Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Huyền Vũ – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP HUYỀN VŨ

 

CHƯƠNG V

A. HƯỚNG DẪN PHẦN HUYỀN VŨ PHÁP

Nếu đằng trước có minh đường và án, diệu tinh thì đằng sau huyệt phải có huyền vũ.

Huyền vũ là nơi mạch từ ở đó rồi rót vào huyệt. Huyền vũ cao, dày thì có nhiều khí mạch dự trữ, và con cháu người để được đất đó sẽ có nhiều sinh khí, sống lâu hơn.

B. HUYỀN VŨ PHÁP

Câu 1: Huyền vũ, âm thiên dã quý kỳ thủy đầu, bình chính phương viên.

Huyền vũ là âm thiên vậy, quý ở chỗ cúi đầu, bằng ngay vuông tròn.

Câu 2:  Sở khai trướng, loan cung, hoặc ngoại bình kiến quỷ.

Huyền Vũ (tốt) thì có khai trướng, vòng cung, hoặc ngoài bằng phẳng trông thấy quỷ.

Câu 3: Yếu sử kỳ bản thân vi cao, vật sử ngưỡng ngọa, phong xuy.

Cần khiến cho bản thân hơi cao, đừng để như nằm ngửa, bị gió thổi.

Câu 4: Vật sử thủy phi, sơn khứ

Đừng nên có thủy phi và sơn chảy đi.

Câu 5: Phương xương viên hồ phú nhi khả thọ.

Hình có hòm vuông, hồ tròn thì giàu có và thọ.

Câu 6: Tôn nghiêm, tiêm bút, tú cao, quý nhi thả vinh

Tôn nghiêm, có bút nhọn thanh tú và cao thì quý và vinh hiển.

Câu 7: Sở kỵ giả, đê bạc phong xuy

Điều đáng kỵ là (huyền vũ) bị thấp mỏng và bị gió thổi.

Câu 8: Sở kỵ giả thô bạo lăng áp.

Điều đáng kỵ nữa là thô bạo và lấn át huyệt.

Câu 9: Thử Huyền Vũ chi chư dã

Đó là chủ yếu về Huyền Vũ vậy.

CÁT CẦM TINH HÌNH ĐỒ

Đệ ngũ cách (5)

201361420101880095.jpg

HỮU ĐỆ NGŨ CÁCH

                                 Tố khởi tả kiên nhập hữu sa

                                 Long tòng thủy nhiễu tụ đường oa.

                                 Long quá Tây cung, tiên bái tướng

                                 Hổ quá Đông cung, thế thế khoa

 

CÁCH THỨ NĂM

                                 Tổ sơn từ tả hữu liền sa,

                                 Thủy tụ, Mạch dừng, Huyệt kết oa.

                                 Long quá Tây cung, triều bái tướng

                                 Hổ qua Đông vị, nối muôn khoa

201361510171122259.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 7.597
  • 142
  • 11.913
  • 134
  • 7.749.852
  • 891.724