Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Án Sơn – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP ÁN SƠN

 

CHƯƠNG XI

A. HƯỚNG DẪN PHẦN ÁN SƠN PHÁP

Án nghĩa là bàn giấy. Án ở trước huyệt như bàn giấy trước mặt người ngồi.

Án còn có nghĩa là khách nếu gọi huyệt là chủ. Chủ khách phải tương kính nhau thì mới tốt. Án không nên quá cao hoặc quá thấp. Án nghiêm chỉnh tốt hơn án lệch lạc. Án cũng cho ta biết là huyệt đó phát mau hay lâu mới phát. Thường huyệt gần án phát mau hơn là huyệt có án tận đằng xa.

201362113191253046.jpg

B. ÁN SƠN PHÁP

Câu 1: Địa hữu án như quân hữu triều

Đất có án như vua có triều

Câu 2: Huyệt vi chủ, án vi khách, hữu chủ hữu khách do hữu quân, hữu thần.

Huyệt là chủ, án là khách, có chủ có khách cũng như có vua có tôi.

Câu 3: Dục cầu kỳ chân hảo, viễn án bất như cận án

Muốn cầu cho thật tốt, thì án xa không bằng án gần.

Câu 4: Dục bất doanh háo, viễn triều bất như cận triều

Muốn không doanh háo, triều xa không bằng triều gần.

Câu 5: Chân giả do nghi, dĩ án vi cứ

Thật giả (huyệt) còn ngờ thì lấy án làm căn cứ

Câu 6: Hoặc viễn sơn hồi đầu vi khách ám

 Hoặc tự tuyệt thôi thân vi nội ám.

Hoặc núi ở xa quay đầu về làm khách án.

Hoặc ở huyệt ra làm nội án.

Câu 7: Viễn án phát trì, cận án phát tốc, thử án chi.

Án xa phát chậm, án gần phát mau đó là phương pháp của án.

Nhược long hổ cận vệ chi chủ khách tương nghịch nãi thị giả xứ cao tề mi, đê ứng tâm đắc chi thị dã.

Nếu được long hổ cộng vệ và huyệt chủ, án khách tương nghinh, nơi đó ta mượn chỗ cao bằng mi mắt, thấy ngang rốn là án được rồi đấy.

20136301054297244.jpg

HỔ NHẬP ĐÔNG LÂM CÁCH

Thập nhất cách (11)

HỮU THẬP NHẤT CÁCH

 Tố khởi Long kiên nhập hữu kiên

 Đáo đầu nhất tiết trực lai thiên

 Tu cầu hổ bạn bao quá huyệt

 Phú quý công danh thế thế truyền

CÁCH THỨ 11

Tổ khởi từ vai long nhập vào vai hữu long, vào đầu một tiết rồi đi thẳng vào ngay cửa trời. Bên hổ nên bao quá huyệt. Phú quý công danh đời đời được truyền tụng.

201361513202321104.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 6.547
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.802
  • 891.722