Thần tiên Việt Nam

Long Vương 龍王Thủy Cung Linh Ứng Quẻ Xăm Số 51 – Số 75 Thần Tiên Việt Nam 道教神仙

 

 

LONG VƯƠNG THỦY CUNG LINH ỨNG QUẺ XĂM

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

L3.jpg

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 51

Đệ ngũ thập nhất

Quân kim bách sự thả tùy duyên.

Thủy đáo cừ thành thính tự nhiên.

Mạc thán niên lai bất như ý.

Hỉ phùng tân vận xưng tâm điền.

Giải viết: Mục hạ mưu vọng. Thả tùy duyên phân. Nhất triều vinh đạt. Thân hiển như nguyện. Thả hưu ta oán. Đãi thời thiên biến. Tiệm ngộ hanh thông. Hảo sự điệt kiến.

Thánh ý: Danh tiệm hiển. Tụng tiệm khoan. Tài tự dụ. Bệnh vị an. Hành hữu tín. Hôn khả định. Thời tương hanh. Tâm tất xưng.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 52

Đệ ngũ thập nhị

Ngột tọa u cư thán tịch liêu.

Cô đăng ẩn ánh độ thanh tiêu.

Vạn kim hốt báo thu quang hảo.

Hoạt kế biển chu độ bắc triều.

Giải viết: Trân tàng đãi sính. Hưu ta bất ngộ. Hốt tế minh thời. Thanh vân ổn bộ. Hảo âm nhất lai. Tác ý cao cử. Kỉ sự xoa đắc. Giai hữu thời thú.

Thánh ý: Danh vãn thành. Lợi trì đắc. Bệnh thả an. Tụng chung tức. Hành nhân quy. Hôn nhân cát. Kỉ cầu vọng. Kim thắng tích.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 53

Đệ ngũ thập tam

Gian nan hiểm trở lộ hề khiêu.

Nam ô cô phi y bắc sào.

Kim nhật quý nhân tằng thức diện.

Tương phùng kháp tự hạ thu giao.

Giải viết: Gian nan lịch biến. Tác sự giai phi. Nam ô bắc sào. Thất kì sở y. Hạ thu chi giao. Quý nhân tương đề. Phương xưng mưu vọng. Vinh đạt khả kì.

Thánh ý: Bệnh dữ tụng. Giai bất lợi. Danh dữ tài. Diệc trở trệ. Dựng hữu kinh. Hành vị chí. Nhược ngộ quý. Sự phương tế.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 54

Đệ ngũ thập tứ

Vạn nhân tùng khỏa sính anh hào.

Tiện dục phi đằng tiêu hán cao.

Tranh nại thừa lưu phong vị tiện.

Thanh đăng hoàng quyển thả cần lao.

Giải viết: Mưu vọng xu cao. Tiện kì viễn đáo. Tranh nại thời quai. Đồ tự khinh táo. Thả nghi thủ kỷ. Miễn hành thiện đạo. Trực đãi thời hanh. Phàm sự giai hảo.

Thánh ý: Tài vị toại. Danh vị siêu. Tụng bất nghi. Bệnh vị tiêu. Hôn nan tín. Hành lộ điều. Đãi thời chí. Bách sự nhiêu.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 55

Đệ Ngũ Thập Ngũ

Cần canh lực tác mạc tha đà.

Y thực tùy thời an phân quá.

Túng sử kinh thương thu bội lợi.

Bất như trục tuế lẫm hòa đa.

Giải viết: Thực y tự túc. Cường cầu tắc tổn. Bất như quy canh. Chủng thực vi bản. Túng xảo kinh doanh. Khởi năng trường viễn. An phân thủ thành. Vinh đạt vị vãn.

Thánh ý: Hưu vấn danh. Mạc trách tài. Tụng nghi giải. Bệnh vị tai. Hôn khả tựu. Viễn hành hồi. Giới xuất nhập. Phúc tự lai.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 56

Đệ Ngũ Thập Lục

Tâm đầu lí khúc cường từ già.

 Trực dục khi quan hành lộ tà.

Nhất đán sửu hình lâm nguyệt kính.

Thân đầu hiến võng mạc tư ta.

Giải viết: Tâm tà lí khúc. Sức từ khi công. Minh giám chiếu phá. Xoa trí chung hung. Hà như thối bộ. Chính trực thị tòng. Thứ miễn kì họa. Khả bảo quyết cung.

Thánh ý: Mạc hưng tụng. Vật cầu tài. Bệnh hữu sùng. Hành vị hồi. Hôn tu trạch. Nan tín môi. Hành chính trực. Miễn hung tai.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 57

Đệ ngũ thập thất

Sự đoan bách xuất lự tuy trường.

Mạc thính nhân ngôn tự chủ trương.

Nhất trứ tiên cơ quân kí thủ.

Phân phân nháo khỏa canh tư lượng.

Giải viết: Sự vụ đa đoan. Phân phân bất dĩ. Tam tư hậu hành. Tất quy điều lí. Mạc tín nhân ngôn. Tự đương sủy kỷ. Sam tiên nhất trứ. Hà sự bất tế.

Thánh ý: Tụng cấp giải. Bệnh tảo nhương. Tín tức chí. Tài như thường. Dựng sinh nam. Đảo thần khang. Kỉ bách sự. Tự chủ trương.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 58

Đệ ngũ thập bát

Tô tần tam thốn túc bình sinh.

 Phú quý công danh tại thử hành.

Canh hảo tu vi âm ẩn sự.

Tiền trình vạn lí tự thông hanh.

Giải viết: Phàm sự mưu vọng. Viễn hành tắc cát. Cầu tài tất phong. Cầu danh hào đắc. Canh hành hảo sự. Dĩ trợ âm . Phú quý vinh hoa. Thủy tự kim nhật.

Thánh ý: Bệnh tức an. Tụng thứ thắng. Hành nhân hồi. Hôn nghi định. Dựng sinh nam. Gia đạo thịnh. Tích âm công. Phúc lai ứng.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 59

Đệ ngũ thập cửu

Môn suy hộ lãnh khổ linh đình.

Tự thán kì cầu bất nhất linh.

Hạnh hữu tổ tông âm ẩn tại.

Hương yên vị đoạn tục minh .

Giải viết: Môn hộ suy vi. Không tự kì đảo. Hạnh hữu tổ tông. Âm đức khả bảo. Nhược vấn hậu tự. Dị tính phương hảo. Canh hành hảo sự. Đương đắc mĩ báo.

Thánh ý: Danh nan đắc. Tài nan đồ. Tụng bất lợi. Bệnh vô ngu. Hôn khả hợp. Tín âm vô. Hành phương tiện. Cẩn tu trì.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 60

Đệ lục thập

Tiện quân huynh đệ hảo danh thanh.

Chích quản khiêm ngụy mạc tự căng.

Đan chiếu hòe hoàng tương bức cận.

 Nguy nguy khoa giáp lưỡng đồng đăng.

Giải viết: Huynh đệ liên phương. Thanh danh tự khởi. Phàm sự khiêm huy. Dĩ toàn kì mĩ. Tiền trình viễn đại. Hảo sự cận hĩ. Lưỡng lưỡng cao khoa. Đồng đăng giáp đệ.

Thánh ý: Nghi xuất nhập. Hảo mưu vọng. Tụng tức thứ. Tài dĩ vượng. Dựng sinh nam. Bệnh vô dạng. Tín âm hồi. Hữu thần tương.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 61

Đệ lục thập nhất

Khiếu tụ sơn lâm hung ác trù.

Thiện lương vô sự khổ tiên ưu.

Chủ nhân đại tiếu xuất môn khứ.

Bất dụng kiền qua đạo tặc hưu.

Giải viết: Ác thiểu thao tâm. Dục hại lương thiện. Bỉ thử năng vi. Đồ sính cường kiện. Quân tử thiện thắng. Thu công bất chiến. Hữu thần tương chi. Trừ tai họa biến.

Thánh ý: Tài bình bình. Bệnh tiệm hiệu. Tụng tự tán. Mạc dữ giác. Viễn hành quy. Hôn diệc nghi. Tuy hữu hiểm. Chung bình di.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 62

Đệ lục thập nhị

Bách thập bát diện hổ lang tâm.

Lại nhữ kiền qua dụng lực thâm.

Đắc thắng hồi thời thu tiệm lão.

Hổ đầu thành khỏa hỉ tương tầm.

Giải viết: Nhân đa mưu hại. Nhữ thiện khước địch. Túng hữu ưu kinh. Chung tự tiêu thích. Quyết thắng hồi thời. Định tại thu nhật. Đồ hướng tây phương. Sự sự giai cát.

Thánh ý: Tụng tất thắng. Tài bất tiến. Bệnh chung an. Viễn hữu tín. Hôn khả thành. Cầu danh xưng. Đáo thu thời. Bách sự thuận.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 63

Đệ lục thập tam

Nẵng thời bại bắc thả đồ nam.

 Cân lực tuy suy thượng nhất kham.

Dục thức tiền sinh quân đại sổ.

Tiền tam tam dữ hậu tam tam.

Giải viết: Tiền hậu mưu vọng. Giai hữu sở thành. Vãn niên kinh thương. Thượng khả nhất hành. Phúc phân sổ định. Bất khuy bất doanh. Nhược dục đa thủ. Đồ tự lao thần.

Thánh ý: Bệnh khả y. Tụng trung bình. Tài tầm thường. Tín hữu quyền. Danh vị hanh. Hôn khả sính. Vật cường đồ. Tùy phân định.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 64

Đệ lục thập tứ

Cát nhân tương ngộ bản hòa đồng.

Huống hữu trì mưu thiên thủy ông.

Nhân lực bất lao công luận hợp.

Sự thành công bội tiếu đàm trung.

Giải viết: Dữ nhân mưu vọng. Huống ngộ triều quý. Viên thủ đề huề. Sự giai xưng ý. Vật lao dư lực. Thành tựu thậm dịch. Xuất nhập giai nghi. Cát vô bất lợi.

Thánh ý: Quý ngộ triệu. Tụng tức liễu. Danh diệc thành. Bệnh khả liệu. Tài hữu dư. Hôn diệc hảo. Vấn tín âm. Tức khắc đáo.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 65

Đệ lục thập ngũ

Sóc phong lẫm lẫm chính cùng đông.

Đa tiện môn đình hỉ khí nùng.

Canh nhập tân xuân nhân sự hậu.

 Khỏa ngôn phương đắc tín tiên dung.

Giải viết: Sổ phòng vu đông. Cùng cửu tắc thông. Giao quý đông nguyệt. Hỉ khí trọng trọng. Tân xuân nhi chí. Hòa dũ sung. Hảo ngộ quý khách. Bách sự giai thông.

Thánh ý: Tài đa đắc. Danh cao trung. Khả vấn hôn. Nghi hòa tụng. Bệnh tức an. Hành nhân động. Họa tiêu biến. Phúc lực trọng.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 66

Đệ lục thập lục

Canh vân chích khả tại hương bang.

Hà dụng cầu mưu quá ngoại phương.

Kiến thuyết kim niên tân vận hảo.

Môn lan hỉ sự song song.

Giải viết: Xuất ngoại bất nghi. Tại gia linh đạt. Thời vận tương hanh. Tài lộc câu phát. Hảo sự trọng trọng. Môn đình cải cách. Nhược dục viễn đồ. Lộng xảo thành chuyết.

Thánh ý: Bệnh tức an. Tụng tức quyết. Tài tiệm phong. Danh cao yết. Hành nhân hồi. Hôn khả kết. Mạc ngoại đồ. Phúc tẫn đắc.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 67

Đệ lục thập thất

Tài phát quân tâm thiên dĩ tri.

Hà tu vấn ngã quyết hồ nghi.

Nguyện tử cải đồ tòng hiếu đễ.

Bất sầu gia thất bất tương nghi.

Giải viết: Sở mưu vị thiện. Hà tất đảo thần. Đương thứ vu tâm. Cải quá tự tân. Đãn năng hiếu đễ. Kính quân sự thân. Hòa tự sinh phúc. Học đạo hồi xuân.

Thánh ý: Tụng hòa quý. Bệnh chính y. Tài biệt đồ. Hôn nhân trì. Vấn hành nhân. Thượng vị quy. Năng cải quá. Sự giai nghi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 68

Đệ lục thập bát

Nam phiến trân châu bắc phiến diêm.

Niên lai kỉ bội hóa tài thiêm.

Khuyến quân chỉ thử cầu điền xá.

Tâm dục đa thời hà nhật yếm.

Giải viết: Mưu vọng kí toại. Lợi diệc bội thu. Trách tâm bất chỉ. Tất hoạch hậu ưu. Tri túc bất nhục. Khả nhạc ưu du. Phàm sự như ý. Khả hưu tắc hưu.

Thánh ý: Tụng dĩ thắng. Mạc tái chiến. Danh dĩ thành. Vô phục đấu. Hôn khả định. Bệnh tự tán. Hành nhân quy. Thả an phân.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 69

Đệ lục thập cửu

Xá chu tuân lộ tổng tương nghi.

Thận vật hi du trục quý nhi.

Nhất dạ tôn tiền huynh dữ đệ.

Minh triều cừu địch hựu tương tùy.

Giải viết: Thập chu đăng lộ. Nghi đạp thật địa. Mạc bội quý huynh. Tôn tiền du hí. Hảo trung thành ác. Khẩu thiệt lập chí. Giới chi thận chi. Đương tự vi kế.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Mạc cường cầu. Y khả thẩm. Hôn khả mưu. Hành nhân chí. Tụng giả hưu. Phàm xuất nhập. Cẩn giao du.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 70

Đệ thất thập

Lôi vũ phong vân các hữu tư.

Chí thành đảo cáo mạc sinh nghi.

Dữ quân định ước vi lâm nhật.

Chính thị uẩn long trung phục thời.

Giải viết: Cát hung hối lận. Các hữu thần tư. Dục vấn tế sự. Tại trung phục thời. Như hạn vọng vũ. Kháp úy vân nghê. Phàm sở mưu vọng. Thả đãi kì thời.

Thánh ý: Tụng dữ bệnh. Tiệm khả giải. Danh dữ lợi. Cô thiểu đãi. Hôn nghi trì. Hành vô tín. Nhược đảo thần. Tam nhật ứng.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 71

Đệ thất thập nhất

Hỉ thước diêm tiền báo hảo âm.

Tri quân thiên lí dục quy tâm.

Tú vi trọng kết uyên ương đội.

Diệp lạc sương phi hàn sắc xâm.

Giải viết: Hảo âm báo hỉ. Viễn thiệp phương hồi. Giao đông chi tế. Gia thất trọng hài. Phàm sự chung cát. Thả đãi thời lai. Tự hữu thành tựu. Bất linh nghi sai.

Thánh ý: Tụng nhị hòa. Danh tiệm thông. Hôn tái hợp. Bệnh chủ hung. Vấn cầu tài. Thời vị đồng. Phàm mưu vọng. Tại thu đông.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 72

Đệ thất thập nhị

Hà cừ bàng lộ hữu cao đê.

Khả thán trường đồ nhật dĩ tây.

Túng hữu vinh hoa hảo thời tiết.

Trực tu hầu đại hoán kim kê.

Giải viết: Tu đồ khi khu. Huống đương suy vãn. Cầu sự đa nan. Đồ tự ta thán. Phùng thân dậu tuất. Niên nguyệt nhật kiến. Nhược ngộ thử thời. Sảo khả như nguyện.

Thánh ý: Cầu tài trì. Chiêm bệnh hiểm. Danh nan thành. Tín thượng viễn. Tụng chung hung. Hôn tất vãn. Dựng linh kinh. Địa vị ổn.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 73

Đệ thất thập tam

ức tích lan đường phân bán sai.

Nhi kim hốt bả tín kì quai.

Si tâm do vọng thành liên lí.

Đáo để thùy tri sự bất hài.

Giải viết: Sự đa li tán. Nan vọng tái thành. Dục tâm vị cải. Thượng tự lưu tình. Túng. Năng cường hợp. Chung tất bại minh. Tiên sở mưu vọng. Nghi thủ sơ tâm.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Tụng dữ hôn. Giai bất lợi. Mạc đa ngôn. Bệnh nguy hiểm. Mệnh tao: Nghi tác phúc. Bảo an toàn.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 74

Đệ thất thập tứ

Thôi quỷ thôi quỷ phục thôi quỷ.

Lí hiểm như di khứ phục lai.

Thân tự bồ đề tâm tự kính.

Trường an nhất đạo phóng xuân hồi.

Giải viết: Lộ đồ khi hiểm. Tâm khước bình di. Chuyển hung vi cát. Chung miễn ưu nghi. Canh nghi thủ chính. Tâm mạc cải di. Lí đạo thản thản. Hà phúc bất tùy.

Thánh ý: Tụng dữ bệnh. Hiểm nhi bình. Danh dữ lợi. nhi hanh. Hôn tiên nan. Chung tất thành. Hành nhân chí. Phúc tự sinh.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 75

Đệ thất thập ngũ

Sinh tiền kết đắc hảo hôn nhân.

Nhất tiếu tương phùng tình tự thân.

Tương đương nhân vật vô cao hạ.

 Đắc ý hưu luận phú dữ bần.

Giải viết: Kí hữu phong ước. Nhất kiến như cố. Sở mưu giai đồng. Sự đa tựu tự. Hà tất tương phùng. Tất phân nhĩ nhữ. Thả hưu nhi hành. Sự vô trở ngữ.

Thánh ý: Tài vật tụ. Bệnh tức dũ. Nhược vấn tụng. Tất ngộ chủ. Canh tu thiện. Đảo thần trợ. Hành nhân hồi. Sự vô trở


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.834
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.724
  • 906.563