Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Chu Tước – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP CHU TƯỚC

 

CHƯƠNG VI

A. HƯỚNG DẪN PHẦN CHU TƯỚC PHÁP

Chu tước là các gò đống ở trước huyệt.

B. CHU TƯỚC PHÁP

Câu 1: Chu tước dương địa dã.

Chu tước là dương địa vậy.

Câu 2: Quý kỳ tường vũ triều nghinh, hoặc thanh thúy tam quang, hoặc miên cung nhất bão.

Chu tước quý về chỗ nó múa lượn, triều đón huyệt hoặc tươi tốt sáng sủa, hoặc là vòng cung ôm lại.

Câu 3: Yếu sử nội chi trừng thanh, tắc tử tôn thanh tú.

Cần phải cho bên trong thanh nhã thì con cháu sẽ thanh tú.

Câu 4: Song phong tịnh đối, chúng thủy triều dương, tam thai liệt tú, ngũ nhạc triều nghinh, tam quân xuất trận, vạn giáp bài tiền, thử quý cách dã.

Chu tước mà có hai ngọn núi đối nhau, mọi dòng nước lại triều, có tam thai bày hàng thanh tú, có ngũ nhạc chầu lại, như ba quân xuất trận, như vạn giáp bày hàng ở trước, đó là cách quý vậy.

Câu 5: Vật sử thủy chi thuận lưu, sơn chi tán loạn

Đừng khiến cho thủy chảy thuận xuôi, cho sơn chạy tán loạn.

201361610413488201.jpg

Câu 6: Tối kỵ giả, tha nga ác khí

Thậm sơ úy giả, nội u âm

Đáng kỵ nhất là lởm chởm có ác khí, đáng sợ nhất là tù hãm, âm u.

Câu 7: Thử Chu Tước chi mật dã.

Đó là cơ mật của Chu tước vậy.

NGƯU MIÊN CHI ĐỒ

Đệ lục cách (6)

20136299514848556.jpg

HỮU ĐỆ LỤC CÁCH

Thiền thiều phát tố khởi căn nguyên

Uyển chuyển hồi hoàn mạch khúc huyền

Hữu kiên đáo tả nhi chuyển hữu

Bàn vu cục thế tự ngưu miên.

Đường khai nội ngoại gia chân huyệt.

Sơn chiếu quần tinh phúc vĩnh miên

CÁCH THỨ SÁU

Đùn đùn mạch tự Tổ sơn nguyên,

Khuất khúc trông như nét chữ “Huyền”.

Vai hữu chuyển tả, tả về hữu

Hình như Trâu ngủ tại bình điền.

Minh đường nội ngoại đều: Chân huyệt,

Chiếu ứng quần tinh, phúc vạn niên.

201361610283286697.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 7.614
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.869
  • 891.724