Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Lâm Điền Thùy Ảnh- Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH

 

CHƯƠNG XIX

A. HƯỚNG DẪN PHẦN LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH

Chương 17 cũng nói về tổng hợp như từ chương 12 đến đây nhưng nhấn mạnh một chút về cách xem các bóng mờ trên đất.

B. LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH

Câu 1: Phàm mạch lâm điền thùy ảnh như thủy chi ba.

Phàm mạch lâm điền thùy ảnh như gợn sóng trên mặt nước.

Câu 2: Thượng điền thùy ảnh như ba chi thùy đầu

Chỗ ruộng rủ bóng như là chỗ làn sóng chũi đầu

Câu 3: Ba đầu khiến thổ long khí tụ huyệt, kiến phong Kim long đắc kết huyệt thượng, kiến thủy khí mộc tinh thụ huyệt gia dung kết chi địa.

Đầu sóng đi vượt khí thổ long mà tới huyệt trước. Thấy Kim long được kết ở trên huyệt. Thấy thủy khí mộc tinh tiếp nhận ở trên huyệt. Đấy đều là dung kết.

Câu 4: Nhược kiến hỏa nhập Kim hương vi ngụy khí, bất tuyệt tha phóng thử.

Nếu thấy hỏa vào Kim hương là ngụy khí, không tốt các chỗ khác đều phỏng theo đây mà luận.

Câu 5: Thế hữu vạn đoan, vạn hình, bất quá tứ thế nhi dĩ: Oa, Kiềm, Nhũ, Đột thị dã.

Thế có vạn đoan vạn hình nhưng chẳng qua cũng chỉ có 4 thế thôi, tức là Oa, Kiềm, Nhũ và Đột vậy.

Câu 6: Sở quý giả, tả hữu loan bão, tiền thủy tụ, hậu sơn cao, án ấn phân minh, thành quách quan tỏa, cao bất phong xuy, đê bất thoát mạch, quan mạch tương tiếp, thừa kỳ vượng tướng. Tỵ kỳ cô hư, xả kỳ không vong, tức dĩ cái địa lý chi nghĩa dã.

Đất đáng quý là tả hữu vòng ôm lại, thủy đằng trước tụ, sơn đằng sau cao, án và ấn phân minh, thành quách kín đáo, cao mà không bị gió thổi, thấp mà không thoát mạch, quan tài và mạch tiếp giáp với nhau, đón lấy vượng tướng, tránh cô, hư, bỏ không vong. Đủ để bao quát về ý nghĩa địa lý vậy.

201362322414769471.jpg

20136222115143733.jpg

HỮU ĐƠN ĐỀ CÁCH

Đệ thập cửu (19)

HỮU ĐỆ THẬP CỬU CÁCH

Chú vân: Sơn lai uyển chuyển, cục thế Hữu đơn, tứ vi tiêm diệu nội ngoại kim loan, chúng tinh chiếu huyệt, hữu bạn hồi hoàn, hựu như thượng cách, phát phúc vĩnh miên, nhược năng đắc địa, vũ khổn binh quyền.

Hựu văn: Sơn lai sinh cục, hữu bạn hồi hoàn, tả kiên tác chứng, cổ viết đơn đề, thử vị hữu Tiên cung huyệt cách dã.

CÁCH THỨ 19

Lời chú: Sơn lại uyển chuyển, cục thế được gọi là Hữu Đơn, bốn phía đều là diệu tinh hình hỏa, trong ngoài Kim tinh đóng hình vòng cong, chúng tinh đều chiếu vào huyệt, bên hữu vòng ôm. Được như thượng cách sẽ phát phúc đời đời: Để được đất này sẽ phát võ khiến binh quyền.

Lại nói: Sơn lại sinh cục, bên hữu ôm vòng, vai tả làm chứng nên gọi là Đơn Đề Cách hay Hữu Tiên Cung Huyệt Cách.

HỮU ĐƠN ĐỀ CÁCH

Đệ thập cửu (19)

20137615455415731.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 565
  • 90
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.838
  • 898.364