Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Mão Thần Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

 

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

 

 

TRAN_TRIEU24.94jpg.jpgGIỜ : Mão Thần

THỨ:1    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ nhất –  Lao tâm hữu vọng –  Thượng thượng

* Dương tràng nguy bách kết.

Thế lộ thật đa gian.

Lộc mã tương phùng xử.

Vân tiêu khả tự phàn.

* Sự đa quá lự tâm vạn đoan nhi tràng bách kết.

Thế lộ gian tân đạo vị hanh nhi lực quả trợ.

Tiên lịch phong sương chi hiểm trở đắc ý vật kiêu.

Thứ phùng lộc mã chi phù trì xưng tâm vật mạn.

 

THỨ:2    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ nhị –  Tái cầu hữu vọng –  Trung bình

* Trọng chỉnh loạn tuyến đầu.

Tân tu cấp hạp chu.

Nhược phùng xuân hậu trạch.

Hoa liễu nhất thời trừu.

* Lộ đầu vị đạt nhất trọng thủy quá nhất trọng sơn.

Mưu dụng vị thành loạn ti đầu tục loạn ti vĩ.

Tệ tổn chi chu tái chỉnh khả tế cù đường.

Cam cao chi trạch phục hoàn tân hoa liễu.

 

THỨ: 3   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ tam –  Sự phòng trọng điệt –  Trung bình

* Tâm tự loạn như ma.

Lãng khán hoa hậu hoa.

Hà thời cần phất thức.

Hồi giả cố nhân gia.

* Phân phân chi nhiễu nhất sự khứ nhi nhất sự lai.

Cổn cổn chi ba nhất lãng thối nhi nhất lãng tiến.

Phất thức giả tích trừ ngoại sự tiểu lận tự tiêu.

Hồi thủ giả cải hối tiền phi đại ngu tự tức.

 

THỨ: 4   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ tứ –  Sự đa chướng ngại –  Hạ hạ

* Bạch đầu nhân vị lão.

Đa khổ canh khô tràng.

Phùng xử giai kinh cức.

Hà thời ưu tự vong.

* Nhân do vị lão tiên ngôn bạch thủ chi bi.

Sự dĩ điêu tàn mạn khởi khô tràng chi thán.

Đương đạo hữu kinh trăn chi ngại tiến bộ bất tiền.

Khứ lộ sinh điên phúc chi nguy bôn xu bất toại.

 

THỨ: 5   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ ngũ –  Vọng dụng xưng tâm –  Thượng thượng

* Hữu ý xuất cơ tiên.

Tương phùng bất ngẫu nhiên.

Chức danh giai đắc địa.

Hoa cẩm đáo bình xuyên.

* Trù họa chi cơ dụng tại tiền nhi thành tại hậu.

Chức lộc chi sự hướng tắc cát nhi xu tắc hanh.

Đắc địa giả cảnh kí như hoa như cẩm.

Tương phùng giả lục khế phi ngẫu phi nhiên.

 

THỨ: 6   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ lục –  Gia đạo cát xương –  Thượng thượng

* Đào lí chiếu môn đình.

Khê sơn viễn ốc thanh.

Thiên hương ngưng bất đoạn.

Phong vật trục thời tân.

* Xuân sắc phương nùng đào lí hữu phương phỉ chi cảnh.

Thu quang minh tịnh khê sơn vô ai muội chi trần.

Thiên hương nhất nhiệt tán lan ma chi nhân uân.

Phong vật sơ tân bảo gia môn chi phúc khánh.

 

THỨ: 7   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ thất –  Khi muội bất minh –  Hạ hạ

* Ngọc thạch dĩ nan phân.

Gian tà bất khả luận.

Oán tòng âm độc khởi.

Xà thử tự tương thôn.

* Nịnh nhân sàm dĩ tuy minh triết bất năng bảo kì thân.

Âm tặc hại nhân túng hiền trí bất năng miễn kì độc.

Mĩ ngọc ngoan thạch chân ngụy thượng vị khả phân.

Quân tử tiểu nhân tà chính do vị khả thức.

 

THỨ:8    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ bát –  Tư trợ hữu đắc –  Thượng thượng

* Khứ khứ mạc trì hồi.

Thiên biên bộ đấu khôi.

Nhất hư thôn cự lãng.

Tẩu mã tá thanh lôi.

* Khứ lộ thản nhiên vật cử trì hồi chi ý.

Lai tường trợ thuận tất chiêu tinh đấu chi quang.

Cự lãng hưng nhân phong lực nhi xuy hư.

Mật vân khởi đắc lôi âm chi thanh thế.

 

THỨ:9    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ cửu –  Sự đa hư trá –  Hạ hạ

* Hữu khẩu chích đàm không.

Vô tình cường bất đồng.

Tiếu tha nhân thú diện.

Phiên phúc vũ vân trung.

* Ngụy đàm sức thuyết thính chi giả kì xảo như hoàng.

Trá ngữ hư từ vị chi giả kì cam như mật.

Khinh tín quả nặc tri biểu nhi bất tri trung.

Nhân diện thú tâm triều sinh hỉ nhi mộ sinh nộ.

 

THỨ:10    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời đệ thập –  Sự toại công thành –  Thượng thượng

* Cửu chuyển tựu đan sa.

Bình thôn nhật nguyệt hoa.

Chân như long hổ diệu.

Thiên địa nhất hoàng nha.

* Kim đan diệu dược vô phi cửu chuyển chi công.

Phú thọ khang ninh nãi thị ngũ hành thuần túy.

Thiên phi vân chướng nhật nguyệt hiện vu quang huy.

Nhân hữu đạo tâm long hổ tụ nhi khâm phục.

 

THỨ: 11   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập nhất –  Đạo quả viên thành –  Thượng thượng

* Tiên cốt bỉ kiều tùng.

Linh đan nhận cát hồng.

Hạc thanh vân ngoại cấp.

Nhân tại bích tiêu trung.

* Đạo cốt tiên phong khả bỉ kiều tùng chi thịnh.

Quy linh hạc toán khả đồng bàn thạch chi an.

Công hành mãn đắc vi vân ngoại tiên tân.

Đạo quả viên kham tác bồng hồ vũ khách.

 

THỨ:12    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập nhị –  An phân hữu thành –  Thượng thượng

* Tôn tửu nhạ nhàn cuồng.

Thùy gia điệp mộng mang.

Tinh tinh đương tự giác.

Thu hậu canh thời trường.

* Tổn chân loạn tính hữu như tất trác tham bôi.

Mê ý hoặc tình toàn tự trang chu mộng điệp.

Tinh tinh giả nghi tảo hữu giác hiểu ngạn thanh phong.

Hiền trường giả an phân tri cơ mộ thiên nguyệt lãng.

 

THỨ:13    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập tam –  Nhân li tài tán –  Hạ hạ

* Hồn mộng trục vân phi.

Hành nhân quy vị quy.

Mã bôn nhân diệc tẩu.

Không hữu lệ triêm y.

* Vân phi thiên ngoại mộng hồn tán dĩ vô tung.

Âu phiếm ba trung nhân tài li nhi tẫn thất.

Mã ngưu bôn nhi giá ngự bất chỉ.

Sự diệc nan truy.

Thế tương lưu nhi bi cảm tự sinh tình diệc nan sảng.

 

THỨ: 14   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập tứ –  Gia trạch đa hung –  Hạ hạ

* Bất giác đoạn xà thương.

Ưng phi nan chỉnh hành.

Ô đề xuân vũ hậu.

Nhân tại nhật trung mang.

* Nhạn thất hành thủ túc bất lợi huynh đệ quai li.

Xà thương đoạn cốt nhục hữu ưu phu phụ hình khắc.

Ô đề vũ hậu không ta mãn mục.

Hoa tàn nhân tại nhật trung tự giác nhất thân ảnh loạn.

 

THỨ:15    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập ngũ –  Thần minh phù hữu –  Thượng thượng

* Sự nghiệp thùy vô báo.

Âm công tín hữu thần.

Phi đằng kim hữu lộ.

Nhất cử tạ ai trần.

* Thi âm đức giả tất chiêu dương báo.

Hành thiện sự giả tất cảm phúc lâm.

Thượng khả dĩ siêu tông bạt tổ cát khánh sở dĩ lưu truyền.

Hạ khả dĩ ẩn tử vinh tôn thần minh sở dĩ phù hữu.

 

THỨ:16    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập lục –  Vọng ngoại hữu tín –  Thượng thượng

* Yến tử lạc thiên biên.

Hành hành mã tín truyền.

Vị kì tâm ngoại sự.

Hồng lục dĩ liên phiên.

* Xuân quang đạm đãng yến truyền hi hỉ chi âm.

Thu sắc trừng thanh nhạn báo giai tường chi tín.

Vọng hành nhân hốt nhiên nhi chí hoa trán kiều hồng.

Chiêm dụng sự thản nhiên nhi thành liễu phu âm lục.

 

THỨ: 17   – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập thất –  Tiên trệ hậu khoái –  Trung bình

* Vũ cước ám sơn tiền.

Hành nhân xuất vị hoàn.

Đãi tha phong lực quyển.

Minh nguyệt chiếu hồng nhan.

* Vũ ý nùng nhi sơn lộ hiểm.

Hành nhân trở nhi âm tín hi.

Tiệm thứ vũ tán vân thu tiện giác thư tình nhi khoái sảng.

Tu du phong thanh nguyệt bạch thủy tri phát tiếu dĩ khai nhan.

 

THỨ:18    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập bát –  Nhân tài bất ninh –  Hạ hạ

* Nhàn lự khổ 骎骎.

Kinh ba trục thử tâm.

Vô ngôn không bão hận.

Nhân quỷ nộ tương xâm.

* Ưu nghi bất dữu giả vị chi lự.

Kì lự hoàng hoàng bạo loạn hốt chí giả vị chi kinh.

Kì kinh nhiễu nhiễu tâm tự bất toại tắc bão hận.

Vô ngôn nhân sự bất hòa ửu âm quỷ mưu hại.

 

THỨ:19    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời thập cửu –  Tiền trình thông khoái –  Thượng thượng

* Liễu âm phương trạc trạc.

Tùng kiền dĩ nga nga.

Trứ ý xuân vô tẫn.

Đông nam hưng tối đa.

* Trúc thân tùng kiền bất ưu sương tuyết chi xâm lăng.

Hòe ảnh liễu âm chính ngộ thanh hòa chi cảnh sắc.

Hạnh hữu thúc quân chi trứ ý hủ nhưỡng tu vinh.

Bất phương chu hạ chi hi du tình hoài tất toại.

 

THỨ:20    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập –  Đắc nhân phù trợ –  Thượng thượng

* Trung lưu tự thất thuyền.

Lại đắc nhất hồ toàn.

Canh gia phong tế ngạn.

Luân nguyệt chiếu thanh thiên.

* Thuyền chí trung lưu hữu thất tử tại tu du.

Lại đắc hữu nhân cứu viên sinh vu khuynh khắc.

Thuận phong tế ngạn tâm thủy ninh nhi sự thủy an.

Hồng nhật thăng thiên hôn đắc minh nhi ám phục lãng.

 

THỨ:21    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập nhất –  Tiền trình đắc địa –  Thượng thượng

* Tình thông trạc cẩm xuyên.

Đế lí hựu khai liên.

Tẫn thị siêu đằng địa.

Phi vân vọng cửu thiên.

* Tình thông đạo thái ngoạn quan cẩm tú chi sơn xuyên.

Công toại danh siêu vinh diệu vương đô chi đế lí.

Phi hoàng đằng đạp tâm bất cố vu thiềm thừ.

Vân vụ phi thiên thân khả thừa vu loan hạc.

 

THỨ:22    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập nhị –  Sự đa quai –  Hạ hạ

* Bình địa chướng vân sơn.

Mông lông bất khả phàn.

Oán đa không yểm tụ.

Chỉ xích cách vân gian.

* Vân sơn điệt điệt thủy tri đồ lộ chi bức.

Nguyệt ảnh mông lông nan chiết quảng hàn chi quế.

Tích oán đa nhân hoài hận độc cử thố đê phòng.

Khế phân thiển sự hệ quai ngoa hành tàng điên thác.

 

THỨ:23    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập tam –  Tiểu nghi hữu thành –  Trung bình

* Hồng vũ thấp đào tai.

Li tình mạc oán sai.

Xuân phong như hữu đãi.

Sinh ý hựu trọng khai.

* Đào tai hạnh kiểm bất cấm sậu vũ cuồng phong.

Kiều ý hư tình bất tất oán sai li hận.

Xuân phong chí phương manh tái phát thích khứ nhàn nghi.

Tiểu dụng thành hân tiếu trọng khai khu trừ niệm lự.

 

THỨ:24    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập tứ –  Sự vô định chuẩn –  Hạ hạ

* Thân tự nhất phù ẩu.

Tùy phong liễu nhứ du.

Ba lan do vị chỉ.

Hà xử mịch tung do.

* Nhất thân hữu tự phù ẩu hốt nhĩ sinh nhi hốt nhĩ diệt.

Vạn sự hữu như phi nhứ hoặc thời tụ nhi hoặc thời phi.

Tiến vọng như mộc thượng xuất một chi ẩu.

Mưu sự nhược phong trung điên cuồng chi nhứ.

 

THỨ:25    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập ngũ –  Tất hoạch dị sủng –  Thượng thượng

* Ô hạc tại tiền đồ.

Uyên ương khấu ngọc hồ.

Thiên trù ứng tự thiết.

Hãn đắc quý nhân phù.

* Loan hạc phi ô dĩ toại tiêu diêu chi chí.

Uyên ương đối ngẫu tương kì sủng ái chi hoan.

Thiên trù thiết thượng phẩm chi trân tu.

Quý nhân phù âm đức chi tương trợ.

 

THỨ:26    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập lục –  Dữu sách tất thắng –  Thượng thượng

* Trù sách thục vi tiên.

Nhân tài đệ nhất hiền.

Sủng kì đương vị ngải.

Thiên lí độc gia tiên.

* Cơ lược chi diệu vị chi trù tri quỷ thần chi tình trạng.

Liêu độ vô nghĩa vị chi sách dữu thắng phụ vu hữu vô.

Nhị sự câu bị thủ thắng chi đạo bất nan.

Thiên lí gia tiên lập công chi nghi tất dịch.

 

THỨ:27    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập thất –  Khẩu thiệt tương lăng –  Hạ hạ

* Ngôn hành lưỡng tương vi.

Không luận thị dữ phi.

Bất tri vinh dữ nhục.

Khinh tại phát xu cơ.

* Cung hành tương hợp giả vị chi quân tử.

Ngôn hành tương vi giả vị chi tiểu nhân.

Hủy chân loạn chính phùng thiên tru địa lục chi khiên vưu.

Phản thị tác phi tao trượng thiệt canh lê chi quả báo.

 

THỨ:28    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập bát –  Sở cầu khả vọng –  Trung bình

* Hành ý mạc trì hồi.

Trọng thiêm biệt hậu bôi.

Mạc ưu nhân ảnh sấu.

Đình nguyệt chiếu giang mai.

* Ý tư trì hồi đa thị luy phùng truân tỏa.

Trọng thiêm bôi tửu khởi phi đoạn tục hoan hãn.

Nhân ảnh thanh sấu tất nhiên tiên kiến vu ưu hoài.

Nguyệt chiếu hàn mai nãi thị vãn phùng vu giai .

 

THỨ:29    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời nhị thập cửu –  Hỉ khánh hữu tiệm –  Thượng thượng

* Khuyết nguyệt vị viên thời.

Khán khán quế tử thùy.

Mã đề tuy vị khoái.

Hỉ tiếu nhập song mi.

* Tân nguyệt sơ sinh tiệm hữu đoàn viên chi ảnh.

Mã đề hoãn bộ khởi vô trì sậu chi tâm.

Chiêm danh vị tòng tiểu chí đại ân kí trọng trọng.

Chiêm tài lộc tòng trách chí khoan hoan tình điệt điệt.

 

THỨ:30    – GIỜ :  Mão

*  Mão thời tam thập –  Cốt nhục li tán –  Hạ hạ

* Cô nhạn thất vô quần.

Nhất thần ô bất khả văn.

Vọng y y bất kiến.

Liêu mạc kỉ trọng vân.

* Nhạn thất quần phu phụ hữu tang ngẫu chi bi.

Thanh ai ô huynh đệ hữu biệt li chi thán.

Chiêm cốt nhục giả tắc chủ sinh li tử biệt.

Mưu động dụng giả tắc hữu nhạ hoạn chiêu ương.

* Huyền chân linh ứng bảo thiêm quyển thượng cánh


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 547
  • 89
  • 5.884
  • 196
  • 8.103.820
  • 898.363