Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Sửu Thần 陳 朝聖 Thần Tiên Việt Nam 道教神仙

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

TRAN_TRIEU24.92jpg.jpg

GIỜ : Sửu Thần

THỨ:1    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ nhất –  Cầu chi tất đắc –  Trung bình

* Đắc thất tự mang mang.

Nhàn sầu lự canh trường.

Mạc từ cần trứ ý.

Kim ngọc tái doanh tương.

* Đắc thất nãi thừa trừ chi pháp bất dụng quan tâm.

Hưng suy nãi đại tạ chi nghi hà lao trứ niệm.

Sự xưng toại vị hữu bất cầu nhi tự chí.

Đạo phong thục khởi hữu bất chủng nhi tự sinh.

 

THỨ:2    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ nhị –  Sự dữ tâm khế –  Trung bình

* Hồng lục vi lưu xuân.

Giai nhân tình canh thân.

Án đầu hương vị đoạn.

Ca tiếu thảo trung nhân.

* Khế lục tương hợp sở sự vô bất hoan hài.

Thức kiến hòa đồng sở dụng tự nhiên thân hảo.

Hương vị đoạn tái thiêm tân triện khí tượng nhân uân.

Tửu vị càn hựu tục tân bôi nhân tình duyệt trạch.

 

THỨ: 3   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ tam –  Danh chức cải thiên –  Thượng thượng

* Lãng uyển nhất thời xuân.

Đình tiền hoa liễu tân.

Thị thành giai hảo ngữ.

Thảo bản diệc hân hân.

* Xuân lôi vi chấn tàng giả động nhi điếm giả hưng.

Dương khí phương sinh liễu thổ nha nhi hoa phá ngạc.

Hảo ngữ giả truyền giai âm mãn quốc.

Hân nhan giả bố hoan tín doanh môn.

 

THỨ: 4   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ tứ –  Tài bạch kiến hỉ –  Thượng thượng

* ức tích thương thời thái.

Kim triều hoa thảo xuân.

Đạo lương tùy xử túc.

Qua lí nhất thời tân.

* Thời thông vận thái kim giả thị nhi vãng giả phi.

tẫn xuân hồi thảo tự manh nhi hoa tự phát.

Qua lí thục tú nhi đắc thật cộng khánh thời tân.

Đạo lương túc nhi gia cấp tuế phong phổ triêm phúc khánh.

 

THỨ: 5   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ ngũ –  Bệnh hoạn lâm thân –  Hạ hạ

* Thiên tai vị khả kì.

Lực khốn khởi năng chi.

Tam trùng ngang thủ lập.

Phi huyết bất thành bi.

* Trọng bệnh vị năng thuyên ta thật nãi thiên tai.

Trầm dũ thượng tự yêm duyên khởi phi kim khiển.

Huống tam trùng nhi thực huyết lự phòng trùng độc chi nguy.

Khủng nhị khẩu nhi xung tâm tất trí hoạn nguy chi ách.

 

THỨ:  6  – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ lục –  Tiểu tiểu kiến hỉ –  Trung bình

* Sơ tán nhậm tình chân.

Hoa gian mạn nhiễm thân.

Tiếu ngâm đăng chúc dạ.

Tôn trở khách tương thân.

* Thân sơ tán tâm trừ kiên ngại dật nhạc thiên chân.

Đạo tung hoành ý thú huyền vi tiêu diêu nhân thế.

Cuồng hoa dã thảo canh vô nhất điểm trần oanh.

Liệt chúc khai diên tự hữu bách đoan thân hảo.

 

THỨ: 7   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ thất –  Cẩn sự tiểu thành –  Thượng thượng

* Mạc sầu không lãng tâm.

Khứ khứ bất tiêu trầm.

Hạnh tự phùng thời biến.

Trân lương hỉ hoạch kim.

* Giá thương chu nhi đồ danh lợi tất bất không hồi.

Bằng hóa vật dĩ cầu tư tài tất vô tiêu chiết.

Đãi biến giả thời xương tuế thái vô sở bất thông.

Hoạch kim giả lợi hậu tài phong vô sở bất tế.

 

THỨ: 8   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ bát –  Dược thạch vô hiệu –  Hạ hạ

* Tham bệnh nhập cao hoang.

Nan thi biển thước phương.

Dược thạch phi khổ khẩu.

Thiên lí nhất nan đương.

* Bệnh nhập cao dục dĩ hữu đảo huyền chi nguy cấp.

Dược tu lương tề canh vô thần hiệu chi kì công.

Tuy lô y biển thước bất năng thi kì phương.

Túng diệu dược linh đan khởi năng cứu kì khốn.

 

THỨ: 9   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ cửu –  Oan kết bất giải –  Hạ hạ

* vi sinh kinh cức.

Sài lang cập tử tôn.

Nhất đình đăng chúc dạ.

Hôi lãnh bán tinh tồn.

* Khắc cức sinh vu oán ác họa cập tử tôn.

Cuồng túng khởi vu xỉ dâm hại lâm tự kỷ.

Đăng chúc dạ hối ám trung dụng sự sự bất khả minh.

Hỏa tồn bán tinh hôi nội cầu nhiên nhiên bất năng thục.

 

THỨ:10    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ thập –  Bội hoạch hậu lợi –  Thượng thượng

* Thủy cao thuyền tự cao.

ứng thủ vị thường lao.

Dĩ giác đa đa biện.

Thùy năng giác nhĩ tào.

* Nguyệt minh phong tĩnh đối thu nguyệt tự hiện quang huy.

Thủy trường thuyền cao đắc thuận thủy bất lao xanh giá.

Đa đa ích biện như hàn tín chi tương binh.

Vị thường từ lao nhược khổng minh chi kiệt tiết.

 

THỨ: 11   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập nhất –  Đại nghi thiên trạc –  Thượng thượng

* Bất thị văn chương quý.

An tri vọng ngoại thiên.

Nhược luận thanh yếu địa.

Thân cận tử vi viên.

* Văn chương cao mĩ danh tiêu kim bảng chi trung.

Học nghiệp tinh vi thân quý ngọc đường chi nội.

Chức cư thanh yếu chi địa ân sủng nhật long.

Thân cận tử vi chi viên quang hoa dịch hiển.

 

THỨ:12    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập nhị –  Hữu hư vô thật –  Hạ hạ

* Vô hình không bão ảnh.

Bình địa sinh chuế vưu.

Ki bán tòng ngã xuất.

Hà nhật tiêu bách ưu.

* Vô hình an đắc hữu ảnh ảnh tự hà sinh.

Vô thủy yên đắc sinh ba ba tòng hà xuất.

Hư trung vô thật sự tất thị vu vọng truyền.

Thật trung hữu hư ngôn tất tòng vu ngoại thuyết.

 

THỨ:13    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời đệ thập tam –  Cửu khốn tiệm an –  Trung bình

* Khốn long cửu bàn nê.

Sơn đê hổ kính mê.

Tiệm phàn vân vụ xuất.

Hồng nhật vị bình tây.

* Giao long vị đắc vân vũ khốn ngọa u nham.

Sài hổ mê thất sơn lâm tiềm phục thảo mãng.

Quân tử phàm cư dưỡng đạo đạo hanh tắc tiến đạt tất thông.

Sĩ nhập tu nghiệp đãi thời thời chí tắc công danh tự hiển.

 

THỨ:14    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập tứ –  Lữ cách bất kham –  Hạ hạ

* Đa bệnh kỉ thời tô.

Yên ba cách viễn đồ.

Mã bì nhân hựu khốn.

Tàn nhật khiếu viên hồ.

* Tâm bất nhạc như hoạn yêm lưu chi bệnh.

Sự bất toại nhược cách 巇崄chi đồ.

Mã bì nhân khốn bất năng tiến nhi bất năng tiền.

Liệt nhật viên hồ bất khả hành nhi bất khả chỉ.

 

THỨ: 15   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập ngũ –  Quý nhân phù trợ –  Thượng thượng

* Nhất tiễn hàng thanh tiêu.

Đồ hành phùng mã ngưu.

Luân xa thông bảo hóa.

Phong cấp tống hành chu.

* Cầu danh thủ lộc ngộ tiến cử nhi tiến thân.

Đạo khốn đồ hành đắc tuấn sính nhi kham đại bộ.

Bảo hóa doanh nhi xa luân khoái tốc cấp nhược phi.

Vân phong thủy thuận nhi chu tiếp ổn bình tật như bôn kị.

 

THỨ:16    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập lục –  Tiến thối lưỡng đắc –  Thượng thượng

* Nhất mã quá tiền sơn.

Kim ô chiếu viễn quan.

Cao đê vô trở ngại.

Ca vũ ánh dung nhan.

* Kim ô thăng vu thiên hán chiếu hạ lãng minh.

Tuấn mã tật như truy phong tiền trình thông khoái.

Dục thượng dục tốc cao đê giai khả phàn tễ.

Dục tiến dục vi thượng hạ tịnh vô câu chấp.

 

THỨ:17    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập thất –  Tiền trình thất vọng –  Hạ hạ

* Đại nhã hà thời kiến.

Tư văn kỉ nhật hanh.

nhân sầu bạch thủ.

Môn phúc khốn chư sinh.

* Văn chương sơ mậu canh vô khoa giáp chi danh.

Đại nhã hoang vong không hữu lưu liên chi nhạc.

Vọng công danh nhi tỏa thất bạch thủ vô thành.

Thán học nghiệp dĩ tha đà niên hoa dĩ lão.

 

THỨ:18    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập bát –  An tĩnh hữu đắc –  Trung bình

* An phân đệ nhất cơ.

Phương thức tĩnh trung mộ.

Mạc trệ tâm đầu giám.

Tòng tha tế quản khuy.

* Trừng tâm tĩnh lự như thông tâm hạ chi cơ.

Định chí di thần phương thức cầm trung chi thú.

Khí trần duyên nhi vật trệ giám tự phân minh.

Tu viên giác dĩ tham vi huệ quang tự kiến.

 

THỨ:19    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời thập cửu –  Tác vi ám muội –  Hạ hạ

* Giai nhân hận yểm môn.

Tình cách bất tương thông.

Tiến thối toàn vô thác.

Nan tầm chính lộ tung.

* Giai nhân hữu hận lự phòng âm tiểu bất ninh.

Tình cách bất thông đa chủ hành tàng tái tắc.

Ám muội sự khiên triền bất dĩ tiến thối lưỡng nghi.

U muộn hoài oanh nạo vô hưu ưu hỉ bất định.

 

THỨ:20    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập –  Thất sự vô thành –  Hạ hạ

* Thân tại cấp nan trung.

Do khoa ý khí nùng.

Tiếu tha vô hoạt lộ.

Nhân quỷ nộ tương công.

* Nhân cư hoạn nan đương tu thiện dĩ tiêu nhương.

Sự tại quẫn nguy nghi cẩn tâm nhi tị úy.

Khoa hùng hào nhi bất tri mệnh phân tỏa thất do đa.

Sinh hại nhi dục tổn tha nhân quỷ thần cộng nộ.

 

THỨ:21    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập nhất –  Ý ngoại hữu hỉ –  Thượng thượng

* Vân ngoại hàng thiên thư.

Môn đa trường chỉ xa.

Hương thiêm lan thất vị.

Huề thủ nhập thiềm thừ.

* Đan thư thiên hàng tắc tư sủng chi quang vinh.

Trường giả xa lâm khánh môn đình chi hiền quý.

Sự toại ý như nhập chi lan hinh hương chi thất.

Mưu xưng tâm như đăng quảng hàn thiềm quế chi cung.

 

THỨ:22    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập nhị –  Nhân tài toại ý –  Thượng thượng

* Bảo ngọc quý trân tàng.

Niên niên đạo hương.

Thúy âm thiên lí lục.

Đào lí tự thành hành.

* Bảo sơn xuất hiện quý xích bích chi kì trân.

đạo thục thành khánh phong đăng chi nhạc tuế.

Sự toại thúy âm thiên lí lục ấm thanh hòa.

Tài phong đào lí thành hành hoa khai kết thật.

 

THỨ:23    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập tam –  Thính thời tất đạt –  Trung bình

* Hữu vật vị chu toàn.

Sinh nhai nan phục gian.

Thiên thời nhậm tiêu tức.

Hà địa bất nhàn nhàn.

* Nhân tình gian trở như đăng thục đạo chi nan.

Mưu sự ưu lao nhược độ hạp giang chi hiểm.

Thiên thời trợ sinh nhai tự toại khả ưu khả nhàn.

Nhân sự thuận mưu dụng tự chu hữu tiêu hữu tức.

 

THỨ: 24   – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập tứ –  Chung hữu sở tế –  Trung bình

* Cửu hạn dục tiêu khô.

Điền viên bán hữu vô.

Tỉnh tuyền tòng địa xuất.

Đương khán trạch lai tô.

* Thiên cửu hạn nông lực bì kiệt điền liệt văn miêu giá tiêu khô.

Ngẫu tỉnh tuyền dũng xuất địa thần lực phù nhi hạn bất vi tai.

Hốt cam trạch triêm nhu thiên ý.

Cứu trợ nhi thu tất hữu vọng.

 

THỨ:25    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập ngũ –  Tai khứ cát lai –  Thượng thượng

* Hoa phát hựu hoa tàn.

Bi hoan nhất bán nhan.

Thập phân lưu vãn cảnh.

Tân ý đáo nhân gian.

* Nhân hữu bi hoan li hợp hoa tạ hoa khai.

Thời hữu phủ thái tái hanh nguyệt viên nguyệt khuyết.

Đương kì vãn tuế hãn phùng phú thọ khánh khang ninh.

Chính thực tang du hỉ ngộ xuân hòa tăng khoái nhạc.

 

THỨ:26    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập lục –  Chư sự tiệm hanh –  Trung bình

* Kì phúc khả thâu an.

Tùy duyên ý tự khoan.

Môn đình hương hỏa cung.

Vô sự dã thanh hoan.

* Tỉnh quá tắc tai khiên tự tức chư sự tiệm hanh.

Tùy duyên tắc vọng tưởng bất sinh bách ma hàng phục.

Tinh kì hương hỏa hương hỏa vượng nhi thần lực kiên.

Tự nhạc thanh hoan thanh hoan đa nhi đạo tâm túc.

 

THỨ:27    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập thất –  Bình bình –  Hữu đắc

* Sinh nhai phó thảng lai.

Nhan tiếu trục thời khai.

Tùy phân xuân đài nhạc.

Thiên nhiên hoạch bảo tài.

* Phú quý công danh thân ngoại thảng lai chi vật.

Tử sinh thọ yêu mệnh trung chú định chi nhân.

Khoan kì tâm giả hỉ khánh đa nhi bệnh bất sinh.

An kì phân giả hi nhiên nhạc nhi tai bất nhiễm.

 

THỨ:28    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập bát –  Vọng sự ki tái –  Hạ hạ

* Nhân lão hựu tha đà.

Cương tu khẩu vẫn đa.

Bình địa do hữu xúc.

Động đắc quỷ thần a.

* Sinh nhai tặng đặng đồ ta nhân lão hoa tàn.

Thuật nghiệp tha đà mạn thán thời thiên tuế cải.

Lí bình địa nhược hữu khanh hữu khảm xúc xử phong ba.

Cử mưu dụng tắc vô công vô thành nhân thần a trách.

 

THỨ:29    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời nhị thập cửu –  Mang thất cố đạo –  Hạ hạ

* Tâm chiết dĩ kham thương.

Cùng đồ mộ phục trường.

Vọng nhân nhân bất trợ.

Tri hữu kỉ hồi tràng.

* Thương hoàng thất thố tâm bách lự dĩ kham thương.

Lộ trở đồ cùng ý sinh oanh nhi kham hận.

Đạo kí thất nhân tình quả trợ không tự hồi thương.

Sự bất toại thân giả quai sơ mạn lao dịch lự.

 

THỨ:30    – GIỜ : Sửu

* Sửu thời tam thập –  Sở cầu xưng tâm –  Thượng thượng

* Thanh ngưu phụ bảo tài.

Lương mã xuất long thai.

Dị mộng sinh anh kiệt.

Tường phi ứng thượng đài.

* Thanh ngưu phụ kì bảo hóa lực tái vạn quân.

Tuấn mã sinh vu long thai nhật hành thiên lí.

Anh kiệt xuất thế ứng tam đài gia ứng chi tường.

Công danh toại tâm đạt tứ phương khế hợp chi mĩ


Ai đang trực tuyến

  • 1
  • 2.630
  • 106
  • 6.358
  • 118
  • 6.260.680
  • 850.981