Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Hợi Thần Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

 TRAN_TRIEU24.13jpg.jpg

 

GIỜ: HỢI THẦN

THỨ: 1 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ nhất – Thủ đạo đắc chân – Thượng thượng

* Diệu ngữ bất khả đắc.

Chân tiên khởi dịch phùng.

Nhất tâm năng tín khác.

Bát đạt tự hanh thông.

* Chí ngôn nghịch nhĩ bất xảo giả vị chi trung.

Xảo ngôn mĩ thính bất trung giả vị chi xảo.

Nhất tâm khác tín đạo khả tựu nhi công khả thành.

Bát đạt khai thông tiên khả học nhi chân khả ngộ.

 

THỨ: 2 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ nhị – Xuất trệ thăng đạt – Thượng thượng

* Cử dực thăng kiều mộc.

Phi đằng đắc ý thời.

Thừa phong phương tá lực.

Nhất dược đáo thiên trì.

* Xuất vu u cốc thiên vu kiều đại thăng đằng đắc chí chi thu.

Thất chi đông ngung đắc chi tang du linh huống hanh gia chi tế.

Dược thiên trì vu vạn lí.

Nhân phong lặc vu nhất thời.

 

THỨ: 3 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ tam – Dẫn hoạch mê ngộ – Thượng thượng

* Lưu thủy bích khê trường.

Đào nguyên lộ miểu mang.

Nhược phi nhân chỉ dẫn.

Khởi đắc ngộ chân quang.

* Tâm trứ tưởng giả vị chi mê.

Ý soa mậu giả vị chi ngộ.

Lưu thủy bích khê phóng đào nguyên nhi hữu lộ mê đồ tiệm thông.

Đảo loạn điên nguy cầu diệu lí dĩ tri quy ngộ tâm phục tỉnh.

 

THỨ: 4 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ tứ – Lực tâm nhậm đại – Hạ hạ

* Huỳnh hỏa cạnh nguyệt hoa.

Tiểu đại ý hà soa.

Phí khước tinh thần lực.

Chung vi nhất tiếu khoa.

* Nhất diệp tiểu chu bất tái vạn quân chi trọng.

Nhất hoằng thiển thủy yên hưng bách xích chi ba.

Trí thức ngu muội dĩ phi lang miếu chi hiền tài.

Đạo hành sơ thung vị hữu thần tiên chi cốt cách.

 

THỨ: 5 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ ngũ – Vô trợ vô vọng – Hạ hạ

* Bất học bất tri đạo.

Bất tu bất ngộ chân.

Công phu vô nhất điểm.

Đồ tự tác không danh.

* Công hành lưỡng toàn nãi hữu đạt đạo thăng tiên chi phân.

Học nghiệp câu mĩ khởi vô khoa giáp cập đệ chi vinh.

Kí đức hành học nghiệp chi bất tu.

Vọng phú quý công danh nhi soa viễn.

 

THỨ: 6 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ lục – Hiện xuất minh ám – Thượng thượng

* Cổ kính cửu hôn hôn.

Quang huy thượng vị văn.

Nhất triều nhân phất thức.

Nghiên sửu tự năng phân.

* Hôn ai tích vu bảo giám đắc tẩy ma tắc quang oánh phục sinh.

Yêm trệ xuất vu thiện lương ngộ đề huề tắc tinh thần thủy dịch.

Giám oánh tịnh tắc khả dĩ chiếu vật.

Mệnh thông đạt tắc khả dĩ thành danh.

 

THỨ: 7 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ thất – Thần chân hộ hữu – Thượng thượng

* Hương ải thượng đan tiêu.

Thành tâm nhất niệm diêu.

Cử hành vô bất lợi.

Thần vật tự chiêu chiêu.

* Bảo lô phần triện thành tâm đạt thượng vu đan tiêu.

Tịnh thất duyên chân cử ý vĩnh vô vu khi siểm.

Cử nhất sự tự thiên hữu chi cát vô bất lợi.

Mưu nhất dụng duy thần sở hộ phúc hữu sở quy.

 

THỨ: 8 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ bát – Tai thối bệnh trừ – Trung bình

* Quỷ tán bệnh dĩ thuyên.

Sầu nhan biến tiếu nhan.

Thành tâm đáp thiên địa.

Canh vật tạo chư khiên.

* Hung phương quỷ tán nhân đạo lực dĩ khu trừ.

U thất bệnh tiêu nãi chân quang nhi hộ hữu.

Cung kính kiền thành vu hương hỏa chúng thiện phụng hành.

Tiêu nhương thân tạ vu khiên vưu chư ác mạc tác.

 

THỨ: 9 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ cửu – Trừ tiểu bất ninh – Hạ hạ

* Khuyết nguyệt vị viên thời.

Gia nhân độc yểm phi.

Vị năng thân khuất khúc.

Âm tiểu lự phòng nguy.

* Nguyệt khuyết khuy quang gia nhân sinh trọng trọng chi nguy ách.

Hoa tàn điêu lạc âm tiểu hữu điệt điệt chi truân triên.

Tự thân hữu ám muội khuất khúc chi ưu.

Môn hộ chiêu thần vẫn thị phi chi não.

 

THỨ: 10 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời đệ thập – Khẩu thiệt bất ninh – Hạ hạ

* Khấp khấp canh trầm trầm.

Môn lan phi vọng lâm.

Thủ tĩnh phương năng cát.

Miễn sử họa lai xâm.

* Trầm linh thiểu ngữ hung trung hữu úc kết chi sầu.

Thần vẫn đa đoan hộ nội nhạ ưu ngu chi sự.

Khẩu thiệt tranh vu tranh cạnh ẩn nhẫn vi tiên.

Vọng động khởi vu bất ninh thủ tĩnh vi thượng.

 

THỨ: 11 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập nhất – Đắc thời ngộ tiện – Thượng thượng

* Chu hành sấn tiện phong.

Chúng chí nhất tâm đồng.

Chính ngộ lương giai tiết.

Hoa khai mãn mục trung.

* Đắc thời dụng sự phùng lương tiện dịch nhược thôi luân.

Hạ thủy hành chu ngộ thuận phong tốc như bôn kị.

Đối lương thần hưng giai tiết liễu trán hoa khai.

Hội cố hữu dữ tân bằng tâm đồng ý hợp.

 

THỨ: 12 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập nhị – Nhạc cực sinh bi – Hạ hạ

* Tôn không hưng dĩ không.

Tâm sự chính mê mông.

Bản thị tiêu diêu khách.

Phiên cư trệ ngại trung.

* Hoan ngu xa xỉ tài không hưng kiệt thành ưu.

Cố túng quý lam tội cực quá tham sinh họa.

Bản thị tiêu diêu chi khách cường khởi bi nhan.

Hạnh vi khoái nhạc chi nhân phản cầu câu chấp.

 

THỨ: 13 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập tam – Mê ngộ đắc tỉnh – Trung bình

* Hoài bão bất kham ngôn.

Thân ngâm lự tối tiên.

Hữu nhân minh ngữ quyết.

Túy tỉnh giác khinh tiện.

* Tính mê tắc chấp kiến bất thông.

Tâm giải tắc thông đạt dịch ngộ.

Đắc nhân kì ngữ như huệ bách dật chi lương kimkhoái ngã tâm hoài tự ẩm nhất bôi chi tô lạc.

 

THỨ: 14 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập tứ – Mưu vọng vô định – Hạ hạ

* Ý nhược vân trung nha.

Tâm như thủy thượng bình.

Cuồng tung vô định tích.

Diệu dụng khởi năng thành.

* Vân hạc phi không chi vật chuẩn nghĩ nan bằng.

Bình ngạnh phiếm thủy chi tung tụ tài bất túc.

Sở mưu giả tất vô vọng đồ khởi sở mưu.

Sở dụng giả tất vô thành mạn lao vu dụng.

 

THỨ: 15 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập ngũ – Vọng dụng tất truân – Hạ hạ

* Thập ngôn phương thành kế.

Lự sự tất tiên minh.

Bất khả khinh khinh cử.

Chung vi nhất tiếu thanh.

* Âm mưu chấp trá giả vị chi gian.

Liêu độ kì trung giả vị chi sách.

Sách bất đương nhi kế bất dụng phản thụ dư ương.

Sự bất thẩm nhi mưu bất thành đồ vi nhân sẩn.

 

THỨ: 16 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập lục – Tiên đáo hậu thành – Trung bình

* Chiết dực hạ đan tiêu.

Xung thiên nhất kị dĩ tiêu.

Canh tu nghi dưỡng duệ.

Tái cử bất vi lao.

* Ô chiết dực tắc tỏa phấn phi cao tường chi duệ.

Nhân thất chí tắc sinh thối tàm hối lại chi tâm.

Vũ mao tái chỉnh khởi vô tiêu hán chi xung.

Chí nghiệp trọng tu tất hữu hanh đồ chi vọng.

 

THỨ: 17 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập thất – Thất tắc oản sự – Hạ hạ

* ỷ thị tất tu thất.

Thác nhân chung kiến nguy.

Hư tương tài dữ lợi.

Không nhạ thị hòa phi.

* Hiệp công ỷ thế như ỷ băng sơn.

Thái tràng nhất chiếu nhi băng giải sơn tồi.

Khinh tín thác nhân như bác vân vụ bạo phong hốt chí.

Nhi vụ tán vân phi tài lợi câu vong giao tranh tịnh chí.

 

THỨ: 18 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập bát – Bất khả thành sự – Hạ hạ

* Manh giả bất năng hành.

Thất âm na hữu thanh.

Kí manh tịnh thả ách.

Sự ngữ lưỡng vô thành.

* Sở mưu bất toại như cổ giả thị hào mạt chi vi.

Sở vọng vô thành nhược sang giả khởi phúng ngâm chi vận.

Kí ngôn thị bất năng minh di tắc động dụng yên đắc toại thông.

 

THỨ: 19 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời thập cửu – Ngộ quý thành sự – Thượng thượng

* Sâm sâm cổ mộc cao.

Lương đống dụng phi diêu.

Đãi thời phùng lương tượng.

Tri âm khế hợp chiêu.

* Đoan sâm chi mộc lương tượng trạch nhi vi đống vi lương.

Trung hiền chi sĩ thiên quan tuyển nhi hữu quyền hữu lộc.

Tài cao danh trọng tắc tri âm tự ngộ.

Học quảng đức thâm nhi khế giám tu phùng.

 

THỨ: 20 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập – Ngộ thời đắc tế – Thượng thượng

* Nguyệt đáo trung thu dạ.

Hoa phùng nhị nguyệt xuân.

Thử thời đương khánh thưởng.

Bách phúc tẫn duy tân.

* Trung thu dạ nguyệt nhất thâu quế ảnh đoàn viên.

Nhị nguyệt dương xuân vạn hủy phương ba cẩm tú.

Khánh giai thần nhi yến tập bách phúc lâm môn.

Đối lương dạ nhi thanh hoan thiên tường tụy hộ.

 

THỨ: 21 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập nhất – Thất thời thiểu ngộ – Hạ hạ

* Trung thu phong vũ hậu.

Nguyệt ám bất thành huy.

Độc tọa không đình khỏa.

Vô ngôn cánh tự bi.

* Phong vũ chướng trung thu chi nguyệt bất tự thiềm quang.

truân mông tỏa hàn sĩ chi tâm duy phùng kiển tắc.

Thủ không đình nhi độc xử mặc mặc vô ngôn.

Cư nhũng xá nhi thất thời trầm trầm hữu hận.

 

THỨ: 22 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập nhị – Cải quá đắc an – Trung bình

* Bức bách thượng cao sơn.

Hành nhân cử bộ nan.

Nhược năng bình chính đạo.

Bất khả dụng cơ quan.

* Vi nhân khởi đắc vô quá tri kì quá tắc cải quá dĩ tự tân.

Mưu sự khởi đắc bất nan kinh kì nan đối tiên nan nhi hậu dịch.

Thủ chính đạo giả tự an kì phân.

Suý cơ quan giả tự nạo kì tất.

 

THỨ: 23 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập tam – Ưu sự vị ninh – Hạ hạ

* Hổ trục quần dương cấp.

Phong phiêu bại diệp cuồng.

Tĩnh trung do vị đắc.

Na đắc vọng thành chương.

* Thương hoàng thất thố như mãnh hổ nhi trục quần dương.

Tư đảo loạn kinh tự cấp phong nhi phiêu bại diệp.

Tâm dục tĩnh nhi vị tĩnh dư sự thượng khiên.

Ý dục ninh nhi vị ninh ngoại tình nội nhiễu.

 

THỨ: 24 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập tứ – Quả trợ thiểu thành – Hạ hạ

* Độ khẩu vô chu tiếp.

Lục hành xa tỏa luân.

Bất năng tương tiếp tế.

Chích lực thượng tiền bôn.

* Phi chu tiếp bất năng dĩ tế độ.

Phi luân cốc bất khả dĩ hành xa.

Quả trợ chi tình lâm độ khẩu nhi trầm mê chu tiếp.

Vô thành chi ý đăng bình lục nhi tỏa chiết thâu vãn.

 

THỨ: 25 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập ngũ – Tiên ưu hậu hỉ – Thượng thượng

* Bạo vũ hà lai tốc.

Lôi đình hốt khởi kinh.

Nhất thời thiên ý trợ.

Nguyệt lãng khí trừng thanh.

* Bạo vũ cấp phong đào lí hữu tồi tàn chi ý.

Oanh lôi xế điện ngư long hữu chấn tủng chi kinh.

Phong nhất tĩnh tắc nguyệt lãng khí thanh.

Vân nhất thu tắc hoa hồng liễu lục.

 

THỨ: 26 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập lục – Công thành đạo hợp – Thượng thượng

* Dưỡng tựu chân long hổ.

Luyện thành bạch tuyết kim.

Công thành thần quỷ trợ.

Khóa hạc thượng vân tham.

* Chân long chân hổ bàn toàn vu bảo đỉnh chi trung.

Bạch tuyết hoàng nha quán khái vu đan điền chi nội.

Đạo tồn nhất khí nãi trường sinh cửu thị chi nhân.

Công mãn tam thiên vi khóa hạc kị kình chi lữ.

 

THỨ: 27 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập thất – Cẩn thân thủ đạo – Trung bình

* Nịch thủy thiên quân thạch.

Tao phần nhất thúc khô.

Phòng tâm canh phòng thất.

Cẩn cẩn học thời dư.

* Đa tham đa dục như cự thạch nịch vu tham uyên.

Túng tính túng tâm nhược liệt hỏa phần vu khô chân.

Tâm bất khả bất cẩn.

Khủng sinh họa hoạn chi cơ.

Đạo bất khả bất tuân.

Đương thủ hi di chi lí.

 

THỨ: 28 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập bát – Thần chân phù hộ – Thượng thượng

* Vạn vật mạc phi sổ.

Cùng thông tín hữu thời.

Đạo hanh tịnh đạo thái.

Bảo nhĩ lộc duyên kì.

* Thiên địa tuần hoàn các do kì sổ.

Vạn vật đại tạ tất hữu kì thời.

Kính chân thủ chính chi sĩ công đạo thái nhi tư đạo hanh.

Tích công hành thiện chi nhân thánh lực phù nhi thần lực hộ.

 

THỨ: 29 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời nhị thập cửu – Ngộ quái tự an – Trung bình

* Kiến quái bất vi quái.

Phùng kinh bất khả kinh.

Đãn tồn tâm chính trực.

Thần vật thủ môn đình.

* Quái dị kiến nhi bất quái quái bất vi hung.

Kinh hoàng kiến nhi bất kinh kinh bất vi họa.

Ninh kì chí định kì tâm hình thần tự an.

Đãng kì tà địch kì uế gia môn tự thái.

 

THỨ: 30 – GIỜ: Hợi

* Hợi thời tam thập – Cuồng túng thiên lí – Trung bình

* Lục mã bôn nan ngự.

Tam thi khứ vật truy.

Đãn năng đoan thủ mệnh.

Tạo vật bất tương vi.

* Lục mã giả thân chi lục tặc cẩn ngự cẩn phòng.

Tam thi giả thể nội tam quỷ dục trừ dục diệt.

Lục tặc bất túng thân tất an nhi mệnh tất duyên.

Tam thi khu trừ đạo khả thành nhi tiên khả tựu.

 

NGŨ HÀNH

* Kim hành

Vật tiến đãi thời –  Hạ hạ

* Mạc mạc nhất thiên vân.

Trầm trầm vũ ý thâm.

Lộ hành sơn đạo hiểm.

Thả canh thủ bưu đình.

* Ý bất toại như thiên vân mạc mạc.

Tình bất thư nhược vũ ý trầm trầm.

Sơn lộ hiểm khi nhi nan tiến thủ tọa bưu đình.

Ngô đạo thất tắc nhi vị thông khốn cư u thất.

 

* Mộc hành

Khứ trệ lai hanh –  Trung thượng

* Khuyết nguyệt lạc tây sơn.

Chung thanh tứ viễn vấn.

Mộng hồi nhân tái tỉnh.

Chỉnh đốn đạo tâm khoan.

* Nguyệt lạc tây sơn tiệm giác thúc phương chi dục hiểu.

Chung thanh tứ viễn thời văn ngọc lậu chi thôi tàn.

Mộng mị sơ tỉnh hôn hôn muội trọc thủy trừ.

Đạo tâm nhất khoan khiểm khiểm ngu thủy thối.

 

* Thủy hành

Phúc lộc cao nguyên –  Thượng thượng

* Hồng nhật càn khôn đại.

Đan sa diệu đạo tôn.

Cao danh thư ngọc giản.

Hậu lộc phó kinh luân.

* Dương ô hách hách thăng thiên bách ma ẩn nặc vạn tà tiềm phục.

Nguy nguy đạo đức cao tủng cửu thiên bảo cử tam giới quy y.

Vương giản tiêu nhi phúc lộc triệu.

Kinh thư chú nhi thọ đẳng vĩnh.

 

* Hỏa hành

Tiết kiệm thành phúc –  Trung bình

* Vi hòa tất thiểu thái.

Bất tiết khởi năng khoan.

Giới chỉ nghi tu kiệm.

Tồn tâm tự bảo hoàn.

* Nguyên khí tổn nhược tắc tật bệnh hốt nhĩ nhi sinh.

Tài vật tán tiêu tắc khốn cùng tất nhiên nhi chí.

Tiết kiệm giả khoan dư đa phúc cụ thủ bình hòa.

Xa xỉ giả họa bại hữu ương thiết nghi giới chỉ.

 

* Thổ hành

Thoát bạch đắc lục –  Thượng thượng

* Quan phong tam phẩm vị.

Danh tính bá thiên trì.

Viễn cận nhân khâm ngưỡng.

Thiên công dã tự tri.

* Long môn nhất dược toàn vô điểm ngạch chi ưu.

Danh bá tứ phương nãi hữu chấn lôi chi thế.

Thoát bạch ma nhi phi lục thụ kim bảng danh cao.

Nhập tử vi nhi chưởng ngụy quân ngọc đường vị hiển


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.836
  • 92
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.726
  • 906.563