Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Dậu Thần Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

TRAN_TRIEU24.11jpg.jpg

 

GIỜ : Dậu Thần

 

THỨ: 1   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ nhất –  Cẩn thân vật túng –  Trung bình

 

* Tiên hữu tại trọng quan.

 

Thiên sơn dữ vạn sơn.

 

Cẩn tâm nãi cẩn sự.

 

Hoan tiếu vật truy phàn.

 

* Phóng bằng cầu hữu bất lao thiệp thủy đăng sơn.

 

Dưỡng tính tu chân tiên yếu giới tham tuyệt dục.

 

Tâm nghi thường cẩn cẩn tắc vô thất vô ưu.

 

Ý đương khứ xa xa tắc bất cố bất tốn.

 

 

 

THỨ: 2   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ nhị –  Hữu lộ khả tiến –  Trung bình

 

* Hữu kính bất tương trở.

 

Vô môn bất khả quan.

 

Phi vi tha vọng tác.

 

Thiên thiệp sự tu phiền.

 

* Khuất khúc chi kính phi bàn chiết tắc bất khả thông.

 

Uyển chuyển chi cầu phi chu toàn tắc bất khả tựu.

 

Sự tái tam nhi phương toại vật đạn kì phiền.

 

Ý tiến thối nhi thủy chu tức phi kì vọng.

 

 

 

THỨ:3    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ tam –  Bội lí hữu lận –  Hạ hạ

 

* Lí tài lí sự trì.

 

Quỷ tặc kiến kì cơ.

 

Vật cộng đồng tâm sự.

 

Phòng ngôn biến thị phi.

 

* Lí tài lí sự tài bất lợi nhi sự bất thành.

 

Lí tụng lí hôn tụng hữu khuy nhi hôn hữu phá.

 

Huống quỷ tặc xâm khi nhi hữu âm mưu chi bức.

 

Phòng ngữ ngôn biến trá nhi thành khuất khúc chi phi.

 

 

 

THỨ:  4  – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ tứ –  Cẩn phòng tiểu nhân –  Hạ hạ

 

* Bỉ ý hữu sở hại.

 

Thử tâm thù vị nhiên.

 

Canh phòng tôn trở thượng.

 

Ngoại sự khủng tương khiên.

 

* Bỉ súc hại ngã chi ý ngôn thả hòa nhi mạo thả cung.

 

Ngã vô phòng bỉ chi tâm hành bất tri nhi tọa bất sát.

 

Phòng bôi hoan nhi sinh cừu oán.

 

Giới tiếm dịch nhi khủng khiên liên.

 

 

 

THỨ: 5   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ ngũ –  Thất ngự sinh –  Hạ hạ

 

* Ngọc thạch bất khả luyện.

 

Đan sa bất khả trầm.

 

Thảng phi đương xử dụng.

 

Bảo khí bất toàn chân.

 

* Ngọc thạch chí mĩ bất khả hỏa luyện thủy phanh.

 

Tâm tuy chí minh bất khả vô cụ vô ưu.

 

Thất ngự tắc tuấn bôn viễn nhĩ nan truy.

 

Túng phóng tắc mê dật điên nguy nan phản.

 

 

 

THỨ: 6   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ lục –  Khí lợi viễn hại –  Trung bình

 

* Cựu sự bất nghi cử.

 

Cử chi tất bị liên.

 

Mục tiền đương khí xá.

 

Thân hậu đắc gia truyền.

 

* Kí vãng chi sự bất khả cử cử tắc phản hại kì thân.

 

Phong nhận chi mật bất khả thường thường tắc tất thương kì thiệt.

 

Khí kì tiểu lợi đại sự tất thành.

 

Lợi kì hạ nhân thượng tình tất thuận.

 

 

 

THỨ:7    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ thất –  Tĩnh thủ phòng tâm –  Trung bình

 

* Thiên ngoại nguyệt hoa thanh.

 

Vân trung hữu nha ô.

 

Tịch nhiên vô nhất sự.

 

Bất khả cử tư tâm.

 

* Tĩnh kì tâm lục tặc bất động ngũ uẩn giai không.

 

Phòng kì tâm bách ma tự tiềm tam độc tiêu diệt.

 

Lang hổ tuy viết mãnh thú do khả tru cầm.

 

Thiện ác xuất tự vu tâm tự nghi hàng phục.

 

 

 

THỨ:8    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ bát –  Khinh tín quả nặc –  Hạ hạ

 

* Túc nặc kỉ thiên phiên.

 

Đồ lao phản phúc gian.

 

Diện tiền tuy tiếu hứa.

 

Tâm phục sự đa bàn.

 

* Sở khẩn sở cầu chi sự tuy chí thiết nhi chí cần.

 

Sở duẫn sở hứa chi ngôn khước đa hư nhi đa ngụy.

 

Ti từ hậu lễ thử đồ phí vu tinh thần.

 

Siểm tiếu vu đàm bỉ thường sức kì gian trá.

 

 

 

THỨ:9    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ cửu –  Tiên lao tiên toại –  Trung bình

 

* Nhị tử bản nhất sự.

 

Lưỡng tình cương canh thôi.

 

Thử ngưu tương xúc bách.

 

Hổ thỏ kiến hi hi.

 

* Nhị nhân đồng kì tâm giả nghĩa khả phân kim.

 

Nhị nhân dị kì chí giả sự vô hiệp tế.

 

Tử sửu phát dụng chính đương dịch dịch chi lao tâm.

 

Dần mão hợp thần phương hữu hi hi chi hỉ sắc.

 

 

 

THỨ:10    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời đệ thập –  Tiên tường thứ dụng –  Trung bình

 

* Hành bộ tiên phòng hiểm.

 

Thừa chu dự bị phong.

 

Khởi nghi thương tốt biện.

 

Bất tất vấn cùng thông.

 

* Sự vô cự tế nghi tam tư nhi hậu hành.

 

Động hữu cát hung đương tân tường nhi thủy dụng.

 

Xu hành bộ tẩu do phòng điên hiểm chi nguy.

 

Cầu lợi đồ danh yên khả thương tốt nhi biện.

 

 

 

THỨ:11    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập nhất –  Nghi sự vật dụng –  Trung bình

 

* U muội vị năng tri.

 

Cầu danh khấu thánh cơ.

 

Tự nghi sinh sủy phân.

 

Nghi sự bất tu vi.

 

* U ám giả bất minh chi tượng nhân mạc khả tri.

 

Nghi hoặc giả hôn loạn chi đoan thần bất khả hiểu.

 

Sủy phân khí nhi vật dụng dụng tắc nan hài.

 

Đãi thời tất tự hữu thông thông tắc khả cửu.

 

 

 

THỨ: 12   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập nhị –  Oán giải nghiễm thích –  Trung bình

 

* Túc tích hữu hiềm nghi.

 

Tư lai oán thích phi.

 

Bất tu đa kị húy.

 

Nhưng dĩ lễ hòa chi

 

* Tiểu hiềm bất trừ tương hữu đại oán.

 

Tiểu oán bất giải tương thành đại tranh.

 

Hiềm nghi chi ý phi tự thích bất năng khoan kì tâm.

 

Phẫn tranh chi đoan phi ẩn nhẫn bất năng hòa kì oán.

 

 

 

THỨ: 13   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập tam –  Ngộ sự khả cầu –  Trung bình

 

* U thất hữu yêm sầu.

 

Nhân sinh thủy thượng ẩu.

 

Phùng xuân tu đắc ngộ.

 

Hưu thả cường trì lưu.

 

* Nhân sinh xử thế như thủy thượng chi khinh ẩu.

 

Mưu sự vị chu nhược khốn cư vu u thất.

 

Đắc ngộ dương xuân thiểu triển vĩnh yêm chi chí.

 

Hạnh phùng lương tiện hưu canh cường tự trì lưu.

 

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập tứ –  Dục tốc thượng trì –  Trung bình

 

* Thính văn duy vị kiến.

 

Ngộ phủ thượng nan tri.

 

Dục tiến phi năng hướng.

 

Tòng tha ý sở vi.

 

* Thiên lí truyền văn đa hữu hư nhi thiểu hữu thật.

 

Nhất thời ngộ phủ nan sở tín dĩ nan sở tri.

 

Sự dục đạt thượng vị khả đạt.

 

Tâm dục tốc thượng vị khả tốc.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập ngũ –  Tiến lộc khả thăng –  Thượng thượng

 

* Thiên địa hàng hồng ân.

 

Nhân thần cộng ngưỡng khâm.

 

Quang hoa quy hữu đạo.

 

Ngưỡng thị phúc lai lâm.

 

* Thiên địa ân long phụ hữu đạo nhi trợ hữu đức.

 

Nhân thần khâm mộ ngưỡng vô quý nhi phủ vô tàm.

 

Lộc vị tiến thăng cộng khánh trọng trọng chi hỉ.

 

Quan ban thiên chuyển bái chiêm điệt điệt chi vinh.

 

 

 

THỨ:16    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập lục –  Ngộ sự nghi tiến –  Trung bình

 

* Quần lộc tại sơn lâm.

 

Tiên hoa mãn kính xuân.

 

Chính nghi thời tiến bộ.

 

Vật canh trệ không tôn.

 

* Lộc cư sơn lâm du phục trạc trạc chi tính.

 

Nhân sinh tục thế tham cầu thích thích chi tâm.

 

Đối tiên hoa chi lạn mạn tiến bộ vật trì.

 

Phùng lệ cảnh chi dung hòa không tôn vật trệ.

 

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập thất –  Xuất tụy thành dụng –  Thượng thượng

 

* Tiên quế phát tân chi.

 

Thiềm thừ dụng chính huy.

 

Cử kim thân ngã thủ.

 

Đàm tiếu đắc bàn li.

 

* Thủ phàn tiên quế thủy thù tam học chi lao.

 

Bộ nhập thiềm quan phương xưng thập niên chi chí.

 

Triển khiết vân chi đại thủ bạt tụy siêu quần.

 

Hoạch long hạm chi chân châu thân vinh danh quý.

 

 

 

THỨ:18    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập bát –  Thiên quý dụng lợi –  Thượng thượng

 

* Thổ mộc trứ chu y.

 

Tương phùng ý tự tùy.

 

Bất phương khai nhất ngữ.

 

Phù trợ thượng vân thê.

 

* Chí thân giả phụ mẫu huynh đệ.

 

Sở ỷ giả quân tử quý nhân.

 

Phi phụ mẫu bất năng sinh kì thân.

 

Phi quý nhân bất năng bảo kì lộc.

 

Quý nhân trợ thuận khả lục vân thê.

 

Quân tử phù trì năng thành mĩ dự.

 

 

 

THỨ:19    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời thập cửu –  Tiên tiến hậu thành –  Trung bình

 

* Nhất giả thị phi công.

 

Tam tâm ý bất đồng.

 

Vật giao tiên hạ trứ.

 

Thắng phụ tại kì trung.

 

* Nhất sự thủy dụng hoặc vân thị nhi hoặc phi.

 

Tam ý bất hài hoặc đa quai nhi hoặc đa dị.

 

Tu thị tiên nghi tốc trứ vật sử hậu thời.

 

Vô lệnh bỉ tại ngã tiền khủng hoặc bách hối.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập –  Cẩn cơ dụng sự –  Trung bình

 

* Các các ý nan tri.

 

Cơ thâm dụng tối nghi.

 

Vật lệnh khinh lậu tiết.

 

Tất trí thị thành phi.

 

* Cơ sự bất mật tắc hại thân.

 

Mưu sự bất cẩn tắc luy dĩ.

 

Tuy đồng tế nhi kiền thiệp các hoài ý dĩ nan độ nan lượng.

 

Cái sở kiến chi dị đoan bỉ thử tình nhi mạc đạt mạc hiểu.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập nhất –  Trạch cơ phòng thất –  Trung bình

 

* Đông nam lộ khả hành.

 

Tây bắc khủng thành thuật.

 

Dụng sự tiên đạt lợi.

 

Thiết yếu tự an tồn.

 

* Đông nam xuân hạ nãi sinh vượng chi cát phương sở dĩ đắc bằng.

 

Tây bắc thu đông nãi túc sát chi phủ vị sở dĩ tang bằng.

 

Độ kì sự khả dĩ hành tắc hành.

 

Thẩm kì mưu đương dụng tắc dụng.

 

 

 

THỨ: 22   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập nhị –  Dụng tâm tất thành –  Thượng thượng

 

* Dục mịch tham uyên bảo.

 

Đương cầu hạm hạ châu.

 

Tất nhiên thành để sự.

 

Bất dụng tự trù trù.

 

* Thâm uyên chi bảo dụng trí thủ nhi tất hoạch.

 

Long lĩnh chi châu đương mãnh cầu nhi khả đắc.

 

Tâm thành kiên tắc khả thành phật tác tổ giải ngộ hà nan.

 

Ý trù trù tất thị bại đạo khuy chân truy hối hà ích.

 

 

 

THỨ: 23   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập tam –  Thất tín tuyệt âm –  Hạ hạ

 

* Miểu miểu cách thiên nhai.

 

Tà dương táo vãn nha.

 

Không trung tuyệt âm tín.

 

Mặc tọa sử không ta.

 

* Thiên nhai lộ miểu canh vô nhất nhạn truyền thư.

 

Tịch chiếu u đình không thính quần nha táo vãn.

 

Sở mưu sự như không trung tróc ảnh khởi khả nhi bác.

 

Sở vọng sự nhược hải nội tầm châm yên năng hữu hoạch.

 

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập tứ –  Tiên ưu hậu hỉ –  Thượng thượng

 

* Khuyết nguyệt hựu trọng viên.

 

Vân khai phục kiến thiên.

 

Túy hoài kim tái tỉnh.

 

Bại sự canh thành kiên.

 

* Vân khai thiên tịnh nhất thâu kiểu nguyệt trọng viên.

 

Ưu tán hỉ lâm vãng sự li nhi đắc hợp.

 

Túy mộng tỉnh hồn thần thanh tịnh yến xử siêu nhiên.

 

Tà ma thối đạo khí thường tồn xung hòa dật nhạc.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập ngũ –  An cố cửu viễn –  Thượng thượng

 

* Túc oán dĩ trừ thứ.

 

Tân ân lai hựu biệt.

 

Cửu cửu ý như hà.

 

Thanh tùng nại sương tuyết.

 

* Thi ân huệ dĩ tiêu túc oán thối họa tiêu ương.

 

Bố công lực nhi thụ tân ân nghênh tường tập phúc.

 

Thanh tùng lục trúc ngạo sương tuyết nhi nại tuế hàn.

 

Kiên cố bảo an dưỡng hình thần nhi tăng lộc toán.

 

 

 

THỨ: 26   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập lục –  Phúc đức lưỡng trợ –  Thượng thượng

 

* Thái vân thiên ngoại phi.

 

Tiên âm nhất mạch tùy.

 

Cát tường hựu hỉ khánh.

 

Duyên phúc canh duyên hi.

 

* Hữu phúc giả tất yếu hữu đức kì phúc di cao.

 

Tích thiện tất yếu tích công.

 

Kì thiện di trọng.

 

Hỉ tường ngưng tập tiêu thiều tiên nhạc thường âm.

 

Phúc khánh trăn hoa thụy ái thái vân thường phúc.

 

 

 

THỨ:27    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập thất –  Gia thần bất ninh –  Hạ hạ

 

* Hương hỏa nhất tiêu sơ.

 

Gia môn quỷ tặc khuy.

 

Tự đương tu tịnh khiết.

 

Phương thủy đắc an cư.

 

Hương hỏa tinh chuyên chân hữu thuật nhi thần hữu hộ.

 

Gia môn huyên nháo quỷ hữu khuy nhi đạo hữu mưu.

 

Chính thân khiết kỷ thủy hữu địch vu dư khiên.

 

Tạ quá nhương tai phương thả hoạch vu an thái.

 

 

 

THỨ: 28   – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập bát –  Ưu sự thành hỉ –  Thượng thượng

 

* Doanh nhược phục khang cường.

 

Tai ương biến cát tường.

 

Tiểu nhân không kế họa.

 

Đại đức tự chiêu chương.

 

* Trọng bệnh tiệm thứ nhi dũ phục nhĩ khang cường.

 

Phù tai dĩ lệ nhi tiêu tái phùng hỉ khánh.

 

Âm mưu nhất thối như tuyết ảnh chi vô tống.

 

Chiếu lãng trọng minh nhược nhật quang chi phổ giám.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời nhị thập cửu –  Như lí sương băng –  Trung bình

 

* Trung lương sĩ dĩ thành.

 

Tẩm nhuận sự hà .

 

Hạnh đắc cao nhân kiến.

 

Nhàn phi dĩ hóa trần.

 

* Trung lương chi sĩ thượng bất miễn vu sàm ngôn.

 

Hiền triết chi nhân do tự tao vu tiềm ngữ.

 

Dục chỉ kì báng giả mạc như chính kỷ tu thân.

 

Dục giới kì phi giả đương dĩ tỉnh tâm cải quá.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Dậu

 

*Dậu thời tam thập –  Cửu ngộ phương tô –  Trung bình

 

* Duyên mộc dục cầu ngư.

 

Đồ lao chí dĩ hư.

 

Phân minh sơn hạ lộ.

 

Chỉ xích thị tiền đồ.

 

* Vọng cầu chi dục hữu như lục mộc cầu ngư.

 

Việt phân chi mưu hà dị toản băng thủ hỏa.

 

Đương tự hồi tâm mặc tỉnh kim giả ngộ nhi vãng giả mê.

 

Nghi giao giác niệm tham tường tỉnh giả thanh nhi túy giả trọc

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.773
  • 91
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.663
  • 906.562