Thần tiên Việt Nam

Long VươngThủy Cung Linh Ứng Quẻ Xăm Số 26 – Số 50 龍王 Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

 

LONG VƯƠNG THỦY CUNG LINH ỨNG QUẺ XĂM

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

L2.jpg

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 26

 

Đệ nhị thập lục

 

Niên lai phong khiểm giai thiên sổ.

 

Tự thị kim niên hạn giác đa.

 

Dữ tử định kì tam nhật nội.

 

Điền trù triêm túc vũ bàng đà.

 

Giải viết: Cát hung thiên sổ. Mục hạ đa . Trực đãi thời chí. Như mộc phùng xuân. Đảo cầu giai ứng. Định tại tam thần. Mưu vọng tất toại. Hảo sự lâm môn.

 

Thánh ý: Danh dữ lợi. Kim tuy tổn. Nhược ngộ thời. Tiện phản bản. Tụng khả giải. Bệnh khả an. Viễn hành chí. Tân tín hoàn.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 27

 

Đệ nhị thập thất

 

Thế gian vạn vật giai hữu chủ.

 

Nhất lạp nhất hào quân mạc thủ.

 

Anh hùng hào kiệt tự thiên sinh.

 

Dã tu bộ bộ tuần quy củ.

 

Giải viết: Bần phú phân định. Thiết mạc cường cầu. Nhược hoặc vọng thủ. Tất hoạch hậu ưu. Thả nghi thủ cựu. Canh miễn tiến tu. Tâm hành bình đẳng. Tự hoạch thiên hưu.

 

Thánh ý: Tụng mạc hưng. Bệnh y thẩm. Danh dữ lợi. Phó chi mệnh. Hành nhân trì. Hôn vị định. Phàm hữu cầu. Thả an phân.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 28

 

Đệ nhị thập bát

 

Công Hầu Tương Tương Bản Vô Chủng.

 

Hảo Bả Cần lao khế thượng thiên.

 

Nhân sự tẫn thời thiên lí kiến.

 

Tài cao khởi đắc khốn lâm tuyền.

 

Giải viết: Vinh hoa phú quý. Cần lao đắc chi. Mục hạ tuy khốn. Hậu tất phùng thời. Thiết nghi tự thứ. Canh miễn tu vi. Nhân sự kí tẫn. Thiên lí khả tri.

 

Thánh ý: Tụng dữ bệnh. Cửu phương giải. Danh dữ lợi. Cô thiểu đãi. Nhược thất vật. Tầm linh tại. Tuy tạm khốn. Chung tất thái.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 29

 

Đệ nhị thập cửu

 

Tổ tông tích đức kỉ đa niên.

 

Nguyên viễn lưu trường khánh tự nhiên.

 

Canh nhược thao tu vô quyện ý.

 

Thiên tu hoàn nhữ cựu thanh chiên.

 

Giải viết: Tích thiện chi gia. Tất hữu dư khánh. Tử tôn chúng đa. Môn hộ xương thịnh. Nhược canh tu trì. Phúc lực dũ thắng. Y cựu vinh hoa. Sự giai tiền định.

 

Thánh ý: Thiên phúc thiện. Sinh quý tử. Bệnh giả an. Tụng đắc lí. Danh tất đắc. Nhưng đắc lợi. Hành nhân quy. Giai như ý.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 30

 

Đệ tam thập

 

Phụng công cẩn thủ mạc khi tâm.

 

Tự hữu hanh thông cát lợi lâm.

 

Mục hạ doanh cầu thả hưu hĩ.

 

Thu kì dữ tử định giai âm.

 

Giải viết: Công bình xử kỷ. Thiết mạc tự khi. Phúc lộc tuy hữu. Canh khả đãi thời. Nhược yếu tiến thủ. Vị khả thi vi. Phàm bách mưu vọng. Thu dĩ vi kì.

 

Thánh ý: Lợi tuy hữu. Mạc vọng tác. Tụng nghi hòa. Bệnh vật dược. Danh đãi thời. Hôn hữu ước. Đãn tồn tâm. An thả nhạc.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 31

 

Đệ tam thập nhất

 

Thu đông tác sự chích tầm thường.

 

Xuân đáo môn đình tiệm cát xương.

 

Thiên lí tín âm phù viễn vọng.

 

Huyên đường khoái nhạc vị cừ ương.

 

Giải viết: Kỉ bách mưu vọng. Thu đông bình bình. Xuân lai mưu vọng. Thứ đệ quang hanh. Viễn hành hữu tín. Sở tác giai thành. Gia đạo thanh cát. Khả bảo an ninh.

 

Thánh ý: Tụng tiệm cát. Bệnh tiệm khang. Tài thủy đạt. Danh thủy chương. Hành nhân cận. Hôn nhân lương. Gia đạo cát. Phúc lộc xương.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 32

 

Đệ tam thập nhị

 

Lao sinh cốt cốt cánh hà quy.

 

Tật bệnh kiêm đa thị dữ phi.

 

Sự đáo đầu thời hồn tự mộng.

 

Hà như hưu yếu dụng tâm cơ.

 

Giải viết: Mưu sự đa soa. Đồ tự lao tâm. Khẩu thiệt giao chí. Họa hoạn lai xâm. Hà như thối bộ. Tạm ẩn sơn lâm. Xử kì sở tồn. Khả ngộ tri âm.

 

Thánh ý: Tụng chung hung. Danh vị thông. Bệnh giả hiểm. Tài diệc không. Hôn vị hợp. Thị phi tùng. Hành nhân trở. Sự bất đồng.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 33

 

Đệ tam thập tam

 

Bất phân nam bắc dữ tây đông.

 

Nhãn để hôn hôn nhĩ tự lung.

 

Thục độc hoàng đình kinh nhất quyển.

 

Bất luận quý tiện dữ cùng thông.

 

Giải viết: Thị phi mạc quản. Nhất nhậm phân phân. Kiến như bất kiến. Văn tự bất văn. Vô phân quý tiễn. Nghi dưỡng tâm thần. Định tắc năng ứng. Phúc tự biền trăn.

 

Thánh ý: Tụng mạc tranh. Bệnh nan dũ. Danh dữ lợi. Mạc trách thủ. Vấn hành nhân. Tín thượng trở. Năng tu thiện. Hữu thần trợ.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 34

 

Đệ tam thập tứ

 

Xuân hạ tài quá thu hựu đông.

 

Phân phân mưu lự giảo tâm hung.

 

Quý nhân thùy thủ lai tương viên.

 

Hưu bả tư tâm tình ý nùng.

 

Giải viết: Nhất tuế doanh mưu. Vị hữu phát đạt. Phương đắc quý nhân. Thùy thủ đề khiết. Tiệm tiệm hanh thông. Khả miễn kích quát. Mạc tín tư nhân. Xảo ngôn đấu mưu.

 

Thánh ý: Tụng khả ưu. Bệnh vị liêu. Tài lộc tán. Vô viễn mưu. Hành nhân động. Hôn mạc cầu. Phòng khẩu thiệt. Miễn muộn ưu.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 35

 

Đệ tam thập ngũ

 

Nhất sơn như họa đối thanh giang.

 

Môn khỏa đoàn viên sự sự song.

 

Thùy liêu bán đồ phân sách khứ.

 

Không duy vô ngữ đối ngân hang.

 

Giải viết: Phần trạch tuy cát. Mệnh vận vị thông. Gia thần chiêu họa. Hảo sự thành không. Phu thê li tán. Cốt nhục tây đông. Sự giai bất toại. Hữu thủy vô chung.

 

Thánh ý: Tụng chung hung. Nghi cẩn phòng. Bệnh giả hiểm. Tác phúc nhương. Hành nhân trở. Tài hữu thương. Hôn bất hợp. Cẩn hành tàng.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 36

 

Đệ tam thập lục

 

Công danh phú quý tự năng vi.

 

Ngẫu trứ tiên tiên mạc vấn y.

 

Vạn lí bằng trình quân hữu phân.

 

Hạo sơn lĩnh thượng hảo toản quy.

 

Giải viết: Phú quý phân định. Trì tốc hữu thời. Tàng khí đãi thời. Quân mạc oán trì. Hiên thiên sự nghiệp. Thời chí tức vi. Nhược đáo thiên biên. Tiện khả thứ nghi.

 

Thánh ý: Danh dữ lợi. Tại vãn thành. Tụng đắc lí. Bệnh tiệm hanh. Vấn viễn tín. Trở hành trình. Hôn khả hợp. Dựng tương sinh.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 37

 

Đệ tam thập thất

 

Phần hương lai cáo phục hà từ.

 

Thiện ác bình phân nhữ tự tri.

 

Bình khước muội công tâm khỏa sự.

 

Xuất môn vô ngại thị thông thời.

 

Giải viết: Tác thiện hàng tường. Tác ác hàng ương. Hà tất đảo thần. Thường tự sủy lượng. Công tâm mạc muội. Miễn vi thiện lương. Tiền trình thông đại. Khả bảo an khang.

 

Thánh ý: Tụng hòa cát. Bệnh đảo an. Cầu tài thiểu. Vấn danh nan. Hôn khả hợp. Hành nhân hoàn. Nghi hướng thiện. Bảo đoàn viên.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 38

 

Đệ tam thập bát

 

Cung ngâm tức tức thủ cô vi.

 

Thiên lí huyền huyền vọng tín quy.

 

Đẳng đắc vinh hoa công tử đáo.

 

Thu đông quát quát vũ phi phi.

 

Giải viết: Tác sự vô liêu. Không mục trù trướng. Túng đắc hảo âm. Y nhiên thê sảng. Viễn mưu bất toại. Tâm thần đồ tang. Gia đạo vị an. Đảo thần âm tương.

 

Thánh ý: Mạc vấn tài. Hưu đấu tụng. Viễn vị hồi. Bệnh diệc trọng. Hôn vô thành. Đa quái mộng. Thả cầu thần. Vô vọng động.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 39

 

Đệ tam thập cửu

 

Bắc sơn môn hạ hảo an cư.

 

Nhược vấn chung thời thận quyết sơ.

 

Kham tiếu bao tàng hứa đa sự.

 

Hồng lân nan tiện hảo tu thư.

 

Giải viết: Tĩnh địa an thân. Mạc thiệp phi lí. Dục bảo chung cát. Tác sự mưu thủy. Vô hoặc nhân ngôn. Thiết phòng hại kỷ. Vật khinh truyền tín. Ám trung hữu quỷ.

 

Thánh tức: Bệnh trạch y. Tụng nghi giải. Cầu tài vô. Chung tất bại. Hôn thả thẩm. Hành tu đãi. Cẩn tu vi. Quá tất cải.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 40

 

Đệ tứ thập

 

Tân lai hoán đắc hảo quy mô.

 

Hà dụng tùy tha bộ dữ xu.

 

Tức thính nhĩ biên tiêu tức đáo.

 

Khi khu lịch quá kiến hanh cù.

 

Giải viết: Mưu vọng canh cải. Tu vi tẫn hảo. Hà tất y nhân. Khả nghi viễn đáo. Tu lịch gian nan. Tất hoạch hảo báo. Bình bộ thanh vân. Vinh phủng ân chiếu.

 

Thánh ý: Danh chung thành. Tụng đắc thắng. Dựng sinh nam. Bảo vô bệnh. Hành nhân hồi. Hôn nghi định. Sự tu trì. Hữu dư khánh.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 41

 

Đệ tứ thập nhất

 

Tự nam tự bắc tự đông tây.

 

Dục đáo thiên nhai thùy tác thê.

 

Ngộ thử phùng ngưu tam lộng địch.

 

Hảo tương danh tính bảng đầu đề.

 

Giải viết: Thiệp lịch gian nan. Mưu vọng vị tựu. Phú quý vinh hoa. Hiển đạt tại hậu. Nhược vấn danh lợi. Tất đãi tý sửu. Thanh dự hiển hách. Đề danh bảng thủ.

 

Thánh ý: Tụng vô định. Chung hữu ngộ. Bệnh đa ưu. Trạch y dũ. Tín tức đáo. Hôn chung hảo. Phàm sở mưu. Thận vật táo.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 42

 

Đệ tứ thập nhị

 

Ngã tằng hứa nhữ sự hòa hài.

 

Thùy liêu tu vi nhữ tự quai.

 

Đãn cải tân đồ mạc y cựu.

 

Doanh mưu ứng đắc xưng tâm hoài.

 

Giải viết: Thần hứa hòa hợp. Tự quai sở vi. Cấp tu cải biến. Phương đắc kì nghi. Tâm hành chính trực. Vô tự gian khi. Nhữ năng hối ngộ. Thiên tự tương chi.

 

Thánh ý: Bệnh canh y. Tụng cải đồ. Danh dữ lợi. Hoán quy mô. Hôn biệt nghị. Hành nhân trở. Cẩn tu vi. Phúc lực trợ.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 43

 

Đệ tứ thập tam

 

Nhất chỉ quan thư hỏa cấp thôi.

 

Biển chu tốc hạ lãng như lôi.

 

Tuy nhiên mục hạ đa kinh cụ.

 

Bảo nhữ bình an khứ phục hồi.

 

Giải viết: Quan thư hỏa cấp. Kích quát chi triệu. Mục hạ tuy kinh. Chung vô phân nhiễu. Hữu thần âm phù. Thu công đàm tiếu. Vãng lai bình an. Cát tinh cao chiếu.

 

Thánh ý: Công danh trì. Hảo cầu quan. Tụng bệnh hiểm. Chung tất an. Hành nhân quy nhị thất vật hoàn. Hôn nghi viễn. Chung bất nan.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 44

 

Đệ tứ thập tứ

 

Nhữ thị nhân trung tối cát nhân.

 

Ngộ vi ngộ tác tổn tinh thần.

 

Kiên lao nhất niệm thù hương nguyện.

 

Phú quý vinh hoa tại nhữ thân.

 

Giải viết: Bản phân bình đẳng.

 

 Phản ngộ vi phi. Cấp nghi thiên quá. Thiết mạc tự khi. Tẫn thành tác phúc. Thần di hữu chi. Vinh hoa phú quý. Phó nhữ phi trì.

 

Thánh ý: Sự đa thác. Tụng mạc tác. Bệnh đảo thần. Thả vật dược. Hôn mạc cầu. Hành vị hoàn. Năng tự hối. Lợi danh toàn.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 45

 

Đệ tứ thập ngũ

 

Hảo tương tâm địa lực canh vân.

 

Bỉ thử sơn đầu tổng thị phần.

 

Âm địa bất như tâm địa hảo.

 

Tu vi đáo để khước thâu quân.

 

Giải viết: Hảo tu tâm địa. Mạc dụng tha cầu. Đãn y bản phân. Khả hoạch thiên hưu. Vật dữ nhân cạnh. Phúc lực tự du. Tử tôn chi khánh. Giai thiện chi do.

 

Thánh ý: Tâm kí hảo. Địa diệc mĩ. Bệnh tức an. Tụng đắc lí. Tài vật cầu. Thả thủ kỷ. Hành nhân chí. Chung hữu hỉ.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 46

 

Đệ tứ thập lục

 

Quân thị sơn trung vạn hộ hầu.

 

Tín tri kị mã thắng kị ngưu.

 

Kim triều mã thượng khán sơn sắc.

 

Tranh tự kị ngưu đắc tự do.

 

Giải viết: Bản tự phú quý. Dĩ thắng thường nhân. Dũ hữu dũ trách. Họa cập kỷ thân. Nghi y bản phân. Đương hưởng hòa bình. Khuyến quân tĩnh xử. Khả miễn tai .

 

Thánh ý: Danh dữ lợi. Vật trách thủ. Tụng mạc hưng. Đa trở trệ. Hành nhân trì. Hôn mạc hứa. Cẩn tiễn tu. Đương tĩnh xử.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 47

 

Đệ tứ thập thất

 

Dữ quân vạn ngữ phục thiên ngôn.

 

Chích dục bình hòa tuyết nhĩ oan.

 

Tụng tắc chung hung quân kí thủ.

 

Thí vu thanh dạ bả tâm môn.

 

Giải viết: Tụng tắc chung hung. Bất tất đa thuyết. Nhược đắc tri bình. Cựu sung khả tuyết. Kỉ sở mưu vọng. Giai đương cẩn tiết. Phản cầu chư kỷ. Họa đoan tự tuyệt.

 

Thánh ý: Tụng vật hưng. Khủng tao hình. Tài mạc quý. Bệnh vị ninh. Hành hữu trở. Hôn nan thành. Thả tuần lí. Bảo hòa bình.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 48

 

Đệ tứ thập bát

 

Đăng sơn thiệp thủy chính thiên hàn.

 

Huynh đệ thân nhân na đắc an.

 

Bất ngộ hổ đầu nhân nhất hoán.

 

Toàn gia thùy bảo nhữ trọng cụ.

 

Giải viết: Lịch thiệp gian nan. Thời vận triếp tả. Gia đạo bất tề. Sự đoan khảm khả. Ngộ phú quý nhân. Đề khiết phương khả. Thảng vô sở tế. Nan đào hậu họa.

 

Thánh ý: Ngộ quý nhân. Tụng phương bình. Bệnh kinh hiểm. Mạc cầu danh. Tài vật háo. Hôn thả đình. Phùng dần tự. Sự tiệm hanh.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 49

 

Đệ tứ thập cửu

 

Bỉ thử gia cư chích nhất sơn.

 

Như hà tự cách quỷ môn quan.

 

Nhật nguyệt như toa nhân dịch lão.

 

Hứa đa lao lục bất như nhàn.

 

Giải viết: An nhàn dịch xử. Xuất môn hữu trở. Thời dịch quá. Vô tự lao khổ. Thả nghi thủ cựu. Tùy phân nhi khứ. Mạt vận hanh thông. Khước nghi tiến thủ.

 

Thánh ý: Danh lợi trở. Thả hưu nhàn. Tụng nghi hòa. Bệnh hữu nguyên. Hôn nhân trì. Hành nhân viễn. Dục hoạch cát. Thả an phân.

 

 

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 50

 

Đệ ngũ thập

 

Nhân thuyết kim niên thắng khứ niên.

 

Dã tu bộ bộ yếu chu toàn.

 

Nhất gia hòa khí đa sinh phúc.

 

Thê phỉ sàm ngôn mạc thính thiên.

 

Giải viết: Mưu vọng thắng tiên. Khước nghi tiến bộ. Nhân sự trù mật. Họa tiêu phúc tụ. Vật tín sàm ngôn. Hoàng hoặc tư lự. Thận chung như thủy. Thiết vật vưu dự.

 

Thánh ý: Xuất nhập cát. Tài vật đa. Dựng khả bảo. Bệnh tức ta. Hôn tất thành. Tụng nghi hòa. Vấn hành nhân. Tấu khải ca

 


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.807
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.697
  • 906.563