Thần tiên Việt Nam

Long Vương Thủy Cung Linh Ứng Quẻ Xăm Số 1 – Số 25 龍王 Thần Tiên Việt Nam 道教神仙

 

LONG VƯƠNG THỦY CUNG LINH ỨNG QUẺ XĂM

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

L1.jpg

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 1

Đệ nhất

Nguy nguy độc bộ hướng vân gian.

Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban.

Phú quý vinh hoa thiên phó nhữ.

Phúc như thúc hải thọ như sơn.

Giải viết: Vân gian độc bộ. Bạt tụy siêu quần. Danh cao giáp đệ. Đàm tiếu công huân. Chung thân quang hiển. Giai thiên sở tương. Lộc hậu thọ cao. Ý xưng mưu vọng.

Thánh ý: Công danh toại. Phúc lộc toàn. Tụng đắc lí. Bệnh tức thuyên. Tang ma thục. Hôn nhân viên. Dựng sinh tử. Hành nhân hoàn.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 2

Đệ nhị

Doanh hư tiêu tức tổng thiên thời.

Tự thử quân đương bách sự nghi.

Nhược vấn tiền trình quy súc địa.

Canh tu phương thốn hảo tu vi.

Giải viết: Vạn sự thừa trừ. Tùy thời nhi xử. Phủ vãng thái lai. Sự vô trở ngữ. Nhược bảo chung cát. Canh nghi tu vi. Thiết vật vọng động. Vạn phúc lai nghi.

Thánh ý: Tụng nghi hòa. Bệnh nghi đảo. Công danh hữu. Trì mạc táo. Cầu tài bình. Vấn hôn hảo. Nhược vọng vi. Ngôn mạc bảo.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 3

Đệ tam

Y thực tự nhiên sinh xử hữu.

Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm.

Đãn năng hiếu đễ kiêm trung tín.

Phúc lộc lai thành họa bất xâm.

Giải viết: Phú quý tiền định. Bất tất cường cầu. Đồ lao tâm lực. Phản trí thương ưu. Sự thân đãi nhân. Động hợp tuần lí. Thiên tất hữu chi. Hữu thái vô phủ.

Thánh ý: Vấn danh lợi. Tự hữu thời. Tụng hòa cát. Bệnh ta trì. Cầu tài bình. Hôn vị nghi. Nghi cận thủ. Miễn ưu nghi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 4

Đệ tứ

Khứ niên bách sự pha tương nghi.

Nhược giác kim niên thời tiệm suy.

Hảo bả biện hương cáo thần tiên.

Mạc giáo phúc tạ hối vô truy.

Giải viết: Tiên hung hậu cát. Thời vận tương thái. Mưu sự vô thành. Đốn phi tiền bỉ. Bỉnh thành đảo thần. Dĩ cầu phúc chỉ. Phủ tắc bất giác. Hối vô cập kỷ.

Thánh ý: Công danh vô. Tài lộc khinh. Bất nghi tụng. Hôn vị thành. Bệnh nan dũ. Hành trở trình. Nhược cầu cát. Đảo thần minh.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 5

Đệ ngũ

Tử hữu tam bàn bất tự do.

Môn đình tiêu tác lãnh như thu.

Nhược phùng ngưu thử giao thừa tị.

Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu.

Giải viết: Vinh khô hữu thời. Bất do nhân lực. Thái vận tương hanh. Chung vu phủ cực. Nhật nguyệt tý sửu. Kỉ sự giai cát. Như mộc phùng xuân. Chuyển kiến vinh ích.

Thánh ý: Tài lộc háo. Công danh trì. Tụng chung cát. Bệnh khả y. Hôn nghi thẩm. Hành nhân quy. Đãi thời chí. Bách sự nghi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 6

Đệ lục

Hà lao cổ sắt canh xuy sinh.

Thốn bộ như đăng vạn lí trình.

Bỉ thử hoài nghi bất tương tín.

Hưu tương tư ý thác nùng tình.

Giải viết: Kỉ sự lao lực. Hữu thối vô tiến. Mưu vọng bất thành. Hoài nghi bất tín. Cầu hòa vị hợp. Tương viên vị viên. Chích nghi thủ kỷ. Bất nghi biến thiên.

Thánh ý: Công danh vô. Tài lộc tán. Bệnh nan thuyên. Phòng nan sản. Hôn bất thành. Tụng vị phán. Hành nhân trì. Hưu ta thán.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 7

Đệ thất

Tiên phong đạo cốt bản thiên thành.

Hựu ngộ tiên tông vi chủ minh.

Chỉ nhật đan thành tạ nham cốc.

Nhất triều dẫn lĩnh hướng thiên hành.

Giải viết: Thiên sinh phú quý. Huống đắc nhân trợ. Phàm cốt thành tiên. Thăng đằng vân lộ. Thứ nhân ngộ quý. Tài vật giai tụ. Bách sự đại cát. Hà tất nghi lự.

Thánh ý: Đồ danh toại. Cầu tài phong. Tụng đắc lí. Bệnh bất hung. Hành nhân chí. Mộng phi hùng. Âm địa cát. Hôn nhân đồng.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 8

Đệ bát

Niên lai canh giá khổ vô thu.

Kim tuế điền trù định hữu thu.

Huống ngộ thái bình vô sự nhật.

 Sĩ nông công cổ bách vô ưu.

Giải viết: Phàm sự cầu mưu. Tích phủ kim thái. Thời vận tương hanh. Hữu hỉ vô hại. Sĩ nông công cổ. Tất phùng giai hội. Tài vật bội thu. Tất quân nội ngoại.

Thánh ý: Sĩ lĩnh tiến. Nhân hoạch tài. Tụng tức giải. Bệnh vô tai. Vấn hành nhân. Tức tiện hồi. Mưu vọng cát. Gia khánh lai.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 9

Đệ cửu

Vọng cừ tiêu tức hướng trường an.

Thường bả lăng hoa tử tế khán.

Kiến thuyết văn thư tương nhập cảnh.

Kim triều hỉ sắc thượng mi đoan.

Giải viết: Mưu vọng dĩ cửu. Hốt đắc hảo âm. Văn thư đáo thủ. Hỉ tại mục kim. Lợi hữu du vãng. Tài hoạch thiên kim. Sở mưu toại ý. Phàm sự xưng tâm.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Tiện đáo đầu. Tụng tức thắng. Bệnh tức sưu. Dựng sinh nam. Hôn khả cầu. Hành nhân chí. Bách vô ưu.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 10

Đệ thập

Bệnh hoạn thời thời mệnh kiển suy.

Hà tu đả ngõa canh toản quy.

Trực giáo trọng kiến nhất dương phục.

Thủy khả cầu an trượng tiên  trì.

Giải viết: Mệnh vận đa kiển. Tật bệnh liên miên. Đãn nghi tu tỉnh. Thác tại thương thiên. Trực tu đông chí. Đảo thần phương thuyên. Kỉ bách mưu vọng. Tác sự tất thiên.

Thánh ý: Danh nan đồ. Tài lộc thất. Bệnh lưu liên. Tụng vị tức. Hành nhân trì. Cầu thần cát. Mạc trách cầu. Nghi thủ nhất.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 11

Đệ thập nhất

Kim niên hảo sự nhất phiên tân.

 Phú quý vinh hoa tụy nhất thân.

Thùy đạo cơ quan nan liêu xử.

Đáo đầu độc lập chuyển thương thần.

Giải viết: Mệnh vận nan hanh. Diệc bất như ý. Cát trung hữu hung. Sự thật vô tế. Thiết mạc quý cầu. Xuất ngoại bất lợi. Như hoặc vọng động. Phúc tiêu họa chí.

Thánh ý: Mạc trách cầu. Danh vị toại. Tài lộc bình. Tụng bất lợi. Bệnh giả hung. Sự bất tế. Vấn hành nhân. Đa trở trệ.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 12

Đệ Thập Nhị

Doanh vi kì vọng hướng xuân tiền.

Thùy liêu thu lai hựu bất nhiên.

Trực ngộ thanh giang quý công tử.

 Nhất sinh hoạt kế thủy an toàn.

Giải viết: Tác sự trì nghi. Cầu vọng vị toại. Thanh giang quý nhân. Vọng chi như ý. Vạn nhất tha cầu. Đồ lao tâm chí. Thả cận tiễn tu. Dĩ sĩ thời chí.

Thánh ý: Cầu danh trì. Tài vị chí. Bệnh cải y. Tụng nghi kị. Hành nhân quy. Dựng sinh quý. Hữu sở ngộ. Phương cát lợi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 13

Đệ thập tam

Quân kim canh giáp vị hanh thông.

Thả hướng giang đầu tác điếu tiền.

Ngọc thỏ trọng sinh ứng phát tích.

Vạn nhân đầu thượng sính anh hùng.

Giải viết: Mệnh vận đương kiển. Phàm sự trì trì. Thả nghi thủ cựu. Tàng khí đãi thời. Niên dữ nhật nguyệt. Phùng mão tắc nghi. Hoặc ngộ vọng nhật. Phương xưng sở vi.

Thánh ý: Thời vị hanh. Nghi thủ cựu. Ngộ mão nhật. Danh lợi tựu. Bệnh trì dũ. Tụng chung lợi. Hành nhân quy. Sự chung tế.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 14

Đệ thập tứ

Nhất kiến giai nhân tiện hỉ hoan.

Thùy tri hướng hậu hữu đa bàn.

Nhân tình lãnh noãn quân hưu nhạ.

Lịch thiệp ứng tri hành lộ nan.

Giải viết: Sự vọng đoàn viên. Phản sinh trở ngữ. Nhân đa vô tình. Khủng nan bằng cư. Chích nghi tự tỉnh. Vô vi tha ngộ. Giới chi giới chi. Thả nghi thả lự.

Thánh ý: Thủy tuy dịch. Chung tắc nan. Danh lợi thất. Bệnh vị an. Tụng phản phúc. Dựng sinh nữ. Hành vị quy. Sự đa trở.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 15

Đệ thập ngũ

Lưỡng gia môn hộ các tương đương.

Bất thị nhân duyên mạc giác lượng.

Trực đãi xuân phong hảo tiêu tức.

Khước điều cầm sắt hướng lan phòng.

Giải viết: Lưỡng ý vị hợp. Bách sự nan hài. Môn hộ khả lự. Diệc khủng thành quai. Thả đãi lai xuân. Vạn sự phương giai. Nhược hoặc vọng động. Đồ lao tâm hoài.

Thánh ý: Hôn vị hợp. Tụng vị thứ. Danh lợi trì. Tín âm khuyết. Dựng nan sinh. Phòng khẩu thiệt. Phi tri kỷ. Mạc vọng thuyết.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 16

Đệ thập lục

Quan sự du du nan biện minh.

Bất như tức liễu thả quy canh.

Bàng nhân phiến hoặc quân hưu tín.

Thử sự đương mưu thân đệ huynh.

Giải viết: Tụng sự vị quyết. Thả nghi tòng hòa. Bàng nhân phiến hoặc. Bình địa phong ba. Thận vật khinh tín. Tự đầu võng la. Mưu chi huynh đệ. Thùy năng nại hà.

Thánh ý: Tụng nan minh. Hòa vi quý. Danh lợi vô. Hành nhân chí. Hôn vị thành. Bệnh hữu túy. Tài mạc quý. Chung vô lợi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 17

Đệ thập thất

Điền viên giới quán hảo thương lượng.

Sự đáo công đình bỉ thử thương.

Túng thị cơ quan đồ đắc thắng.

Định vi hậu thế tử tôn ương.

Giải viết: Sự y bản phân. Tự hữu tiền trình. Nhược dụng cơ quan. Phản hại kì thân. Như tác giao dịch. Đương hợp nhân tình. Nhược thị vọng tác. Nan bảo hòa bình.

Thánh ý: Sự bội lí. Tụng tất thương. Danh lợi vị. Diệc như thường. Hành nhân trở. Bệnh nghi nhương. Thả cẩn thận. Bảo an khang.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 18

Đệ thập bát

Tri quân chỉ nghĩ tự không hoa.

Để sự mang mang vị hữu nhai.

Lao bả cước căn đạp thật địa.

Thiện vi thiện ứng vĩnh vô soa.

Giải viết: Tác sự vị thành. Không tự chỉ nghĩ. Thả nghi hoãn đồ. Cấp tắc tổn kỷ. Canh nghi hướng thiện. Đảo thần cầu an. Chuyển họa vi phúc. Khả miễn đa đoan.

Thánh ý: Danh lợi vô. Chung tắc hữu. Bệnh đảo an. Tụng vật đấu. Hành nhân trì. Sự nan tựu. Thả hướng thiện. Kì phúc hữu.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 19

Đệ thập cửu

Ta tử tòng lai vị đắc thời.

Kim niên tinh vận pha tương nghi.

Doanh cầu động tác đô như ý.

Hòa hợp hôn nhân đản quý nhi.

Giải viết: Cửu khốn trầm mai. Thời vận kim thái. Tác sự tự thành. Danh lợi thả khoái. Canh vô trở trệ. Nghi vi mãi mại. Sĩ thứ chiêm chi. Giai vi cát quái.

Thánh ý: Tác sự cát. Danh lợi toại. Hôn nhân thành. Tụng đắc lí. Dựng sinh quý. Hành nhân chí. Bệnh dịch an. Giai cát lợi.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 20

Đệ nhị thập

Nhất sinh tâm sự hướng thùy luận.

Thập bát than đầu thuyết dữ quân.

Thế sự tẫn tòng lưu thủy khứ.

Công danh phú quý đẳng phù vân.

Giải viết: Tâm sự vị ương. Thả nghi hoãn đồ. Thời thế túng cấp. Tự hữu thần phù. Phàm sự thối tỉnh. Chung bảo vô ngu. Canh gia tu tỉnh. Khả lí hanh cù.

Thánh ý: Tụng chung hung. Chỉ tắc cát. Danh lợi khinh. Bệnh tức thích. Hành nhân hoàn. Hôn trì nghi. Phàm tác sự. Thả tùy thời.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 21

Đệ nhị thập nhất

Dữ quân túc tích kết thành oan.

Kim nhật tương phùng na đắc duyên.

Hảo bả kinh văn đa phúng tụng.

Kì cầu hộ khẩu bảo thiền quyên.

Giải viết: Cựu hữu túc oan. Tác sự tùy duyên. Cấp nghi hướng thiện. Phương bảo an toàn. Lực hành hảo sự. Tâm khế thượng thiên. Biến hung vi cát. Xuất tự phúc điền.

Thánh ý: Sự vô thành. Bệnh đảo dũ. Xuất bất nghi. Tụng hữu lí. Tật hữu oan. Cầu thần giải. Nhược dục quý. Chung tất bại.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 22

Đệ nhị thập nhị

Bích ngọc trì trung khai bạch liên.

Trang nghiêm sắc tương tự thiên nhiên.

Sinh lai cốt cách siêu phàm tục.

Chính thị nhân gian đệ nhất tiên.

Giải viết: Sự kiến minh bạch. Bất giả nhân vi. Canh nghi xuất nhập. Thiết mạc trì nghi. Sĩ nhân chiêm thử. Cao phàn quế chi. Nhất thiết mưu vọng. Hảo sấn minh thời.

Thánh ý: Tụng thứ thắng. Danh dịch thành. Bệnh tức dũ. Tài tức doanh. Hôn nhân hợp. Quý tử sinh. Gia đạo thịnh. Bách sự hanh.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 23

Đệ nhị thập tam

Hoa khai hoa lạc nhậm xuân phong.

Quý tiện cùng thông bách tuế trung.

Tự tử vinh hoa kim dĩ hĩ.

Đáo đầu vạn sự tổng quy không.

Giải viết: Phàm bách mưu sự. Tự thành tự bại. Thủy tu khoái ý. Chung thật thành hại. Cát trung hữu hung. Phủ sinh vu thái. Nhược bất liễm tàng. Hậu ưu phương đại.

Thánh ý: Danh dữ lợi. Tự hư hoa. Tụng giải tán. Bệnh dũ gia. Hôn vị hợp. Hành nhân xa. Sự vô tựu. Đồ tư ta.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 24

Đệ nhị thập tứ

Nhất xuân vạn sự khổ ưu tiên.

 Hạ khỏa doanh cầu thủy thiếp nhiên.

Canh ngộ thu thành đông chí hậu.

 Kháp như kị hạc dữ yêu triền.

Giải viết: Xuân nhật mưu vọng. Sự đa bất thành. Hạ thu đông nguyệt. Khước thủy quang hanh. Canh nghi xuất nhập. Phúc lộc phong doanh. Doanh cầu như ý. Thời chí tức hành.

Thánh ý: Danh lợi hữu. Mạc táo vi. Công tụng giải. Hôn nhân nghi. Hành nhân viễn. Bệnh ta trì. Phú dữ quý. Tự hữu thời.

 

LONG VƯƠNG 龍王 LINH ỨNG QUẺ SỐ: 25

Đệ nhị thập ngũ

Dần ngọ tuất niên đa trở trệ.

Hợi tý ngũ nguyệt tiệm hanh gia.

Canh phùng ngọc thỏ kim kê hội.

Khô mộc phùng xuân tự phóng hoa.

Giải viết: Xuân hạ thu thời. Tác sự trì nghi. Trực chí tam đông. Kỉ sự hanh thông. Mão dậu nguyệt nhật. Sở mưu tức cát. Đãi thử thời lai. Khô mộc hoa khai.

Thánh ý: Tụng đa ưu. Chung tắc cát. Danh lợi trì. Hôn nhân cát. Dựng dục bảo. Tác phúc lực. Vấn hành nhân. Quy hữu nhật


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.903
  • 98
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.793
  • 906.569