Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Ngọ Thần 陳 朝聖 Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

TRAN_TRIEU24.97jpg.jpg

 

GIỜ : Ngọ Thần

 

THỨ:1    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ nhất –  Trì nghi vị đạt –  Hạ hạ

 

* Hữu ý ngoạn tiên hương.

 

Tam sơn lộ miểu mang.

 

Bất năng thăng nhất bộ.

 

Duy hận đối tà dương.

 

* Bồng lai tam đảo chi hương hữu sở văn nhi vô sở kiến.

 

Cầu mưu viễn vọng chi sự dĩ sở dụng nhi vị sở thành.

 

Chí thậm tốc nhi hành thậm trì.

 

Đắc thậm nan nhi thất thậm dịch.

 

 

 

THỨ:2    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ nhị –  Hỉ dụng hữu trợ –  Thượng thượng

 

* Hành biến kỉ trọng sơn.

 

Kim phương đắc toại an.

 

Canh phùng nhân chỉ dẫn.

 

Đắc lộc thủy hồi hoàn.

 

* Thiệp thủy đăng sơn lịch biến khi khu chi hiểm.

 

Thối tai tiến phúc phương thành xưng toại chi an.

 

Đắc nhân chỉ dẫn hữu công kì công duẫn tế.

 

Đắc lộc hồi hoàn hữu hỉ kì hỉ phổ hoan.

 

 

 

THỨ:3    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ tam –  Hỉ trung hữu ưu –  Hạ hạ

 

* 叆叇khởi vân nghê.

 

Tình thiên hốt biến bi.

 

Nhất thiên tinh đấu ám.

 

Bất kiến nguyệt quang huy.

 

* Bình ninh an tĩnh khủng sinh quyết bộ chi ưu.

 

Hỉ tiếu hoan hân lự hữu hoan mi chi thán.

 

Vân nghê hốt khởi nhất thiên u ám nhi sinh.

 

Tinh nguyệt tiềm quang mãn mục hối minh nhi chí.

 

 

 

THỨ:4    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ tứ –  Tứ phúc đắc khánh –  Thượng thượng

 

* Khô cảo bản vô khí.

 

Dương hòa nhất biến xuân.

 

Đông quân thi hóa lực.

 

Quân tế phổ triêm ân.

 

* Khô cảo chi mộc phi đông quân bất năng phát manh.

 

Chức lộc chi lai phi quý nhân bất năng đào chú.

 

Điền trù phong thục nhân triêm vũ lộ chi ân.

 

Thảo mộc phu vinh quân lại dương hòa chi lực.

 

 

 

THỨ:5    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ ngũ –  Siêu phàm nhập thánh –  Thượng thượng

 

* Thanh vân khứ lộ diêu.

 

Tiên tịch tính danh tiêu.

 

Tự hữu trường sinh quyết.

 

Đan sa xuất thánh miêu.

 

* Đạo cao đức tựu danh tiêu tiên tịch chi trung.

 

Hành mãn công thành vị liệt thiên tào chi nội.

 

Đắc trường sinh chi diệu quyết phản lão hoàn đồng.

 

Thụ đan đỉnh chi huyền vi hàng long phục hổ.

 

 

 

THỨ:6    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ lục –  Ưu hỉ vị dữu –  Trung bình

 

* Hỗn độn tự minh hôn.

 

Ưu hoan thượng vị phân.

 

tu thiên địa khoát.

 

Kê khuyển thủy năng văn.

 

* Hỗn độn minh hôn chi tế thượng vị năng phân.

 

Ưu hỉ tiến thối chi gian thượng vị năng thứ.

 

Canh đãi thiên thanh địa lãng lự chi sự tẫn tiêu.

 

Thủy văn khuyển phệ kê ô thị phi chi đoan phương giác.

 

 

 

THỨ:7    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ thất –  Thủ tĩnh đãi cát –  Trung bình

 

* Đại đạo dục thanh u.

 

Tồn tâm vật vọng cầu.

 

Nhậm tha không nạo quát.

 

Nhất ý chỉ tồn tu.

 

* Thủ đạo chi nhân tâm dục an nhi thần dục tĩnh.

 

Phù hoa chi sĩ ý đa vọng nhi niệm đa phù.

 

Thiên dữ thọ duy tồn tu nhi đãi chi.

 

Phủ dữ thông đãn thao chính nhi chấp nhĩ.

 

 

 

THỨ: 8   – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ bát –  Tán ưu thối sự –  Trung bình

 

* Thối sự vật tái cử.

 

Tiến tâm thả tức nhiên.

 

Vọng truyền đa thiểu ý.

 

Thị phi bất năng tiền.

 

* Ưu sự như thủy thượng khinh ẩu bất năng trì cửu.

 

Hỉ sự nhược không trung bác ảnh khởi khả đắc thành.

 

Sở mưu sở dụng đồ lao dịch chí dịch tâm.

 

Tán hỉ tán ưu phương khả miễn tai miễn cữu.

 

 

 

THỨ:9    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ cửu –  Hư không bất thật –  Hạ hạ

 

* Nhất khê xuân thủy lưu.

 

Hoa lạc mãn phương châu.

 

Không tác xuân hoa mộng.

 

Du du sự vị chu.

 

* Du tiễn bất khả dĩ tế phạp.

 

Họa bính bất khả dĩ sung cơ.

 

Truyền bất khả dĩ tín hư.

 

Danh bất khả dĩ thính thật.

 

Lạc hoa quá mục tùy tức tảo không.

 

Xuân mộng kinh hồi vô khả ngoạn vị.

 

 

 

THỨ:10    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời đệ thập –  Đãi thời hữu vọng –  Trung hạ

 

* Bảo đỉnh thượng trầm mai.

 

Tài cao vị khắc hài.

 

Nhất triều long hổ hội.

 

Hữu chức tẫn thiêm giai.

 

* Sự chi vị tế như kim ngọc trầm vu nê sa.

 

Thời chi vị phùng túng tài trí khởi năng hanh đạt.

 

Long hổ bàn toàn giao hội biến dị phong vân.

 

Thời vận tế hợp hanh thông sậu thiên lộc chức.

 

 

 

THỨ:11    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập nhất –  Tật thối bệnh trừ –  Thượng thượng

 

* Bão tật vị năng thuyên.

 

Lương y tại mục tiền.

 

Bất tu đa trướng hận.

 

Phi cửu đắc an toàn.

 

* Cao hoang chi bệnh ngộ lương y tắc khởi tử hồi sinh.

 

Mê hoặc chi tâm phùng thành bệnh tắc đốn khai giải ngộ.

 

Tai ách nhược thối kì bệnh hốt nhĩ nhi thuyên.

 

Mệnh vận nhược thông kì phúc tự nhiên nhi chí.

 

 

 

THỨ:12    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập nhị –  Chung hữu thành vọng –  Thượng thượng

 

* Hữu lộc tại sơn tiền.

 

Tân hoa mãn mục nghiên.

 

Lịch chung vi hiểm trở.

 

Đại khả triển sầu nhan.

 

* Toại lộc giả lịch biến khi khu chi hiểm.

 

Ngoạn hoa giả tằng kinh sương tuyết chi hàn.

 

Tuy tiên kiến vu chí gian chí nan chung thành xưng toại.

 

Nãi thủy phùng vu tòng tâm tòng dục đại triển hoan nhan.

 

 

 

THỨ:13    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập tam –  Phù trì hữu hoạch –  Trung bình

 

* Hộ trợ phi nhân lực.

 

Phù trì nãi chí chân.

 

Phân minh chu dục

 

* Phúc.

 

Nãi đắc độ bình tân.

 

* Đại hạ tương y phi đại lực nhi bất năng chính.

 

Trầm chu dục phúc phi thần trợ nhi bất khả phù.

 

Bình tân đắc độ phân minh hiểm xử phùng an.

 

Bỉ ngạn đắc lâm hạnh nhĩ nguy trung hữu cứu.

 

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập tứ –  Văn thư lợi thái –  Thượng thượng

 

* Thiên lí nhất đan thư.

 

Truyền lai tự bảo xu.

 

Vọng trung vi đắc ý.

 

Chức lộc lưỡng tương phù.

 

* Đan chiếu lai tòng thiên lí ân sủng quang hoa.

 

Bảo xu tứ vu nhất triều quan ban phẩm quý.

 

Khấu văn thư văn thư hữu khí hóa bút đào .

 

Chiêm chức lộc chức lộc hữu vinh quý nhân trợ thuận.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập ngũ –  Tiên trở hậu thái –  Thượng thượng

 

* Lịch tẫn kỉ trọng sơn.

 

Vân khai thiên địa khoan.

 

Bất tu đa trứ lực.

 

Bình bộ đáo huyền quan.

 

* Thiệp thủy đăng sơn lịch tẫn gian tân chi trở chướng.

 

Vân khai thiên tránh hạnh phùng sảng khoái chi lương thời.

 

Huyền khai đáo nhi bất viễn lao dịch hưu từ.

 

Mưu dụng tiến nhi hữu kì bất tu trứ lực.

 

 

 

THỨ: 16   – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập lục –  Hợp thành phi cửu –  Hạ hạ

 

* Suy hủ hựu hà vi.

 

Không ngôn bạch thủ quy.

 

Tịch dương tuy hữu cảnh.

 

Đệ khủng bất đa thời.

 

* Suy hủ chi mộc phi lương luyện chi kì tài.

 

Khinh nặc chi ngôn phi tín thật chi lương ngữ.

 

Thái vân hồng ảnh chung bất nại vu cửu quan.

 

Phong ngạnh lãng bình tất tạm tụ nhi phục tán.

 

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập thất –  Thủ tĩnh vật dụng –  Trung bình

 

* Thu sắc đáo nhân gian.

 

Đình không nguyệt chính nhàn.

 

Đan lô hương tịch tịch.

 

Bách sự bất tương kiền.

 

* Tính tĩnh tình dật huệ quang lãng lãng viên minh.

 

Tâm động thần bì nghiệp đại viêm viêm sí hách.

 

Tâm hỏa định đan lô tịch tịch vạn họa bất xâm.

 

Chướng vân tán dạ nguyệt nhàn nhàn nhất hào bất nhiễu.

 

 

 

THỨ: 18   – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập bát –  Quát nhiễu vị ninh –  Hạ hạ

 

* Thị thị dữ phi phi.

 

Trù nhân nhiễu tự vi.

 

Dục cầu thanh tịnh lí.

 

Vưu tự cách quan cơ.

 

* Cữu lận sinh vu tự nhiễu nhiễu tắc bất ninh.

 

Thị phi khởi tự huyên tranh tranh tắc hữu oán.

 

Quan cơ tàng ẩn phùng oán ác nhi tự diệt tự tiêu.

 

Thanh tịnh vô vi ngộ oan vưu nhi tự giải tự thích.

 

 

 

THỨ:19    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời thập cửu –  Ưu sự vô hại –  Trung bình

 

* Bệnh hổ ngọa tiền khê.

 

Tiền nhân vọng tự vi.

 

Bất năng sinh hãm hại.

 

Hà dụng thiết hồ nghi.

 

* Ác tâm như mãnh hổ đương đạo bất khả bất tị.

 

Cử bộ như lí băng nhi hành bất khả bất cẩn.

 

Viết kính viết cung tai hại tự nhiên bất sinh.

 

Thủ chính thủ chân cữu lận hà do nhi tác.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập –  Đắc đạo thành hợp –  Thượng thượng

 

* Động đình xuân sắc lan.

 

Tiên hữu hội vân ban.

 

Hảo mịch trường sinh dược.

 

Tiêu diêu nhị đại hoàn.

 

* Tiên nham bích động mãn thiên nguyệt bạch phong thanh.

 

Tử phủ bồng hồ táp địa phổ thiên xuân sắc.

 

Đạo quả thành trường sinh cửu thị bão thực bàn đào.

 

Công lực tựu khoái nhạc tiêu diêu phi thăng tiên cảnh.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập nhất –  Môn hộ bất ninh –  Hạ hạ

 

* U quỷ tình lai thối.

 

Gia môn khí tượng âm.

 

Cẩn thân tam thất nội.

 

Tiệm khả thối hồn .

 

* Khuy tâm ám độc vị chi u u ẩn bất minh.

 

Hại nhân thiết vật vị chi quỷ quỷ tà xâm nhiễu.

 

Môn đình nạo quát nghi trấn tĩnh nhi tiêu nhương.

 

Quần tiểu tranh huyên đương cẩn thân nhi thối tị.

 

 

 

THỨ:22    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập nhị –  Đắc ân cảm huệ –  Thượng thượng

 

* Đắc đạo thủy đề huề.

 

Siêu phàm nhập thánh cơ.

 

Cảm tâm thường kích thiết.

 

Ân huệ túc phù trì.

 

* Đắc nhân đề bạt giả vị chi ân kì ân tối đại.

 

Dữ nhân tài lộc giả vị chi huệ kì huệ vưu tham.

 

Trung tâm tàng chi thường hoài cảm kích chi tâm.

 

Hà nhật vong chi tự hữu thần chân chi trợ.

 

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập tam –  Ưu trung hữu hỉ –  Thượng thượng

 

* Lôi oanh xế lôi thời.

 

Tà mị dĩ tiềm cơ.

 

Hạnh đắc phong vân tán.

 

Thiên cao nguyệt chính huy.

 

* Oanh lôi xế điện khởi tru hữu đức chi nhân.

 

Bạch bích hoàng kim bất tứ vô công chi tử.

 

Tà mị tiêu u ma đãng tức đạo khí xung hòa.

 

Phong vân tán tinh nguyệt quang huy càn khôn trừng tĩnh.

 

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập tứ –  Sàm tương hại –  Hạ hạ

 

* Nịnh ngữ xảo phi thường.

 

Xâm chi tất hữu thương.

 

Ám trung tàng lợi nhận.

 

Thiết dục yếu đê phòng.

 

* Nịnh nhân duyệt kỷ diện tất dự nhi bối tất phi.

 

Sàm khẩu âm mưu khoái tự đao nhi lợi tự kiếm.

 

Bỉ chi phong khương chi độc kì độc vưu tham.

 

Bỉ chi hổ lang chi ác kì ác vưu thậm.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập ngũ –  Đạo hợp toại thành –  Thượng thượng

 

* Bảo kị tật như phi.

 

Thanh vân đắc lộ thời.

 

Cơ mưu tương ngộ hợp.

 

Thành toại khởi năng trì.

 

* Tiền trình thông đạt thừa bảo kị dĩ như phi.

 

Cao bộ tiêu diêu thượng thanh vân nhi đắc lộ.

 

Mưu thành ngộ hợp ngôn tất thính nhi kế tất tòng.

 

Phúc chí tâm linh vật tất hanh nhi danh tất toại.

 

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập lục –  Phòng cẩn ngôn báng –  Hạ hạ

 

* Liệt hỏa thiêu châu ngọc.

 

Sàm ngôn hủy thiện lương.

 

Nhược nhân phi giải phẫn.

 

Kỉ trí hữu nguy thương.

 

* Châu ngọc chi mĩ tất hữu tiêm hà chi tích.

 

Thiện lương chi sĩ khởi vô sàm hủy chi phi.

 

Tiêu sàm diệt hủy đương nghi khiết kỷ tu thân.

 

Giải phẫn thích khiên vưu tại thối tư cải quá.

 

 

 

THỨ:27    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập thất –  Dụng tâm bất toại –  Hạ hạ

 

* Độc lập tà dương khỏa.

 

Tàn thiền hấp vãn phong.

 

Nhất đình thu tịch mịch.

 

Canh lậu dĩ thành không.

 

* Tàn thiền tà nhật tri cảnh vật dĩ thê lương.

 

Lạc diệp tây phong giác thu dung nhi tịch mịch.

 

Canh lậu vĩnh mộng trung tác mộng mộng mị bất an.

 

Tâm chư loạn ưu nội hoài ưu ưu nghi vị quyết.

 

 

 

THỨ:28    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập bát –  Trác ma thành khí –  Thượng thượng

 

* Nhất dược long môn khỏa.

 

Đào hoa lãng tang trọng.

 

Như kim thân đắc ý.

 

Lao dật dĩ thành công.

 

* Văn tràng đắc ý thủy thù lập chí chi cần lao.

 

Thiềm cung phàn quế dĩ toại kê song chi học nghiệp.

 

Phát phấn chí long môn nhất dược.

 

Quan quần luân danh bá tứ phương.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời nhị thập cửu –  Đắc ngộ phù trì –  Thượng thượng

 

* Niệm niệm nhất hà cầu.

 

Ưu tâm vị đắc chu.

 

Hốt nhiên nhân tá lực.

 

Huề tiếp thượng vân du.

 

* Duy nhật tư tư nhất thành danh nhi thành đức hanh.

 

Đồ thản thản vạn tư tương nhi thiên tư thương.

 

Ngộ thượng nhân chi hiệp trợ phong lực xuy mao.

 

Phùng đại quý nhi đề ủng vân khai kiến nhật.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Ngọ

 

*  Ngọ thời tam thập –  Danh lợi bất toại –  Hạ hạ

 

* Tài tán phong bỉ khỏa.

 

Danh tiêu vân vụ gian.

 

Lợi danh giai bất toại.

 

Hồi thủ yểm sài quan.

 

* Tài bảo tán thất trầm mai vạn khoảnh phong ba.

 

Danh vị hư vô chướng cách nhất thiên vân vụ.

 

Hồi thủ giả lợi bất hoạch nhi danh bất tựu.

 

Yểm quan giả bế bất khai nhi tắc bất thông

 


Ai đang trực tuyến

  • 2
  • 3.762
  • 90
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.652
  • 906.561