Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Diệu Tinh – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP DIỆU TINH

 

CHƯƠNG IX

A. HƯỚNG DẪN PHẦN DIỆU TINH PHÁP

Những gò đống nhỏ xuất bên ngoài hay trên tay Long tay Hổ gọi là Diệu Tinh.

Diệu Tinh, Sa, Quan quỷ cần phải bao bọc, bảo vệ, vòng ôm lấy huyệt thì mới tốt.

B. DIỆU TINH PHÁP

Câu 1: Diệu giả, tiền xuất giả – Hữu thuận Diệu, nghịch Diệu.

Diệu tinh xuất ở trước “ngoài long hổ”. Có thuận diệu và nghịch diệu.

Câu 2: Phàm kết huyệt ư nội, long vệ ư ngoại, ngoại hữu diệu xuất dã.

Phàm kết huyệt ở trong, long vệ ở ngoài, ngoài nữa có diệu xuất vậy.

Câu 3: Diệu hữu đa thể:

 a. Hữu loan cung diệu

  b. Hữu lư tiên diệu

  c. Hữu triêm xuất diệu

  d. Hữu trường giang diệu

Diệu tinh có nhiều thể:

a. Có diệu ôm vòng cung.

b. Có diệu như chiếc roi.

c. Có tiêm xuất diệu

d. Có diệu trường giang.

Câu 4: Đắc chi nghi giai, trường, hữu lực vi quý

Diệu cần được đẹp, dài, có lực là quý.

Câu 5: Thử hảo cách tại diệu tinh dã

Đây là cách tốt của diệu tinh vậy.

THU NGUYỆT ẤN SIÊU ĐỒ

Đệ cửu cách (9)

201361420112282668.jpg

20136261450476013.jpg

HỮU ĐỆ CỬU CÁCH

Long hình loan bão tử vi viên

Khí tụ hình tàng tại thủy uyên

Sơn khởi Kiền, Khôn nghi Cấn, Tốn

Thủy trùng bất tiết huyệt thiên nhiên

Long khởi loan hồi nhất bao quả

Thủy tụ trùng thanh sơn nhất cá

Nguyệt chiếu tinh thần thân bão hướng.

Thử địa khoa danh đa hiển bá.

CÁCH THỨ 9

Mạch vòng ôm khắp bốn phía của Viên cục.

Khí tụ, huyệt ẩn trong vực nước.

Sơn khởi ở các cung Kiền, Khôn, Chấn, Tốn.

Thủy lắng trong cả bốn mùa, huyệt thiên nhiên

Long sơn khởi lên, vòng ôm một lần kín khắp

Nước tụ trong xanh núi một hòn.

Long lanh ánh trăng chiếu lại có tính phong bão hướng.

Đất này phát khoa danh nhiều người hiển đạt.

201361420115146049.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 7.589
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.844
  • 891.724