Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Thân Thần 陳 朝聖 Thần Tiên Việt Nam 道教神仙

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

TRAN_TRIEU24.10jpg.jpg

 

GIỜ : Thân Thần

 

THỨ:1    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ nhất –  Đãi thời khả thời –  Bình bình

 

* Miểu miểu thiên biên hộc.

 

Thừa phong vạn lí phi.

 

Canh vô sương tuyết trở.

 

Thu sắc mãn đình vi.

 

* Thiên biên chi hộc phong lực kiện tắc phi đạt vân tiêu.

 

Trần thế trung nhân mệnh vận thông tắc hiển vinh siêu toại.

 

Thời vị toại tắc tiềm nhi vật dụng.

 

Mệnh vận thông tắc thủ nhi tự hanh.

 

 

 

THỨ:2    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ nhị –  Đắc ý ngộ thời –  Thượng thượng

 

* Hạo nguyệt động đình thu.

 

Thừa loan hãn mạn du.

 

Ngọc hồ thiên địa khoát.

 

Dĩ thoát khổ yêm lưu.

 

* Minh nguyệt thanh phong huống đối động đình chi thu sắc.

 

Thừa loan khóa hạc hà phương hãn tẩm chi thanh du.

 

Ngọc hồ khiết tịnh canh vô bán điểm hiêu trần.

 

Tiên động hà trường dĩ tuyệt hữu vi chi khoái nhạc.

 

 

 

THỨ: 3   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ tam –  Hỉ tín lâm môn –  Thượng thượng

 

* Hỏa luyện thủy thành kim.

 

Chân quang hiện bảo đình.

 

Hãi nhiên vi nhất tín.

 

Hốt nhĩ báo giai âm.

 

* Phanh kim trác ngọc nãi thành đại bảo chi trân.

 

Luyện tính tu chân tất hữu thăng tiên chi phân.

 

Giai âm chí thiên hàng dị thường chi hỉ khánh.

 

Mĩ tín lâm nhân sinh dũng dược chi hoan hân.

 

 

 

THỨ:4    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ tứ –  Giai báo kì ngộ –  Thượng thượng

 

* Xán nhiên tinh đấu giao.

 

Bảo kiếm khí lăng vân.

 

Biệt hữu chân kì ngộ.

 

Chung thân mãn quốc văn.

 

* Bảo kiếm lăng không thượng triệt đấu ngưu chi sắc.

 

Tinh trung phụ quốc hạ trấn di địch chi uy.

 

Nhất thời tế ngộ ngộ tắc tranh vanh.

 

Thiên lí bá văn văn tắc siêu toại.

 

 

 

THỨ:5    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ ngũ –  Vọng sự bất thành –  Hạ hạ

 

* Ngọc toái bất thành trác.

 

Kim tiềm khởi khả phanh.

 

Tích tai kì ngộ sĩ.

 

Dĩ lệ ám trung hành.

 

* Ngọc trâm tương tựu dĩ thành trung chiết chi bi.

 

Chấp điếu đắc ngư hốt hữu chiết câu chi thán.

 

Nhân duyên sự ngộ nhi bất ngộ nhất tiếu nhi không.

 

Mưu vọng sự thành trung bất thành trung xuyết nhi chỉ.

 

 

 

THỨ: 6    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ lục –  Thứ nghi thành sự –  Trung bình

 

* Thủy thanh ngư khả kiến.

 

Trí minh tình bất tri.

 

Hạnh vô hôn trọc muội.

 

Hà dụng cường sai nghi.

 

* Thủy trung tĩnh tắc du ngư khả kiến.

 

Trí nội mẫn tắc tình ngụy khả tri.

 

Kí vô mông muội chi khi đương thứ hồ nghi chi lự.

 

Cử nhất sự tu thành tựu mưu nhất dụng tu khứ nghi.

 

 

 

THỨ: 7    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ thất –  Thủ đạo vật dụng –  Trung bình

 

* Đại đạo bản vô ngại.

 

Chân quang chiếu nhãn minh.

 

Thủ tâm năng thủ chính.

 

Thần quỷ diệc tu kinh.

 

* Đại đạo vô danh bản vô câu vô ngại.

 

Chân quang hữu tượng khả năng chiếu năng minh.

 

Tâm nhược chính trực thần bất kiền nhi quỷ bất khi.

 

Tính nhược viên thông tiên khả học nhi phật khả tác.

 

 

 

THỨ: 8   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ bát –  Não sự tiệm tiêu –  Trung bình

 

* Quần tâm loạn sinh phẫn.

 

Chúng tâm không ưu khiên.

 

Tòng tha cơ xảo dụng.

 

Cử bộ tự an nhiên.

 

* Tiếm loạn giả tất tao quân tử chi hình.

 

Phẫn tranh giả tất thụ tiểu nhân chi nhục.

 

Nhân sự quai vi chúng tình bất thuận cửu nhi tự tiêu.

 

Tâm ý ẩn nhẫn bách bệnh bất xâm cửu nhi tự thái.

 

 

 

THỨ: 9   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ cửu –  Thối ưu thành hỉ –  Thượng thượng

 

* Hách hách dương quang phát.

 

Trầm trầm quỷ mị tiêu.

 

Mãn hoài u hưng thịnh.

 

Nhất tảo ý siêu siêu.

 

* Nhật thăng thiên tắc âm tà tự nhiên tiềm nặc.

 

Mệnh vận thông tắc tai hại tự nhiên tiêu trừ.

 

Túng sinh thích thích chi ưu hoài.

 

Đương hữu hân hân chi mĩ ngộ.

 

 

 

THỨ:10    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời đệ thập –  Thủ chính giới phi –  Trung bình

 

* Nhân đầu tam xích thượng.

 

Thần vật tự tương tùy.

 

Muội sự hưu sinh ý.

 

Phòng tâm thiết tự trì.

 

* Thiên tuy cao nhi thính thậm ti.

 

Thần tuy u diện sát thậm minh.

 

Ý dục vọng cử khởi vô ám lục chi khiên vưu.

 

Tâm nghi tự phòng tất hữu minh chương chi phúc báo.

 

 

 

THỨ: 11   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập nhất –  Ưu tán thành hỉ –  Thượng thượng

 

* Phong nguyệt mãn cao lâu.

 

Đề ủng khả tứ du.

 

Khai mi triển sầu phúc.

 

Tôn tửu túy phương hưu.

 

* Lâu đài phong nguyệt chính kham lương dạ chi hoan.

 

Thân thế khang hòa vật phụ giai kì chi ước.

 

Tán ưu hoài vu vật ngoại mi triển tâm khoan.

 

Liệt tôn trở vu tịch tiền hoan thiên nhạc địa.

 

 

 

THỨ:12    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập nhị –  Đắc lộc hữu vọng –  Thượng thượng

 

* Thiên lộc tứ nghiêu giai.

 

Đan thư hàng ngọc đài.

 

Hân nhiên vô hạn ý.

 

Hoa hướng cố viên khai.

 

* Nghiêu giai tứ lộc đắc chiêm thiên địa chi ân quang.

 

Cố phố hoa khai phục thưởng phương hoa chi cảnh sắc.

 

Chức vị hữu hân hân chi hỉ khánh.

 

Gia môn vô khảm khảm chi phi ngu.

 

 

 

THỨ:13    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập tam –  Nguy trung hữu xá –  Thượng thượng

 

* Doanh tật tự yêu hàng.

 

Hôn mê nhật túy trầm.

 

Hốt phùng thiên thượng sĩ.

 

Bảo nhị tứ huyền linh.

 

* Điên nguy chi sự kháp như bệnh tại vu cao hoang.

 

Mê loạn chi tâm hà dị túy trầm vu mính đính.

 

Phi phù trì bất khả dĩ cứu khốn tế nguy.

 

Phi diệu dược bất khả dĩ khước tai liệu bệnh.

 

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập tứ –  Mê trung hữu chỉ –  Thượng thượng

 

* Hàn hôi khí dĩ tiêu.

 

Chí thức canh phiêu phiêu.

 

Đắc ngộ chí nhân ngữ.

 

Phân minh chỉ lộ diêu.

 

* Chí nhân diệu ngữ đốn khai mê ngộ chi tâm.

 

Trường giả đề ủng chỉ dẫn hanh đồ đại đạo.

 

Hàn hôi vực tẫn dư diễm phục nhiên.

 

Khô mộc điêu linh cựu chi tái mậu.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập ngũ –  Cẩn thân phòng thất –  Hạ hạ

 

* Hủ tác ngự lục mã.

 

Thường tu cẩn bộ hành.

 

Thảng nhiên vi túng phóng.

 

Tất trí họa lâm thân.

 

* Tốt bạo chi tính khởi vô điên quyết chi nguy.

 

Hủ bại chi thằng yên kích bôn xung chi mã.

 

Tính túng dật nhi chiêu họa tất luy kì thân.

 

Tâm cảnh cụ dĩ miễn ương phương thành kì phúc.

 

 

 

THỨ: 16   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập lục –  Cử thố nghi cẩn –  Trung bình

 

* Bách xích cao can hiểm.

 

Hưu nghi túng thử tâm.

 

Hành tàng tu bả tróc.

 

Phương hứa đắc an bình.

 

* Đăng nhai tuy hiểm thường hoài cụ diệc bất trí nguy.

 

Bình địa tuy an túng phóng tính khởi bất chiêu họa.

 

Mưu vọng sự vị thành vị hứa dịch chí lao tâm.

 

Hành tàng sự thủy cát thủy an tu thân dưỡng mệnh.

 

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập thất –  Cẩn thân thủ chính –  Trung bình

 

* Vạn khoảnh thanh giang tĩnh.

 

Nhất thiên tinh đấu hàn.

 

Biển chu hành chính đạo.

 

Cẩn cụ độ ba lan.

 

* Cẩn thân cẩn hành bất khả thiểu khoảnh li.

 

Thủ chính thủ tâm bất khả thuyên bộ thất.

 

Bất cẩn bất úy trừng giang hốt khởi vu phong ba.

 

Vi chính đạo tất thành ngọc tự đầu vu thủy hỏa.

 

 

 

THỨ: 18   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập bát –  Cựu tệ trọng tân –  Thượng thượng

 

* Nhất hỉ tự thiên hàng.

 

Đình vi khởi thọ huyên.

 

Khởi tri tàn hộ dũ.

 

Phục nhĩ tái tân viên.

 

* Trọng khai hộ dũ đỉnh tân cách cố chi thời.

 

Tái chỉnh tường viên tu tệ bổ tàn chi ý.

 

Mưu tân lí cựu nhị sự giai khả hài đồng.

 

Vọng lộc cầu danh nhất hỉ câu năng xưng toại.

 

 

 

THỨ: 18   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời thập cửu –  Lao trung hữu dật –  Thượng thượng

 

* Tảo ngư phương đắc thủy.

 

Bệnh hổ nhập sơn lâm.

 

Tiệm tiệm hữu sinh ý.

 

Du du khoái nhĩ tình.

 

* Phóng hạn ngư nhi nhập thâm uyên dương dương đắc ý.

 

Túng bệnh hổ nhi quy nham huyệt tiệm tiệm sinh uy.

 

Lao dịch giả hữu túng dật chi kì.

 

Cần hiểm giả hữu phong nhiêu chi vọng.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập –  Tiên nan hậu toại –  Thượng thượng

 

* Bách chiến sự đa nguy.

 

Công thành khải nhạc quy.

 

Cẩm y hồi cố lí.

 

Huân nghiệp sự cao di.

 

* Bất tường chi khí khổng tử hiệu viết giai binh.

 

Quyết thắng chi mưu tôn tử ngôn nhật diệu kế.

 

Công thành huân tựu tiên kinh bách chiến chi nguy.

 

Y cẩm khải toàn thứ thụ phong hầu chi thưởng.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập nhất –  Cảm chân ngộ quý –  Thượng thượng

 

* Cửu chuyển linh đan dược.

 

Tam sơn ngọc chưởng tiên.

 

Nhất thời lai hàng tập.

 

Tai tán phúc miên miên.

 

* Linh đan cửu chuyển phục chi giả vũ hóa đăng tiên.

 

Bồng đảo tam sơn đáo chi giả tiêu diêu khoái nhạc.

 

Huyền chân hàng tập phúc khánh bảo vu gia môn.

 

Cao quý đề huề danh lộc đăng vu tước vị.

 

 

 

THỨ: 22   – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập nhị –  Nhẫn phẫn đãi thời –  Trung bình

 

* Kích thử tuy phòng khí.

 

Xúc tà nhưng tị chân.

 

Bất nghi tiên phẫn táo.

 

Đồ thị khả thành danh.

 

* Thử lâm ngọc khí chi bàng kích chi giả tất tổn kì bảo.

 

Ngữ phạm ác nhân chi nộ xúc chi giả tất hại kì thân.

 

Năng ẩn nhẫn phẫn sự tự tiêu.

 

Nhược đãi thời mưu sự tự toại.

 

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập tam –  Đại thành tiểu cát –  Thượng thượng

 

* Sở ngọc phùng lương thức.

 

Chân kim luyện đắc phanh.

 

Dĩ năng thành đại khí.

 

Bất ngại tiểu phẫn tranh.

 

* Hoàng kim bạch bích nhân phanh trác nhi năng thành bảo.

 

Hiền tài quân tử hoài học nghiệp nhi khả thành danh.

 

Lương mưu đắc toại đại khí sở dĩ vãn thành.

 

Mĩ sự kí tu tiểu phẫn hà năng xâm ngại.

 

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập tứ –  Tạ ân đắc lộc –  Thượng thượng

 

* Tiểu lộc thượng bồi hồi.

 

Đông quân ý dĩ tùy.

 

Nguyện tương hương hỏa tín.

 

Diêu đạt thượng thiên tri.

 

* Bồi hồi giả tất hữu tiến thối chi tâm.

 

Đông quân giả dĩ đắc đề ủng chi ý.

 

Liêm cẩn thủ tiết lộc vĩnh nhi chức khả thăng.

 

Hương hỏa nghiêm cung thần khả phù nhi chân khả trợ.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập ngũ –  Cử ngữ khả thành –  Thượng thượng

 

* Chiếu đảm quan tâm sự.

 

Minh minh tự khả tri.

 

Quân năng khai nhất ngữ.

 

Phàn tiếp lưỡng tương tùy.

 

* Trung tâm nghĩa đảm thiên khả sát nhi thần khả tri.

 

Vọng ý tà mưu quỷ tất họa nhi thần tất tà.

 

Kí thốn tâm thản nhiên vô ưu vô siểm.

 

Nhược nhất ngữ hợp hĩ khả thuận khả tòng.

 

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập lục –  Thử cấp bỉ hoãn –  Trung bình

 

* Thử vọng nhược tư khát.

 

Bỉ tình như đạo uyên.

 

Hốt nhiên phong vũ tễ.

 

Phiêu giá thượng thanh thiên.

 

* Đại hạn vọng lâm vị hữu bàng vụ chi cam trạch.

 

Cấp xu mê kính chính đương soa điệt chi đa kì.

 

Thử tâm cấp như huyền cổ nhi đãi chùy.

 

Bỉ ý hoãn nhược đình mộ nhi tư trứ.

 

 

 

THỨ:27    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập thất –  Nan trung hữu cứu –  Thượng thượng

 

* Nhất tịch phong đào khởi.

 

Chu nhân ý bất sinh.

 

Lại tha tâm lực trợ.

 

Đạo đức phục toàn hanh.

 

* Thừa chu hành thủy bạo phong tác nhi ba lãng di thiên.

 

Xử thế lập thân cuồng bội hưng tắc công danh tảo địa.

 

Bạt hoạn nan nãi thần chân chi trợ lực.

 

Hoạch an thái duyên đạo đức chi sùng tu.

 

 

 

THỨ:28    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập bát –  Lự tâm tiệm giải –  Trung bình

 

* Hữu ý tự sinh ưu.

 

Vô duyên thoát trệ lưu.

 

Đãn năng an ý chí.

 

Hà sự bất tương chu.

 

* Ưu nghi xuất vu oanh hoặc lự khởi thiên đoan.

 

U trệ tại vu yêm duyên sầu sinh bách chủng.

 

An kì ý tắc hồ nghi tiệm thứ nhi thích.

 

Ninh kì tâm tắc hối quá dĩ lệ tự tiêu.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời nhị thập cửu –  Vọng sự phản phúc

 

* Nhất chí khổ tương chấp.

 

Cuồng tâm thù bất tri.

 

Đãi tha thành kế nhật.

 

Phản phúc dĩ kinh thời.

 

* Chấp mê chi chí tương vi tất thủ chi công.

 

Chỉ nghĩ chi tâm khước nãi hư vô chi thất.

 

Đãi tha giả không hữu huyền huyền chi vọng tiến thối tái tam.

 

Kinh thời giả thù vô khẳng khẳng chi tâm phản phục bất nhất.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Thân

 

*Thân thời tam thập –  Cầu tín hữu thành –  Thượng thượng

 

* Nhạn tín dục thông truyền.

 

Thành tâm lợi hậu tiên.

 

Thượng nhân năng nhất ngữ.

 

Mĩ sự thập phân toàn.

 

* Nhạn túc ngư phúc năng truyền thiên lí chi thư.

 

Lương ngữ thành tâm khả trợ thập toàn chi mĩ.

 

Chiêm viễn tín tín bất hư truyền truyền vô quyệt trá.

 

Yết thượng nhân nhân thụ thật huệ huệ hữu ân quang

 


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.728
  • 88
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.618
  • 906.559