Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Tuất Thần 陳 朝聖 Thần Tiên Việt Nam 道教神仙

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

 TRAN_TRIEU24.12jpg.jpg

GIỜ : Tuất Thần

 

THỨ:1    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ nhất –  Đồ lao tâm lực –  Hạ hạ

 

* Chiết túc đỉnh hà thi.

 

An bài tất kiến nguy.

 

Tiếu tha quần hạ khẩu.

 

Nhất sự bất năng vi.

 

* Đỉnh chi chiết túc bất khả lập lập tắc khuynh y.

 

Sự chi khuy lí bất khả hành hành tắc kiển.

 

Khuynh y tắc nguy nhi bất ổn thượng ý quai sơ.

 

Vi kiển tắc nạo nhi bất an hạ tình huyên vẫn.

 

 

 

THỨ:2    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ nhị –  Khốn trung hữu cứu –  Thượng thượng

 

* Khô mộc thủy thành dụng.

 

Tuyết sương đa kiến tồi.

 

Nhất triều xuân đắc ý.

 

Hốt nhĩ biến phương phỉ.

 

* Tích tuyết nghiêm sương chi tế diệp trụy lâm khô.

 

Phùng ngộ tái chi thời tâm hôi chí lại.

 

Hạnh dương hòa bố khí nhi trứ vật lâm mậu mộc vinh.

 

Đắc ý nhân đề huề dĩ phù trì khốn tiêu ách giải.

 

 

 

THỨ: 3   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ tam –  Nhân nhân tá lực –  Thượng thượng

 

* Xa triệt hữu sở ngại.

 

Tiền đồ thượng kiến trì.

 

Hốt nhiên nhân trứ lực.

 

Cử bộ thượng vân thê.

 

* Cự thạch ngại triệt tuy mạnh bí diệc bất năng vãn kì hành.

 

Mãnh hổ đương đồ túng biện trang diệc bất cảm tiến nhi khứ.

 

Nhân khứ thạch chuyển hữu oanh oanh chi thế.

 

Thần tí hổ hành vô hiềm hiềm chi ưu.

 

 

 

THỨ:4    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ tứ –  Kế hoạch vô thành –  Hạ hạ

 

* Mộng đoạn hồn diệc tiêu.

 

Bi tâm khởi tịch liêu.

 

Hứa đa lương kế họa.

 

Phong vũ canh tiêu tiêu.

 

* Hồn tiêu mộng đoạn tư bách kế dĩ vô thành.

 

Lự loạn tâm mê cử nhất mưu nhi bất tựu.

 

Đối tịch liêu tiêu tiêu dạ vũ độc khởi bi tâm.

 

Ám tư ta tiễu tiễu tây phong chuyển sinh trướng hận.

 

 

 

THỨ: 5   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ ngũ –  Cẩn thân thủ đạo –  Trung bình

 

* Nguy trừ quá trọng sơn.

 

Sài lang nhật cộng ban.

 

Thả tương đê khúc chiết.

 

Vị khả triển sầu nhan.

 

* U cốc thâm sơn cư xử bộ hiểm tâm nguy.

 

Sài lang hổ báo lập thân nhật dạ ưu cụ.

 

Nghi cẩn cẩn đê phòng vật túng nguy trung thủy an.

 

Thường khiểm khiểm hòa nhẫn thường cung ưu trung biến cát.

 

 

 

THỨ:6    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ lục –  Thủ tĩnh đãi thời –  Trung bình

 

* Vạn lại dĩ trừng thanh.

 

Nguyệt hoa quang thái minh.

 

Thả tương thi tửu hưng.

 

Dư sự vật quan tình.

 

* Vạn lại câu tức nguyệt hoa lãng nhi vũ trụ thanh.

 

Bách lự giai tiêu hồn thần tĩnh nhi thần thể sảng.

 

Khoái khiển hưng hà phương vu thi tửu vật ngoại tiêu diêu.

 

Thủ chân như bất ngại vu âu ngâm cá trung khoái nhạc.

 

 

 

THỨ:7    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ thất –  Đê phòng gian trá –  Hạ hạ

 

* Tam nữ sự nghi phòng.

 

Xảo ngôn vi loạn thường.

 

Thủ tâm hưu tự túng.

 

Ngưu mã thối tai tường.

 

* Gian nhân hoặc chính bất khả trắc nhi bất khả độ.

 

Ngụy ngôn loạn chân tất thị quỷ nhi tất thị trá.

 

Thuận tình giả bất khả khinh tín tín tắc nhân.

 

Duyệt kỷ giả tất yếu đê phòng phòng tắc miễn hại.

 

 

 

THỨ:8    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ bát –  Tích công thành đạo –  Thượng thượng

 

* Cửu chuyển linh đan dược.

 

Công thành phi nhất thời.

 

Dục cầu vô thượng đạo.

 

Tiên hạ tử thi vi.

 

* Công bất tích giả bất khả dĩ thành đạo.

 

Dược khả luyện giả phương khả dĩ thành đan.

 

Tu hành luy thế danh tiêu kim giản ngọc tịch chi trung.

 

Tập nghiệp lịch niên thân bộ thanh vân tử tiêu chi thượng.

 

 

 

THỨ: 9   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ cửu –  Thoát nguy thành khánh –  Thượng thượng

 

* Hiền đạt nãi chân nho.

 

Do đồng thoát điếu ngư.

 

Dược khai thiên xích lãng.

 

Nhất nhị bất năng câu.

 

* Hiền đạt chi sĩ bất vi tiểu lợi chi hại thân.

 

Cốc chu chi ngư khởi khả nhất nhị chi câu chấp.

 

Cẩm lân thoát điếu dược dũng cự lãng chi trung.

 

Quân tử xuất tai khoái tiến hanh đồ chi thượng.

 

 

 

THỨ: 10   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời đệ thập –  Thủ chính phúc hữu –  Thượng thượng

 

* Đãng đãng càn khôn đại.

 

Nguy nguy đạo đức tôn.

 

Xử thân đương chính trực.

 

Công ngộ tự tâm tồn.

 

* Càn khôn quảng đại thiện ác báo ứng vô tư.

 

Đạo đức di cao tà chính thao tu giai kiến.

 

Tâm chính niệm chính phúc hữu tự lâm.

 

Tâm tà niệm tà cát tường tự thối.

 

 

 

THỨ: 11   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập nhất –  Giới xa phòng họa –  Trung bình

 

* Xích thủy khởi năng ba.

 

Lượng vi phúc giới quá.

 

Tự tiền nghi tiết.

 

Lai họa tất tiêu ma.

 

* Ngưu hoằng chi thủy địa bộ thiển khởi khả hưng ba.

 

Trách lượng chi nhân hung thứ khan yên năng dung vật.

 

Cát phúc sinh vu cần kiệm kiệm tắc phong du.

 

Họa bại khởi vu dâm xa xa tắc lang tịch.

 

 

 

THỨ:12    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập nhị –  Thủ đạo vật dụng –  Trung bình

 

* Phù hoa năng kỉ hà.

 

Hồi thủ vật tha đà.

 

Thủ nghiệp hưu nhàn túng.

 

Cuồng tâm vật canh ba.

 

* Phù hoa dịch quá hồn như mộng đoạn nam kha.

 

Thịnh sự nan phùng mạn lịch thời thiên tuế cải.

 

Đạo nghiệp vật lệnh phóng túng phản chiếu hồi quang.

 

An tâm thiết giới tha đà thiểu ưu vô họa.

 

 

 

THỨ:13    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập tam –  Sở sự bất hài –  Hạ hạ

 

* Thủy hỏa lưỡng tương phi.

 

Tiểu nhân quân tử cơ.

 

Bất kham đồng xử nhạc.

 

Khứ tựu tất nan vi.

 

* Băng thán bất đồng lô cái hữu tương sinh tương khắc.

 

Huân do bất tịnh tái cái hữu tương nhiễm tương ô.

 

Quân tử hữu khoan nhân trắc ẩn chi tâm.

 

Tiểu nhân vô viễn thức cao minh chi kiến.

 

 

 

THỨ: 14   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập tứ –  Thất mê đắc ngộ –  Thượng thượng

 

* Bôn xu lộ thất kì.

 

Tâm hoài chính thử bi.

 

Tiên âm liệu khởi.

 

Phương thủy kiến quang huy.

 

* Tâm mê ngộ tắc lộ đầu tha điệt.

 

Ý sảng hoàng tắc cử chỉ quai trương.

 

Điên nguy đắc cát nhân điểm ngộ lương ngôn như thính tiên nhạc.

 

Hiểm trở ngộ quý nhân đề khiết trọng chiêm thiên nhật.

 

 

 

THỨ: 15   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập ngũ –  Ngộ như bất ngộ –  Hạ hạ

 

* Vạn bảo tích như sơn.

 

Hành nhân bất ngộ hoàn.

 

Không tương tâm trí thuật.

 

Nhất tiếu mộng hồn gian.

 

* Nhân bất tích thiện như nhập bảo sơn không thủ hồi.

 

Đạo kí quả duyên đắc ngộ chân tiên vô nhãn thức.

 

Cơ hội lâm nhi thất tha trí thuật không đàm.

 

Hảo sự ngộ nhi quai soa doanh mưu vô dụng.

 

 

 

THỨ: 16   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập lục –  Ưu sự vị giải –  Hạ hạ

 

* Kị hổ thế nan hạ.

 

Tùy cơ toàn toàn hành.

 

Nhất triều năng thoát sái.

 

Khoái ngã chí bình sinh.

 

* Đăng hiểm nhai tâm bất khả dật dật tắc hại kỷ.

 

Kị mãnh thú thế bất dung hạ hạ tắc phệ nhân.

 

Chính thử ưu hoài nghi thả khiêm cung nhi đãi vật.

 

Thứ tu thoát sái thủy tri tán lự dĩ tiêu diêu.

 

 

 

THỨ: 17   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập thất –  Dụng sự vị đạt –  Hạ hạ

 

* Bạc vụ tác nùng âm.

 

Thiên hôn vị đắc minh.

 

Hành nhân không thán tức.

 

Khứ lộ thượng đa trình.

 

* Nùng âm tác hối bất tri hôn hiểu chi thiên.

 

Tác thủ đăng trình hốt hãm trầm mê chi trạch.

 

Mưu vị đạt khứ trình đa trở thủy cách yên thôn.

 

Nhân thượng trở vị huống bất tô vân già lũng mạch.

 

 

 

THỨ:18    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập bát –  Li sự trọng ngộ –  Thượng thượng

 

* Nhất biệt kỉ kinh niên.

 

Tương phùng sự ngẫu nhiên.

 

Trọng khai tôn trở hưng.

 

Hoan tiếu tái miên miên.

 

* Cố nhân tích biệt tương phùng tôn trở chi hoan.

 

Bảo nguyệt đương khuy phục hữu đoàn viên chi ý.

 

Sự tế ngộ dịch tri phản chưởng tiếu trục nhan khai.

 

Thời thông thái thuận nhược thôi luân hỉ tòng thiên hàng.

 

 

 

THỨ:19    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời thập cửu –  Dụng sự tái tam –  Trung bình

 

* Tam yết phương năng ngộ.

 

Nhất ngôn na tiện hồi.

 

Tái tam hành để sự.

 

Phương đắc tiếu nhan khai.

 

* Khấu quan tam yết bất từ vãng phục chi lao.

 

Sự phi nhất ngôn khởi tiện vô tòng chi hứa.

 

Tuy tái tam nhi chí khẩn chung tất hữu thành.

 

Đương thủ nhất nhi chí cần sự vô bất tựu.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập –  Tín tức lâm hỉ –  Thượng thượng

 

* Vân trung nha trận phi.

 

Tín tức thủy trọng tri.

 

Tọa đãi hồi âm chí.

 

Hành nhân chỉ xích quy.

 

* Nhạn túc truyền thư hỉ đắc vân trung chi mĩ tín.

 

Ngư phúc xích tố hân phùng thủy nội chi giai âm.

 

Tọa đãi giả quy kì chi bất viễn.

 

Chỉ xích giả đán tịch nhi khả lâm.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập nhất –  Xuất u đắc ngộ –  Thượng thượng

 

* Bảo xá hàng thiên lai.

 

U quan toản tự khai.

 

Thích tha khiên dữ hấn.

 

Canh tứ lợi danh hồi.

 

* Xá tự thiên lai thích kì khiên nhi hựu kì quá.

 

Phúc do chân hàng bảo kì mệnh dĩ duyên kì sinh.

 

U quan phá nhi bạt tụy siêu thăng.

 

Ân quang lâm nhi tiêu danh tứ lộc.

 

 

 

THỨ:22    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập nhị –  Ngộ nhân tri kỷ –  Thượng thượng

 

* Bảo ngọc cửu trầm mai.

 

Quang mang xạ đấu hồi.

 

Hữu nhân năng giám thức.

 

U hiện thượng tiên đài.

 

* Kì kí khốn vu diêm xa phi bách nhạc nhi bất khả thức.

 

Mĩ ngọc tàng vu ngoan thạch phi biện hòa nhi bất năng tri.

 

Ngộ tri kỷ chi sĩ khả dĩ hiển bạt kì thân.

 

Phùng cao thượng chi sĩ khả dĩ hiểu minh kì đạo.

 

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập tam –  Vọng ngữ hư tín –  Hạ hạ

 

* Vọng ngữ đa ngôn đạo.

 

Hư vô phi thật tình.

 

Truyền văn không quải kí.

 

Chung thị bất phân minh.

 

* Nhất nhân vọng ngữ.

 

Chúng nhân vọng truyền.

 

Vọng thuyết giả tương vô tác hữu dĩ giả loạn vu chí chân.

 

Vọng truyền giả phản thị vi phi dĩ ngôn hoặc vu chúng thính.

 

 

 

THỨ: 24   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập tứ –  Ngộ thời đắc đạt –  Trung bình

 

* Bách hủy chính phương phỉ.

 

Xuân hoa lạn mạn thời.

 

Đông quân năng trứ vật.

 

Hà lự sự lưu trì.

 

* Vật bất ngộ xuân tắc bất năng phát manh thổ tú.

 

Nhân bất ngộ thời tắc bất năng triển chí thư tình.

 

Thời chi chí dã đông quân hữu trứ vật chi vinh.

 

Mệnh chi thông dã lang miếu hữu đào chi tứ.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập ngũ –  Hanh thông vô ngại –  Thượng thượng

 

* Cải cách đắc tòng tân.

 

Giang sơn lệ nhật minh.

 

Mục tiền vô hạn cảnh.

 

Khiếu ngạo nhạc bình sinh.

 

* Đấu bính hồi dần cách cố đỉnh tân chi tượng.

 

Xuân quang trứ vật hoa phương liễu niểu chi thời.

 

Mục tiền hữu cảnh minh mị tắc tiếu ngạo hà phương.

 

Tâm hạ ưu muộn đốn trừ tắc hi du hà ngại.

 

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập lục –  Thành danh đắc lộc –  Thượng thượng

 

* Phất thức canh vô trần.

 

Y quan học nghiệp tân.

 

Thủy năng thông đại đạo.

 

Tất bất phụ thanh vân.

 

* Linh đài phất thức canh vô nhất điểm chi trần ai.

 

Học nghiệp tuyệt luân tất thủ tam nguyên chi khôi thủ.

 

Y quan chính khâm ngưỡng tôn sùng chi lễ mạo.

 

Công nghiệp tựu hoạch thủ giáp đệ chi siêu vinh.

 

 

 

THỨ: 27   – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập thất –  Bất khả hợp thành –  Nhất hạ

 

* Ngoan thạch hưu tương trác.

 

Khô dương bất khả tài.

 

Tiểu nhân vô đại khí.

 

Vãng sự khởi năng hồi.

 

* Khí lượng tiểu giả bất khả dĩ nhậm đại.

 

Trí thức đê giả bất khả dĩ đàm cao.

 

Ngoan thạch vô ngọc trác ma đồ phí vu công phu.

 

Khô mộc vô căn tài thực mạn lao vu kiêu quán.

 

 

 

THỨ:28    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập bát –  Ưu sự tự tán –  Trung bình

 

* Miên miên lự vị hưu.

 

Khởi khả kiến tung do.

 

Tu đãi kinh thời tự.

 

Ưu ba trục thủy lưu.

 

* Yêm duyên bất quyết giả vị chi lự.

 

Họa hoạn khủng lâm giả vị chi ưu.

 

Lự tiệm giải như bạo phong tảo vân.

 

Ưu tự tiêu nhược du ba trục thủy.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời nhị thập cửu –  Quỷ ưu tâm lự –  Hạ hạ

 

* Dạ vũ khấp u song.

 

Phong hàn vũ hựu cuồng.

 

Bất năng thành nhất mị.

 

Dư sự canh kham thương.

 

* U song quỷ khấp lự tà sùng xâm nhiễu vu gia môn.

 

Vĩnh dạ phong hàn khủng tật ách khiên triền vu âm tiểu.

 

Sự phân loạn tắc mộng mị bất an.

 

Ý thương bi tắc hành tàng bất thái.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Tuất

 

*Tuất thời tam thập –  Tiền trình thông đạt –  Thượng thượng

 

* Loan hạc lưỡng tiêu diêu.

 

Phong thanh nguyệt canh cao.

 

Tiên nhân tương chỉ dẫn.

 

Tiêu hán lộ điều điều.

 

* Tạo vật thuần túy canh vô tái bác chi ưu.

 

Công hành viên thành tất hữu tiên chân chi ngộ.

 

Loan hộc thăng cử tiêu diêu vu vân hán chi trung.

 

Phong nguyệt lãng thanh trừng triệt vu càn khôn chi nội.

 

 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 462
  • 82
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.735
  • 898.356