Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Âm Dương Luận – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP ÂM DƯƠNG LUẬN

 

CHƯƠNG XVI

A. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ÂM DƯƠNG LUẬN VÀ ÂM DƯƠNG TỌA HƯỚNG LUẬN

Phần này luận về âm dương là căn bản về khoa địa lý để thêm kiến thức cho các mục khác. Thật ra không thể nói hết về âm dương luận ở đây. Cho nên ta thấy nó có nhiều chỗ giống như ở các chương 12 – 13 – 14.

B. ÂM DƯƠNG LUẬN

Câu 1: Thiên địa vạn thù, âm dương nhị lý

Trời đất chỉ thuộc về âm dương hai lẽ.

Câu 2: Khinh thanh vi thiên, trọng trọc vi địa

Mật tiểu vi âm huyệt, khoan đãi vi dương huyệt.

Nhẹ và trong sáng là trời, nặng nề và đục là đất, chặt chẽ và nhỏ bé là âm huyệt, rộng lớn khoảng khoát là dương huyệt.

Câu 3: Nhân đồ ngôn âm cung vô di ư dương cung, thử bất tri âm hữu di ư dương huyệt.

2072500253522071486.jpg

Người ta chỉ biết âm cung không khác với dương cung, nhưng không hiểu âm huyệt có khác với dương huyệt.

Câu 4: Dương cơ giả, nghi cao đại, khoan hình, phồn thế, hoặc nghịch thủy nhất phương, hoặc duyên giang nhất khu, giai tháp đại hậu khí chung tụ cư chi.

Vì dương cơ nên cao lớn, khoan hình, hệ bởi thế đất, hoặc nghịch thủy một phương, hoặc ven sông một khu, đều phẳng, rộng hậu khí chung tụ ở đó.

Câu 5: Ám địa kết, bàng nhân dĩ đắc

Dương địa kết, nhân sở nan tri

Âm địa kết người bên cạnh dễ được,

Dương địa kết người ta khó biết.

Câu 6: Âm địa tiểu tiểu hữu chi, bàng cận chi nhân dĩ đắc

Chí nhi âm trạch đa cầu nghịch thủy, nghịch sơn

– Tiện táng, tiện hành, nhược dung kết khí tụ dã.

Âm địa nhỏ bé, chỗ nào cũng có nên người gần bên dễ được còn đến âm trạch, phần nhiều phải nghịch thủy, nghịch sơn, mà táng, mà làm, nếu dung kết thời khí tụ vậy.

Câu 7: Dương địa kết thiên địa chi khí tụ chung ư thử, nhân sinh cư chi, kế thế đinh tài vượng, thả nhân sinh dương địa giai thụ thiên địa chi khí.

201262215595453300.jpg

Dương địa kết thì khí của trời đất chung tụ ở đấy, người sống ở đây được đời đời đinh tài đều vượng. Vả dĩ người sinh ở dương địa đều chịu khí của trời đất.

Câu 8: Cư xử xuất nhập đắc thiên địa dung kết chi xứ tất hưởng thiên địa chi phúc, cố thế nhân nan cầu dương cơ dã.

Cư xử xuất nhập được chỗ trời đất dung kết, tất nhiên được hưởng phúc của trời đất. Bởi vậy nên thế gian khó tìm được dương cơ vậy.

Câu 9: Tự cổ ư kim thôn ấp đa thừa tiện hành chi thế, thiếu dong kết chi địa, nhược mỗ đắc vượng mạch, thôn ấp, nhất sơn hồi, hựu nhất thủy loan diệc phát thắng ư ấp trung

Tự cổ chí kim, ở nơi thôn ấp phần nhiều là tùy theo cái thế tiện hành, chứ ít có đất dung kết. Nếu nơi nào được chỗ mạch vượng, trong thôn ấp có một ngọn núi hồi về, lại có một dòng nước bọc quanh, cũng sẽ phát hơn ở trong ấp.

Câu 10: Cố viết, nhất thôn, nhất ấp, chung diệc hữu phú hữu bần chi dị – Phù sinh ư thổ, phản ư thổ, sự giai thổ, cố nhất thổ vi trọng. Dương trạch bẩm sinh chi khí vưu trọng, cố nhất dương thắng thập âm dã.

Cho nên mới nóilà cùng ở trong một thôn ấp, mà cũng có người giàu người nghèo khác nhau, vì rằng sinh ở đất, mọi việc đều ở trong đất, co nên nhất đất là trọng. Dương trạch là khí bẩm sinh lại càng trọng. Bởi vậy nên một Dương hơn mười Âm vậy.

NGỌA TỈNH DIỆN CÂU

HƯỚNG NGUYỆT THỦY ĐỀ CÁCH

Thập lục cách (16)

HỮU THẬP LỤC CÁCH

                               Tổ tông thực thực tổng thiên trùng

                               Long mạch thô ngang nhất lý tòng

                               Nhất tiết hoành lai nhi nhập cục

                               Lưỡng sơn triều đối, lập Thần đồng

                               Long cung tiên đáo hồi tây cá

                               Hổ bạn hoành lai tất bảo long

                               Ngoại tỉnh diện câu nhi hướng nguyệt.

                               Tất nhiên phú quý nữ nam đồng

CÁCH THỨ 16

                               Tổ tông cao đại, núi muôn trùng

                               Long mạch thô ngang, một dặm vòng

                               Một đốt quay ngang rồi nhập cục

                               Hai gò triều đối lập Thần đồng

                               Tay Long tới trước vòng Tây, bão

                               Hổ lại vòng qua bão lại Long

                               Huyệt giếng, tiền cong, ôm án nguyệt

                               Tất nhiên vinh hiển nữ nam cùng

2012111519571866608.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.872
  • 96
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.762
  • 906.567