Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Mùi Thần 陳 朝聖 Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

TRAN_TRIEU24.98jpg.jpg

 

GIỜ : Mùi Thần

 

THỨ:1    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ nhất –  Gia môn lợi thái –  Thượng thượng

 

* Ngũ phúc thọ vi tiên.

 

Niên cao lộc canh duyên.

 

Nhất môn giai khí tập.

 

Trường ấu khánh an nhiên.

 

* Khang ninh phú thọ ngũ phúc bị nhi thiên hạ tôn.

 

Gia khánh an hòa nhất môn tập nhi trường ấu thuận.

 

Hiếu vu thân giả thiênĐạo trợ nhi gia đạo xương.

 

Kính vu chân giả cát sự tu nhi ác sự thối.

 

 

 

THỨ:2    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ nhị –  Danh lộc thành toại –  Thượng thượng

 

* Lộc giá văn thư cấp.

 

Hoa khai yến tác huyên.

 

Xuân hoa thành toại hợp.

 

Mỗi sự hỉ tương liên.

 

* Lộc giá văn thư văn thư động nhi danh lộc toại.

 

Xuân hoa yến ngữ yến ngữ huyên nhi hỉ khánh lâm.

 

Chiêm viễn tín tắc viễn tín lai.

 

Khấu cận mưu nhi cận mưu toại.

 

 

 

THỨ:3    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ tam –  Thần công âm trợ –  Trung bình

 

* Thiết đạo lai không thất.

 

Lao tâm nhậm vãng hoàn.

 

Thảng phi thần lực trợ.

 

Tâm trí tổn cơ quan.

 

* Thâu đạo chi bối đồ sinh thiết hại chi tâm.

 

Mưu hãm chi trung tự hữu thần chân chi hộ.

 

Cẩn kì thân dĩ khước kì họa tai hại bất sinh.

 

Thủ kì phân dĩ an kì phúc họa loạn bất tác.

 

 

 

THỨ: 4   – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ tứ –  Thành tế vi sự –  Thượng thượng

 

* Cao điền bách chủng miêu.

 

Phong nhẫm khánh thu cao.

 

Hỉ đắc phùng cam trạch.

 

Nông gia chúc thánh nghiêu.

 

* Thời phong tuế niệm tự vô thủy hạn chi ưu.

 

Vũ thuận phong điều tất hữu thu thành chi vọng.

 

Sở mưu sở dụng chi hỉ như cam vũ dĩ tế khô miêu.

 

Sở vọng sở cầu chi tâm như lương phong nhi giải viêm nhiệt.

 

 

 

THỨ: 5   – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ ngũ –  Thủ chân kiên khác –  Trung bình

 

* Tùng ngạo sương tuyết.

 

Phù hoa bất nại xuân.

 

Thời chân tồn tiết thao.

 

Kiên khác bảo an ninh.

 

* Thủ chân thủ đạo chi chí như tùng kiều nhi ngạo tuyết sương bất điêu bất khô.

 

Cẩu cầu cẩu vọng chi nhân như phù hoa nhi địch phong vũ khởi cửu kiên xác.

 

Thường dĩ tồn tâm an.

 

Ninh tự nhiên hoạch phúc.

 

 

 

THỨ:6    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ lục –  Chính tâm vô nghi –  Trung bình

 

* Thiên ngoại nhất thanh lôi.

 

Phong vân khánh hội thời.

 

Tà nhân giai tủng phiếu.

 

Chính sĩ nhất quy y.

 

* Lôi âm oanh liệt cảnh kì ác nhi tru kì tà.

 

Kính oánh tránh minh chiếu kì nghiên nhi giám kì phối.

 

Tâm nhược đoan chính tắc vô nghi.

 

Đạo nhược phạn y tắc vô cụ.

 

 

 

THỨ:7    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ thất –  Xuất trệ đắc khoái –  Thượng thượng

 

* Đắc đạo nhân đa trợ.

 

Thời hân tuế hựu hoan.

 

Khởi năng tương trở át.

 

Khứ lộ tự cao tường.

 

* Đắc đạo giả sở dĩ đa trợ thiên hạ thuận chi.

 

Thủ đạo giả sở dĩ quả quá nhất thân an hĩ.

 

Xuất kì u cốc phi đằng nhi thoát trệ xu hanh.

 

Bộ kì khứ cù siêu việt nhi toại tâm khoái ý.

 

 

 

THỨ:8    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ bát –  Phúc lâm tai thối –  Thượng thượng

 

* Loan ô hạc vũ thời.

 

Tiên trượng hạ thiên trì.

 

Đãi tứ chân quang phúc.

 

Tai khiên nhất hựu chi.

 

* Ngọc bội đinh đương giá long xa vu bích hán.

 

Thái vân liễu nhiễu ủng tiên trượng vu dao không.

 

Chân quang hách hách tảo trừ thiên hạ chi yêu phân.

 

Thánh đức nguy nguy phổ tứ hạp môn chi phúc khánh.

 

 

 

THỨ:9    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ cửu –  Hốt nhiên hỉ hợp –  Thượng thượng

 

* Thập nhất khẩu tương phù.

 

Tương thừa bách sự như.

 

Chu y đương dẫn đạo.

 

Văn hỉ hàng thiên thư.

 

* Hốt nhĩ tương thừa sự hữu bất kì nhi hội hợp.

 

Nhân thời tế ngộ hòa đồng chúng lực chi phù trì.

 

Huống quý nhân sinh đề khiết chi hoan tâm.

 

Chủ văn thư hữu thăng thiên chi mĩ ý.

 

 

 

THỨ:10    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời đệ thập –  Ưu thối lự tiêu –  Trung bình

 

* Tam nữ dĩ tiêu vong.

 

Ưu tình tự miểu mang.

 

Mục tiền khai khoát ý.

 

Thân hậu tất gia tường.

 

* Tam nữ vong gian trá tự nhiên nhi bình tức.

 

Nhung cụ thối đạo tặc đốn nhĩ nhi tiêu trừ.

 

Lôi mãi thu vụ liễm tâm nhãn hữu khai khoát chi minh.

 

Lự tán ưu trừ mưu dụng vô yêm duyên chi trệ.

 

 

 

THỨ:11    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập nhất –  Lợi kiến đại nhân –  Thượng thượng

 

* Lợi trạch thi vu dân.

 

Hoan thanh hóa thái vân.

 

Nghiêu phong tuế thời thái.

 

Vạn cảnh hạ thăng bình.

 

* Thánh nhân đức hóa huệ khả cập vu triệu dân.

 

Quân tử đạo hanh lợi khả trạch vu thiên hạ.

 

Nghiêu niên phong thụy nhất thiên tinh đấu trình huy.

 

Thuấn nhật hi hòa vạn cảnh hoan thanh đản bố.

 

 

 

THỨ:12    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập nhị –  Kiền nhân hữu trở –  Hạ hạ

 

* Kế sách dĩ vi trá.

 

Nhân tình bất khả kiền.

 

Tái tam không tiến thối.

 

Hỉ khí biến sầu nhan.

 

* Nhân chi tình trá khẩu tuy nặc nhi tâm tất vi.

 

Đạo chi quai ngoa ngôn bất tòng nhi mưu bất dụng.

 

Tâm ân thông nhi chí khẩn chí thiết hỉ khánh vi ưu.

 

Sự tiệm lại nhi vô trở vô thành tiến nhi hậu thối.

 

 

 

THỨ:13    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập tam –  Thối ám xuất minh –  Trung bình

 

* Tọa cửu thanh phong phát.

 

Mộng hồi minh nguyệt sinh.

 

Hôn hôn đa thiểu ý.

 

Phương thủy kiến phân minh.

 

* Thanh phong từ phát địch viêm nhiệt dĩ thanh lương.

 

Minh nguyệt sơ sinh chiếu u trầm chi hôn ám.

 

Tiến nhất bộ hành đồ tiệm ổn dĩ hữu khinh tiện.

 

Mưu nhất sự kính lộ khai thông thù vô chướng ngại.

 

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập tứ –  Nhương tai tạ quá –  Trung bình

 

* Âm tiểu khủng sinh thuật.

 

Nhàn tranh sự phản kinh.

 

Cối nhương bằng đạo lực.

 

Hương hỏa canh lưu tâm.

 

* Âm tiểu khảm khả môn đình sinh bất trắc chi .

 

Nhàn sự huyên tranh danh vị khởi bất ngu chi não.

 

Cấp tu tạ quá y bằng đại đạo chi ân quang.

 

Tốc khả tiêu nhương bảo hữu gia môn chi cát khánh.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập ngũ –  Ưu hỉ bất thành –  Trung bình

 

* Nhất mộc kiến vân nghê.

 

Không hoa phát tú chi.

 

Tu du vô nhất sự.

 

Ưu hỉ lưỡng vong chi.

 

* Lôi vũ thu đốn sinh hà thái.

 

Giang hải tịnh hốt khởi ba đào.

 

Tu du vân thu hà tán canh vô nhất điểm chi bi hoan.

 

Khoảnh khắc hoa tạ thủy lưu man hữu lưỡng vong chi ta thán.

 

 

 

THỨ:16    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập lục –  Tâm tốc sự trì –  Hạ hạ

 

* Sách mã độ nghiêm quan.

 

Thiên hôn nguyệt hựu tàn.

 

Chủ nhân nan tiến bộ.

 

Trù trướng khởi bi nhan.

 

* Thiên lí chi trình phi nhất nhật nhi khả chí khả đạt.

 

Vu chiết chi sự phi phiến ngôn nhi khả tựu khả thành.

 

Lậu tàn nguyệt lạc đồ sinh trù trướng chi bi.

 

Tâm tốc sự trì mạn khởi thân ngâm chi thán.

 

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập thất –  Hư thanh vọng ý –  Hạ hạ

 

* Hữu bảo cách thiên sơn.

 

Vô ngôn hướng bỉ vấn.

 

Văn thanh danh bất thật.

 

Đáo liễu sự không nhàn.

 

* Vọng cầu chi ý hữu như không khỏa bác phong.

 

Hư tưởng chi tâm toàn tự thủy trung tróc nguyệt.

 

Đồ thủ tha nhân thiết tiếu mạn lao tự kỷ.

 

Thi vi sự sự vô thành mưu mưu hà tế.

 

 

 

THỨ:18    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập bát –  Ưu bất ninh –  Hạ hạ

 

* Gia trung tiêu tác sự.

 

Động tĩnh nhất thành thuật.

 

Vượng khí toàn nhiên diệt.

 

Nhân ưu quỷ diệc kinh.

 

* Hưng bại đốn thành vu tiêu tác hôi lãnh yên trầm.

 

Động tĩnh khủng nhiễm vu thuật thiền tâm ưu ý lự.

 

Thủ thường thủ phân do phòng nhiễu nhiễu chi phi.

 

Tiến vọng tiến cầu khủng hữu hốt hốt chi thất.

 

 

 

THỨ:19    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời thập cửu –  Thành thứ vị hứa –  Hạ hạ

 

* Kiến chi tắc vị kiến.

 

Thành chi thượng vị thành.

 

Bồi hồi không tiến thối.

 

Lai vãng uổng lao tâm.

 

* Tự kiến bất kiến chi hình tuy li lâu nhi bất khả đổ.

 

Tự văn bất văn chi ngữ hữu sư khoáng nhi bất khả thính.

 

Kí văn kiến thượng vị đắc chân.

 

Vu thành bại khởi năng tiện quyết.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập –  Danh xưng câu bị –  Thượng thượng

 

* Hồng nhật chiếu càn khôn.

 

Gia tường tập khổng môn.

 

Vọng trung tinh biểu chí.

 

Thanh dự thế gian văn.

 

* Hồng nhật thăng thiên dương khí thư nhi âm khí nặc.

 

Gia tường tập hộ nhân đạo hanh nhi quỷ đạo tiềm.

 

Đức nghiệp bị nhi bách thế lưu hinh.

 

Trung tiết chí nhi nhất môn tinh biểu.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập nhất –  Bại sự phục thành –  Thượng thượng

 

* Hồng nhật hóa nghiêm sương.

 

U tiềm tất hiển quang.

 

Khô căn hữu sinh ý.

 

Tiệm khả phát phân phương.

 

* Nghiêm sương sát vật vật tương bại nhi noãn nhật tiêu dung.

 

Cự lãng phiêu chu chu dục phúc nhi bạo phong hốt tức.

 

Thối tán chi sự cử dụng tất thành.

 

Khô hủ chi căn tài bồi tất hoạt.

 

 

 

THỨ:22    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập nhị –  Kinh tâm vị ninh –  Hạ hạ

 

* ải ải nhất thiên vân.

 

Phong lôi phát chấn kinh.

 

Ưu hoài vô hạn hận.

 

Do vị thoát ai trần.

 

* ải ải vân sinh tất hữu tấn lôi chi phát.

 

Hoàng hoàng tâm động đê phòng hư trá chi kinh.

 

Tuy bất chí đại nan hung nguy chi ách.

 

Do vị thoát tiểu vô vọng chi tai.

 

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập tam –  Sự trì hữu vọng –  Trung bình

 

* Đại khí vãn đương thành.

 

Đại âm hi hữu thanh.

 

Trác ma phương kiến bảo.

 

Bất uổng cửu lao tâm.

 

* Phương đỉnh chi khí phi nhất nhật chi khả thành.

 

Bách lí chi lôi phi vô thời chi hữu chấn.

 

Đan sa túc hỏa tu bằng cửu chuyển chi công.

 

Mưu sự xưng tâm thiết yếu tam tư chi dụng.

 

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập tứ –  Lợi kiến đại nhân –  Thượng thượng

 

* Bồng lai lộ miểu mang.

 

Tiên động tuế thời trường.

 

Đắc ngộ cao nhân diện.

 

Linh cơ trợ ngọc chương.

 

* Bồng lai lộ miểu đắc kì đạo xuất tắc hà nan.

 

Tiên động hà trường ngộ kì chân vãng tắc hà viễn.

 

Túc duyên khế hợp lợi kiền thượng quý chi nhân.

 

Công danh chiếu nhiên tất cảm bảo chương chi tứ.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập ngũ –  Manh sự vị phát –  Trung bình

 

* Tàn nguyệt đãi thời cửu.

 

Cơ quan dụng xử mang.

 

Vị tri thành bại sự.

 

Lưu thủy khứ hà trường.

 

* Tài bồi chi mộc vị ngộ xuân vị khả phát manh.

 

Mưu vọng chi tâm vị đắc thời vị năng thành toại.

 

Cơ quan dụng nhi vị toại không tự sảng mang.

 

Trí mưu quảng nhi vô thi mạn lao tâm lực.

 

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập lục –  Phúc thật sự hậu –  Thượng thượng

 

* Lịch cổ chí vu kim.

 

Kim cương ngọc thạch thân.

 

Nhậm tha sương tuyết lẫm.

 

Bất cải tuế hàn tâm.

 

* Nhất ngư kim trác ngọc nãi thành chí bảo chi trân.

 

Thực cối tài tùng hà dị tuyết sương chi lẫm.

 

Lộc hậu giả tuy hỏa thủy bất năng hữu thương.

 

Đạo thành giả túng tà ma an cảm tương bức.

 

 

 

THỨ: 27   – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập thất –  Thủ tiết an cát –  Thượng thượng

 

* Quán đạo thủ vu nhất.

 

Trì tâm bất tại cuồng.

 

Tọa trung đương kiến sự.

 

Tiếu mặc ý hà trường.

 

* Hữu đạo chi sĩ thủ kì nhất nhi bất loạn.

 

Tồn tâm chi nhân trì kì chí nhi bất hồi.

 

Tĩnh mặc hư điềm tắc dưỡng hạo nhiên chi khí.

 

Khiêm cung đoan cẩn tắc vô bạo mạn chi phi.

 

 

 

THỨ: 28   – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập bát –  Giải oán thành cụ –  Thượng thượng

 

* Thiên lí ngộ tri tâm.

 

Nhất thiên phong nguyệt thanh.

 

Oán tình kim dĩ giải.

 

Lạn mạn túy cụ thính.

 

* Kết oán giả tự chủng kim sinh chi họa hoạn.

 

Thi ân giả tất chiêu túc thế chi nhân duyên.

 

Oán tình kí giải nhất thiên phong nguyệt trừng thanh.

 

Hảo kí trọng lâm thiên lí ân lạn mạn.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời nhị thập cửu –  Đãi sự như đán –  Trung bình

 

* Dạ nguyệt chiếu đình trừ.

 

Thanh bái nhất khiếu cô.

 

Đãi tu bình đán nhật.

 

Phương khả khứ đăng đồ.

 

* Bái đề tiễu tiễu đồ lao chẩm thượng chi tư.

 

Nguyệt ảnh trầm trầm không dịch mộng trung chi tưởng.

 

Hậu đắc thời nhi tiến dụng sự tất hiểu nhiên.

 

Đãi bình đán dĩ đăng đồ lộ vô trở ngại.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Mùi

 

*Mùi thời tam thập –  Nguy trung hữu cứu –  Thượng thượng

 

* Cuồng lãng dục phúc chu.

 

Ưu lự bất thắng sầu.

 

Tu du lâm bỉ ngạn.

 

Tân khánh mãn cao lâu.

 

* Ba cuồng lãng cấp chu dục phúc nhi sự dục nguy.

 

Phong định lãng thu thuyền thủy an nhi tâm thủy thái.

 

Lâm bỉ ngạn dĩ li nguy hiểm thiên địa phù trì.

 

Thượng cao lâu nhi khánh tân hoa nhân vật phong mĩ.

 

* Huyền chân linh ứng bảo thiêm quyển trung cánh

 

* Huyền trực linh ứng bảo thiêm quyển hạ

 


Ai đang trực tuyến

  • 3
  • 598
  • 91
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.871
  • 898.365