Thần tiên Việt Nam

Trần Triều Hiển Thánh 陳 朝聖 Linh Ứng Quẻ Xăm Thập Nhị Thời Thần – Tý Thần Đạo Giáo Việt Nam 越南道教

 

TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

 

Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南道教道教神仙 道士 

TRAN_TRIEU24.9jpg.jpg

GIỜ : Tý Thần

THỨ:1    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ nhất –  Phong vân khánh hội –  Thượng thượng

* Hỉ ngộ thăng bình nhật.

Gia quan cáo mệnh phong.

Tiền trình vô hạn hảo.

Tiên nữ khóa phi long.

* Trúc hoàng kim chi đài tọa nạp sĩ chiêu hiền.

Bái đan chiếu chi huân phong thù công thụ tước.

Phàn long phụ phượng ổn thăng bích hán chi trung.

Vân tập phong sinh khánh hội tử tiêu chi thượng.

 

 

THỨ: 2   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ nhị –  Đằng đạt hữu vọng –  Thượng thượng

* Thanh niên nhân vật hảo.

Trí thức thắng tiêu hà.

Mưu sự tham như ý.

Mi nhu hỉ sắc đa.

* Xa thư hỗn nhất văn chương lễ nhạc câu hưng.

Đạo đức vô cường nhân nghĩa trung tín tất bị.

Khứ thiên xích ngũ bái đan chiếu vu kim giai.

Bất thứ chi trừ thụ hoàng ân vu ngọc bệ.

 

 

THỨ:3    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ tam –  Cẩn thủ vật thất –  Trung bình

* Nhậm sử ưng trục.

Phòng tha hổ báo uy.

Giản cư quân tử đạo.

Hà xử mịch nhàn phi.

* Ưng chi trục giảo thỏ phục vu sơn lâm.

Hổ báo chi uy hành khách phòng vu đạo lộ.

Quân tử tĩnh vu thủ đạo vạn họa bất xâm.

Tiểu nhân nhũng loạn tư tâm nhất mưu bất toại.

 

 

THỨ: 4   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ tứ –  Đãi thời tất tiệp –  Trung bình

* Thiên lí nhất tương quân.

Kì mưu tàng vị thân.

Lãng cao vân quyển xử.

Huyết nhiễm chiến bào tân.

* Anh lược chi tương đắc kì mưu tắc công tất thắng chiến tất khắc.

Tài chí chi nhân ngộ kì thời tắc đạo tất hanh danh tất toại nhất.

Tương hữu mưu nhi công tiệp bất nan.

Nhân đắc thời nhi danh siêu thậm dịch.

 

 

THỨ: 5   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ ngũ –  Vọng sự nan thành –  Hạ hạ

* Hữu khẩu tiếu hồ lô.

Cầu danh phí viễn đồ.

Thủy bình không lãng phiếm.

Hà nhật đạt thiên cù.

* Tương vô tác hữu tư tư không phí vu tinh thần.

Chỉ thật vi hư niệm niệm mạn lao vu mộng tưởng.

Cầu nhất sự nhược phù vân trung hô nhạn.

Vọng nhất sự như cấp lãng khỏa phiêu bình.

 

 

THỨ: 6   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ lục –  Thân hảo lưỡng đồng –  Thượng thượng

* Phong lưu vương tạ gia.

Tần tấn các tranh khoa.

Tự thị xuy tiêu khách.

Hảo trâm ô phượng hoa.

* Phong lưu vương tạ đường tiền tử yến tranh phi.

Tần tấn giao hoan trì nội thái uyên đối ngẫu.

Thừa loan phượng xuy tiêu phiếm nguyệt thiên thượng ngao du.

Giảng thân hảo cổ sắt trâm hoa nhân gian hoan nhạc.

 

 

THỨ: 7   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thất –  Trọng điệt hữu hỉ –  Thượng thượng

* Liên mạc kí sơ khai.

Trọng đăng cẩm thượng đài.

Khánh tha long hổ hội.

Kiệt xuất gian sinh tài.

* Xưng tâm chi mĩ như khai bích chiểu chi liên.

Nhạc ý chi hoan nhược ngoạn cẩm đường chi cảnh.

Long hổ hội đăng tiên chi chất phác dược tựu đan thành.

Hiền kiệt sinh tế thế chi kì tài an dân phụ quốc.

 

 

THỨ:  8  – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ bát –  Canh cải tắc cát –  Trung bình

* Cục xúc canh hà vi.

Hòa dung hỉ nhập thời.

Nhậm cơ tùy xử hảo.

Cao hạ ổn hành chi.

* Cục xúc chi tâm tình bất thư nhi ý bất sướng.

Hòa dung chi cảnh cải tắc cát nhi động tắc an.

Cái cơ duyên chi hữu phân tiến đạt mưu thông.

Phàm cử dụng nhi vô nghi thượng hòa hạ thuận.

 

 

THỨ:  9  – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ cửu –  Sự đa gian sung –  Hạ hạ

* Nhất nữ kí tương phùng.

Na kham nhị nữ thông.

Để nhân tùy xử ngại.

ứng sử lãng sinh phong.

* Sự đa trệ ngại giai nhân tam nữ tương phùng.

Xử dụng soa trì cái vị chúng tình bất thuận.

Bình thủy nhân phong nhi khởi lãng tĩnh trung bất ninh.

An cư nhân động dĩ sinh ám trung quỷ trá.

 

 

THỨ: 10   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập –  Nội ngoại hòa đồng –  Thượng thượng

* Nhân á kí tương thông.

Bằng trâm xú vị đồng.

Ngư thư truyền xích tố.

Lưu đắc kỉ gia phong.

* Hài hợp nhân□chi hảo ý hợp tình thông.

Hòa đồng hinh vị chi hoan mưu nghi sự toại.

Ngư nhạn đắc giai âm nhi hữu hỉ nội duyệt ngoại hòa.

Gia đình bảo phúc tảo chi vinh xương thượng tòng hạ thuận.

 

 

THỨ: 11   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập nhất –  Thủ phủ phương thái –  Trung bình

* Bác tẫn phục phương sinh.

Thời thông lộ hữu hanh.

Cẩn thân ứng bất thất.

Cuồng vọng mạc trọng hành.

* Lục âm chí cực âm cực dương khí thủy sinh.

Ngô đạo chí cùng đạo cùng biến phủ vi thái.

Phủ dữ thái tuần hoàn chi lí hữu thịnh hữu suy.

Âm dữ dương sinh sát chi đoan hữu vinh hữu tạ.

 

 

THỨ: 12   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập nhị –  Sở cầu trở cách –  Hạ hạ

* Cửu khách vô quy lộ.

Tân lương hựu thất thời.

Vọng hương đài thượng lập.

Hà kiến miễn khu khi.

* Ki lữ chi tình viễn tại thiên nhai hải giác.

Cầu mưu chi ý cận phùng thủy viễn sơn diêu.

Đăng khu khi tuyệt hữu gian tân lộ nguy đạo hiểm.

Vọng âm tín thù vô thông báo nha yểu ngư trầm.

 

 

THỨ: 13   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập tam –  Tiền trình đại cát –  Thượng thượng

* Vân tán nguyệt trọng minh.

Phong điềm lãng bất sinh.

Ngạn cao thuyền tự tế.

Phủ chưởng nhất gia vinh.

* Âm vân hốt tán nhất luân minh nguyệt hiện quang huy.

Tai tái đốn tiêu vạn lí tiền trình bình thản suất.

Tiến nhất sự tiến vô ngại trệ phong lãng điềm nhiên.

Mưu nhất sự mưu hữu hanh thông hoan ca phủ chưởng.

 

 

THỨ:14    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập tứ –  Chiêm tín hữu vọng –  Thượng thượng

* Đăng kết sổ tằng hoa.

Trì liên phát dị .

Để nhân hòa khí dật.

Giai tín lạc thiên nhai.

* Đăng kết hoa báo thiên nhai chi hỉ tín.

Trì phát liên xưng nhân sự chi hoan tâm.

Nhân uân hòa khí ngưỡng cảm vạn vật chi phong đăng.

Thụy ải tường vân phúc hộ nhất môn chi khang thái.

 

 

THỨ: 15   – GIỜ : Tý

* Tý thời thập ngũ –  Vọng ngoại tiểu hỉ –  Thượng thượng

* Hạnh kết tàn hoa thật.

Hỉ sinh khô thụ chi.

Ngẫu nhiên xuân ý tại.

Song hỉ tiếu lai trì.

* Đình tiền khô mộc hốt sinh vinh mậu chi kha.

Viên nội tàn hoa hỉ kết đào mai chi thật.

Vọng trung sự bất kì nhi tựu tựu tắc hữu thành.

Tâm hạ lự ngẫu nhĩ nhi tiêu tiêu tắc vô hại.

 

 

THỨ:16    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập lục –  Đại nghi tiến vọng –  Thượng thượng

* Quế tử thập phân hương.

Quỳnh dao ánh bích đường.

Canh gia phong lực tiện.

Phàn phụ khán cao tường.

* Quỳnh dao ánh ngọc càn khôn phát oánh tịnh chi quang.

Nham quế khai kim vũ trụ phún hinh hương chi khí.

Phong lực tiện trực xung tiêu hán vạn lí cao tường.

Thần vật trợ đạt hanh cù nhất thân khang thái.

 

 

THỨ:17    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập thất –  Đồ danh toại ý –  Thượng thượng

* Phong kích thượng thanh tiêu.

Bằng bác lục phiên thu.

Xích thư vân ngoại chí.

Nhất cử chiêm ngao đầu.

* Đồ danh thông đạt như điêu ngạc phi phấn vu thu thiên.

Mưu lợi hanh gia nhược oanh yến kiều ngâm vu xuân phố.

Phong nhất kích vân khai vạn lí ổn ổn tiêu diêu.

Cử nhất sự thần trợ bách tường bình bình toại ý.

 

 

THỨ:18    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập bát –  Tiên trệ hậu thành –  Trung bình

* Hậu tiếu tất tiên thiếu.

Ninh vô tổn nhất hào.

Độ chu ứng hữu tế.

Giang ổn tuyệt phong đào.

* Tiên hiệu nhi hậu tiếu bi cực sinh hoan.

Thủy tái tắc nhi chung thông tổn trung hữu ích.

Giang ổn giả ba bình phong tĩnh sự thái tâm an.

Hữu tế giả thời chí vận lâm thoát tai xuất trệ.

 

 

THỨ: 19   – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ thập cửu –  Chiêm phúc hữu dư –  Thượng thượng

* Lợi kiếm nhược xuy mao.

Vân cao sơn diệc cao.

Thử thân vô chướng ngại.

Thực tức khởi từ lao.

* Đạo di đức quảng cao như tề nhạc chi sơn.

Sự khoái tình thông lợi nhược xuy mao chi kiếm.

Hữu phúc lực hữu mưu tất toại vật tức cần lao.

Vô chướng ngại vô sở bất thông tự nhiên duẫn tế.

 

 

THỨ:20    – GIỜ : Tý

* Tý thời đệ nhị thập –  Nguy bách vô thành –  Hạ hạ

* Ngưu hậu vĩ phân kì.

Na kham kê khẩu bi.

Vọng nhân nhân bất kiến.

Hồi thủ sự ứng trì.

* Ngưu nãi lực canh chi vật ngưu vĩ phân tắc sự thất điền hoang.

Kê vi cảnh đán chi cầm khẩu sinh bi tắc môn tai hộ nhiễu.

Sở vọng giả kê trì hữu trệ.

Sở dụng giả bách bức bất thành.

 

 

THỨ:21    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập nhất –  Vọng tín lưỡng thất –  Hạ hạ

* Vô tình hận thực ngôn.

Phong hiểm hựu vô thuyền.

Nhật ám ứng mê lộ.

Yên vân già bích thiên.

* Đối mộ xuân vô tình hữu hận hoa lạc thủy lưu.

Vọng trường giang hữu lãng vô thuyền hồn tiêu phách tán.

Hồng nhật vãn hướng mê quy lộ thích thích ưu tâm.

Bích vân chướng do cách thiên nhai trầm trầm biệt ý.

 

 

THỨ: 22   – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập nhị –  Hướng tiến thông đạt –  Thượng thượng

* Thu nguyệt thập phân viên.

Vân khai quang mãn xuyên.

Gia gia hồn bất ngại.

Giang ánh nhất thanh thiên.

* Vân khai thiên tịnh nguyệt hoa hiện ngọc giám chi vô trần.

Tai thối phúc sinh gia môn tập kim chân chi thùy hữu.

Tiến hướng tắc hữu viên vô khuyết quang mãn thập phân.

Cầu lợi tắc vô ngại hữu thành hoan sinh nhất khánh.

 

 

THỨ:23    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập tam –  Lao tâm sự thành –  Trung bình

* Khoáng tẫn kiến chân kim.

Miêu trường thức thổ tham.

Thanh vân chung hữu lộ.

Hưu ân khổ lao tâm.

* Hoàng kim xuất vu khoáng thạch phi phanh luyện bất năng thành kì bảo.

Chân tiên sinh vu phàm thai phi công hành bất năng thành kì đạo.

Canh vân đắc thời giá sắc đăng.

Cần lao vật đạn mưu dụng toại.

 

 

THỨ:24    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập tứ –  Vô khi hữu vọng –  Trung bình

* Nguyệt bị phù vân ám.

Giám do trần thổ xâm.

Nhược giao vô chướng ngại.

Thanh khước nhất đan tâm.

* Vân tàng nguyệt ám phong xuy vân tán nguyệt minh.

Trần yểm giám hôn nhân phất trần tiêu giám oánh.

Tuy hữu xâm khi chi não dịch thích dịch trừ.

Canh vô thần vẫn chi phi bảo an bảo cát.

 

 

THỨ:25    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập ngũ –  Mưu tài hữu thành –  Thượng thượng

* Châu ngọc phú nang trung.

Tài lương diệc tự thông.

Bất tư nhân lực trợ.

Kì đức nhật vô cùng.

* Lương thực phong túc lục thiên chi nội nhất thiên.

Kim ngọc doanh tương ngũ phúc chi trung nhất phúc.

Thực dữ tài phong doanh song mĩ nhật ích vô cùng.

Phúc dữ lộc hưng thịnh câu lâm thời tăng hữu tế.

 

 

THỨ:26    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập lục –  Dụng sự hữu thành –  Thượng thượng

* Bồi ủng tích niên công.

Phong vân yếu phát tung.

Cộng khai long hổ đạo.

Hà nhật bất hầu phong.

* Hợp bão chi mộc khối bồi phi nhất nhật chi công.

Hầu tước chi phong thăng trạc nãi công huân chi thưởng.

Hổ khiếu tắc phong sinh mãn cốc uy đại thần toàn.

Long ngâm tắc vân bố di thiên oanh lôi trí vũ.

 

 

THỨ:27    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập thất –  Quan sự nhi giải –  Trung bình

* Quan sự khủng du du.

Yêm lưu kỉ nguyệt hưu.

Đãn tồn công trực lí.

Phương đắc miễn ưu tù.

* Tụng chung hung nhi phản cát vật thị vật khi.

Sự tiên loạn nhi hậu ninh thả cẩn thả thủ.

Lí tuy tồn vu công đạo thoát miễn vi tiên.

Thân đương li vu yêm lưu miễn hung vi thượng.

 

 

THỨ:28    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập bát –  Tự chấp bất thông –  Hạ hạ

* Cường nhược mạn phân phân.

Khi khu độc yểm môn.

U nhàn vô hoạt lộ.

Cơ ngạ nhậm hoàng hôn.

* Bất nghĩa bất nhân hà dị dĩ cường lăng nhược.

Đa tham đa dục hữu như ỷ phú thôn bần.

Thượng hạ thương vu hòa khí độc xử u nhàn.

Nội ngoại sinh vu oán tâm ngột cư hàn ngạ.

 

 

THỨ:29    – GIỜ : Tý

* Tý thời nhị thập cửu –  Bách sự vị toại –  Hạ hạ

* Thuyền ngại thạch trung ba.

Đồ hành kinh độ hà.

Vân cao sơn diệc hiểm.

Sầu tịch nại tình hà.

* Mưu tâm khủng khủng thủy trung thạch ngại hành thuyền.

Dụng ý hoàng hoàng sơn hạ hổ lan quá khách.

Hiểm trở giả bất năng tiến bộ vô lực tễ phàn.

Khốn ách giả duy khởi sầu tình hà thời thông toại.

 

 

THỨ:30    – GIỜ : Tý

* Tý thời tam thập –  Kì phúc miễn tai –  Trung bình

* Tự hữu bồ đề lộ.

Gia gia hương hỏa duyên.

Dục đào la võng ách.

Sơ lãng nhất thanh thiên.

* Thượng thiện chi nhân đạt bồ đề chi lộ.

Tu chân chi sĩ siêu đăng khoái nhạc chi môn.

Tâm vô oản loạn nhất thân tự thoát võng la.

Ý nhược cẩn trì bách sự khởi năng câu ngại


Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 2.217
  • 99
  • 1.902
  • 144
  • 7.022.677
  • 875.049