Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Tỵ Thần

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教 教神仙 南道士

GIỜ : Tỵ Thần

THỨ:1  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ nhất – Giải oán sinh ân – Trung bình

* Niệm niệm tại tồn tư.

Tương phùng chính bỉ như.

Hướng thời nghiễm dữ oán.

Tư giả biến hoan ngu.

* Dĩ ân giải oán viêm viêm hỏa nội sinh liên.

Dĩ oán kết oan lẫm lẫm băng trung tích tuyết.

Ân bất khả tha ân thâm nhi oán tự tiêu.

Thù bất khả thâm nghiễm giải nhi oán tự thích.

THỨ: 2GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ nhị – Toại ý hữu kì – Trung bình

* Thiên lí quan sơn cách.

Thốn tâm phi khứ nan.

Hốt nhiên chu tiếp tiện.

Bất khả canh sầu phiền.

* Phong khoái chu tiện hà từ thiên lí chi diêu.

Sự thái tình thông tự hữu bách tường chi trợ.

Toại kì ý sầu phiền tự thích giai hữu kì.

Xưng kì tâm u trệ tự trừ tiến mưu hữu vọng.

THỨ:3  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ tam – Đãi thời hậu toại – Trung bình

* Nhất câu tân nguyệt vi.

Vân đạm chiếu đình vi.

Tuy vị thập phân khoái.

Đoàn viên chung khả kì.

* Vạn vật đại tạ các giai hữu thời.

Nhất thế vinh khô khởi đắc vô mệnh.

Bảo nguyệt hữu viên hữu khuyết chí tam ngũ nhi kiểu khiết đoàn viên.

Phàm nhân đắc ngộ đắc thời ngộ tế hội tắc hanh thông hiển đạt.

THỨ:4  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ tứ – Ngộ đạo đắc chân – Thượng thượng

* Kim đan đại ẩn thư.

Ngọc điển hàng thiên xu.

Bí ngữ kim triều tứ.

Phàm thai thoát hạ khu.

* Kim đan đại điển huyền chân bí mật chi văn.

Khí phách tinh thần hình thể tu hộ chi vật.

Ngộ kì đạo giả bí ngữ bất truyền chi diệu vũ hóa phi thăng.

Thức kì lí giả tham tường khế hợp chi vi thoát thai hoán cốt.

THỨ: 5  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ ngũ – Ưu tiên hỉ hậu – Trung bình

* Hoang điền cửu hạn thời.

Nông nghiệp chính thương bi.

Thiên trạch hốt nhiên tế.

Lương miêu cứu tuế cơ.

* Chí học giả tâm đồ danh lộc lao khổ tại tiên.

Lực canh giả ý vọng thu thành phong đăng tại hậu.

Thiên thời thuận cam cao hàng trạch miêu cảo trọng tô.

Nhân sự hòa mĩ dự xưng dương danh quyền phục hiển.

THỨ: 6  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ lục – Khốn trệ câu sinh – Hạ hạ

* Vân hôn nguyệt hựu trầm.

Cô khách thủ không đình.

Thốn tâm thiên vạn ý.

Thùy giải khởi sầu âm.

* Nguy nan kinh hoàng yêm duyên trầm trệ.

Vân yểm nguyệt tắc quang huy bất hiện.

Phong kích thủy tắc ba lãng bất ninh nhất sự vô.

Hài sầu âm khởi thốn tâm bất toại ta thán sinh.

THỨ: 7  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ thất – Hốt nhiên hữu hỉ – Thượng thượng

* Cao đài bách xích nguy.

Khoái ý vọng vân nghê.

Thiên ngoại song song hạc.

Phi lai tứ bảo cơ.

* Thoát u xuất trệ như thích trọng bệnh chi khu.

Khoái ý xưng tâm nhược lãm xuân đài chi nhật.

Hạc phi ô nhi xung tiêu vũ dực.

Nhân thoát sảng nhi dật lão an cư.

THỨ: 8  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ bát – Bất sự hữu thành – Thượng thượng

* Cam trạch hàng hoang điền.

Linh miêu phát mậu tiên.

Thu thành chung hữu đãi.

Giai tiết bảo an toàn.

* Điền trù vạn khoảnh cam trạch hàng nhi hòa giá vinh.

Khẩu thể nhất thân tạo vật thuận nhi danh lộc hiển.

Cử nhất sự hữu thành hữu toại thượng đức hân nhiên.

Mưu nhất dụng xử công xử chính hạ tình duẫn hứa.

THỨ: 9  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ cửu – Tâm lao sự chuyết – Hạ hạ

* Vân ngoại kỉ trọng vân.

Thiên thư bất khả văn.

Túng nhiên tâm ý khác.

Thù bất thính giai âm.

* Mật vân bất vũ đồ sinh ngưỡng vọng chi tâm.

Đan chiếu bất lâm mạn khởi trầm ngâm chi thán.

Chí cần khác phản vi đãi đọa công bất thành.

Ý oanh khiên thù vô thính văn sự bất toại.

THỨ:10  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ thập – Sở nguyện toại tâm – Thượng thượng

* Tọa cửu đãi thiền quyên.

Vân khai bảo nguyệt viên.

Khai tôn cộng thanh thưởng.

Vạn lự nhất tề quyên.

* Vân khai thiên tịnh bảo nguyệt hiện nhi vũ trụ trừng thanh.

Tai thối bệnh trừ cát phúc lâm nhi mưu dụng xưng toại.

Khai tôn trở nhi thưởng tâm nhạc sự.

Địch niệm lự nhi sự thái tâm an.

THỨ:11  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời đệ thập nhất – Hữu trợ vô trở – Thượng thượng

* Trường giang thiên lí viễn.

Phong tĩnh thủy văn bình.

Hảo xưng biển chu khứ.

Mưu vi tẫn khế tình.

* Đắc đạo giả tự nhiên đa trợ tả phùng khiết nhi hữu phùng đề.

Đắc thời giả hà hoạn vô công thượng ngộ hợp nhi hạ ngộ thuận.

Phong tĩnh giả thủy bình chu ổn.

Khế ý giả sự toại tình hoan.

THỨ: 12  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập nhị – Tình quai sự bối – Hạ hạ

* Băng thán bất đồng lô.

Bỉ tình phi ngã tình.

Canh nghi tự tường cẩn.

Tâm sự vật tương luận.

* Thủy hỏa bất khả đồng xử vi kì tính chất lưỡng thù.

Hiền ngu bất khả tịnh cư vi kì trí thức bất tỉ.

Thù dị cộng xử tình tất quai.

Tà chính tịnh cư mưu tất bối.

THỨ:13  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập tam – Quý nhân tiếp dẫn – Thượng thượng

* Thiên phúc tái văn thư.

Hân hân các toại như.

Chu y tương tiếp dẫn.

Quyền yếu lưỡng tương phù.

* Văn thư hữu khí thiên lộc giá nhi vân bôn.

Mưu dụng vô nghi chu y dẫn nhi phong trợ.

Đương quyền ác giả hân hân tiếp ngộ tiến tước thiêm giai.

Lâm yếu lộ giả ổn ổn phù trì thăng danh ích lộc.

THỨ:14  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập tứ – Tiểu hại vô thương – Trung bình

* Nhất quỷ ám trung tiếu.

Khởi tri tương thiết khuy.

Tuy vô thập phân hại.

Đệ khủng hữu vi phi.

* Nhân hữu quỷ nhân.

Vật hữu quỷ vật.

Sinh hại giả vị chi quỷ nhân.

Tác túy quái giả vị chi quỷ vật.

Trừ quỷ vật giả hữu thiên tâm chi chính pháp dịch dĩ khu.

Trừ tích quỷ nhân vô trị thuật chi lương phương nan vi cấm chỉ.

THỨ:15  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập ngũ – Thuận thủ vô hại – Trung bình

* Tài lợi dục thành thời.

Nhân tình lưỡng thị phi.

Thuận chi tự hòa duyệt.

Chung bảo thiểu ưu nguy.

* Phụ tử huynh đệ chi bất mục đa dĩ nhân tài.

Đồng sài bằng hữu chi bất hòa khởi phi tranh cạnh.

Lợi chi giả dũ vi bất túc thất nghĩa khuy nhân.

Nhượng chi giả thuận nhi tự an danh quang dự mĩ.

THỨ:16  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập lục – Tiệm hữu nhai tế – Trung bình

* Cảnh sắc thủy quang huy.

Ưu tâm tự thối chi.

Phương năng tiến thốn bộ.

Tiệm khả cận thiên trì.

* Hôn minh dĩ thối cảnh sắc tiệm tiệm thanh minh.

Ưu lự dĩ tiêu giai kí từ từ an thái.

Tiến thốn bộ khả thông thiên lí hà hoạn bất chu.

Mưu nhất sự khả bảo bách tường hà ưu bất toại.

THỨ: 17  – GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập thất – Kính chân trợ phúc – Thượng thượng

* Đan lô bảo triện phần.

Thân sự chúc ngô tôn.

Trợ nhĩ thanh duyên phúc.

Tâm chuyên đạo tự tồn.

* Phụng chân giả đắc kì chân lực ngộ nan tự tiêu.

Phụng phật giả đắc kì phật từ phùng tai tự thích.

Phần bảo lô chi đan triện mặc đảo kiền thành.

Tứ hà phúc chi ân quang chiêu minh tĩnh ứng.

THỨ:18  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập bát – Âm tiểu bất ninh – Hạ hạ

* Quỷ muội khổ tương trì.

Gia đình âm tiểu nguy.

Cử tâm hành thiện sự.

Giải thích tự an cơ.

* Gia đình nguy ách cái nhân tuế tái niên tai.

Quỷ mị xâm khi đa thị chí quai ý tích.

Chính kì tâm nhi hành kì sự âm tiểu tự ninh.

An kì chí nhi giới kì phi tai hại tự tức.

THỨ:19  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời thập cửu – Vị toại như tâm – Hạ hạ

* Hạn địa khởi hành chu.

Quy tâm vị đắc do.

Không lệnh yên chướng khách.

Ngột ngột ý du du.

* ỷ chu hạn địa khởi năng tế nhi năng hành.

Dụng sự bác không khởi đắc thành nhi đắc toại.

Quy tâm vị triển không du du nhi trù trướng đa.

Thành ý vị chu man ngột ngột nhi hoan duyệt thiểu.

THỨ:20  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập – Khởi trệ phát u – Thượng thượng

* Bảo kiếm xạ khung thương.

Tà u quỷ mị tàng.

Canh vô tha trệ ngại.

Uy đức phát danh dương.

* Bảo kiếm nãi chính chân quân tử xạ đấu xung ngưu.

Quỷ mị nãi âm tà tiểu nhân phục u tàng ẩn.

Uy lệnh phát tuyên dương đạo đức dĩ chính trừ tà.

Công lực tựu khởi bạt u tiềm dĩ ân thành phúc.

THỨ:21  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập nhất – Tai thối phúc sinh – Thượng thượng

* Thiên nhạc phát thanh âm.

Tiên xa hàng trạch đình.

Môn lan quang hách hách.

Hạp khánh thụ gia ân.

* Linh âm thanh lượng dụng sự hòa nhi gia tín.

Lâm tiên xa hàng đình động tắc cát nhi mĩ.

Sự tập phù tai vi não thiên biên dĩ trục vân.

Phi lộc khánh ân hoa hộ nội phúc tùy xuân chí.

THỨ:22  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập nhị – Cựu sự tái thành – Thượng thượng

* Cựu sự phục trọng tân.

Thối tâm biến tiến tâm.

Phân minh u trệ khách.

Phiên tác bộ vân nhân.

* Thối tâm phục tiến thủy tri thời hữu biến canh.

Sự tái trọng tân phương biểu mệnh phùng hiệp trợ.

Bất thất thanh chiên chi cố vật u nhàn trọng vấn.

Đắc thiệm kim giám chi huy quang dung nhan phục chỉnh.

THỨ:23  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập tam – Hữu trợ thành hỉ – Thượng thượng

* Quy tâm đắc tiện chu.

Nhiễu ý phục ưu du.

Bất tất canh trù trướng.

Cố nhân tương ngộ chu.

* Quy tâm thiết thiết hạnh phùng thuận tiện chi chu.

Nhiễu ý hoàng hoàng hốt biến ưu du chi nhạc.

U trệ thoát nhi hanh đồ khoái sảng xuân mãn giang sơn.

Quý nhân tiến nhi thành toại chu viên quang sinh lư lí.

THỨ:24  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập tứ – Nghi thủ vật động – Trung bình

* Thả thủ bất khả động.

Động chi sự tất ngoa.

Nguyệt hàn đình hạ tĩnh.

Phong cổ thủy trung ba.

* Nhân nhược mưu động cát hung hối lận sinh yên.

Tâm nhược vọng cầu phúc

* Họa tai tường lập chí.

Duy tĩnh thủ nguyệt chiếu đình nhi thanh u.

Duy động cầu phong cổ ba nhi hung dũng.

THỨ:25  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập ngũ – Thị phi nhiễu quát – Hạ hạ

* Nguyệt lạc hựu không sơn.

Thanh u sự dĩ lan.

Thốn tâm thiên lí viễn.

Câu tại thị phi gian.

* Nhân chi tái tác sự thị nhi phản thành phi.

Thời chi quai vi đạo bản hanh nhi phục vi phủ.

Mưu sơ kế chuyết thốn tâm thiên lí chi gian.

Tín viễn âm trầm nguyệt lạc không sơn chi ngoại.

THỨ:26  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập lục – Hữu khí khả thành – Trung bình

* Hàn hôi sự phục nhiên.

Hưu ngôn sự hướng thiên.

Nhược phùng nhân lực trợ.

Chỉ xích thị tiền duyên.

* Tinh lạc hàn hôi hốt hữu phục nhiên chi hỉ.

Điêu linh khô mộc tái sinh phản lục chi vinh.

Hậu kì thời nhi tiến chỉ xích khả kì.

Đắc kì trợ nhi thành nhân nhi khả tựu.

THỨ:27  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập thất – Khánh hội hanh thông – Thượng thượng

* Đắc ý phát tân văn.

Túng hoành đạo tế dân.

Phong vân tương khánh hội.

Duy nhĩ bảo an ninh.

* Sự hoạch xưng toại viết đắc ý.

Tâm vô quải ngại viết túng hoành.

Vân long phong hổ bàn toàn vu kim đỉnh chi trung.

Đạt thánh thông chân khánh hội vu bồng hồ chi thượng.

THỨ:28  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập bát – Hòa hợp thông đạt – Thượng thượng

* Sài lang hãm thạch nhai.

Hành khách miễn ưu hoài.

Khứ lộ bình như chưởng.

Tương tùy ý tự hài.

* Sài lang đương đạo hạnh nhiên thiên dĩ khu trừ.

Mưu dụng thủy thông đốn nhĩ tâm vô ưu não.

Khứ lộ bình tiền trình thản suất tiến đạt tứ phương.

Sự toại thành chúng chí hài hòa lợi danh tương mĩ.

THỨ:29  GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời nhị thập cửu – Thoát tai dụng sự – Thượng thượng

* Âm tiểu thoát trọng nguy.

Gia đình tiệm hữu huy.

Hứa đa ưu não sự.

Phong tảo biến trần vi.

* Âm tiểu trọng trọng chi nguy ách nhật chiếu bạc băng.

Tự thân khảm khảm chi tai khiên phong phiêu khô diệp.

Bại hủy lũ đài phục đỉnh tân nhi tu nhung.

Ca khuynh thụ mộc tái bồi thực dĩ phù trì.

THỨ: 30  – GIỜ : Tỵ

* Tỵ thời tam thập – Phúc khánh lưỡng sinh – Thượng thượng

* Loan phượng vũ cao tường.

Hương phong hàng cát tường.

Đại khai giai khánh yến.

Cộng tập phúc hoa dương.

* An tĩnh vô họa viết phúc.

Đạo đức hưng long viết khánh.

Loan phượng cao tường vi thiên hạ thụy.

Thiện niệm tư trường tắc lộc thọ xương.

Tích thiện giả dư khánh nãi sinh.

Tích đức giả hà phúc tất chí.

 


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 3.874
  • 96
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.764
  • 906.567