân ân

常宇雄常韩儿常范军常雅琪常耀斌常文仙常蒲 – .. – 常浩荣

Thường vũ hùng – Thường hàn nhân – Thường phạm quân – Thường nhã kỳ – Thường diệu bân – Thường văn tiên – Thường bồ.. – .. – Thường hạo vinh

常圯海常佳禾常荣国常存山常湘涛常泽凯常乔 – .. – 常柯坪

Thường di hải – Thường giai hòa – Thường vinh quốc – Thường tồn san – Thường tương đào – Thường trạch khải – Thường kiều.. – .. – Thường kha bình

常新亮常兮 – .. – 常红军常志奇常欣彤常丽丹常魏玮常日有

Thường tân lượng – Thường hề.. – .. – Thường Hồng Quân – Thường chí kì – Thường hân đồng – Thường lệ đan – Thường ngụy vĩ – Thường nhật hữu

常海封常红宇常玉开常健临常志伟常书毅常健光常祖珍

Thường hải phong – Thường hồng vũ – Thường ngọc khai – Thường kiện lâm – Thường chí vĩ – Thường thư nghị – Thường kiện quang – Thường tổ trân

常芷馨常浩翔常诗翔常剑明常釜甑常东磊常向鹏常磊钋

Thường chỉ hinh – Thường hạo tường – Thường thi tường – Thường kiếm minh – Thường phủ tắng – Thường đông lỗi – Thường hướng bằng – Thường lỗi ?

常而辉常纤昕常锦凯常奕泉常思菀常兹为常君威常溪娇

Thường nhi huy – Thường khiên hân – Thường cẩm khải – Thường dịch tuyền – Thường tư uyển – Thường tư vi – Thường quân uy – Thường khê kiều

常雪曼常乐儿常志辉常佳儿常瑞聪常宝罡常剑龙常一人

Thường tuyết mạn – Thường lạc nhi – Thường chí huy – Thường giai nhân – Thường thụy thông – Thường bảo cương – Thường kiếm long – Thường nhất nhân

常炜寒常雨熙常俊熙常昊熠常如三常榕   – 常炳译常俊弘

Thường vĩ hàn – Thường vũ hi – Thường tuấn hi – Thường hạo dập – Thường như tam – Thường dung – Thường bỉnh dịch – Thường tuấn hoằng

常经邦常羽彤常思雨常奕廷常茜   – 常彦辰常梧均常长云

Thường kinh bang – Thường vũ đồng – Thường tư vũ – Thường dịch đình – Thường thiến – Thường ngạn thần – Thường ngô quân – Thường trường vân

常箐雯常林曦常正成常箪青常兆轩常诗音常勇澎常桂凤

Thường ? Văn – Thường lâm hi – Thường chính thành – Thường đan thanh – Thường triệu hiên – Thường thi âm – Thường dũng bành – Thường quế phượng

常永良常珐. –  常星蓝常欣妤常国旺常珍丹常志鹏常浚航

Thường vĩnh lương – Thường pháp –  Thường tinh lam – Thường hân dư – Thường quốc vượng – Thường trân đan – Thường chí bằng – Thường tuấn hàng

常陈陈常鲔瓶常乐荃常漫 – .. – 常燃 – .. – 常笑. –  常志晨常泓蔚

Thường trần trần – Thường vị bình – Thường lạc thuyên – Thường mạn.. – .. – Thường nhiên.. – .. – Thường tiếu –  Thường chí thần – Thường hoằng úy

常姿贞常自群常雨平常紫珊常翔裕常十七常伟轩常珞菲

Thường tư trinh – Thường tự quần – Thường vũ bình – Thường tử san – Thường tường dụ – Thường thập thất – Thường vĩ hiên – Thường lạc phi

常小刚常銮昔常林贞常灌   – 常艳君常道清常月辉常馨雯

Thường tiểu cương – Thường loan tích – Thường lâm trinh – Thường quán – Thường diễm quân – Thường đạo thanh – Thường nguyệt huy – Thường hinh văn

常旭 – .. – 常凡. –  常辉 – .. – 常文斌常厅宝常克旺常蓓蕾常智涵

Thường húc.. – .. – Thường phàm –  Thường huy.. – .. – Thường văn bân – Thường thính bảo – Thường khắc vượng – Thường bội lôi – Thường trí hàm

常消和常碧珍常沁沁常思雨常奕力常腾赫常钢. –  常昌伟

Thường tiêu hòa – Thường bích trân – Thường thấm thấm – Thường tư vũ – Thường dịch lực – Thường đằng hách – Thường cương –  Thường xương vĩ

常冶 – .. – 常子豪常欣宜常峦 – .. – 常日进常秉远常旭鹏常博聪

Thường dã.. – .. – Thường tử hào – Thường hân nghi – Thường loan.. – .. – Thường nhật tiến – Thường bỉnh viễn – Thường húc bằng – Thường bác thông

常肫. –  常骅. –  常金环常正罡常辛钰常一源常汝浩常俊泽

Thường truân –  Thường hoa –  Thường kim hoàn – Thường chính cương – Thường tân ngọc – Thường nhất nguyên – Thường nhữ hạo – Thường tuấn trạch

常银勇常蕈   – 常健成常振汗常述魈常伏海常臭肯常冰杰

Thường ngân dũng – Thường khuẩn – Thường kiện thành – Thường chấn hãn – Thường thuật tiêu – Thường mật hải – Thường xú khẳng – Thường băng kiệt

常宇焱常彩云常鹏臻常开媚常宜林常凯新常新俊常心迪

Thường vũ diễm – Thường thải vân – Thường bằng trăn – Thường khai mị – Thường nghi lâm – Thường khải tân – Thường tân tuấn – Thường tâm địch

常奕阳常峻涵常彦吉常秋茵常玉臣常嵘 – .. – 常竞豪常成

Thường dịch dương – Thường tuấn hàm – Thường ngạn cát – Thường thu nhân – Thường ngọc thần – Thường vanh.. – .. – Thường cạnh hào – Thường thành

常坤兰常枭番常诗琦常十九常喜天常勇行常星扬常昱彤

Thường khôn lan – Thường kiêu phiên – Thường thi kỳ – Thường thập cửu – Thường hỉ thiên – Thường dũng hành – Thường tinh dương – Thường dục đồng

常应溢常艺欣常圆圆常梅盼常刚 – .. – 常宝丰常小荷常爰先

Thường ứng dật – Thường nghệ hân – Thường viên viên – Thường mai phán – Thường cương.. – .. – Thường bảo phong – Thường tiểu hà – Thường viên tiên

常炳豪常辉 – .. – 常夫   – 常欣然常南火常书敏常秋付常飞宇

Thường bỉnh hào – Thường huy.. – .. – Thường phu – Thường hân nhiên – Thường nam hỏa – Thường thư mẫn – Thường thu phó – Thường phi vũ

常蕊. –  常必风常柱基常兆赫常渝心常景宁常清苹常萧贝

Thường nhị –  Thường tất phong – Thường trụ cơ – Thường triệu hách – Thường du tâm – Thường cảnh trữ – Thường thanh bình – Thường tiêu bối

常丁毅常楚萱常瑞含常浩城常苗. –  常骜杰常德发常嘉晟

Thường đinh nghị – Thường sở huyên – Thường thụy hàm – Thường hạo thành – Thường miêu –  Thường ngao kiệt – Thường đức phát – Thường gia thịnh

常姐 – .. – 常颖子常能辉常原刚常书浩常颂杰常林昕常启菡

Thường thư.. – .. – Thường dĩnh tử – Thường năng huy – Thường nguyên cương – Thường thư hạo – Thường tụng kiệt – Thường lâm hân – Thường khải hạm

常艺薇常璨菲常暄. –  常姿淇常玉欣常的 – .. – 常萱 – .. – 常裕达

Thường nghệ vi – Thường xán phi – Thường huyên –  Thường tư kì – Thường ngọc hân – Thường đích.. – .. – Thường huyên.. – .. – Thường dụ đạt

常建苗常伟衷常其钢常汉杰常爵 – .. – 常新风常小明常俊荣

Thường kiến miêu – Thường vĩ trung – Thường kì cương – Thường hán kiệt – Thường tước.. – .. – Thường tân phong – Thường tiểu minh – Thường tuấn vinh

常二华常泉峰常旭辉常依彤常星入常珂蔓常世来常郦

Thường nhị hoa – Thường tuyền phong – Thường húc huy – Thường y đồng – Thường tinh nhập – Thường kha man – Thường thế lai – Thường li

常雨杰常晓晔常国栋常画   – 常洋. –  常世钦常格蕾常朴茜

Thường vũ kiệt – Thường hiểu ? – Thường quốc đống – Thường họa – Thường dương –  Thường thế khâm – Thường cách lôi – Thường phác thiến

常庆宇常保泉常宗儒常一鸣常晗瑜常兰君常皓琦常洋

Thường khánh vũ – Thường bảo tuyền – Thường tông nho – Thường nhất minh – Thường ? Du – Thường lan quân – Thường hạo kỳ – Thường dương

常嘉圣常曼宁常杰宇常程曦常一格常晓旭常布天常靓春

Thường gia thánh – Thường mạn trữ – Thường kiệt vũ – Thường trình hi – Thường nhất cách – Thường hiểu húc – Thường bố thiên – Thường tịnh xuân

常飙. –  常京宛常波 – .. – 常彩笑常东晓常励新常准. –  常奕佳

Thường tiên –  Thường kinh uyển – Thường ba.. – .. – Thường thải tiếu – Thường đông hiểu – Thường lệ tân – Thường chuẩn –  Thường dịch giai

常卫东常熙和常堂浩常亦墨常依涵常韵煌常善根常恒

Thường vệ đông – Thường hi hòa – Thường đường hạo – Thường diệc mặc – Thường y hàm – Thường vận hoàng – Thường thiện căn – Thường hằng

常平 – .. – 常李那常嘉敏常赭宸常虚空常若铭常斯茵

Thường bình.. – .. – Thường lý na – Thường gia mẫn – Thường giả thần – Thường hư không – Thường nhược minh – Thường tư nhân

***

 

HỌ Duẫn

尹沛   – 尹之安尹若寓尹勇 – .. – 尹青坡尹林 – .. – 尹烁音尹士彦

Duẫn phái – Duẫn chi an – Duẫn nhược ngụ – Duẫn dũng.. – .. – Duẫn thanh pha – Duẫn lâm.. – .. – Duẫn thước âm – Duẫn sĩ ngạn

尹文雅尹太安尹利宁尹嬖嘉尹睿海尹子研尹其利尹岳

Duẫn văn nhã – Duẫn thái an – Duẫn lợi trữ – Duẫn bế gia – Duẫn duệ hải – Duẫn tử nghiên – Duẫn kì lợi – Duẫn nhạc

尹会程尹剑华尹女卓尹文伟尹振航尹景聪尹熙誉尹东江

Duẫn hội trình – Duẫn kiếm hoa – Duẫn (N)trác – Duẫn văn vĩ – Duẫn chấn hàng – Duẫn cảnh thông – Duẫn hi dự – Duẫn đông giang

尹欢同尹凯旋尹欣乐尹彤彤尹德刚尹楚尘尹秉权尹玉苓

Duẫn hoan đồng – Duẫn khải toàn – Duẫn hân lạc – Duẫn đồng đồng – Duẫn đức cương – Duẫn sở trần – Duẫn bỉnh quyền – Duẫn ngọc linh

尹雨芯尹煜盛尹芸雅尹奕笛尹宇峄尹优滟尹虞海尹斯荠

Duẫn vũ tâm – Duẫn dục thịnh – Duẫn vân nhã – Duẫn dịch địch – Duẫn vũ dịch – Duẫn ưu ? – Duẫn ngu hải – Duẫn tư rau

尹烨璇尹春焕尹华来尹筱晨尹凯杰尹宏墙尹晨夕尹爱华

Duẫn diệp tuyền – Duẫn xuân hoán – Duẫn hoa lai – Duẫn tiểu thần – Duẫn khải kiệt – Duẫn hoành tường – Duẫn thần tịch – Duẫn ái hoa

尹梓. –  尹川 – .. – 尹丹锋尹舒媚尹靖雨尹兴祥尹识国尹锦绣

Duẫn tử –  Duẫn xuyên.. – .. – Duẫn đan phong – Duẫn thư mị – Duẫn tĩnh vũ – Duẫn hưng tường – Duẫn thức quốc – Duẫn cẩm tú

尹龙侠尹贝 – .. – 尹楠 – .. – 尹泊丁尹博. –  尹全宏尹靓影尹荣贤

Duẫn long hợp – Duẫn bối.. – .. – Duẫn nam.. – .. – Duẫn bạc đinh – Duẫn bác –  Duẫn toàn hoành – Duẫn tịnh ảnh – Duẫn vinh hiền

尹骞琪尹筱闻尹树坤尹曼隆尹沁杨尹芪 – .. – 尹凯壹尹安良

Duẫn khiên kỳ – Duẫn tiểu văn – Duẫn thụ khôn – Duẫn mạn long – Duẫn thấm dương – Duẫn kì.. – .. – Duẫn khải nhất – Duẫn an lương

尹一俊尹思恬尹高滔尹福瑞尹驭 – .. – 尹德彬尹晓金尹思桐

Duẫn nhất tuấn – Duẫn tư điềm – Duẫn cao thao – Duẫn phúc thụy – Duẫn ngự.. – .. – Duẫn đức bân – Duẫn hiểu kim – Duẫn tư đồng

尹少龙尹雯思尹文哲尹珲 – .. – 尹景荣尹文齐尹佳程尹立人

Duẫn thiểu long – Duẫn văn tư – Duẫn văn triết – Duẫn hồn.. – .. – Duẫn cảnh vinh – Duẫn văn tề – Duẫn giai trình – Duẫn lập nhân

尹溪海尹珊芸尹建忠尹旭平尹靖歆尹毅   – 尹宝华尹雯麟

Duẫn khê hải – Duẫn san vân – Duẫn kiến trung – Duẫn húc bình – Duẫn tĩnh hâm – Duẫn nghị – Duẫn bảo hoa – Duẫn văn lân

尹誉. –  尹素云尹成曦尹建瓴尹兆利尹万鑫尹小川尹文艺

Duẫn dự –  Duẫn tố vân – Duẫn thành hi – Duẫn kiến linh – Duẫn triệu lợi – Duẫn vạn hâm – Duẫn tiểu xuyên – Duẫn văn nghệ

尹羽风尹江弯尹晨萌尹光琦尹鑫尧尹焯阳尹宜旭尹嘉珏

Duẫn vũ phong – Duẫn giang loan – Duẫn thần manh – Duẫn quang kỳ – Duẫn hâm nghiêu – Duẫn ? Dương – Duẫn nghi húc – Duẫn gia giác

尹爱成尹亍. –  尹曼云尹国家尹顺智尹昊明尹仕杰尹雅璇

Duẫn ái thành – Duẫn xúc –  Duẫn mạn vân – Duẫn quốc gia – Duẫn thuận trí – Duẫn hạo minh – Duẫn sĩ kiệt – Duẫn nhã tuyền

尹晨歆尹鑫煜尹卫冬尹峻   – 尹祥鹭尹正买尹庆爽尹杰得

Duẫn thần hâm – Duẫn hâm dục – Duẫn vệ đông – Duẫn tuấn – Duẫn tường lộ – Duẫn chính mãi – Duẫn khánh sảng – Duẫn kiệt đắc

尹雪希尹灏越尹风龙尹文杰尹洪科尹心雯尹挥   – 尹天海

Duẫn tuyết hy – Duẫn hạo việt – Duẫn phong long – Duẫn văn kiệt – Duẫn hồng khoa – Duẫn tâm văn – Duẫn huy – Duẫn thiên hải

尹有成尹秉坤尹培俊尹正博尹梓润尹启达尹佳 – .. – 尹卓群

Duẫn hữu thành – Duẫn bỉnh khôn – Duẫn bồi tuấn – Duẫn chính bác – Duẫn tử nhuận – Duẫn khải đạt – Duẫn giai.. – .. – Duẫn trác quần

尹凯 – .. – 尹浩瑞尹晗姿尹光阳尹馨儿尹思海尹熊俊尹伟民

Duẫn khải.. – .. – Duẫn hạo thụy – Duẫn ? Tư – Duẫn quang dương – Duẫn hinh nhân – Duẫn tư hải – Duẫn hùng tuấn – Duẫn vĩ dân

尹庆江尹海潮尹皓玺尹世君尹崇羽尹婉臻尹程誓尹家聪

Duẫn khánh giang – Duẫn hải triều – Duẫn hạo tỉ – Duẫn thế quân – Duẫn sùng vũ – Duẫn uyển trăn – Duẫn trình thệ – Duẫn gia thông

尹家炜尹汛 – .. – 尹遥遥 –  尹蒙   – 尹幸安尹叻 – .. – 尹丽浚尹炳粼

Duẫn gia vĩ – Duẫn tấn.. – .. – Duẫn dao dao.. – Duẫn mông – Duẫn hạnh an – Duẫn ?.. – .. – Duẫn lệ tuấn – Duẫn bỉnh ?

尹中武尹亭铁尹律钱尹涛 – .. – 尹铄 – .. – 尹雨麟尹小洲尹海琪

Duẫn trung vũ – Duẫn đình thiết – Duẫn luật tiễn – Duẫn đào.. – .. – Duẫn thước.. – .. – Duẫn vũ lân – Duẫn tiểu châu – Duẫn hải kỳ

尹佛晓尹纭广尹宇飞尹元昊尹程达尹忠业尹光复尹珂馨

Duẫn tiên hiểu – Duẫn vân quảng – Duẫn vũ phi – Duẫn nguyên hạo – Duẫn trình đạt – Duẫn trung nghiệp – Duẫn quang phục – Duẫn kha hinh

尹靖雯尹大一尹旖若尹晟海尹会分尹大维尹洪泉尹国澍

Duẫn tĩnh văn – Duẫn đại nhất – Duẫn y nhược – Duẫn thịnh hải – Duẫn hội phân – Duẫn đại duy – Duẫn hồng tuyền – Duẫn quốc chú

尹晓乐尹福水尹睿烨尹熙研尹尊荣尹圣江尹润莲尹翊惟

Duẫn hiểu lạc – Duẫn phúc thủy – Duẫn duệ diệp – Duẫn hi nghiên – Duẫn tôn vinh – Duẫn thánh giang – Duẫn nhuận liên – Duẫn dực duy

尹权 – .. – 尹鑫渝尹昊芝尹彦东尹娴 – .. – 尹朋余尹家慧尹大山

Duẫn quyền.. – .. – Duẫn hâm du – Duẫn hạo chi – Duẫn ngạn đông – Duẫn ?.. – .. – Duẫn bằng dư – Duẫn gia tuệ – Duẫn đại sơn

尹金 – .. – 尹沁沁尹宏达尹艺帆尹彩烟尹蔚 – .. – 尹峻 – .. – 尹艺蕾

Duẫn kim.. – .. – Duẫn thấm thấm – Duẫn hoành đạt – Duẫn nghệ phàm – Duẫn thải yên – Duẫn úy.. – .. – Duẫn tuấn.. – .. – Duẫn nghệ lôi

尹明媚尹润泽尹笑笑尹汇俊尹超然尹子海尹沂彤尹顺平

Duẫn minh mị – Duẫn nhuận trạch – Duẫn tiếu tiếu – Duẫn vị tuấn – Duẫn siêu nhiên – Duẫn tử hải – Duẫn nghi đồng – Duẫn thuận bình

尹海焱尹素华尹子男尹伟峻尹志刚尹英卓尹涵 – .. – 尹宇琪

Duẫn hải diễm – Duẫn tố hoa – Duẫn tử nam – Duẫn vĩ tuấn – Duẫn chí cương – Duẫn anh trác – Duẫn hàm.. – .. – Duẫn vũ kỳ

尹振梁尹芝卉尹菲菡尹雪飞尹书达尹宇洪尹子睿尹兆鹏

Duẫn chấn lương – Duẫn chi hủy – Duẫn phi hạm – Duẫn tuyết phi – Duẫn thư đạt – Duẫn vũ hồng – Duẫn tử duệ – Duẫn triệu bằng

尹春葵尹栋瑞尹曦曦尹健翔尹傧 – .. – 尹力君尹振宁尹德香

Duẫn xuân quỳ – Duẫn đống thụy – Duẫn hi hi – Duẫn kiện tường – Duẫn tấn.. – .. – Duẫn lực quân – Duẫn chấn trữ – Duẫn đức hương

尹文涵尹蕊   – 尹荞迪尹雅颂尹天驰尹郭龙尹巾力尹心容

Duẫn văn hàm – Duẫn nhị – Duẫn kiều địch – Duẫn nhã tụng – Duẫn thiên trì – Duẫn quách long – Duẫn cân lực – Duẫn tâm dung

尹景仁尹曦欧尹家琪尹云飞尹裕海尹亚清尹泽禹尹秉成

Duẫn cảnh nhân – Duẫn hi âu – Duẫn gia kỳ – Duẫn vân phi – Duẫn dụ hải – Duẫn á thanh – Duẫn trạch vũ – Duẫn bỉnh thành

尹好人尹助苗尹蔷薇尹姝灿尹瀚彬尹晟泽尹慧敏尹瑞春

Duẫn hảo nhân – Duẫn trợ miêu – Duẫn sắc vi – Duẫn xu xán – Duẫn hãn bân – Duẫn thịnh trạch – Duẫn tuệ mẫn – Duẫn thụy xuân

尹培延尹文俊尹泽昆尹佳璐尹虹滢尹正东尹骋驶尹廷轩

Duẫn bồi diên – Duẫn văn tuấn – Duẫn trạch côn – Duẫn giai lộ – Duẫn hồng ? – Duẫn chính đông – Duẫn sính sử – Duẫn đình hiên

尹成林尹林芯尹意鳃尹春苗尹志嵘尹昃珂尹心源尹赞宣

Duẫn thành lâm – Duẫn lâm tâm – Duẫn ý tai – Duẫn xuân miêu – Duẫn chí vanh – Duẫn trắc kha – Duẫn tâm nguyên – Duẫn tán tuyên

尹红鞠尹嘉琪尹语覃尹恩琪尹洋琛尹哈哈尹崇鹰尹诗睿

Duẫn hồng cúc – Duẫn gia kỳ – Duẫn ngữ đàm – Duẫn ân kỳ – Duẫn dương sâm – Duẫn cáp cáp – Duẫn sùng ưng – Duẫn thi duệ

尹瑞珍尹上月尹振世尹雯宁尹远   – 尹桅航尹仲理尹懿

Duẫn thụy trân – Duẫn thượng nguyệt – Duẫn chấn thế – Duẫn văn trữ – Duẫn viễn – Duẫn ngôi hàng – Duẫn trọng lý – Duẫn ý

尹富幸尹飞江尹曼习尹美豫尹驿亭尹月力尹征   – 尹丰章

Duẫn phú hạnh – Duẫn phi giang – Duẫn mạn tập – Duẫn mỹ dự – Duẫn dịch đình – Duẫn nguyệt lực – Duẫn chinh – Duẫn phong chương

尹祥瑞尹明蕊尹芷 – .. – 尹希望尹丰肇尹歆. –  尹易斐尹闵儿

Duẫn tường thụy – Duẫn minh nhị – Duẫn chỉ.. – .. – Duẫn hy vọng – Duẫn phong triệu – Duẫn hâm –  Duẫn dịch phỉ – Duẫn mẫn nhân

尹启渝尹丽友尹泽争尹尚宇尹雪寒尹元及尹菁妮尹聚源

Duẫn khải du – Duẫn lệ hữu – Duẫn trạch tranh – Duẫn thượng vũ – Duẫn tuyết hàn – Duẫn nguyên cập – Duẫn tinh ny – Duẫn tụ nguyên

尹露 – .. – 尹唯一尹圣嘉尹宇嵩尹琬媚尹洪飞尹鸿雁尹成博

Duẫn lộ.. – .. – Duẫn duy nhất – Duẫn thánh gia – Duẫn vũ tung – Duẫn uyển mị – Duẫn hồng phi – Duẫn hồng nhạn – Duẫn thành bác

尹滨 – .. – 尹林辉尹芸檬尹方政尹姿琦尹文伟尹嘉芩尹贤飞

Duẫn tân.. – .. – Duẫn lâm huy – Duẫn vân mông – Duẫn phương chánh – Duẫn tư kỳ – Duẫn văn vĩ – Duẫn gia cầm – Duẫn hiền phi

尹江波尹汉宾尹叶峰尹天昱尹璇鑫尹润金尹得璇尹慧兰

Duẫn giang ba – Duẫn hán tân – Duẫn diệp phong – Duẫn thiên dục – Duẫn tuyền hâm – Duẫn nhuận kim – Duẫn đắc tuyền – Duẫn tuệ lan

尹畅佳尹哲. –  尹志显尹亦洋尹建慧尹霏. –  尹学 – .. – 尹克元

Duẫn sướng giai – Duẫn triết –  Duẫn chí hiển – Duẫn diệc dương – Duẫn kiến tuệ – Duẫn phi –  Duẫn học.. – .. – Duẫn khắc nguyên

尹继水尹煜颜尹丽澄尹钰皓尹旭坤尹宁. –  尹语杨尹昌宇

Duẫn kế thủy – Duẫn dục nhan – Duẫn lệ trừng – Duẫn ngọc hạo – Duẫn húc khôn – Duẫn trữ –  Duẫn ngữ dương – Duẫn xương vũ

尹颖姗尹曦曦尹恩榇尹梓铭尹国苗尹家琪尹奇德尹崇松

Duẫn dĩnh san – Duẫn hi hi – Duẫn ân sấn – Duẫn tử minh – Duẫn quốc miêu – Duẫn gia kỳ – Duẫn kì đức – Duẫn sùng tùng

尹虹剑尹艾桐尹庆录尹国三尹吟北尹照昕尹与龄尹威峰

Duẫn hồng kiếm – Duẫn ngải đồng – Duẫn khánh lục – Duẫn quốc tam – Duẫn ngâm bắc – Duẫn chiếu hân – Duẫn dữ linh – Duẫn uy phong

尹春少尹雪涛尹筠颀尹书函尹义金尹笑林尹家强尹苓

Duẫn xuân thiểu – Duẫn tuyết đào – Duẫn quân kì – Duẫn thư hàm – Duẫn nghị kim – Duẫn tiếu lâm – Duẫn gia cường – Duẫn linh

尹骏崎尹奇 – .. – 尹铭淼尹稚杰尹雨仙尹志诚尹颖榆

Duẫn tuấn khi – Duẫn kì.. – .. – Duẫn minh miểu – Duẫn trĩ kiệt – Duẫn vũ tiên – Duẫn chí thành – Duẫn dĩnh du

 

***

 

 

 

于姓女孩名字大全

HỌ Vu (N)

于锦婷  于锦艳  于锦婵  于锦娟  于锦芬  于锦洁  于舒霞  于永芬

Vu cẩm đình – Vu cẩm diễm – Vu cẩm thiền – Vu cẩm quyên – Vu cẩm phân – Vu cẩm khiết – Vu thư hà – Vu vĩnh phân

于鲁梅  于亚芬  于慧媛  于焕玉  于征霞  于挣霞  于佳艳  于雄燕

Vu lỗ mai – Vu á phân – Vu tuệ viện – Vu hoán ngọc – Vu chinh hà – Vu tránh hà – Vu giai diễm – Vu hùng yến

于昊燕  于耀婷  于久霞  于家雪  于熙冉  于竹蓉  于松英  于书娟

Vu hạo yến – Vu diệu đình – Vu cửu hà – Vu gia tuyết – Vu hi nhiễm – Vu trúc dung – Vu tùng anh – Vu thư quyên

于彦洁  于悦童  于悦森  于忻媛  于青梅  于萍燕  于婉琴  于慧婧

Vu ngạn khiết – Vu duyệt đồng – Vu duyệt sâm – Vu hãn viện – Vu thanh mai – Vu bình yến – Vu uyển cầm – Vu tuệ ?

于夏雪  于宵雪  于哓倩  于哓娜  于琳欣  于婧秋  于潇婧  于淑婧

Vu hạ tuyết – Vu tiêu tuyết – Vu hiêu thiến – Vu hiêu na – Vu lâm hân – Vu ? Thu – Vu tiêu ? – Vu thục ?

于巧娜  于鑫洁  于鲁洁  于与婵  于才婷  于千婷  于黎莉  于曼丽

Vu xảo na – Vu hâm khiết – Vu lỗ khiết – Vu dữ thiền – Vu tài đình – Vu thiên đình – Vu lê lị – Vu mạn lệ

于漫丽  于燕翎  于金丽  于香倩  于景丽  于慧文  于倩儿  于会媛

Vu mạn lệ – Vu yến linh – Vu kim lệ – Vu hương thiến – Vu cảnh lệ – Vu tuệ văn – Vu thiến nhân – Vu hội viện

于菊艳  于任倩  于娇倩  于佳倩  于婧一  于俊蓉  于芮莹  于含悦

Vu cúc diễm – Vu nhậm thiến – Vu kiều thiến – Vu giai thiến – Vu ? Nhất – Vu tuấn dung – Vu nhuế oánh – Vu hàm duyệt

于文悦  于兆英  于会琴  于沁洁  于红颖  于筱燕  于琳加  于琳佳

Vu văn duyệt – Vu triệu anh – Vu hội cầm – Vu thấm khiết – Vu hồng dĩnh – Vu tiểu yến – Vu lâm gia – Vu lâm giai

于琳嘉  于娜美  于娜薇  于凝美  于娜娟  于凤莹  于风英  于燕舞

Vu lâm gia – Vu na mỹ – Vu na vi – Vu ngưng mỹ – Vu na quyên – Vu phượng oánh – Vu phong anh – Vu yến vũ

于琳艺  于景悦  于有红  于寿梅  于聪颖  于颖雪  于平悦  于悦然

Vu lâm nghệ – Vu cảnh duyệt – Vu hữu hồng – Vu thọ mai – Vu thông dĩnh – Vu dĩnh tuyết – Vu bình duyệt – Vu duyệt nhiên

于娟捐  于方萍  于霞云  于爱梅  于雯婧  于君洁  于研丽  于明怡

Vu quyên quyên – Vu phương bình – Vu hà vân – Vu ái mai – Vu văn ? – Vu quân khiết – Vu nghiên lệ – Vu minh di

于朦瑶  于挂花  于书艳  于顺萍  于路倩  于人美  于仁美  于鲁倩

Vu mông dao – Vu quải hoa – Vu thư diễm – Vu thuận bình – Vu lộ thiến – Vu nhân mỹ – Vu nhân mỹ – Vu lỗ thiến

于金文  于翡婵  于乾红  于妍睿  于慧英  于忻悦  于庆洁  于闪娜

Vu kim văn – Vu phỉ thiền – Vu can hồng – Vu nghiên duệ – Vu tuệ anh – Vu hãn duyệt – Vu khánh khiết – Vu thiểm na

于怡平  于颜娟  于楚婷  于井花  于景花  于清冉  于荔红  于悦悦

Vu di bình – Vu nhan quyên – Vu sở đình – Vu tỉnh hoa – Vu cảnh hoa – Vu thanh nhiễm – Vu lệ hồng – Vu duyệt duyệt

于笑颖  于鑫怡  于改英  于桂婷  于敬悦  于连媛  于智文  于傅文

Vu tiếu dĩnh – Vu hâm di – Vu cải anh – Vu quế đình – Vu kính duyệt – Vu liên viện – Vu trí văn – Vu phó văn

于玲敏  于虹霞  于全美  于佼丽  于俏丽  于文艳  于筱莉  于夕红

Vu linh mẫn – Vu hồng hà – Vu toàn mỹ – Vu ? Lệ – Vu tiếu lệ – Vu văn diễm – Vu tiểu lị – Vu tịch hồng

于孝丽  于萧丽  于小莉  于丰霞  于秋梅  于水艳  于念英  于释文

Vu hiếu lệ – Vu tiêu lệ – Vu tiểu lị – Vu phong hà – Vu thu mai – Vu thủy diễm – Vu niệm anh – Vu thích văn

于立艳  于福美  于常玉  于彩燕  于梦玉  于枋茹  于璐艳  于瑶嘉

Vu lập diễm – Vu phúc mỹ – Vu thường ngọc – Vu thải yến – Vu mộng ngọc – Vu phương như – Vu lộ diễm – Vu dao gia

于文怡  于方茹  于沈霞  于子妍  于子嫣  于香琳  于琳戌  于爱红

Vu văn di – Vu phương như – Vu trầm hà – Vu tử nghiên – Vu tử yên – Vu hương lâm – Vu lâm tuất – Vu ái hồng

于缥琳  于万琳  于琳轩  于星琳  于昕琳  于勇怡  于爱琳  于建颖

Vu phiếu lâm – Vu vạn lâm – Vu lâm hiên – Vu tinh lâm – Vu hân lâm – Vu dũng di – Vu ái lâm – Vu kiến dĩnh

于津雪  于昭英  于易冉  于瑰红  于贵红  于铁艳  于桂红  于贵梅

Vu tân tuyết – Vu chiêu anh – Vu dịch nhiễm – Vu côi hồng – Vu quý hồng – Vu thiết diễm – Vu quế hồng – Vu quý mai

于婉萍  于敦玉  于立萍  于久媛  于艳琴  于新英  于丽颖  于彩媛

Vu uyển bình – Vu đôn ngọc – Vu lập bình – Vu cửu viện – Vu diễm cầm – Vu tân anh – Vu lệ dĩnh – Vu thải viện

于民婷  于安婷  于梅婷  于敏婷  于水萍  于一瑶  于思文  于小娟

Vu dân đình – Vu an đình – Vu mai đình – Vu mẫn đình – Vu thủy bình – Vu nhất dao vu tư văn – Vu tiểu quyên

于殿文  于琳呓  于琳奕  于琳址  于宗芬  于玲群  于遂红  于久悦

Vu điện văn – Vu lâm nghệ – Vu lâm dịch – Vu lâm chỉ – Vu tông phân – Vu linh quần – Vu toại hồng – Vu cửu duyệt

 

***

 

 

 

HỌ Đường (N)

唐丝茹  唐艺倩  唐苓倩  唐蓉慧  唐杰婷  唐东燕  唐璋莉  唐仪琳

Đường ti như – Đường nghệ thiến – Đường linh thiến – Đường dung tuệ – Đường kiệt đình – Đường đông yến – Đường chương lị – Đường nghi lâm

唐长娟  唐洁玲  唐曼丽  唐玫茹  唐静梅  唐润芳  唐颢冉  唐秋艳

Đường trường quyên – Đường khiết linh – Đường mạn lệ – Đường mân như – Đường tĩnh mai – Đường nhuận phương – Đường hạo nhiễm – Đường thu diễm

唐琳淞  唐琳策  唐琳馨  唐燕飚  唐怀琴  唐丽玲  唐送芳  唐思倩

Đường lâm tùng – Đường lâm sách – Đường lâm hinh – Đường yến ? – Đường hoài cầm – Đường lệ linh – Đường tống phương – Đường tư thiến

唐政艳  唐本燕  唐诗倩  唐斯洁  唐尚芬  唐纪芳  唐为丽  唐悦戈

Đường chánh diễm – Đường bản yến Đường Thi thiến – Đường tư khiết – Đường thượng phân – Đường kỉ phương – Đường vi lệ – Đường duyệt qua

唐里娜  唐皓妍  唐灵瑶  唐冰玉  唐冰倩  唐雯婧  唐敏文  唐秋莉

Đường lý na – Đường hạo nghiên – Đường linh dao – Đường băng ngọc – Đường băng thiến – Đường văn ? – Đường mẫn văn – Đường thu lị

唐沁瑶  唐庆瑶  唐姝媛  唐名媛  唐斌媛  唐朝玉  唐永娟  唐浩媛

Đường thấm dao – Đường khánh dao – Đường xu viện – Đường danh viện – Đường bân viện Đường Triều ngọc – Đường vĩnh quyên – Đường hạo viện

唐萍忆  唐凌艳  唐稼洁  唐艺琴  唐自霞  唐荟丽  唐菲娅  唐国颖

Đường bình ức – Đường lăng diễm – Đường giá khiết – Đường nghệ cầm – Đường tự hà – Đường oái lệ – Đường phi á – Đường quốc dĩnh

唐雪怡  唐溪瑶  唐熙瑶  唐誉玲  唐谢芬  唐新艳  唐馨媛  唐嗣萍

Đường tuyết di – Đường khê dao – Đường hi dao – Đường dự linh – Đường tạ phân – Đường tân diễm – Đường hinh viện – Đường tự bình

唐罗花  唐怡欢  唐旭琴  唐邦文  唐佑艳  唐娜迪  唐文燕  唐弛玲

Đường la hoa – Đường di hoan – Đường húc cầm – Đường bang văn – Đường hữu diễm – Đường na địch – Đường văn yến – Đường thỉ linh

唐妍汐  唐鑫红  唐念玲  唐鑫颖  唐琳芯  唐佩娟  唐香丽  唐梓娟

Đường nghiên tịch – Đường hâm hồng – Đường niệm linh – Đường hâm dĩnh – Đường lâm tâm – Đường bội quyên – Đường hương lệ – Đường tử quyên

唐振芳  唐虹霞  唐雪玉  唐讯玉  唐凤玉  唐婷玉  唐倩玉  唐茔玉

Đường chấn phương – Đường hồng hà – Đường tuyết ngọc – Đường tấn ngọc – Đường phượng ngọc – Đường đình ngọc – Đường thiến ngọc – Đường doanh ngọc

唐圣玉  唐华玉  唐苹玉  唐新玉  唐惠玉  唐茜玉  唐媛玉  唐妃玉

Đường thánh ngọc – Đường hoa ngọc – Đường bình ngọc – Đường tân ngọc – Đường huệ ngọc – Đường thiến ngọc – Đường viện ngọc – Đường phi ngọc

唐嘉玉  唐丹玉  唐泓颖  唐铭雪  唐驿茹  唐增玉  唐新媛  唐益梅

Đường gia ngọc – Đường đan ngọc – Đường hoằng dĩnh – Đường minh tuyết – Đường dịch như – Đường tăng ngọc – Đường tân viện – Đường ích mai

唐琳恩  唐又文  唐婉雪  唐引文  唐婉文  唐文婧  唐怡逍  唐溪瑛

Đường lâm ân – Đường hựu văn – Đường uyển tuyết – Đường dẫn văn – Đường uyển văn – Đường văn ? – Đường di tiêu – Đường khê anh

唐瑛文  唐希文  唐正美  唐正英  唐友萍  唐元萍  唐灵玉  唐语玲

Đường anh văn – Đường hy văn – Đường chính mỹ – Đường chính anh – Đường hữu bình – Đường nguyên bình – Đường linh ngọc – Đường ngữ linh

唐梅花  唐悦铭  唐康红  唐先萍  唐颜妍  唐铭玉  唐梵文  唐铭琳

Đường mai hoa – Đường duyệt minh – Đường khang hồng – Đường tiên bình – Đường nhan nghiên – Đường minh ngọc – Đường Phạm Văn – Đường minh lâm

唐铭蓉  唐铭颖  唐铭婷  唐铭娜  唐铭婵  唐郁婵  唐新怡  唐铷瑛

Đường minh dung – Đường minh dĩnh – Đường minh đình – Đường minh na – Đường minh thiền – Đường úc thiền – Đường tân di – Đường ? Anh

唐铷英  唐利霞  唐守艳  唐铷玉  唐怡烨  唐烨怡  唐烨琳  唐于怡

Đường ? Anh – Đường lợi hà – Đường thủ diễm – Đường ? Ngọc – Đường di diệp – Đường diệp di – Đường diệp lâm – Đường ư di

唐习萍  唐保芳  唐菲悦  唐永芬  唐红莉  唐植萍  唐永莹  唐风玲

Đường tập bình – Đường bảo phương – Đường phi duyệt – Đường vĩnh phân – Đường hồng lị – Đường thực bình – Đường vĩnh oánh – Đường phong linh

唐道琼  唐旭颖  唐景红  唐万媛  唐远琼  唐贝怡  唐秋燕  唐怡潇

Đường đạo quỳnh – Đường húc dĩnh – Đường cảnh hồng – Đường vạn viện – Đường viễn quỳnh – Đường bối di – Đường thu yến – Đường di tiêu

唐红玲  唐玉倩  唐桂美  唐茹男  唐茹钰  唐娴丽  唐笑妍  唐应琼

Đường hồng linh – Đường ngọc thiến – Đường quế mỹ – Đường như nam – Đường như ngọc – Đường ? Lệ – Đường tiếu nghiên – Đường ứng quỳnh

唐晨玲  唐莉岚  唐怡岚  唐岚怡  唐莹新  唐莉莹  唐新莹  唐寿文

Đường thần linh – Đường lị lam – Đường di lam – Đường lam di – Đường oánh tân – Đường lị oánh – Đường tân oánh – Đường thọ văn

唐文娜  唐劲红  唐镶玉  唐新蓉  唐佐蓉  唐志丽  唐钰红  唐文芳

Đường văn na – Đường kính hồng – Đường tương ngọc – Đường tân dung – Đường tả dung – Đường chí lệ – Đường ngọc hồng – Đường văn phương

唐雅文  唐星文  唐素媛  唐淑婷  唐睿妍  唐汇芳  唐李文  唐凯文

Đường nhã văn – Đường tinh văn – Đường tố viện – Đường thục đình – Đường duệ nghiên – Đường vị phương – Đường lý văn – Đường khải văn

唐俊文  唐周玉  唐津文  唐丹英  唐晖玲  唐程莹  唐瑞娟  唐紫悦

Đường tuấn văn – Đường chu ngọc – Đường tân văn – Đường đan anh – Đường huy linh – Đường trình oánh – Đường thụy quyên – Đường tử duyệt

***

 

HỌ Tạ (N)

谢娅妍  谢倩川  谢向丽  谢紫瑛  谢琴义  谢伟娟  谢艺文  谢开文

Tạ á nghiên – Tạ thiến xuyên – Tạ hướng lệ – Tạ tử anh – Tạ cầm nghị – Tạ vĩ quyên – Tạ nghệ văn – Tạ khai văn

谢绿蓉  谢妍姿  谢素英  谢咏玲  谢蕾颖  谢仙梅  谢碧娟  谢沿霞

Tạ lục dung – Tạ nghiên tư – Tạ tố anh – Tạ vịnh linh – Tạ lôi dĩnh – Tạ tiên mai – Tạ bích quyên – Tạ duyên hà

谢衍霞  谢俊霞  谢军霞  谢传霞  谢如霞  谢郡霞  谢腆燕  谢戴娜

Tạ diễn hà – Tạ tuấn hà – Tạ quân hà – Tạ truyền hà – Tạ như hà – Tạ quận hà – Tạ thiển yến – Tạ đái na

谢冰倩  谢盈洁  谢彦萍  谢婷雁  谢文媛  谢蓉嘉  谢冰茹  谢杰琳

Tạ băng thiến – Tạ doanh khiết – Tạ ngạn bình – Tạ đình nhạn – Tạ văn viện – Tạ dung gia – Tạ băng như – Tạ kiệt lâm

谢吴英  谢笑冉  谢燕嫦  谢正英  谢鑫悦  谢兴悦  谢学艳  谢瑛铧

Tạ ngô anh – Tạ tiếu nhiễm – Tạ yến thường – Tạ chính anh – Tạ hâm duyệt – Tạ hưng duyệt – Tạ học diễm – Tạ anh ?

谢顺梅  谢何燕  谢翠丽  谢语琳  谢姝妍  谢仁花  谢志娜  谢倚婷

Tạ thuận mai – Tạ hà yến – Tạ thúy lệ – Tạ ngữ lâm – Tạ xu nghiên – Tạ nhân hoa – Tạ chí na – Tạ ỷ đình

谢罗美  谢嘉美  谢广玉  谢逸婷  谢小文  谢一婷  谢怡霆  谢雪艳

Tạ la mỹ – Tạ gia mỹ – Tạ quảng ngọc – Tạ dật đình – Tạ tiểu văn – Tạ nhất đình – Tạ di đình – Tạ tuyết diễm

谢依婷  谢嘉玉  谢荔梅  谢宝婷  谢敏文  谢瑞英  谢姣丽  谢可莹

Tạ y đình – Tạ gia ngọc – Tạ lệ mai – Tạ bảo đình – Tạ mẫn văn – Tạ thụy anh – Tạ giảo lệ – Tạ khả oánh

谢晓芬  谢燕清  谢佩蓉  谢生红  谢芸倩  谢长霞  谢瑶琴  谢尚美

Tạ hiểu phân – Tạ yến thanh – Tạ bội dung – Tạ sanh hồng – Tạ vân thiến – Tạ trường hà – Tạ dao cầm – Tạ thượng mỹ

谢易梅  谢文燕  谢茹诗  谢湘婷  谢丽嫣  谢书芬  谢乐梅  谢爱雪

Tạ dịch mai – Tạ văn yến – Tạ như thi – Tạ tương đình – Tạ lệ yên – Tạ thư phân – Tạ lạc mai – Tạ ái tuyết

谢传梅  谢燕卿  谢熙颖  谢婷萱  谢克美  谢赞美  谢影梅  谢灵冉

Tạ truyền mai – Tạ yến khanh – Tạ hi dĩnh – Tạ đình huyên – Tạ khắc mỹ – Tạ tán mỹ – Tạ ảnh mai – Tạ linh nhiễm

谢楠冉  谢林冉  谢蕙颖  谢霖颖  谢水颖  谢金颖  谢风霞  谢凤悦

Tạ nam nhiễm – Tạ lâm nhiễm – Tạ huệ dĩnh – Tạ lâm dĩnh – Tạ thủy dĩnh – Tạ kim dĩnh – Tạ phong hà – Tạ phượng duyệt

谢媛佳  谢婷玉  谢子雪  谢倩姗  谢红花  谢裴非  谢名英  谢雪妍

Tạ viện giai – Tạ đình ngọc – Tạ tử tuyết – Tạ thiến san – Tạ hồng hoa – Tạ bùi phi – Tạ danh anh – Tạ tuyết nghiên

谢廷洁  谢玲淋  谢雨芳  谢宛妍  谢会玲  谢裴勋  谢小娥  谢贵娟

Tạ đình khiết – Tạ linh lâm – Tạ vũ phương – Tạ uyển nghiên – Tạ hội linh – Tạ bùi huân – Tạ tiểu nga – Tạ quý quyên

谢桂娟  谢悦涵  谢燕巧  谢戴芬  谢丹瑶  谢金蓉  谢叶倩  谢钤玲

Tạ quế quyên – Tạ duyệt hàm – Tạ yến xảo – Tạ đái phân – Tạ đan dao – Tạ kim dung – Tạ diệp thiến – Tạ kiềm linh

谢韵燕  谢锦怡  谢斯琴  谢璐琼  谢兰花  谢宛倩  谢焯红  谢昀洁

Tạ vận yến – Tạ cẩm di – Tạ tư cầm – Tạ lộ quỳnh – Tạ lan hoa – Tạ uyển thiến – Tạ ? Hồng – Tạ ? Khiết

谢琳茵  谢佚红  谢卓红  谢琳珂  谢芸琳  谢雯琳  谢冰艳  谢雁婷

Tạ lâm nhân – Tạ dật hồng – Tạ trác hồng – Tạ lâm kha – Tạ vân lâm – Tạ văn lâm – Tạ băng diễm – Tạ nhạn đình

谢艺倩  谢季茹  谢嘉燕  谢金娟  谢海颖  谢姝琳  谢素琳  谢珂莹

Tạ nghệ thiến – Tạ quý như – Tạ gia yến – Tạ kim quyên – Tạ hải dĩnh – Tạ xu lâm – Tạ tố lâm – Tạ kha oánh

谢丽莹  谢凌燕  谢富英  谢芬红  谢旭英  谢希怡  谢潇媛  谢思湄

Tạ lệ oánh – Tạ lăng yến – Tạ phú anh – Tạ phân hồng – Tạ húc anh – Tạ hy di – Tạ tiêu viện – Tạ tư mi

谢琪琳  谢昕秀  谢春莉  谢冬文  谢梅英  谢胴玉  谢吟秀  谢美莉

Tạ kỳ lâm – Tạ hân tú – Tạ xuân lị – Tạ đông văn – Tạ mai anh – Tạ đỗng ngọc – Tạ ngâm tú – Tạ mỹ lị

谢越瑶  谢萍安  谢昌花  谢萍桉  谢颖倩  谢倩琳  谢倩颖  谢倩玟

Tạ việt dao – Tạ bình an – Tạ xương hoa – Tạ bình ? – Tạ dĩnh thiến – Tạ thiến lâm – Tạ thiến dĩnh – Tạ thiến mai

谢少怡  谢红茹  谢茗艳  谢箢怡  谢新艳  谢丝颖  谢书颖  谢新颖

Tạ thiểu di – Tạ hồng như – Tạ mính diễm – Tạ ? Di – Tạ tân diễm – Tạ ti dĩnh – Tạ thư dĩnh – Tạ tân dĩnh

谢松悦  谢振霞  谢瑞莉  谢羽娟  谢林娜  谢沐芳  谢非花  谢亚倩

Tạ tùng duyệt – Tạ chấn hà – Tạ thụy lị – Tạ vũ quyên – Tạ lâm na – Tạ mộc phương – Tạ phi hoa – Tạ á thiến

谢春茹  谢冬萍  谢仁洁  谢根英  谢芮悦  谢莹春  谢炜文  谢爱英

Tạ xuân như – Tạ đông bình – Tạ nhân khiết – Tạ căn anh – Tạ nhuế duyệt – Tạ oánh xuân – Tạ vĩ văn – Tạ ái anh

谢瑾倩  谢庭婷  谢会丽  谢燕子  谢芷琼  谢七妹  谢菀莹  谢菀颖

Tạ cấn thiến – Tạ đình đình – Tạ hội lệ – Tạ yến tử – Tạ chỉ quỳnh – Tạ thất muội – Tạ uyển oánh – Tạ uyển dĩnh

***

 

HỌ Tống

宋汝怡  宋芳娜  宋柳燕  宋真娜  宋蓉芬  宋行文  宋士英  宋燕宁

Tống nhữ di – Tống phương na – Tống liễu yến – Tống chân na – Tống dung phân – Tống hành văn – Tống sĩ anh – Tống yến trữ

宋建莉  宋娅佟  宋毅红  宋娅桐  宋娅彤  宋时琳  宋依玲  宋宇丽

Tống kiến lị – Tống á đông – Tống nghị hồng – Tống á đồng – Tống á đồng – Tống thời lâm – Tống y linh – Tống vũ lệ

宋筠茹  宋毛娟  宋唯红  宋蔼颖  宋宜婷  宋韵茹  宋秀舟  宋艺婷

Tống quân như – Tống mao quyên – Tống duy hồng – Tống ái dĩnh – Tống nghi đình – Tống vận như – Tống tú chu – Tống nghệ đình

宋霭婧  宋恺婧  宋颖颖  宋恩玲  宋新悦  宋永琴  宋卓瑛  宋小艳

Tống ải ? – Tống khải ? – Tống dĩnh dĩnh – Tống ân linh – Tống tân duyệt – Tống vĩnh cầm – Tống trác anh – Tống tiểu diễm

宋婷玉  宋泰玉  宋生媛  宋爱丽  宋香梅  宋福霞  宋轲玲  宋坷玲

Tống đình ngọc – Tống thái ngọc – Tống sanh viện – Tống ái lệ – Tống hương mai – Tống phúc hà – Tống kha linh – Tống khả linh

宋克玲  宋柯玲  宋苛玲  宋珂玲  宋科玲  宋可玲  宋阿萍  宋灵燕

Tống khắc linh – Tống kha linh – Tống hà linh – Tống kha linh – Tống khoa linh – Tống khả linh – Tống a bình – Tống linh yến

宋艺洁  宋宁娟  宋益玲  宋贾玲  宋少霞  宋宜燕  宋燕汶  宋昕茹

Tống nghệ khiết – Tống trữ quyên – Tống ích linh – Tống cổ linh – Tống thiểu hà – Tống nghi yến – Tống yến vấn – Tống hân như

宋筠瑶  宋景霞  宋文燕  宋剑文  宋俊美  宋锋霞  宋友英  宋孚娥

Tống quân dao – Tống cảnh hà – Tống văn yến – Tống kiếm văn – Tống tuấn mỹ – Tống phong hà – Tống hữu anh – Tống phu nga

宋妤娥  宋学芬  宋震萍  宋娅琳  宋媛君  宋锦芳  宋谨芳  宋江红

Tống dư nga Tống Học phân – Tống chấn bình – Tống á lâm – Tống viện quân – Tống cẩm phương – Tống cẩn phương – Tống giang hồng

宋慰红  宋薇红  宋魏红  宋为红  宋含文  宋缨红  宋小冉  宋霞红

Tống ủy hồng – Tống vi hồng – Tống ngụy hồng – Tống vi hồng – Tống hàm văn – Tống anh hồng – Tống tiểu nhiễm – Tống hà hồng

宋怡菲  宋沁嫣  宋日霞  宋修美  宋之妍  宋惠琳  宋录玲  宋秀凝

Tống di phi – Tống thấm yên – Tống nhật hà – Tống tu mỹ – Tống chi nghiên – Tống huệ lâm – Tống lục linh – Tống tú ngưng

宋吉英  宋正洁  宋叶红  宋卓玉  宋卓娅  宋学颖  宋怡卓  宋国琳

Tống cát anh – Tống chính khiết – Tống diệp hồng – Tống trác ngọc – Tống trác á Tống Học dĩnh – Tống di trác – Tống quốc lâm

宋茹惠  宋清梅  宋春娥  宋梦婷  宋姝洁  宋润妍  宋怡菽  宋宇倩

Tống như huệ – Tống thanh mai – Tống xuân nga – Tống mộng đình – Tống xu khiết – Tống nhuận nghiên – Tống di thục – Tống vũ thiến

宋语婧  宋沁文  宋媛雅  宋祖梅  宋景莉  宋光玲  宋静芳  宋若文

Tống ngữ ? – Tống thấm văn – Tống viện nhã – Tống tổ mai – Tống cảnh lị – Tống quang linh – Tống tĩnh phương – Tống nhược văn

宋柏莹  宋柏瑶  宋柏妍  宋紫霞  宋蓉鸣  宋兰英  宋雪琴  宋梦媛

Tống bách oánh – Tống bách dao – Tống bách nghiên – Tống tử hà – Tống dung minh – Tống lan anh – Tống tuyết cầm – Tống mộng viện

宋玉蓉  宋新玲  宋梅红  宋婧龄  宋雪莉  宋秀鸣  宋燕如  宋君玲

Tống ngọc dung – Tống tân linh – Tống mai hồng – Tống ? Linh – Tống tuyết lị – Tống tú minh – Tống yến như – Tống quân linh

宋忠芳  宋娜锦  宋柔燕  宋爱美  宋晓婷  宋思媛  宋风梅  宋旺洁

Tống trung phương – Tống na cẩm – Tống nhu yến – Tống ái mỹ – Tống hiểu đình – Tống tư viện – Tống phong mai – Tống vượng khiết

宋常怡  宋千茹  宋常秀  宋蓉骊  宋兰花  宋硕文  宋常萍  宋婧颖

Tống thường di – Tống thiên như – Tống thường tú – Tống dung ly – Tống lan hoa – Tống thạc văn – Tống thường bình – Tống ? Dĩnh

宋苇红  宋尉红  宋蔚红  宋韦红  宋维娅  宋瑞芬  宋睿萍  宋润萍

Tống vi hồng – Tống úy hồng – Tống úy hồng – Tống vi hồng – Tống duy á – Tống thụy phân – Tống duệ bình – Tống nhuận bình

宋三萍  宋晓茹  宋静瑶  宋润芳  宋思艳  宋师妍  宋鹏英  宋司妍

Tống tam bình – Tống hiểu như – Tống tĩnh dao – Tống nhuận phương – Tống tư diễm – Tống sư nghiên – Tống bằng anh – Tống ti nghiên

宋福莉  宋瑞英  宋春玉  宋润玲  宋惠艳  宋岳红  宋岳霞  宋芹娟

Tống phúc lị – Tống thụy anh – Tống xuân ngọc – Tống nhuận linh – Tống huệ diễm – Tống nhạc hồng – Tống nhạc hà – Tống cần quyên

宋焕英  宋雅燕  宋娅萁  宋怡珊  宋汶洁  宋艳琴  宋婧媛  宋丹瑶

Tống hoán anh – Tống nhã yến – Tống á ki – Tống di san – Tống vấn khiết – Tống diễm cầm – Tống ? Viện – Tống đan dao

宋光文  宋一嫣  宋作玲  宋梦冉  宋梓瑛  宋妍静  宋琴琴  宋凯霞

Tống quang văn – Tống nhất yên – Tống tác linh – Tống mộng nhiễm – Tống tử anh – Tống nghiên tĩnh – Tống cầm cầm – Tống khải hà

宋茹宜  宋煜怡  宋冠怡  宋雪瑶  宋冰花  宋瀚文  宋瑞花  宋月萍

Tống như nghi – Tống dục di – Tống quan di – Tống tuyết dao – Tống băng hoa – Tống hãn văn – Tống thụy hoa – Tống nguyệt bình

宋晓雪  宋双玲  宋春萍  宋江婷  宋举红  宋琳艳  宋琳燕  宋瑜冉

Tống hiểu tuyết – Tống song linh – Tống xuân bình – Tống giang đình – Tống cử hồng – Tống lâm diễm – Tống lâm yến – Tống du nhiễm

***

 

HỌ La (N)

罗婷嘉  罗文芬  罗林丽  罗筱英  罗肇英  罗冬琼  罗韶瑛  罗寰瑶

La đình gia – La văn phân – La lâm lệ – La tiểu anh – La triệu anh – La đông quỳnh – La thiều anh – La hoàn dao

罗姝娅  罗娅姝  罗婧丹  罗娅丹  罗世洁  罗禀文  罗燕城  罗椿茹

La xu á – La á xu – La ? Đan – La á đan – La thế khiết – La bẩm văn – La yến thành – La xuân như

罗怡铭  罗健雪  罗中玉  罗锦妹  罗钎文  罗四玲  罗品冉  罗鸣丽

La di minh – La kiện tuyết – La trung ngọc – La cẩm muội – La ? Văn – La tứ linh – La phẩm nhiễm – La minh lệ

罗萍尹  罗茜娅  罗娟丽  罗永梅  罗亚美  罗海悦  罗海娜  罗明莉

La bình duẫn – La thiến á – La quyên lệ – La vĩnh mai – La á mỹ – La hải duyệt – La hải na – La minh lị

罗丽琼  罗曹文  罗杏芳  罗瑾文  罗秀熙  罗秀淼  罗秀耘  罗忻秀

La lệ quỳnh – La tào văn – La hạnh phương – La cấn văn – La tú hi – La tú miểu – La tú vân – La hãn tú

罗秀忻  罗秀雯  罗秀颖  罗秀盈  罗秀玫  罗秀衍  罗韶英  罗悦真

La tú hãn – La tú văn – La tú dĩnh – La tú doanh – La tú mân – La tú diễn – La thiều anh – La duyệt chân

罗飞雪  罗晓芬  罗悦铭  罗婧凡  罗笑琳  罗舜燕  罗长文  罗棉红

La phi tuyết – La hiểu phân – La duyệt minh – La ? Phàm – La tiếu lâm – La thuấn yến – La trường văn – La miên hồng

罗加文  罗细英  罗羽倩  罗倩心  罗倩妤  罗芳洁  罗少芬  罗婧宁

La gia văn – La tế anh – La vũ thiến – La thiến tâm – La thiến dư – La phương khiết – La thiểu phân – La ? Trữ

罗成妹  罗何怡  罗家怡  罗娟萍  罗建霞  罗云梅  罗寅颖  罗莹芸

La thành muội – La hà di – La gia di – La quyên bình – La kiến hà – La vân mai – La dần dĩnh – La oánh vân

罗悦宁  罗芷瑶  罗李霞  罗再冉  罗依梅  罗影霞  罗炜芬  罗士英

La duyệt trữ – La chỉ dao – La lý hà – La tái nhiễm – La y mai – La ảnh hà – La vĩ phân – La sĩ anh

罗泽文  罗怡斌  罗悦宸  罗才倩  罗东倩  罗崇娥  罗宏文  罗琳喃

La trạch văn – La di bân – La duyệt thần – La tài thiến – La đông thiến – La sùng nga – La hoành văn – La lâm nam

罗琳岚  罗琳淋  罗维文  罗炜莉  罗剑萍  罗灏文  罗涵文  罗楷洁

La lâm lam – La lâm lâm – La duy văn – La vĩ lị – La kiếm bình – La hạo văn – La hàm văn – La giai khiết

罗柠洁  罗建莉  罗尉艳  罗淳文  罗光英  罗荣蓉  罗楚悦  罗新燕

La nịnh khiết – La kiến lị – La úy diễm – La thuần văn – La quang anh – La vinh dung – La sở duyệt – La tân yến

罗归燕  罗燕归  罗悦航  罗书悦  罗淮悦  罗苑萍  罗哲艳  罗媛婷

La quy yến – La yến quy – La duyệt hàng – La thư duyệt – La hoài duyệt – La uyển bình – La triết diễm – La viện đình

罗素芳  罗茹今  罗盛英  罗斯文  罗长英  罗福琴  罗程芳  罗舒颖

La tố phương – La như kim – La thịnh anh – La tư văn – La trường anh – La phúc cầm – La trình phương – La thư dĩnh

罗芬芬  罗华玲  罗仁英  罗芳燕  罗娅菲  罗永琴  罗凌娜  罗娅娜

La phân phân – La hoa linh – La nhân anh – La phương yến – La á phi – La vĩnh cầm – La lăng na – La á na

罗德梅  罗婷欲  罗欲婷  罗时红  罗萍纱  罗辅燕  罗水文  罗逸媛

La đức mai – La đình dục – La dục đình – La thời hồng – La bình sa – La phụ yến – La thủy văn – La dật viện

罗三英  罗丹红  罗奈妞  罗惠婷  罗凯媛  罗骋婷  罗婷轩  罗婷蕾

La tam anh – La đan hồng – La nại (N)u – La huệ đình – La khải viện – La sính đình – La đình hiên – La đình lôi

罗婷智  罗书芬  罗宝英  罗妙洁  罗妹琪  罗绣妹  罗舒妍  罗升文

La đình trí – La thư phân – La bảo anh – La diệu khiết – La muội kỳ – La tú muội – La thư nghiên – La thăng văn

罗添玉  罗移文  罗稀文  罗燕兰  罗依燕  罗茜娜  罗文娜  罗娜文

La thiêm ngọc – La di văn – La hi văn – La yến lan – La y yến – La thiến na – La văn na – La na văn

罗汉文  罗中燕  罗友芬  罗顺娟  罗凌英  罗志文  罗超梅  罗敏莹

La Hán Văn – La trung yến – La hữu phân – La thuận quyên – La lăng anh – La chí văn – La siêu mai – La mẫn oánh

罗维娜  罗海梅  罗紫英  罗珍玲  罗筱娟  罗婷葶  罗劲文  罗丹婷

La duy na – La hải mai – La tử anh – La trân linh – La tiểu quyên – La đình đình – La kính văn – La đan đình

罗安娜  罗进文  罗语琼  罗育琼  罗语妍  罗怡雯  罗淑妍  罗嘉琳

La an na – La tiến văn – La ngữ quỳnh – La dục quỳnh – La ngữ nghiên – La di văn – La thục nghiên – La gia lâm

罗楚雪  罗少美  罗婷瑞  罗婷睿  罗婷芮  罗婷蕊  罗蕊婷  罗京婷

La sở tuyết – La thiểu mỹ – La đình thụy – La đình duệ – La đình nhuế – La đình nhị – La nhị đình – La kinh đình

罗婷荟  罗婷慧  罗梓婷  罗燕风  罗鬟文  罗新丽  罗秀文  罗鸶文

La đình oái – La đình tuệ – La tử đình – La yến phong – La hoàn văn – La tân lệ – La tú văn – La tư văn

***

 

HỌ Quách (N)

郭仙美  郭红花  郭茹云  郭载文  郭蓉慈  郭羽娥  郭木婷  郭林婷

Quách tiên mỹ – Quách hồng hoa – Quách như vân – Quách tái văn – Quách dung từ – Quách vũ nga – Quách mộc đình – Quách lâm đình

郭森婷  郭奕文  郭翌文  郭霞只  郭中颖  郭宗颖  郭研悦  郭艾琳

Quách sâm đình – Quách dịch văn – Quách dực văn – Quách hà chỉ – Quách trung dĩnh – Quách tông dĩnh – Quách nghiên duyệt – Quách ngải lâm

郭妍妃  郭双婷  郭悦盈  郭亚梅  郭陈悦  郭妍娇  郭峻妍  郭玉颖

Quách nghiên phi – Quách song đình – Quách duyệt doanh – Quách á mai – Quách trần duyệt – Quách nghiên kiều – Quách tuấn nghiên – Quách ngọc dĩnh

郭桉莉  郭彦玉  郭彦茹  郭卜艳  郭淇玉  郭秀丽  郭秀芳  郭方文

Quách ? Lị – Quách ngạn ngọc – Quách ngạn như – Quách bốc diễm – Quách kì ngọc – Quách tú lệ – Quách tú phương – Quách phương văn

郭紫婧  郭濮婵  郭婵莹  郭术燕  郭濮萍  郭菏丽  郭嫒娟  郭骅琳

Quách tử ? – Quách bộc thiền – Quách thiền oánh – Quách truật yến – Quách bộc bình – Quách ? Lệ – Quách ái quyên – Quách hoa lâm

郭润花  郭尔文  郭千花  郭学娟  郭干花  郭如秀  郭如怡  郭亦洁

Quách nhuận hoa – Quách nhĩ văn – Quách thiên hoa – Quách học quyên – Quách can hoa – Quách như tú – Quách như di – Quách diệc khiết

郭尔怡  郭之秀  郭颖媛  郭宸悦  郭千婵  郭小婵  郭三妹  郭怡容

Quách nhĩ di – Quách chi tú – Quách dĩnh viện – Quách thần duyệt – Quách thiên thiền – Quách tiểu thiền – Quách tam muội – Quách di dung

郭陈颖  郭道蓉  郭述芬  郭开丽  郭宛婷  郭成琳  郭曼玉  郭倩南

Quách trần dĩnh – Quách đạo dung – Quách thuật phân – Quách khai lệ – Quách uyển đình – Quách thành lâm – Quách mạn ngọc – Quách thiến nam

郭爱琳  郭怡勰  郭晨冉  郭丹雪  郭啸蓉  郭冠娜  郭昌文  郭芸茹

Quách ái lâm – Quách di hợp – Quách thần nhiễm – Quách đan tuyết – Quách khiếu dung – Quách quan na – Quách xương văn – Quách vân như

郭琳灵  郭和艳  郭江梅  郭卫玉  郭秀睿  郭禾玉  郭和玉  郭羽芬

Quách lâm linh – Quách hòa diễm – Quách giang mai – Quách vệ ngọc – Quách tú duệ – Quách hòa ngọc – Quách hòa ngọc – Quách vũ phân

郭宗文  郭升悦  郭新霞  郭添文  郭启燕  郭延丽  郭婧童  郭粲文

Quách tông văn – Quách thăng duyệt – Quách tân hà – Quách thiêm văn – Quách khải yến – Quách diên lệ – Quách ? Đồng – Quách sán văn

郭芮倩  郭力冉  郭金莹  郭琳婷  郭琳迪  郭丰婷  郭鲜梅  郭伟艳

Quách nhuế thiến – Quách lực nhiễm – Quách kim oánh – Quách lâm đình – Quách lâm địch – Quách phong đình – Quách tiên mai – Quách vĩ diễm

郭君花  郭怀婷  郭舒婧  郭满文  郭钰洁  郭利芬  郭宣莹  郭琴德

Quách quân hoa – Quách hoài đình – Quách thư ? – Quách Mãn Văn – Quách ngọc khiết – Quách lợi phân – Quách tuyên oánh – Quách cầm đức

郭薇婷  郭莹玫  郭莹美  郭赢美  郭银梅  郭玲瑗  郭妹利  郭霞瑗

Quách vi đình – Quách oánh mân – Quách oánh mỹ – Quách doanh mỹ – Quách ngân mai – Quách linh viện – Quách muội lợi – Quách hà viện

郭霞瑷  郭玲羽  郭玲竹  郭清雪  郭宇娟  郭焕冉  郭函玉  郭芳玉

Quách hà ? – Quách linh vũ – Quách linh trúc – Quách thanh tuyết – Quách vũ quyên – Quách hoán nhiễm – Quách hàm ngọc – Quách phương ngọc

郭瑞瑶  郭莹影  郭宪玲  郭怡江  郭婷娜  郭怡臣  郭倩儿  郭卜英

Quách thụy dao – Quách oánh ảnh – Quách hiến linh – Quách di giang – Quách đình na – Quách di thần – Quách thiến nhân – Quách bốc anh

郭肇颖  郭怡晨  郭汉萍  郭宁英  郭彦婷  郭怡慧  郭彦瑛  郭怡淋

Quách triệu dĩnh – Quách di thần – Quách hán bình – Quách trữ anh – Quách ngạn đình – Quách di tuệ – Quách ngạn anh – Quách di lâm

郭轩瑛  郭怡苒  郭莉春  郭碗琴  郭临霞  郭翠娟  郭妍勤  郭妍琴

Quách hiên anh – Quách di nhiễm – Quách lị xuân – Quách oản cầm – Quách lâm hà – Quách thúy quyên – Quách nghiên cần – Quách nghiên cầm

郭生玲  郭悦欣  郭文莹  郭依美  郭伊美  郭政丽  郭静芳  郭品娟

Quách sanh linh – Quách duyệt hân – Quách văn oánh – Quách y mỹ – Quách y mỹ – Quách chánh lệ – Quách tĩnh phương – Quách phẩm quyên

郭燕玮  郭燕微  郭智洁  郭赛娅  郭怡敏  郭宇怡  郭怡宇  郭希悦

Quách yến vĩ – Quách yến vi – Quách trí khiết – Quách tái á – Quách di mẫn – Quách vũ di – Quách di vũ – Quách hy duyệt

郭黄妍  郭黄悦  郭宇艳  郭宇悦  郭倩欣  郭茹彤  郭召艳  郭蓉娜

Quách hoàng nghiên – Quách hoàng duyệt – Quách vũ diễm – Quách vũ duyệt – Quách thiến hân – Quách như đồng – Quách triệu diễm – Quách dung na

郭承玉  郭雨秀  郭俏红  郭燕宜  郭慕洁  郭妍妗  郭怡爽  郭妍岑

Quách thừa ngọc – Quách vũ tú – Quách tiếu hồng – Quách yến nghi – Quách mộ khiết – Quách nghiên cấm – Quách di sảng – Quách nghiên sầm

郭汝燕  郭鹏娟  郭晋霞  郭金婷  郭宇琼  郭乐倩  郭蓓婷  郭姝燕

Quách nhữ yến – Quách bằng quyên – Quách tấn hà – Quách kim đình – Quách vũ quỳnh – Quách lạc thiến – Quách bội đình – Quách xu yến

郭香莹  郭育艳  郭振莉  郭均芳  郭育萍  郭惠洁  郭悦竹  郭淑玉

Quách hương oánh – Quách dục diễm – Quách chấn lị – Quách quân phương – Quách dục bình – Quách huệ khiết – Quách duyệt trúc – Quách thục ngọc

郭如娜  郭倩纤  郭学玲  郭苗英  郭妙英  郭瑞萍  郭霈怡  郭琳梓

Quách như na – Quách thiến khiên – Quách học linh – Quách miêu anh – Quách diệu anh – Quách thụy bình – Quách bái di – Quách lâm tử

***

anh_a002.jpeg

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 1.871
  • 131
  • 1.963
  • 151
  • 6.633.154
  • 860.257