Thần tiên Việt Nam

Bành Tổ Bách Kị Ca 彭祖 – Đạo Giáo Thần Tiên 道教神仙

 

Bành Tổ Bách Kị Ca

la_to.jpg

 bk_cab05971e1fca3228130b7b6258929aa_OuTuo5.jpg

Giáp tý. Hải trung kim: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương.

Ất sửu. Hải trung kim: Ất bất tài thực thiên chu bất trường. Sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương.

Bính dần.  Lô trung hỏa: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Đinh mão.  Lô trung hỏa: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Mậu thìn.  Đại lâm mộc: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng.

Kỷ tị.  Đại lâm mộc: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Tị bất viễn hành tài vật phục tàng.

Canh ngọ. Lộ bàng thổ: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương.

Tân mùi. Lộ bàng thổ: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Nhâm thân. Kiếm phong kim: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng.

Quý dậu. Kiếm phong kim: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng.

Giáp tuất. Sơn đầu hỏa: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Tuất bất cật khuyển tác quái thượng sàng.

Ất hợi. Sơn đầu hỏa: ất bất tài thực thiên chu bất trường. Hợi bất giá thú bất lợi tân lãng.

Bính tý. Giản hạ thủy: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương.

Đinh sửu. Giản hạ thủy: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương.

Mậu dần. Thành đầu thổ: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Kỷ mão. Thành đầu thổ: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Canh thìn. Bạch tịch kim: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng.

Tân tị. Bạch tịch kim: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Dĩ bất viễn hành tài vật phục tàng.

Nhâm ngọ. Dương liễu mộc: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương.

Quý mùi. Dương liễu mộc: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Giáp thân. Tỉnh tuyền thủy: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng. Ất dậu. Tỉnh tuyền thủy: ất bất tài thực thiên chu bất trường. Dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng.

Bính tuất. ốc thượng thổ: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Tuất bất cật khuyển tác quái thượng sàng.

Đinh hợi. ốc thượng thổ: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Hợi bất giá thú bất lợi tân lãng.

Mậu tý. Phích lịch hỏa: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương.

Kỷ sửu. Phích lịch hỏa: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương.

Canh dần. Tùng bách mộc: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Tân mão. Tùng bách mộc: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Nhâm thìn. Trường lưu thủy: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng.

Quý tị. Trường lưu thủy: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Dĩ bất viễn hành tài vật phục tàng.

Giáp ngọ. Sa thạch kim: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương.

Ất mùi. Sa thạch kim: ất bất tài thực thiên chu bất trường. Vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Bính thân. San hạ hỏa: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng.

Đinh dậu. San hạ hỏa: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng.

Mậu tuất. Bình địa mộc: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Tuất bất cật khuyển tác quái thượng sàng.

Kỷ hợi. Bình địa mộc: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Hợi bất giá thú bất lợi tân lãng.

Canh tý. Bích thượng thổ: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương.

Tân sửu. Bích thượng thổ: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương.

Nhâm dần. Kim bộ kim: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Quý mão. Kim bộ kim: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Giáp thìn. Phục đăng hỏa: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng.

Ất tị. Phục đăng hỏa: ất bất tài thực thiên chu bất trường. Dĩ bất viễn hành tài vật phục tàng.

Bính ngọ. Thiên hà thủy: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương.

Đinh mùi. Thiên hà thủy: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Mậu thân. Đại dịch thổ: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng.

Kỷ dậu. Đại dịch thổ: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng.

Canh tuất. Sai xuyến kim: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Tuất bất cật khuyển tác quái thượng sàng.

Tân hợi. Sai xuyến kim: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Hợi bất giá thú bất lợi tân lãng.

Nhâm tý. Tang chá mộc: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương.

Quý sửu. Tang chá mộc: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương.

Giáp dần. Đại khê thủy: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Dần bất tế tự thần quỷ bất thường.

Ất mão. Đại khê thủy: ất bất tài thực thiên chu bất trường. Mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương.

Bính thìn. Sa Trung Thổ: Bính bất tu táo tất kiến tai ương. Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng.

Đinh tị. Sa Trung Thổ: Đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang. Dĩ bất viễn hành tài vật phục tàng.

Mậu ngọ. Thiên thượng hỏa: Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường. Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương.

Kỷ mùi. Thiên thượng hỏa: Kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong. Vị bất phục dược độc khí nhập tràng.

Canh thân. Thạch lựu mộc: Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương. Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng.

Tân dậu. Thạch lựu mộc: Tân bất hợp tương chủ nhân bất thường. Dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng.

Nhâm tuất. Đại hải thủy: Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng. Tuất bất cật khuyển tác quái thượng sàng.

Quý hợi. Đại hải thủy: Quý bất từ tụng lý nhược địch cường. Hợi bất giá thú bất lợi tân lãng.

Thiên can

Giáp bất khai thương tài vật mao tán ất bất tài thực thiên chu bất trường

Bính bất tu táo tất kiến tai ương đinh bất thế đầu đầu tất sinh sang

Mậu bất thụ điền điền chủ bất tường kỷ bất phá khoán nhị tỉ tịnh vong

Canh bất kinh lạc chức cơ hư trương tân bất hợp tương chủ nhân bất thường

Nhâm bất cấp thủy canh nan đề phòng quý bất từ tụng lý nhược địch cường

Địa chi

Tử bất vấn bốc tự nhạ họa ương sửu bất quan đội thiển bất hoàn hương

Dần bất tế tự thần quỷ bất thường mão bất xuyên tỉnh thủy tuyền bất hương

Thần bất khốc khấp tất thiển trọng táng dĩ bất viễn hành tài vật phục tàng

Ngọ bất chiếm cái ốc chủ canh trương vị bất phục dược độc khí nhập tràng

Thân bất an sàng quỷ túy nhập phòng dậu bất yến khách túy tọa điên cuồng

Thú bất cật khuyển tác quái thượng sàng hợi bất giá thú bất lợi tân lãng

Kiến nghi xuất hành bất khả khai thương. Trừ khả phục dược châm cứu diệc lương.

Mãn khả tứ thị phục dược tao ương. Bình khả đồ nê an cơ cát xương.

Định nghi tiến súc nhập học danh dương. Chấp khả bộ tróc tặc đạo nan tàng.

Phá nghi trị bệnh tất thiển an khang. Nguy khả bộ ngư bất lợi hành thuyền.

Thành khả nhập học tranh tụng bất cường. Thu nghi nạp tài khước kị an táng.

Khai khả cầu sĩ châm cứu bất tường. Bế bất giám tạo chỉ hứa an sàng.

Mỗi nhất cú đích giải thích vi: Tại nhất thiên trúng đích mỗ thời bất yếu tố mỗ sự phủ tắc hội phát sinh mỗ sự. Tỉ như đệ nhất cú: Giáp bất khai thương tài vật mao tán. Tức vi giáp thời bất yếu khai thương. Như quả khai thương tắc tài vật mao tán.

Giáp bất khai thương. Tài vật mao vong, ất bất tài thực. Thiên chu bất trường.

Bính bất tu táo. Tất kiến hỏa ương, đinh bất thế đầu. Đầu thiển sinh sang.

Mậu bất thụ điền. Điền chủ bất tường, kỷ bất phá khoán. Nhị thiển tịnh vong.

Canh bất kinh lạc. Chức cơ hư trương, duật bất hợp tương. Chủ nhân bất thường.

Nhâm bất quyết thủy. Nan canh chỉ phòng, quý bất từ tụng. Lý nhược địch cường.

Tử bất vấn bốc. Tự nhạ tai ương, sửu bất quan đội. Thiển bất hoàn hương.

Dần bất tế tự. Quỷ thần bất thường, mão bất xuyên tỉnh. Tuyền thủy bất hương.

Thần bất khốc khấp. Tất thiển trọng táng, tị bất viễn hành. Tài vật phục tàng.

Ngọ bất chiếm cái. Thất thiển canh trương, vị bất phục dược. Độc khí nhập tràng.

Thân bất an sàng. Quỷ túy nhập phòng, dậu bất hội khách. Tân chủ hữu thương.

Tuất bất cật khuyển. Tác quái thượng sàng, hợi bất giá thú. Tất thiển phân trương.

Kiến nghi xuất hành. Bất khả khai thương, trừ khả phục dược. Châm cứu diệc lương.

Mãn khả tứ thị. Phục dược tao ương, bình khả đồ nê. An cơ cát xương.

Định thả tiến súc. Nhập học danh dương, chấp khả bộ tróc. Đạo tặc nan tàng.

Pha nghi trị bệnh. Tất thiển an khang, nguy khả bộ ngư. Bất lợi hành thuyền.

Thành khả nhập học. Tranh tụng bất cường, thu nghi nạp tài. Khước kị an táng.

Khai khả cầu trị. Châm cứu bất tường, bế đạm thụ tạo. Chỉ hứa an khang.

Bành tổ: Truyền thuyết trúng đích thượng cổ dưỡng sinh gia. Trường thọ. Tại thế bát bách dư niên.

Bành tổ bách kị nhật: Cấm kị nhật. Tiền thập cá nhật danh dụng thập thiên can biểu thị. Trung thập nhị cá nhật danh dụng thập nhị cá nhật danh dụng thập nhị địa chi biểu thị. Hậu thập nhị cá nhật danh dụng kiến trừ thập nhị khách biểu thị. Nhất niên trung bất luận hà nguyệt. Ngộ chi tắc kị. Bành tổ. Cổ đại phương sĩ. Tương truyền trường thọ 800 tuế.

Giáp bất khai thương. Tài vật mao vong: Giá thị cá nhân quả cú. Ý vi phùng giáp đích nhật tử bất năng khai thương nhân vi như quả khai thương tài vật tựu hội háo vong. Vong. Vô. Hạ đồng.

Na Ta Nhân Bất Năng Hát Tửu

Nhất ta bệnh chứng cấm chỉ hát tửu. Hoặc chỉ năng thiểu hát tửu.

Mạn tính vị viêm, vị hội dương hoạn giả.

Như quả đại lượng hát tửu. Hội dẫn phát vị xuyên khổng.

Giá dạng đích hoạn giả ứng thiểu hát hoặc bất hát tửu.

Hữu cao huyết áp, não dật huyết, huyết chi trù,

Tâm cơ ngạnh tắc đẳng bệnh đích nhân

Tửu hậu hội dẫn khởi đột phát bệnh. Nghiêm trọng khả năng thốt tử.

Tối hảo nhất điểm tửu đô bất hát.

Hữu tửu tinh can, can ngạnh hóa, can viêm đích nhân

Hát tửu hậu bản lai công năng tựu thụ tổn đích can tạng phụ đảm cánh gia trọng.

Tối hảo nhất điểm tửu đô bất hát.

Dựng phụ, đường niếu bệnh, thống phong giả. Bất năng hát tửu.

Cật liễu cảm mạo ước, an miên dược, trấn tĩnh tề đích nhân

Bất năng hát tửu. Dĩ phòng gia trọng bệnh tình.

Không phúc hát tửu dịch dẫn khởi đê huyết đường.

Hát tửu tiền ứng thích lượng hát điểm đường thủy. Đãn bất yếu ẩm thố.

Tửu túy hậu chẩm ma bạn

Khinh độ túy tửu đích nhân.

Nhất bàn kinh quá hưu tức hòa ẩm thủy hậu năng khôi phục.

Tửu túy hậu yếu chú ý bảo noãn.

Như xuất hiện trừu súc, kinh luyên thời. Yếu phòng chỉ giảo phá thiệt đầu.

Túy tửu giả bất yếu bình thảng. Giá dạng ngận khả năng bị

Tự kỷ đích ẩu thổ vật hồi quán trất tức nhi tử.

Chính xác đích tư thế thị trắc ngọa.

Bất khả dĩ hát thố, hát trà giải tửu.

Thố hòa trà đô bất năng giải tửu.

Phản nhi thích kích vị trường. Tổn thương thận công năng.

Khả dụng lãnh thủy tẩm bào đích mao cân phu.

Nhất điều phu tại hậu não. Nhất điều phu tại hung cách thượng.

Như quả tự hành vô pháp giải quyết hoặc giả tình huống nghiêm trọng.

Tối hảo đáo y viện cứu trị.

 hau_ông_bành_tổ.jpg


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 6.568
  • 140
  • 11.913
  • 134
  • 7.748.823
  • 891.722