Thần tiên Việt Nam

Địa Lý Tả Ao Tiên Sinh Pháp Sơn Thủy Pháp – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

ĐỊA LÝ TẢ AO TIÊN SINH PHÁP SƠN THỦY PHÁP

 

CHƯƠNG III

A. HƯỚNG DẪN PHẦN SƠN THỦY PHÁP

Sơn thủy pháp là cách xem tướng đất để biết người ra sao.

B. SƠN THỦY PHÁP

Câu 1: Nhân ư hiền ngu, hệ ư sơn thủy

Người để được đất mà hiền hay ngu, là do sơn thủy của cuộc đất đó.

Câu 2: Sơn hậu nhân phì, sơn bạc nhân sấu.

           Sơn tịnh nhân hảo, sơn trọc nhân mê

Nếu núi mà đầy đặn thì sinh người mập mạp, nếu núi mà bạc nhược thì sinh người ốm gầy, núi mà tinh thì sinh người tốt giỏi, núi mà ô trọc thì sinh người ngu mê.

Câu 3:  Sơn quý kỳ tú, nhi la

           Ố kỳ trực ngạnh nhi chí.

Núi quý ở chỗ thanh tú mà đến.

Núi ghét ở chỗ trực ngạnh mà tới.

Câu 4:  Huyệt tại sơn, nhi họa phúc tại thủy.

           Huyệt ở núi mà họa phúc ở nước

201361321163992311.jpg

Câu 5:  Thủy tĩnh nhân tú, thủy trọc nhân mê

           Thủy khứ nhân bần, thụy tụ nhân phú

Thủy tĩnh thì sinh người thanh tú, thủy ô trọc thì sinh người mê muội.

Thủy chảy siết (không tụ) thì sinh người nghèo khó. Thủy dồn tụ thì sinh người giàu có.

Câu 6:  Thủy quý kỳ khuất khúc nhi chí

           Ố kỳ tà phản nhi lưu

Thủy quý ở chỗ quanh co mà đến.

Ghét vi phản tà mà chảy qua.

Câu 7:  Sơn vi phu thủy vi phụ, phu xướng phụ tùy

Sơn là chồng, thủy là vợ, chồng xướng xuất thì vợ phu theo.

Câu 8:  Sơn vi hùng, thủy vi thư

           Hệ sơn tắc thủy tòng

Sơn là hùng, thủy là thư, có sơn dẫn là có nước theo.

Câu 9:  Sơn chủ nhân, thủy chủ tài

Sơn chủ người, thủy chủ tiền của.

Câu 10:  Sơn yếu hồi, nhi thủy yếu nghịch

Sơn cầu hồi, mà thủy cầu nghịch

Câu 11:  Sơn hậu vượng nhân đinh

              Thủy triều tiến tài lộc

Sơn dầy, hậu thì vượng người.

Thủy triều lại thì thêm tài lộc.

Câu 12:  Sơn súc súc nhi tối ái tú.

              Thủy dương dương nhi triều cực thanh.

Sơn chót vót thì quý nhất là tú mỹ.

Thủy rào rạt triều về mà trong suốt.

Câu 13:  Sơn vưu hậu nam nữ thọ xương

              Thủy chừng ngưng tử tôn thanh tú

Sơn càng hậu thì trai gái càng thọ xương.

Thủy càng ngưng đọng thì con cháu càng thanh tú.

Câu 14:  Sơn tha nga ác khí, bất cát

              Thủy bộc lộc, khắp khốc, tối hung

Sơn lởm chởm có ác khí thì không cát

Thủy bộc chảy kêu réo (như khóc) thì rất hung.

Câu 15:  Hữu sơn vô thủy, vi chi cô sơn

              Hữu thủy vô sơn vị chi cô thủy

Có sơn mà không có thủy gọi là cô sơn

Có thủy mà không có sơn gọi là cô thủy.

Câu 16:  Sơn cố thủy, thủy cố sơn; dung kết chi địa dã

Sơn nghênh thủy, thủy nghé sơn mới là có đất kết vậy.

MỘC TƯỚNG THỦ THÀNH

KIM TINH LẠC THỦY CÁCH

Đệ tam cách (3)

20136179284018497.jpg

HỮU ĐỆ TAM CÁCH

                                   Cổn cổn sơn hành đới thủy biên.

                                   Tổ long cao trạc, tảo Khôi nguyên

                                   Long cung giá bút đăng thiên ngoại

                                   Hổ bạn trừng thanh, nguyệt chiếu tiền

                                   Nhất địa, hà tri, tâm tối hảo

                                   Tử tôn phú quý tất thiên nhiên.

CÁCH THỨ BA

                                   Sơn hành lớp, thủy liền bên,

                                   Tổ sơn cao vút, phát Khôi nguyên

                                   Trong Long: Bút giá cao vòi vọi

                                   Cạnh Hổ: Đầm trong trăng chiếu tiền,

                                   Được một đất này ôi quá đủ,

                                   Cháu con phú quý, lý đương nhiên.

201361123124312891.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 6.534
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.789
  • 891.722