Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Dần Thần Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

 

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士

TRAN_TRIEU24.93jpg.jpg

 

 

GIỜ : Dần Thần

 

THỨ: 1    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ nhất –  Phi thường chi ngộ –  Thượng thượng

 

* Bất thị phi bồng khách.

 

Tân khai thiên thượng hùng.

 

Lăng yên bội thanh giới.

 

Hoa sủng ấp tam công.

 

* Nhân chi tế ngộ bình địa khả dĩ đăng tiên.

 

Sự chi đắc thời đàm tiếu khả dĩ hoạch lộc.

 

Phi thường giả bất kì nhi hội hỉ dược hoan sinh.

 

Vương công giả lợi kiến đại nhân ân hoa sủng ngộ.

 

 

 

THỨ: 2    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ nhị –  Thế cô viên quả –  Hạ hạ

 

* Đỉnh phí nhược cuồng ba.

 

Cô chu yếu độ hà.

 

Dị hương vô cố hữu.

 

Nhân sự phất thiên hòa.

 

* Đỉnh phí chi tâm mạn hữu thôn chu chi đại chí.

 

Bôn xu chi thế canh vô tế độ chi biển chu.

 

Nhược cô quân tuyệt viên vu kiên vi.

 

Như ki lữ vô liêu vu dị vực.

 

 

 

THỨ: 3    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ tam –  Tiểu nhân đạo trường –  Hạ hạ

 

* Băng sương hàn liệt phu.

 

Nhung mã khốn trường đồ.

 

Hoạn thâm phong mạn độc.

 

tự thán nê đồ.

 

* Lí sương kiên băng hàn phi nhất nhật tẩm.

 

Nhuận phu thụ hủy phi nhất triều ngụy thuyết.

 

Xảo ngôn chi báng thâm vu phong khương chi hữu độc.

 

Sàm ngữ nịnh khẩu chi phi thậm vu khuyển nhung chi vi hại.

 

 

 

THỨ:4    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ tứ –  Quân tử đạo tiêu –  Hạ hạ

 

* Phủ bác sổ thời cùng.

 

Âm dương trất bất thông.

 

Độc mưu ninh hoạch trợ.

 

Hồng nhật thực trường không.

 

* Thiên địa bế tắc viết phủ phủ tắc hữu .

 

Âm dương soa mậu viết bác bác tắc hữu cữu.

 

Kí phủ thả bác quân tử sở dĩ đạo cùng.

 

Dương tỏa âm soa tiểu nhân sở dĩ đạo trường.

 

 

 

THỨ: 5   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ ngũ –  Tiểu sự khế tâm –  Trung bình

 

* Hồ việt khả vi gia.

 

Chi lan vị canh giai.

 

Tuy vô sương tuyết kiền.

 

Thả hỉ bàng tường hoa.

 

* Hợp nhi bất li viết khế hồ việt khả tý.

 

Mĩ nhi bất loạn viết giai chi lan tịnh thất.

 

Tuy phi bỉ vu tùng tương ngạo tuyết lăng sương.

 

Diệc khả khánh vu phương phỉ thưởng tâm duyệt mục.

 

 

 

THỨ: 6   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ lục –  Cải cố tắc cát –  Trung bình

 

* Nghiệp cấu ngại tiền trình.

 

Hảo tà sự bất thành.

 

Đãn tồn công trực lí.

 

Chỉ xích khế thần minh.

 

* Lộ vô kinh cức chi sở ngại đại đạo khả hành.

 

Sự hữu tiêm giới chi sở nghi khuy tà vật dụng.

 

Nghi cải nghi cách cát phúc tiệm thứ lai tường.

 

Tồn chính tồn tâm thần minh mục nhiên thùy hữu.

 

 

 

THỨ:7    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ thất –  Phấn dược hanh cù –  Thượng thượng

 

* Trân tàng kỉ niên công.

 

Nhất tịch khí thổ hồng.

 

Bắc đấu hàn vô ế.

 

Thỉnh khán tam thiên phong.

 

* Phấn vu học giả tất hữu thành công chi vọng.

 

Phấn vu chí giả khởi vô đằng phùng chi thời.

 

Thần phong tam xích huỳnh huỳnh tảo đãng thiên tà.

 

Bắc đấu thất tinh lẫm lẫm oát toàn tạo hóa.

 

 

 

THỨ:8    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ bát –  Tiên bi hậu cát –  Trung bình

 

* Xuân phong tuy vị nùng.

 

Không tưởng cựu nhan dung.

 

Trực đãi thu vân quyển.

 

Nhật minh trọng hựu trọng.

 

* Xuân phong thủy sinh hòa khí vạn vật vị manh.

 

Thu nguyệt phương kiến nguyệt huy bách tường tập chí.

 

Nhược chiêm vọng tắc tiên hối hậu minh minh nhi phương toại.

 

Phàm dụng sự tắc sơ phủ mạt thái thái nhi thủy sinh.

 

 

 

THỨ:9    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ cửu –  Nội ngoại thất trợ –  Hạ hạ

 

* Cư gia khuê lục thân.

 

Tác vật hựu phương thân.

 

Động diêu bất tự đắc.

 

Cựu tích kỉ thời tân.

 

* Gia đình nhiễu nhiễu thân giả sơ nhi ái giả li.

 

Tự thân hoàng hoàng trí giả ngu nhi thất giả chuyết.

 

Thất trợ giả nhược lực nhi hà thiên quân yên năng phụ tái.

 

Viễn động giả cự lãng nhi phiêu nhất diệp khởi năng bình ổn.

 

 

 

THỨ:10    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời đệ thập –  Nhân tài bất an –  Hạ hạ

 

* Hữu lự thân lân cách.

 

Vô tài lực tiệm bì.

 

Cường sinh phân biệt lộ.

 

Hà xử mịch bình di.

 

* Lự cận bất khả bất lự chính nhược bỉ lân.

 

Tài tổn chính khủng thất tài nhất như thiết hảo.

 

Phân biệt giả đạo hiểm lộ nguy tắc thản bình vị kiến.

 

Bất an giả tâm li sự trở nhi quai dị tịnh sinh.

 

 

 

THỨ: 11   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập nhất –  Kinh ưu thất nghi –  Hạ hạ

 

* Long ngọa minh châu thất.

 

Hổ hành nhân tích không.

 

Hà thời đắc an chẩm.

 

Kinh thảm tịch dương trung.

 

* Hổ vô trảo tắc uy lệnh bất hành khốn cư u cốc.

 

Long thất châu tắc thần năng đốn giảm mặc ẩn tham uyên.

 

Kinh cụ như lâm cức tọa chi trung.

 

Sầu thảm nhược ngọa châm chiên chi thượng.

 

 

 

THỨ: 12   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập nhị –  Đằng đạt hữu vọng –  Thượng thượng

 

* Cao phàn long phượng tư.

 

Khởi tự tiêu nhi.

 

Bình địa giai yên vũ.

 

Nhất tịch du thiên trì.

 

* Hồng hộc chi chí khởi tòng yến tước chi đồ.

 

bằng chi tài yên dữ tiêu chi bỉ.

 

Phi hoàng đằng đạt vu vạn lí nhân cao quý dĩ đề huề.

 

Phấn phát tiêu diêu vu tứ câu đắc tễ phàn nhi xưng tục toại.

 

 

 

THỨ:13    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập tam –  Vọng dụng đắc tài –  Thượng thượng

 

* Nhất trứ dĩ tiên cơ.

 

Mộ phân hắc bạch vi.

 

Đại giang phùng hảo độ.

 

Triển dực khước cao phi.

 

* Mưu sự hữu nhược biến mộ toán tại tiền nhi thành tại hậu.

 

Tiến vọng toàn như xạ cung đoan tại thử nhi trung tại bỉ.

 

Tân độ đắc chu canh vật ưu hồ bất tế.

 

Phi đằng trợ dực hà lao lự kì bất xung.

 

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập tứ –  Tiên hư hậu thật –  Thượng thượng

 

* Lôi phát chấn thiên cù.

 

Âm vân mật bất thư.

 

Hốt nhiên cao vũ chí.

 

trạch lĩnh thiên thư.

 

* vũ hàng tất bố 叆叇chi nùng vân.

 

Ân lộc sủng lâm tất tiên cần lao vu vương sự.

 

Cao vũ chí tô điền nhuận vật tuế nhẫm thời phong.

 

Đan thư tứ bao thiện mĩ công đạo cao đức trọng.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập ngũ –  Nhân sự bất hòa –  Hạ hạ

 

* Tôn tửu mạn truy tùy.

 

Hoa vấn tranh thị phi.

 

Giải oan oan vị giải.

 

Tranh nại tiểu nhân khi.

 

* Nhân bôi chước nhi sinh ki tiếu lập kiến huyên tranh.

 

Phòng đàm tiếu nhi biến thị phi tọa tao vẫn thiệt.

 

Nhân nhi thành oán oán kết trọng nhược khâu sơn.

 

Tạo thứ vi ương ương tham tích như thương hải.

 

 

 

THỨ:15    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập lục –  Sự lự phi ách –  Hạ hạ

 

* ốc khỏa lự thiêm xà.

 

Mã tê không tự ta.

 

Viêm viêm yên hỏa địa.

 

Hồng nhật chướng lượng mãi già.

 

* Đằng xà đạt trạch môn hộ khởi đắc nhi an.

 

Doanh mã tê ô hành nhân yên đắc nhi chí.

 

Hỏa viêm không nhi hư kinh tương chí trú cẩn dạ phòng.

 

Vân già chướng nhi ám muội khủng lâm nhật ưu tịch cụ.

 

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập thất –  Tiệm thu thiên tín –  Thượng thượng

 

* Li đình cửu tác cư.

 

Vân cách minh lai thư.

 

Tạc dạ đăng hoa kết.

 

Minh triều dẫn ngọc .

 

* Ki lữ thiên nhai cửu tuyệt nhất âm chi hảo.

 

Chinh hồng phi chí hốt thu vạn bảo chi thư.

 

Đăng kết trọng trọng chi nhị hỉ tín lâm môn.

 

Thước ô thiết thiết chi thanh giai âm nhập hộ.

 

 

 

THỨ: 18   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập bát –  Vãng nhi hoạch cát –  Thượng thượng

 

* Dục tốc thượng trì trì.

 

Đầu cơ tự thích nghi.

 

Lục thâm khê ngạn ổn.

 

Hà xử bất tương nghi.

 

* Trù trù vị thất dục tiến hoặc dục thối.

 

Khứ xử lưỡng nghi đãi cử hựu thời mặc.

 

Hạnh hữu hồ thiên chi cảnh sắc biến thưởng hà phương.

 

Thù vô tuyệt địa chi nhàn ưu sướng hoài hà ngại.

 

 

 

THỨ: 19   – GIỜ : Dần

 

* Dần thời thập cửu –  Sự vô nghi ngại –  Thượng thượng

 

* Ngọc giám trần vô nhiễm.

 

Kim đao lợi khả tài.

 

Thiên nhiên thành mĩ sự.

 

Tranh đắc nhạ trần ai.

 

* Kính oánh tịnh tắc khả dĩ giám dung nghiên sửu nãi phân.

 

Đao khoái lợi tắc khả dĩ tài vật cương thứ nãi ứng.

 

Trần ai bất nhiễm phân nhiễu chướng ngại dĩ trừ.

 

Mĩ sự dục chu duyệt trạch tình hoài thủy sướng.

 

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập –  Lâm sự nghi trệ –  Hạ hạ

 

* Cách ngạn văn ô ô.

 

Đạo đồ cách kỉ than.

 

Thần a do tự tiếu.

 

Vô lộ đáo tiên đàn.

 

* Ô ô thú hống đồ sinh vẫn thiệt chi âm.

 

Đạo trở đồ mê hốt khởi ta hư chi thán.

 

Thần a giả nộ nhi bất tuất khiên trọng quá tham.

 

Lộ tuyệt giả vãng nhi bất thông đạo vi đức bạc.

 

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập nhất –  Thất tài bất luật –  Hạ hạ

 

* Đa tụ hoàn đa thất.

 

Tầm tài sự canh trì.

 

Quy hữu như túy mộng.

 

Nhàn lự khước sầu tư.

 

* Tham liễm chi nhân chuyên vụ đắc nhi hoàn vụ thất.

 

Khi tà chi sự bất hoạch cát nhi tất hoạch ương.

 

Tâm sự đảo loạn hôn hôn túy mộng điên mê.

 

Niệm nhược soa điệt nhiễu nhiễu sầu tư oanh nạo.

 

 

 

THỨ:22    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập nhị –  Nhân tài khuy tổn –  Hạ hạ

 

* Ô phi bất khả truy.

 

Vân vũ ám thùy thùy.

 

Tầm chân hoàn thất lộ.

 

Hà xử bất kham bi.

 

* Ô phi thỏ tẩu nhật nguyệt thệ nhi mạc truy.

 

Vân ám vũ thùy thiên địa minh nhi nan hiểu.

 

Tầm chân thất lộ tiên bất ngộ nhi đạo bất thành.

 

Độc xử bi thương lợi bất hoạch nhi danh bất toại.

 

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập tam –  Vãn kí khả vọng –  Trung bình

 

* Thiết nghiễn phí nghiên ma.

 

Yêm lưu tranh nại hà.

 

Phàm khai thu trướng khoát.

 

Ngưu nữ độ ngân hà.

 

* Công danh vị toại ma xuyên thiết nghiễn khả vi.

 

Thời vận vị thông dụng kiệt cơ quan hà ích.

 

Tu đãi vãn phùng giai kí thu sắc như xuân.

 

Đạt nhiên lão ngộ xương thời suy niên hoàn tráng.

 

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập tứ –  Ngộ tri kiến hỉ –  Thượng thượng

 

* Cửu cửu khốn nê sa.

 

Tinh kim tán tác hoa.

 

Tá tha lương tượng thủ.

 

Cổ vũ xuất hoàng nha.

 

* Chân kim dụng vu nê sa phi đào tắc bất năng thành khí.

 

Mĩ ngọc ẩn vu ngoan thạch phi trác ma tắc bất năng biệt chân.

 

Hoàng nha xuất thổ ngộ chân tiên.

 

Bạch bích sinh quang phùng lương tượng.

 

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập ngũ –  Tác dụng thông khoái –  Thượng thượng

 

* Thanh vân niên thiểu công.

 

Tráng khí thường lăng không.

 

Dụng sự kỷ đắc thời.

 

Cao phi xuất phiền lung.

 

* Vân thê cao bộ thiềm cung chiết quế chi thu.

 

Cựu ý phi đằng tiêu hán lăng không chi tế.

 

Thông khoái giả tiền trình thản suất khứ lộ điều diêu.

 

Đắc thời giả tế hội phương thông tình hoài thư sướng.

 

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập lục –  Sự quá không vong –  Hạ hạ

 

* Bại bắc bất kham luận.

 

Sơn cao nhật hựu hôn.

 

Mã bôn nhân thất vọng.

 

Yên hỏa nhất gia thôn.

 

* Sơn cao nhật mộ nãi hoài ưu bão lự chi thời.

 

Bại bắc vong sư nãi tỏa duệ thất phong chi ý.

 

Sự bất tế tắc không lao chí dịch mã tẩu nhân bôn.

 

Đạo bất hành tắc man thiết cơ mưu yên tiêu hỏa diệt.

 

 

 

THỨ:27    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập thất –  Bệnh hoạn lâm thân –  Hạ hạ

 

* Mộng tưởng canh thiêm sầu.

 

Vô tình nhân canh ưu.

 

Hà thời tầm vật dược.

 

Hồi thủ kỉ kinh thu.

 

* Tâm đa hoặc tắc mộng tưởng bất ninh.

 

Chí đa dịch tắc thần tư tán loạn.

 

Tư tư chi dục khởi vô khảm khảm chi ưu.

 

Thích thích chi cầu tất hữu miên miên chi hoạn.

 

 

 

THỨ:28    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập bát –  Điềm thối khả bảo –  Hạ hạ

 

* An phân phương thành thái.

 

Bôn ba tất ngộ .

 

Khuất thân tri hữu đạo.

 

Hỉ nhập tiếu mi tần.

 

* An phân giả khả dĩ tri chỉ tri túc.

 

Điềm dưỡng giả khả dĩ bảo mệnh bảo sinh.

 

Tĩnh trung thủ tĩnh diệc khả khuất nhi diệc khả thân.

 

Mê trung hựu mê tất trí nhi tất trí phủ.

 

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời nhị thập cửu –  Tiểu hữu tri âm –  Trung bình

 

* Đình ngoại dĩ hư tâm.

 

Hốt văn loan phượng âm.

 

Đoạn kim tri hữu ý.

 

Đương nhận bá nha cầm.

 

* Hư kì tâm giả thù vô oanh hoặc chi ưu.

 

Văn kì âm giả tri hữu loan phượng chi thụy.

 

Đoạn kim giả phùng nghị nhượng chi hoa phong.

 

Điều cầm giả ngộ tri âm chi giao hữu.

 

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Dần

 

* Dần thời tam thập –  Công danh tế hội –  Thượng thượng

 

* Triều du hà hoa hồ.

 

Tịch thượng lăng yên các.

 

Tráng chí ca thử hành.

 

Mã đề xâm nhật giác.

 

* Đạo đức tựu tắc du yến thập châu chủ đảo.

 

Công hành mãn tắc tiêu diêu tứ hải ngũ hồ.

 

Huân nghiệp câu doanh danh khả tiêu vu lăng yên.

 

Tráng chí tranh vanh thân khả phàn vu lân phượng.

 

 


 

 


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 3.874
  • 96
  • 8.641
  • 191
  • 8.420.764
  • 906.567