Thần tiên Việt Nam

Long Vương Thủy Cung Linh Ứng Quẻ Xăm Số 76 – Số 100 龍王 Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

 

LONG VƯƠNG THỦY CUNG LINH ỨNG QUẺ XĂM

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

L4.jpg

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 76

Đệ thất thập lục

Tam thiên pháp luật bát thiên văn.

Thử sự như hà thuyết dữ quân.

Thiện ác lưỡng đồ quân tự tác.

Nhất sinh họa phúc sự do phân.

Giải viết: Cát hung đa biến. Phi chỉ nhất đoan. Ngôn bất tẫn ý. Đương dĩ tâm quan. Phúc nhân tích thiện. Họa thai nhẫm ác. Tri sở xu tị. Nghi tự tiên giác.

Thánh ý: Vấn công tụng. Thả thẩm lí. Cầu tài lộc. Đương sủy kỷ. Bệnh tảo nhương. Nghi cầu tự. Hôn canh thẩm. Phương cát lợi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 77

Đệ thất thập thất

Mộc hữu căn thủy hữu nguyên.

Quân đương tự thử cứu kì nguyên.

Mạc tùy đạo lộ nhân nhàn ngữ.

Tụng đáo chung tứ thị chí ngôn.

Giải viết: Họa nhân ác tích. Đương cứu kì nguyên. Chích nghi hướng thiện. Thứ hoạch an toàn. Tự đương cẩn thận. Vật tín nhân ngôn. Phủ tẫn biến tuần. Họa cập vu môn.

Thánh ý: Tụng đương giới. Bệnh nghi đảo. Danh bất lợi. Hôn nan lão. Phòng khẩu thiệt. Hành vị đáo. Phàm sự cận. Vô khinh táo.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 78

Đệ thất thập bát

Gia đạo phong du tự bão ôn.

Dã tu đỗ khỏa lập càn khôn.

Tài đa hại kỷ quân đương tỉnh.

Phúc hữu phôi thai họa hữu môn.

Giải viết: Gia đạo xương thịnh. Do nghi cẩn thủ. Tự lập chủ trương. Kì cầu hoạch hữu. Khinh tài trọng đạo. Phương năng trường cửu. Thiện thiện ác ác. Tự tác tự thụ.

Thánh ý: Mạc trách tài. Năng hại kỷ. Hưu đấu tụng. Đương tri chỉ. Bệnh đảo thần. Dựng sinh tử. Hôn trạch lương. Hành nhân chí.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 79

Đệ thất thập cửu

Càn hợi lai long tử tế khán.

 Khảm cư ngọ hướng tự đương an.

Nhược di sửu cấn âm dương nghịch.

Môn hộ điêu linh gia đạo nan.

Giải viết: Lập trạch an phần. Đương minh hướng chính. Long huyệt tuy cát. Hướng soa tắc bệnh. Phàm bách mưu vọng. Hướng nam vi hỉ. Nhất hoặc tha hướng. Khủng bất như ý.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Y lí cầu. Hôn dữ tụng. Mạc vọng mưu. Bệnh trạch y. Phương vô ưu. Hành nhân chí. Lự thả chu.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 80

Đệ bát thập

Nhất triều vô sự hốt tao quan.

Dã thị môn suy phần vị an.

Cải hoán âm dương di họa phúc.

 Khuyến quân mạc tác đẳng nhàn khán.

Giải viết: Phong thủy bất lợi. Môn hộ suy tái. Trí chiêu ương cữu. Hữu thử họa biến. Cấp nghi thiên cải. Tị ác hướng thiện. Nhược năng giới ý. Khả bảo nhân quyến.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Nghi cải đồ. Tụng hòa giải. Bảo vô ngu. Bệnh canh y. Hành tiệm quy. Hôn biệt nghị. Mạc khinh vi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 81

Đệ bát thập nhất

Giả quân tài vật tự đương hoàn.

Mưu lại tâm khi tha tự gian.

Hạnh hữu đương đài minh nguyệt kính.

 Thỉnh lai đối chiếu phá cơ quan.

Giải viết: Phụ nhân tài vật. Khi lại tứ gian. U hữu quỷ thần. Hiển hữu thanh quan. Nhất triều chiếu phá. Nan đào kì họa. Mỗi sự y tâm. Vô thi bất khả.

Thánh ý: Tụng mạc khi. Y bản phân. Bệnh ngộ y. Danh hưu vấn. Hôn nhân sự. Nghi thẩm biện. Dựng bảo an. Hành nhân độn.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 82

Đệ bát thập nhị

Bỉ diệc trù trung nhất bối hiền.

 Khuyến quân đặc đạt dữ chu toàn.

Thử thời tân chủ hoan tương ngộ.

Tha nhật vương hầu khước tịnh kiên.

Giải viết: Sự hữu tương kiền. Nghi dữ hiệu lực. Quân kí chu toàn. Tha tất báo đức. Phàm sở mưu vi. Ngộ quý phương đắc. Thần lực âm phù. Phúc báo hữu nhật.

Thánh ý: Tài tất hoạch. Danh ngộ xuân. Tụng đắc lí. Bệnh chủ nguyện. Hôn tất thành. Hành tất kiến. Phát phúc điền. Nhân tích thiện.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 83

Đệ bát thập tam

Tùy phân đường tiền phó chú chiên.

Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiên.

Chủ trương môn hộ thành nan sự.

Bách tuế khoan nhàn đắc kỉ niên.

Giải viết: Hảo sự tùy lục. Mạc quý mạc cạnh. Thả nghi thủ thành. Thứ bảo an tĩnh. Nhược canh vọng cầu. Tất sinh đa ưu. Như hà thối tỉnh. Dĩ toại ưu du.

Thánh ý: Mạc quý cầu. Danh dữ lợi. Tụng nghi hòa. Hành vị chí. Bệnh ta trì. Hôn mạc nghị. Năng thủ đãi. Gia tất lợi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 84

Đệ bát thập tứ

Cá trung sự tự canh phân nhiên.

Đương cục tu tri nhất trứ tiên.

Trường thiệt phụ nhân hưu khốc thính.

Lực hành lễ nghĩa yếu tâm kiên.

Giải viết: Vạn sự nhất lí. Các hữu tiên kiến. Mạc thính nhân ngôn. Kích thành đa biến. Y lí nhi hành. Họa tự khả miễn. Đương kiên nãi tâm. Vô hoặc thối chuyển.

Thánh ý: Tụng nghi giải. Mạc tín sàm. Tài hoãn thủ. Danh mạc trách. Dựng giác trì. Hành nhân viễn. Hôn canh thẩm. Mạc vọng phàn.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 85

Đệ bát thập ngũ

Nhất xuân phong vũ chính tiêu tiêu.

Thiên lí hành nhân khứ lộ diêu.

Di quả tựu đa quân đắc kế.

Như hà quy lộ chuyển vô liêu.

Giải viết: Thời chi vị ngộ. Lịch thiệp gian trở. Khẩu kế tuy đa. Chung vu vô bổ. Thả nghi thủ cựu. Vô quá vu thủ. Thứ bảo kỷ thành. Phúc lai họa khứ.

Thánh ý: Tài lộc phú. Tụng đắc lí. Hôn vị hợp. Bệnh tiệm chỉ. Vấn hành nhân. Quy kì vị. Mạc hại nhân. Nhân tức kỷ.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 86

Đệ bát thập lục

Nhất bàn hành hóa hảo chiêu yêu.

Tích thiểu thành đa tự phú nhiêu.

Trường bả tha nhân bỉ tự kỷ.

Quản tu tự hậu thắng kim triều.

Giải viết: Đồng thời kinh doanh. Giai dục thành gia. Tương nhân bỉ kỷ. Bất đắc căng khoa. Tự nhiên thiên hữu. Phúc lộc hanh gia. Canh nghi phương tiện. Cẩm thượng thiêm hoa.

Thánh ý: Tài lộc phú. Tụng đắc lí. Hôn hòa hợp. Bệnh tiệm chỉ. Vấn hành nhân. Quy kì vị. Mạc hại nhân. Nhân tức kỷ.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 87

Đệ bát thập thất

Âm khỏa tường xưng quái nhĩ tào.

Chu trung địch quốc tiếu trung đao.

Phiên li phẩu phá hồn vô sự.

Nhất chủng thiên sinh tích vũ mao.

Giải viết: Cốt nhục quai trương. Thao qua nhập thất. Diện thượng xuân phong. Tằng trung kinh cức. Hà bất tư duy. Nhân kỷ tắc nhất. Nhược năng hòa đồng. Biến hung vi cát.

Thánh ý: Danh lợi vô. Bệnh hữu túy. Tụng mạc hưng. Hòa vi quý. Mạc trách tài. Hôn bất lợi. Dựng vô ưu. Hành vị chí.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 88

Đệ bát thập bát

Tòng tiền tác sự tổng đồ lao.

Tài thị tân xuân thời tiệm tao.

Bách sự doanh cầu đô đắc ý.

Canh tu thủ kỷ mạc tâm cao.

Giải viết: Bình sinh lao khổ. Bách vô nhất thành. Thời vận tiệm thái. Mưu vọng xưng tình. Canh nghi cẩn thủ. Trách tâm mạc sinh. Tùy duyên thụ dụng. Tọa hưởng an vinh.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Thả tùy duyên. Tụng giải thích. Bệnh an thuyên. Hôn diệc hợp. Hành nhân hoàn. Nhược mưu vọng. Tại tân niên.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 89

Đệ bát thập cửu

Tôn tiền vô sự thả cao ca.

Thời vị lai thời nại nhược hà.

Bạch mã độ giang tuy nhật mộ.

Hổ đầu thành khỏa khán nguy nga.

Giải viết: Thời vận vị ngộ. Thả tự khai hoài. Niên nguyệt phùng ngọ. Hảo sự phương lai. Tuy lâm hảo cảnh. Hiên oanh nhất hồi. Chúng nhân tủng khán. Tích túc đa tài.

Thánh ý: Danh vị đắc. Tài thượng trì. Bệnh tiệm dũ. Hành tiệm quy. Tụng khả giải. Dựng vô nguy. Hôn hòa hợp. Hoãn tắc nghi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 90

Đệ Cửu Thập

Không động thành khỏa sự như ma.

Vô sự như quân hữu kỉ gia.

Khuyến nhữ bất tu cần trí đảo.

Đồ lao sinh sự khổ tư ta.

Giải viết: Nhân sự nhiễu nhiễu. Quân độc thanh nhàn. Bất tất độc thần. Vọng cầu đa bàn. Phản chiêu khẩu thiệt. Kích khởi họa đoan. Cấp nghi thủ tĩnh. Dĩ bảo bình an.

Thánh ý: Tụng hòa cát. Cầu tài vô. Hôn vị thành. Bệnh vô ngu. Tín vị chí. Vật tha đồ. Bất tu đảo. Thả an cư.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 91

Đệ cửu thập nhất

Cổ thuyết đào sa thủy kiến kim.

Chích duyên quân tử bất lao tâm.

Vinh hoa tổng đắc thi thư hiệu.

Diệu khỏa công phu tử tế tầm.

Giải viết: Đào sa kiến kim. Cần khổ phương đắc phú quý vinh hoa. Giai thị thư lực hảo xử. Công phu tự nhiên hữu ích. Nọa vu kinh doanh chung vô sở hoạch.

Thánh ý: Cầu danh lợi cần khổ. Hữu tụng tu lao. Chung vô cữu vấn. Hôn nhân nghi trạch hữu. Tham hành nhân tam lục cửu.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 92

Đệ cửu thập nhị

Kim niên hòa cốc bất như tiền.

Vật giới huyên đằng bội bách thiên.

Tai sổ lưu hành đa dịch lệ.

Nhất dương lai phục thủy an toàn.

Giải viết: Mục hạ cầu mưu. Kim bất như tích. Khẩu thiệt điệt lai. Bệnh đa thu tức. Thời vận thượng quai. Chí kim bất cát. Đãi đông chí hậu. Phương thủy ninh tức.

Thánh ý: Tụng phân phân cửu tự giải. Bệnh hoạn đa chung vô hại. Tài lộc nan thời thả đãi. Dựng thuộc dương phúc chung tại.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 93

Đệ cửu thập tam

Xuân lai vũ thủy đại liên miên.

Nhập hạ tình càn vũ hựu khiên.

Tiết khí trực giao tam phục thủy.

Hỉ phùng bàng phái túc điền viên.

Giải viết: Doanh hư tiêu tức. Thiên đạo như thường. Xuân đa xưng ý. Hạ khước quai trương. Trực giao tam phục. Thời vận phương xương. Tài đa tích tụ. Sự sự bình khang.

Thánh ý: Tài tụ tán. Bệnh phản phúc. Dục cầu an. Hậu tam phục. Sự tiến thối. Nghi tác phúc. Hôn khả thành. Thẩm vãng phục.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 94

Đệ cửu thập tứ

Nhất bàn khí dụng dữ nhân đồng.

Xảo đoạn thâu dư tử diệc nhị.

Phàm sự hữu lục thả tùy phân.

Thu hành đông ngộ chủ nhân ông.

Giải viết: Cơ quan mưu vọng. Nhân sự tuy đồng. Tùy duyên tùy phân. Tâm hợp thượng khung. Thu đông thời chí. Ngộ chủ nhân ông. Tạ thử đề huề. Kỉ sự giai thông.

Thánh ý: Ngộ quý nhân. Tụng đắc lí. Tài thượng trì. Bệnh vị dũ. Hôn vị thành. Tín thượng trở. Đãi thu đông. Phương hữu ngộ.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 95

Đệ cửu thập ngũ

Tri quân tụ khỏa hữu li châu.

 Sinh bất phùng thần diệc cường đồ.

Khả thán đầu lô dĩ như hứa.

Nhi kim phương đắc quý nhân phù.

Giải viết: Tàng khí đãi thời. Lộng xảo thành chuyết. Kim đương vãn cảnh. Ngộ quý đề khiết. Phàm sự mưu vọng. Các hữu thời tiết. Phúc lộc thắng tiền. Tự nhiên phát việt.

Thánh ý: Tài phát trì. Tụng chung chiết. Danh vãn thành. Hôn vị quyết. Vấn viễn tín. Tại thử nguyệt. Ngộ quý nhân. Tai nan diệt.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 96

Đệ cửu thập lục

Hôn nhân tử tức mạc hiềm trì.

Đãn bả tinh thần trượng tiên  trì.

Tứ thập niên tiền tu báo ứng.

Công viên hành mãn dục hinh nhi.

Giải viết: Mưu vọng tuy trì. Chung hữu sở ngộ. Phúc thần âm tương. Phù trì môn hộ. Chung niên vận thái. Sự nghi tiến thủ. Phàm sự xưng tâm. Thành vô ưu lự.

Thánh ý: Danh lợi tụng. Trì phương cát. Bệnh tiệm ta. Hôn nhân đắc. Trung niên hậu. Đắc tử tức. Vấn hành nhân. Vị hữu nhật.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 97

Đệ cửu thập thất

Ngũ thập công danh tâm dĩ hôi.

Na tri phú quý bức nhân lai.

Canh hành hảo sự tồn phương thốn.

Thọ bỉ cương lăng vị đỉnh đài.

Giải viết: Công danh chí thối. Nhất đán phùng thời. Bức nhân phú quý. Giai thiện sở cơ. Canh hành hảo sự. Tương dữ phù trì. Thọ cao quý cực. Đại thắng tiền thời.

Thánh ý: Tụng tức giải. Danh khả thành. Tài tiệm tụ. Bệnh thả ninh. Dựng sinh nam. Nghi hôn nhân. Hành nhân chí. Sự xưng ý.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 98

Đệ cửu thập bát

Kinh thương bách xuất phí tinh thần.

Nam bắc bôn trì vận vị tân.

Ngọc thỏ giao thời đương đắc ý.

Kháp như khô mộc tái phùng xuân.

Giải viết: Doanh mưu gian lực. Huống phùng thời phủ. Bôn bắc xu nam. Bách sự vị toại. Mão niên nguyệt nhật. Phương khả doanh kế. Chuyển tụy vi vinh. Tiết tiết sinh ý.

Thánh ý: Danh lợi hữu. Vãn phương thành: Tụng dữ bệnh. Cửu phương bình: Dựng sinh tử. Hành trở trình: Ngộ mão vận. Sự giai vinh.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 99

Đệ cửu thập cửu

Quý nhân tương ngộ thủy vân hương.

 Lãnh đạm giao tình tư vị trường.

Hoàng các khai thời duyên cố khách.

Dịch lựu ứng đắc sậu khang cường.

Giải viết: ức tích quý nhân. Hốt kiến giải cấu. Tòng thử đề khiết. Thủy vận hanh thái. Xuất nhập đồ mưu. Phàm sự lợi khoái. Sĩ thứ chiêm chi. Hanh gia viễn đại.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Cập tụng từ. Gia đạo khang. Giai cát lợi. Bệnh tức an. Dựng sinh quý. Hôn tảo thành. Hành nhân chí.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 100

Đệ Nhất Bách

Ngã bản thiên tiên lôi vũ sư.

Cát hung họa phúc ngã tiên tri.

Chí thành đảo chú giai linh ứng.

Trừu đắc chung thiêm bách sự nghi.

Giải viết: Cát hung thị phúc thần tiên tri chi. Kỉ bách mưu vọng tổn trung hữu ích. Sổ tuy dĩ chung. Chu nhi phục thủy. Canh tu âm □□hữu chi.

Thánh ý: Thiêm thi bách sổ dĩ chung. Ngã sở tri tượng vô hung. Đảo thần phù tạ âm . Nguy xử an tổn trung ích.

Hộ quốc gia tế Long vương linh thiêm cánh

 

——————o0o——————

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 312
  • 63
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.585
  • 898.337